[zaloguj się]

RZĘDZICHA (1) sb f

a jasne.

Fleksja
sg pl
N rzędzicha rzędzichy
I rzędzichą

sg N rzędzicha.[I rzędzichą.pl N rzędzichy.]

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

Żona rządząca mężem (podobnie o konkubinie): Więc y to nieſzláchetna żoná weń [w męża] wmowiłá/ Iż ſobie w Kmotry bierze onego cżuryłá. Co ſię ſámey podobał y mężnie [= jak mąż] záchował/ Zá mężowe pieniądze cáły May gáchował. A rzędźichá ſię głupſtwem Goſpodárſkim [tj. męża] ćieſzy/ Y ná Krzćiny ſię prośić Páná Kmotrá śpieſzy. KlonWor 60; [Niechajże się poczują [tak jak Jezabel] dzisiejsze rzędzichy, bowiem przypłacić muszą tyraństwa i pychy. OtwinPis 101, 82].
[Wyrażenie: »pani rzędzicha«: on pierwſzy do tego ſenat przywiodł/ iż Tyránná z páńſtwá y z panią Rzędźichą precż wygnáli RotRozm Dv.]

Cf RZĘDZIOCHA

PP