[zaloguj się]

PENTEKOSTES (4) sb indecl

Fleksja

N sg p(e)nt(e)kost(e)s (4).

stp, Cn, Linde brak.

1. W judaizmie święto obchodzone pięćdziesiątego dnia po święcie Paschy, Święto Tygodni, Święto Żniw, upamiętnia zawarcie Przymierza na górze Synaj, pięćdziesiątnica (z grec. πεντηκοστή) [pentecostes - świątki; lat. quinquagenaria pięćdziesiątna część, albo dzień Mącz 290a] (2): gdy iuż byli ná puſzcży/ idąc w drogę/ gdy ná iednym mieyſcu odpocżywali [...]: Widząc Pan iż im było grozy á zakonu potrzebá/ thedy w piąćidzieſiąt dni raczył ſie im [...] ná gorze Oreb okázáć [...]. Y názywan ieſt ten dzyeń Greckim ięzykiem Pentecoſtes/ co ſie wykłáda iákoby pięćdzyeſiąt/ á to iż też było dni pięćdzyeſiąt od wyścia ludu onego [...] z oney ſrogiey niewoley/ ktorą ćirpieli w Egipcie. RejPos 141, 141 marg.
2. W chrześcijaństwie święto zesłania Ducha Świętego, Zielone Świątki (2): á toć było podobieńſtwo onego wyśćia y onego błądzenia po puſzcży przodkow náſzych. Toć wſzytko nád námi nędznymi á vpádłymi nędzniki wypełnić ſie miáło/ co ſie ná on cżás nád narodem żydowſkim wypełniło. A toć ieſt práwe Pentecoſtes náſze (marg) Práwe Pentecoſtes krześćiańſkie (–) RejPos 141v.

Synonimy: pięćdziesiątnica, świątki; 2. »dzień świąteczny«, »Zesłanie Ducha Świętego«.

JDok