[zaloguj się]

1. PUŚCIZNA (11) sb f

a jasne.

Fleksja
sg
N puścizna
G puścizny
A puściznę
L puściznie

sg N puścizna (1).G puścizny (5).A puściznę (2).L puściznie (3); -znie (1), [-źnie], -(z)nie (2).

stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.

Spadek, majątek odziedziczony lub mogący być odziedziczonym; hereditas Cn (11): Iakom ya nyewzial gothovich pyenyadzy yako osmnasczye kop po vczlyvem Stanyslavye plebanye oyrzonowskiem pusczisny ZapWar 1524 nr 2227, 1550 nr 2666; LibMal 1544/91; Gdy kmiotek vmrze bez płodu á oſtánie po niem puśćizná/ tedy z tey puśćizny ma być kielich ſpráwion zá pułtory grzywny/ á oſtátek przyiaćiołom. UstPraw F3; Lech Zácháryaſz Kſiążę ſłowáńſkie z Illiryku/ zábit od ſynowcá Dukáiná dla puśćizny BielKron 246, 362; á ieſli [krewni] ktorzy ſą/ ná puśćiznę cżekáią/ ſłucháiąc rychłoli záſtękaſz WerKaz 288; SarnStat 653; GosłCast 62; [KmitaŁów Cv].

[puścizna czego: po ktorem puśćizná máiętnośći iego/ tylko ná kilká oſob przyſzłá/ ále ſpádek myśli złey [...] przyſzedł ná wiele złośliwych oſob. CiceroKosz 99.]

puścizna po kim (1): ZapWar 1524 nr 2227; [CiceroKosz 99; Nie kontenći byli Xiążętá Sląſkie/ iż im tego dźiału nic nie przyſzło: bo ſie też oni ſpodźiewáli puśćizny po ſtryiu. BielKron 1597 124 (Linde)].

[W połączeniu szeregowym: Są oſtatki ſpokoynému. [Ps 36/23]] To ieſt/ człowiek ſpokoyny będźie miał potomſtwo/ puśćiznę y maiętnośći. WujBib 579b.]

[Zwrot: »wziąć w puściźnie«: Tom wziął w puściźnie/ dziedziſtwęm/ To mam/ to mogę obrocić gdzie chcę ErazmNow 96.]
Szereg: »puścizna, (i) dziedzictwo« (1): [zaćmienie słońca] okázuie przyść nieiákiemu dźiwnemu zámieſzániu/ á to dla śmierći iednego známienitego Páná/ y tudźież dla dopomagánia ſye puśćizny y dźiedźictwá bliſkiego/ zoſtáłego po vmárłey ręce. LeovPrzep A2v; [ErazmNow 96].

Cf [PUŚCINA]

KW