[zaloguj się]

POFAŁSZOWAĆ (6) vb pf

Oba o jasne; -a- (4), -å- (2); -a- RejFig, WujJudConf, CzechRozm; -å- KlonWor; -a- : -å- BudNT (1:1).

Fleksja
praet
sg pl
2 m pofåłszowåłeś, -ś pofåłszowåł m pers
3 m pofåłszowåł m pers pofałszowali

praet 2 sg m pofåłszowåłeś (1), [-ś pofåłszowåł].3 sg m pofåłszowåł (3).3 pl m pers pofałszowali (2).

stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) – XVIII w.

Zmienić wiele a. w wielu miejscach w celu wprowadzenia w błąd [co] (6):
a. Dodać składników mających nadać danej rzeczy rzekomo lepszą jakość [w czym] (1): Przedawałeś máłym Korcem: áleś kupował áż nazbyt zuchwáłym. Pofałſzowałeś towar/ wodą/ fárbą/ prochem KlonWor 67.
b. Poprzekręcać, poprzeinaczać tekst (5): Pleban ieden myſliwy rad cżęſto polował/ Náukę s ſwiątoſciámi/ wſzytko pofáłſzował. RejFig Ee2v; WujJudConf 31; O Márkionie wieleby piſáć/ iáko wiele pofáłſzował/ ále miárá przedmowy niedopuſzcża. Kto chce niech o tem ććie Tertulliana BudNT przedm c, przedm c; CzechRozm 201v; [że Papież on świętobliwy Synod pofáłſzował/ y dla wywyżſzenia ſtolice ſwey/ przywileie fałſzywe ſobie zmyślał y przywłaſzcżał. BronApokr 212].

[pofałszować czym: O Niewſtydliwi fałſzérze [...]. Iáwné lice ná was mamy/ naprzód twóy Nowy Teſtáment/ któryś ty ná wielu mieyſcách ánnotácyámi pofałſzowáł [!] ŁaszczRecepta 32.]

[W połączeniu szeregowym: ktory [Pan Bóg] nie chce áby co do iego ſłowá miano przydawać/ abo od niego vymowáć/ iako Papież vcżynił/ kthory wedle woley ſwoiey ſzcżerą a prawdźiwą náukę o wierze [...] popſował y pofáłſzował, á do gruntu wywroćił. BazHist Xxx3v.]

Synonimy: wynicować, wyszpocić, zepsować.

Formacje współrdzenne cf FAŁSZOWAĆ.

Cf [POFAŁSZOWANIE], POFAŁSZOWANY

KW, MM