[zaloguj się]

PUSZKARZ (37) sb m

a pochylone.

Fleksja
sg pl
N puszkårz puszkårze
G puszkårzów
D puszkårzowi
A puszkårza puszkårze
I puszkårz(e)m
L puszkårz(e)ch

sg N puszkårz (10).[D puszkårzowi.]A puszkårza (2).I puszkårz(e)m (1).pl N puszkårze (12).G puszkårzów (6); -ów (2), -(o)w (4).A puszkårze (5).L puszkårz(e)ch (1).

stp, Cn notuje, Linde XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.

Ten, kto odlewa działa, wyrabia do nich pociski; też ten, kto obsługuje działa w czasie ostrzału; tormentarius (fusor) Mymer1, BartBydg; aerarius faber Mącz; fusor aeramentarius Cn (37): Thak nathen czaſz Puſkarze Krolya yego mylosczy przyszyągaly MetrKor 37/4, 37/4v; Mymer1 14v; BartBydg 160b; bo iedno trzey Niemcow Puſkarzow w ten cżás obronili zamku BielKron 439v, 315v [2 r.], 316, 422, 439v, 459v [4 r.]; AErarius faber. Puſzkars/ Konwiſars ten ktory zwony/ Ruſznice/ álbo dziáłá leye. Mącz 5a; DRugie záſie miſterſtwo/ Puſzkarze dziáłáią/ Ogniſte kule w zamek/ z możdzerzow puſzcżáią. BielSat M4v [idem BielSjem 35], N2v; RejZwierc 144v; Cżynią też Puſzkarze Smoki ogniſte tákowymże prochem przypráwionym BielSpr 74, 56v, 66v, 75; Strum C4; StryjWjaz B4v; z czego [z siarki] Puſzkarze kule owy nieugáſzóné czynią Oczko 6v; Stáſkowſki ſtárſzy nád Dziáłámi/ zá pierwſzym ſtrzelenim pod Dziáłem Wołoſkim oś vtrąćił áż vpádło/ y Puſzkarzá obráził StryjKron 757; BielSjem 35, 38; GórnRozm N3; Máią téż ćiż Hetmáni [...] od puſzkarzów przyśiegę táką odbiéráć/ iáka Stároſtom ieſt wysſzéy opiſána. SarnStat 1205 [idem] 426, 428 [2 r.]; [LustrKrak II 14; LustrMalb II 149; lecż Polſcy Puſzkarze [...]/ Wołochy ták párzyli/ że ſie názad pocżeli vſtępowáć. BielKron 1597 564 (Linde), 523 (Linde), 525 (Linde)].

W połączeniach szeregowych (3): nye było tákich rzemyoſl/ yákich ſie dzis námnożyło/ nye było kráwcaw [!]/ háfftarzow/ tkacżow/ złothnikow/ puſzkarzow/ cżapnikow/ ſwacżek/ y inſſych GliczKsiąż H3; A Czáſu woyny będźiemy potrzeby wſzyſtkié koſztem ſwym odpráwowáć/ iáko dźiáłá/ prochy/ puſzkarze/ draby/ y ſtraż wſzeláką. SarnStat 125 [idem (2)] 132 [2 r.].

KW