[zaloguj się]

PYTANIE (381) sb n

-a- (120), -å- (4); -a- : -å- KrowObr (120:1), Mącz (26:1), CzechRozm (20:1), SkarŻyw (13:1); -é (31), -e (2); -é : -e OrzQuin (2:1), SarnStat (13:1).

Fleksja
sg pl
N pytanié pytaniå
G pytaniå
D pytaniu
A pytanié pytaniå
I pytaniém, pytanim
L pytaniu
inne sg a. pl G - pytaniå

sg N pytanié (196); -é (7), -(e) (189).G pytaniå (28); -å (27), -(a) (1).D pytaniu (10).A pytanié (105); -é (24), -e (2), -(e) (79).I pytaniém (11) LibLeg, ModrzBaz, ZapKościer, NiemObr, GórnRozm (3), WujNT (2), SarnStat, CiekPotr, pytanim (8) OpecŻyw, LibMal, HistAl, GroicPorz (2), SkarŻyw (3); -ém (2), -(e)m (9).L pytaniu (11).pl N pytaniå (2).A pytaniå (7).sg a. pl G pytaniå (3) Leop, GostGosp, SkarKaz.

Z przydawką dopełniającą odpowiadającą dopełnieniu sprawcy: pytanie od kogo (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

I. Rzeczownik odpytać (się)”: czynność zadawania pytań (a. zadanie pytania), zasięgania opinii, dociekanie; interrogatio HistAl, Mącz, Modrz, JanStat, Cn; quaestio Vulg, Mącz, JanStat, Cn; percontatio, rogatio Cn (81): áni [aby] ſie w dawáli w báśni y w nieſkońcżone rozmowy o narodziech/ ktore więcej przynoſzą pytánia/ niżli iákie zbudowánie Leop 1.Tim 1/4; BielKron 307; Mącz 72b, 490c; iáko Burmiſtrz w Rádzye ma zlecenie pytánia/ y zbieránia podpomożenia/ thákże też vſtaw y práwá bronienia RejPosRozpr c3v; StryjWjaz Dv; Boć ſie ono nie bes przycżyny/ przed ſámym Chriſtuſowym do niebá wſtąpienim/ o nápráwie kroleſtwá Izráelſkiego pytáli? Z ktorego pytánia/ to ſie też pokázuie/ iż [...] CzechRozm 185v, 2, 231; poimáć one dzieći y przywieść ie do ſiebie kazał. y po długim pytániu gdy vſłyſzał/ iſz [...] SkarŻyw 388, 262, 384; CzechEp 130; BielSjem 5; Dániel pytániem doſzedł prawdy. GórnRozm G marg; GostGospSieb +2v; CiekPotr 72.

pytanie kogo (G) [= do kogo zwrócone] (5): WIele ich przedemną było y po mnie będźie/ ktorzy záwżdy chćiwi byli wiedźieć nowych rzecży/ [...] iedni przez cżytánie/ drudzy przez pythánie pielgrzymow BielKron 455, 64v, 383; RejPos 210; [...] którégokolwiek roku [synowie kmieci] dla rzemióſł chćieliby wyniść/ co zá pytániém pánów ſwych vczynić máią. SarnStat 660.

pytanie o co (1): Allegare aliquem alicuius rei gratia, Posłáć ku kómu ná pytánie o niektórą rzecz. Mącz 187a.

pytanie o czym (3): GlabGad A4; iż Pan nie chce mieć beſpiecżnego pytánia o tháyemnicach ſwoich RejPos 281v, 280.

pytanie czyje [w tym: G sb i pron (4), ai poss (2), pron poss (1)] (7): RejFig Bb; Tu ſie doktorowie pytáią/ cżemu tey plagi Pan Bog nie przepuśćił ná Filiſtyny (marg) Pytánie Doktorow. (–) BielKron 63; RejPos 209v, 210; SkarŻyw 599; iż ná cżęſte páńſkie pytánie wzdrygał ſię Piotr. NiemObr 40; PowodPr 47.

Ze zdaniem przydawkowym (tj. pytaniem zależnym) ze znamionami zależności: zmianą formy osobowej czasownika i/lub zmianą osoby zaimka osobowego; jeśli(że) ‘czy’ (2): Pytanie Páńſkie ieśli go Piotr miluie SkarŻyw 599 marg; SarnStat 1169.

W połączeniach szeregowych (2): RejPos 210; W Antyochyey nie ták był ſpor/ iáko dyſputácya álbo gadká y pytánie. WujJud 129.

Zwroty: »na pytanie, po pytaniu [czyim] odpowiadać (a. odpowiedzieć)« (1:1): Gdy matka rodzącz omdleie [...], Gdy na głoſne pytane [!] mało odpowiada albo nicz [...] FalZioł V 32v; PowodPr 47.

»wziąć na pytanie« = otrzymać odroczenie sprawy dla zasięgnięcia rady (1): Roziecháli ſie w tym Polſki Krol y Witułt/ wzyąwſzy ſobie ná pytánie Rády. BielKron 383.

Szeregi: »pytanie a gadanie [= dyskusja]« (1): Thu obácż iż Pan tho okázáć racżył/ iż dworſkiego á beſpiecżnego pytánia á gadánia o táiemniczach ſwoich [...] nigdy nie rad widzi RejPos 280.

»pytanie a staranie« (1): Ale oto bez wielkiego pytánia á ſtáránia ſnádnie ſie temu przypátrzyć możeſz/ iáki pokoy ſwiáth dawáć może miłoſnikom ſwoim RejPos 334.

a. Zasięganie wróżby (5): nie thylko z Greciey ále ze wſzytkiego świáthá wielcy ludzie Krolowie y Monárchowie tám [do Delf] z ofiárámi koſzthownemi ieździli ná pytánie rozmáite w ſwoich potrzebách. BielKron 274.

pytanie czego [= o co] (1): nie cżyń więcey przykroſći tym drzewam [cudownym, przepowiadającym przyszłość] pytánim prziſzłych rzecży HistAl L3.

pytanie od kogo (1): SkarKaz 518b cf W połączeniu szeregowym.

pytanie czyje (1): w tym tu mieście ieſt wieſzcżek Boży/ ktory bez wątpienia prawdę powie káżdemu ná pytánie ludzkie. BielKron 63v.

W połączeniu szeregowym (1): ktory [Bóg] tákich domyſłow y wieźdźb/ y czárow/ y pytánia od niepewnych prorokow ſrogo zákazał. SkarKaz 518b.

Wyrażenie: »odprawa [= odpowiedź] w pytaniu« (1): SWięći dwá bráćia [...] odnieśieni ſą o to od kápłanow bałwochwálſkich do [...] Dyoklecyaná y Máxymianá Ceſarzow: mieniąc/ iſz dla nich Bogowie ich niemymi zoſtáli/ á odpráwy w pytániu dáć niechcą SkarŻyw 531.
b. Badanie sądowe, przesłuchanie, dochodzenie prawdy, śledztwo; scrutinium JanStat (40): Na oſtathek powyedzal yſz tho nyepotrzebne pitanye thak dlugie bo kradl beſz lyczby LibMal 1553/173; GroicPorz x3v, hh2, oo2; UstPraw Cv; ModrzBaz 86; Ma tedy Sędźia pytániem pomoc do ſpráwiedliwośći GórnRozm F3v, F3, G; áby [sąd] [...] iáko napilniéy té ſcrutinia odpráwował/ przez okolicznośći y pytánia/ doſtátecznie świádki exáminuiąc SarnStat 613, 604, 790, 791 [2 r.]; [Kazalismy go [...] na sąd prziwiescz, gdzie za pitanym [...] dowiedzielismy sie dostatecznie o tem wszitkiem czego bilo potrzeba. CorfusDocum 1593 nr 195].

pytanie od kogo (1): ComCrac 19 cf W połączeniu szeregowym.

pytanie około czego (1): Pytánié, któré zwykło bydz około męzobóyſtwá, Káſztelan Sądem Wiécowym czynić ma. SarnStat 611.

pytanie o co (6): Mącz 336a; który [grosz] im [woźnym] ma bydź dan zá pracą przez tego/ który ſtara ſie o to/ áby byli wezwáni do zábitégo/ iáko długo pytánié o mężobóyſtwo doſtátecznie ſie ſkończy. SarnStat 515, 611, 650, 652, 791.

pytanie o czym (1): Obiwanyv v Granowskiego y vynſchich Zyemyan pithanye thak zeznal Iſch po wiwolanyv ſwem zzyemye bill v pyotra Granowſkiego trzi krocz LibMal 1546/122v.

pytanie czyje [w tym: G sb (3), pron poss (1)] (4): GroicPorz nv, hh2v; tákie bydło ma być dano ná rękoiemſtwo/ ná pytánie Pánow Sądownych. UstPraw A; SarnStat 791.

Ze zdaniem przydawkowym (tj. pytaniem zależnym) (1): ZapKościer 1579/2 cf »pytanie z prawa«.

W połączeniu szeregowym (1): A wſſakoz vrząd ze przez ſtron ma Scrutinium abo inquiſicią to ieſt badanie abo pytanie y doviadovanie na ono ymienie tam ziachawſſy vczynicz od ſąſiad onego ymienia przylieglich ComCrac 19.

Zwroty: »b(ie)rać, wziąć na pytanie; brać czas ku pytaniu« = odraczać sprawę celem dodatkowego śledztwa; recipere ad interrogandum JanStat (5:1;2): ComCrac 18v; Sędzia ziemſki niemoże ſobie długo bráć ná pytánie iedno do czterech poroczkow UstPraw Cv, Cv; GDy Sędźia weźmie ſobie ná pytánié o iáką wątpliwość SarnStat 791, 488, 791 [2 r.], 813.

»odpowiadać na pytanie« (1): SarnStat 144 cf »rzecz i pytanie«.

»pytanie (u)czynić« = movere quaestionem, scrutinium facere JanStat (4): ComCrac 19; GDy pan przećiwko Włodárzowi/ álbo przećiwko innému ſłudze ſwému/ o któré rzeczy álbo krzywdy pytánié vczyni SarnStat 650 [idem 652], 611, 652.

Wyrażenia: »pilne pytanie« (1): tho wſzitko oczem ſzie wiwyedzyecz mogl yego Kro.m. za pylnem pitanyem wroczono yeſth panv Pyotrowy Voyewodzye LibLeg 11/183.

»pytanie prawne, z prawa« [szyk 2:1] (2:1): Mącz 336a; Vtćiwy Broſzk Kurk [...] przyſliubil ſąm od ſiebie [...] pokoi takze wieczny. za pytanięm ſ prawa, ieſliby ſię iakimkolwiek obyczaiem bliſkować chćial. ZapKościer 1579/2. Cf »na pytanie prawne«.

»sądowne pytanie« (1): Quaestio item, Sądowne á práwne pytánie o nieyáki zły vczinek Mącz 336a.

Szeregi: »rozmyślanie a(l)bo pytanie« (3): ComCrac 18v; gdy iuż Sędźia bierze ſobie czás ku rozmyślániu álbo pytániu [ad deliberandum, seu ad interrogandum JanStat 492] SarnStat 791 [idem] 813.

»rzecz i pytanie« (1): tedy [...] ſam ſędźia onę ſpráwę pozwánému dowodnie ma przełożyć [...]: áby odpowiádał ná tęż rzecz y pytánié [ut respondeatur eidem quaestioni JanStat 542]. SarnStat 144.

»pytanie i skazowanie [= odpowiedź]« (1): Abowiem ty Ceremonie/ ktore ſye tu dźieią przes pytánia y ſkázowánia/ mogą drugiego ſumnienie zmiękczyć GroicPorz z3.

»scrutinium albo pytanie« (1): SCrutinium álbo pytánié o zábićié zá obżáłowániém ſtrony/ Woiewodá [...] czynić ma SarnStat 611.

Wyrażenie przyimkowe: »na pytanie« (1):
~ Wyrażenie: »na pytanie prawne« (1): ktorzi Swiadkowie na pytanie prawne kazdy zoſobna ieſt zeznal pod swoią przisięgą ZapKościer 1581/22. ~
Przen (1):
Wyrażenie: »sądowe pytanie« (1): iednák ſię przed oczymá wſzechmocnego vſpráwiedliwiáć nie śmiem: ále ráczey hoynośći miłośierdźia iego niżli ſądowego ćiáſnego pytánia czekam. SkarKaz 352b.
II. W znaczeniu podstawowym (285):
1. To, o co ktoś zapytał, na co chce usłyszeć odpowiedź lub poddać pod rozwagę; zagadka, problem, zagadnienie do rozwiązania; quaestio Mącz, JanStat, Cn; interrogatio Mącz, Cn; propositio Mącz (278): OpecŻyw 130v; (nagł) Wtore pytanye (–) Wthore pytham yeſly to na boga ſluſzalo odpouyedam yſz tak PatKaz I 4v; PatKaz II 81; pytal bog oczyecz ſyna y ducha ſzwyątego wyemy yſz ſzwyath ktory ſtworzymy upadnye przeſz grzech [...] czemuſz gy mamy ſtworzycz to pytanye to yeſt przeſz boſką mądroſzcz zamknyone PatKaz III 88v, 92v; GliczKsiąż H4v, O4v; LubPs F4 marg; Problema. [...] propositio est interrogationem annexam habens, Powieść wątpliwe pytánie w ſobie máyąc. Mącz 323b, 35b, 108a, [454]c; Pánie moy namileyſzy powiedz mi ſkądeś rodem? Odpowiedźiał iey: Tho dźiwne pytánie. HistRzym 36v; RejPos 9, 199v, 293v; Pytam ćię naprzod co ieſt Wiecżerza Páńſka? (–) Acżkolwiek ludźie vcżeni rozmáićie opiſuią wyſłowienie pytánia tego/ wſzákże [...] CzechRozm 260, 174v; SkarJedn 98; Oczko 24v; Powiedz mi [...] ieſliſz ćieleſna ieſt cżyli nie ćieleſná náturá? Tym pytánim drudzy obráżeni byli SkarŻyw 31, 385; Thesis – Mowa do pytanią. Calep 1065a, 182a, 372a; LatHar 262; WujNT 75; ZA częſtym ſwarem między poddánymi náſzymi około gránic między dźiedźictwy ich/ któré czynioné bydź máią/ trudné y ćiężkié niekiedy wſczynáią ſie pytánia SarnStat 466.

pytanie na co (1): Ktorą rozność S. Auguſtin opiſał w Kśięgách/ w ktorych śie rozmáite pytánie ná wtore kśięgi Moyzeſzowe zámyka. KuczbKat 345.

pytanie miedzy kim (3): MiechGlab *3v; GroicPorz ffv; Quaeritur inter medicos cuius generis aquae sunt utilissime, Ieſt yedno pytánie miedzi liekárzmi co zá wodi ſą náyzdrowſze. Mącz 336a.

pytanie o kim, o czym (24): PatKaz II 83v; PatKaz III 133; GlabGad kt; MiechGlab *3v; GroicPorz ff3; Y było pytánie przed krolem o nich [rycerzach]. Rzekłá iemu żoná: Pánie miły oni trzey rycerze o ktorych było pytánie przyſzli ku mnie HistRzym 108, 108; RejPos 12v; CzechRozm 145v marg, *v; Raz ieden Heretyk do niey przyſzedwſzy/ wichłáć ią pytánim o zmartwychwſtániu pocżął. SkarŻyw 142; Gdyż ono pytánie nie było też o Bogu/ ále o cżłowieku. CzechEp 304, 282; wątpliwe (o wierze) pytánia/ niechay ſámá wiárá rozſtrzyga. LatHar 381; WujNT przedm 34, 39 [2 r.], Matth 21 arg [2 r.]; A Iż zwykło bydź pytánié o obyczáiu ſzláchectwá [...] obiáſniamy ile ku temu Státutowi należy: iż ten tylko ma bydź zwan ſzláchćicem [...] którégo obádwá byli rodźicy ſzláchćicy SarnStat 236. Cf Ze zdaniem nawiązującym.

pytanie czyje [w tym: G sb i pron (38), pron poss (14), ai poss (4)] (56): Przecż k wyętſſey żáłośći mey duſſo ma mnyę trwożyſz A tym wyętſſy záwżdy żal ku żáłośći mnożyſz (marg) Pytánie pocyeſzliwe troſkliwego duchá/ áby ſie nie trwożył/ máiąc mocne vfánie w wſpomożeniu Páńſkim. (–) LubPs L4v; GroicPorz cc; Mącz 401c; Hárdé to pytánié twoie/ vporu y niewiáry pełné. OrzQuin G; GórnDworz R3; RejPos 35, 209, 327; A pytánie twoie ná trzy cżęśći rozdźielę. CzechRozm 261, 2, 145v marg, 261, 262, *v; WujNT przedm 39 [2 r.]. Cf »na pytanie odpowiedzieć«, Wyrażenie przyimkowe.

Ze zdaniem przydawkowym ze znamionami zależności (tj. pytaniem zależnym) [zawsze: zaimek pytajny] (10): Y Przecżże ſie wżdy złoſniku chłubiſz w ſwoiey złośći (marg) Pytánie przecż ſie zły zmocniwſzy w złoſciach ieſzcże ſie tym chłubi. (–) LubPs N5; Powiedz mi/ od kogośćie tę náukę wzięli? (marg) Pytánie od kogo tę naukę wzięli/ kosćioły ołtarze y kámienie tzárowáć. (–) KrowObr 101, 73v marg, 98 marg, Tt3, Tt3v; HistRzym 94v; RejPos 191v; CzechRozm 254; iż choćiaſz w iednym towárzyſtwie/ przedsię do tákiego pytánia przychodźi: Kto ieſt/ y cżym ieſt: zkąd ábo z ktorey źiemie ieſt: dokąd ſie vdawa/ y co zá przycżyná drogi iego ieſt? PowodPr 54.

Ze zdaniem nawiązującym do przydawki w zdaniu nadrzędnym [o kim, o czym] (3): HistRzym 81v, 108; Odpowiedź ná pytánie o czynſzu/ mali być dány Ceſárzowi WujNT przedm 39.

Z przytoczeniem (tj. z pytaniem niezależnym) (2): RejPs 64; że ná Krzćie bywáło tákie pytánie: Odrzekaſz ſie/ Wierzyſz/ Chceſz ſie krzćić WujJud 169.

Z przytoczeniem lub zdaniem przydawkowym bez znamion zależności [w tym przytoczenie (lub zdanie) poprzedzone słowem: mowiąc (1)] (16): chtzątz vchwacitz milégo Iezuſa w ſlowie/ poſlali k niemu/ ſ tym pytanim: Sluſſáli dawatz dáń rzymſkim Ceſarzom OpecŻyw 74v; PatKaz I 1, 5v, 11v; PatKaz II 81; Pyerue pytanye yakyey byla [Panna Maryja] baruy na ſkorze PatKaz III 119, 89v [2 r.], 133; BielŻyw 108; W trzeciey [części jest] pytanie czo ktory ſpoſob albo poſtawa cżłonkow cżłowiecżych znamionuie GlabGad A4; Mącz 336a; Y ſtáło ſie po mieśćie pytánie gdzie by był ten mężoboyca/ ktory tego cżłowieká zábił. HistRzym 85v; BiałKat 151 marg; SkarŻyw 442; Záwiera im vſtá/ tym pytániem/ iáko Chriſtus ieſt y Synem y Pánem Dawidowym? WujNT przedm 39, Bbbbbb 4.

W konstrukcji dwuczłonowej współrzędnej typu: pytanie czynić ... odpowiadać (2): A tv pyerwe pythanye czynyą Czemu ſzwyączą ſzwyąto maryey panny/ othpovyedam yſz dla ludzy proſtych PatKaz I 1; BielŻyw 108.

Jako nagłówek w tekście dialogowym, zawsze z następującym nagłówkiem: „odpowiedź” (96): (nagł) Pytanie. (–) Aza ſą yni Bogowie krom iednego. (nagł) Odpowiec. (–) Yeden ći ieſt Bog prawdziwy wſzechmogąci SeklKat D3, D2v, D3v, D4, D4v, E (96).

W połączeniu szeregowym (1): aczoſſkolwyek by czyą pythanya, zandanya, napomynanya, od Ceſ: [...] podkalo, na tho vymowky czyn obyczaynye LibLeg 7/35.

Fraza: »jest pytanie« [formuła wprowadzająca pytanie o wynik zadania matematycznego; zawsze ze zdaniem dopełnieniowym bez znamion zależności] [szyk zmienny] (23): Krol [...] odłożił 473005. zło. na obronę ſławnego kroleſtwa Polſkiego/ za ktore chcze mieć iezdnych 3880 A pieſzych 750. dawaiąc kożdemu iezdnemu na mieſiąc 4. zło. á 4. pieſzym 5. zło. Ieſt pytanie iako wiele mieſięczy może ie trzymać. Cżyni 19. mieſięczy. KłosAlg Gv, F4v, G, Gv, G2, G2v (20); Niech będźie plác ná dźieśiąći ſznurách Miernickich/ ták ná dłużą iáko ná ſzérzą. Pytánié ieſt/ wielé Morgów ſye tu naydźie? GrzepGeom K, K, Kv.
Zwroty: »na pytanie odpowiedzieć (a. odpowiedać), powiedzieć, da(wa)ć odpowiedź, mowić; odpowiedzieć (a. odpowiedać) pytaniu, naprzeciw pytaniu; za pytanim rzec; pytanie odpowiedzi nie ma; odpowiedź ku pytaniu« [w tym: czyje (34)] [szyk zmienny] (36:5:3:1;2:1;1;1;2): KRol Herod widzątz ijże Iezus milcży/ a nie chce mu odpowiedatz na iego pytanijé/ wzgardzil ijm OpecŻyw 122, 32, 33 [2 r.], 39, 130v; Pytał ſie go ieden o marnych rzeczach [...], on rzekł, takie pytanie odpowiedzi niema BielŻyw 68, 7, 135; LibLeg 11/64v; MurzHist L4v; MurzNT 38v, 81; LibMal 1554/187v, 189; LubPs aa6v; A przeſtoć ná to pytánie twoie/ dam troiáką odpowiedz. KrowObr 214; OrzRozm R3v; BielKron 9; Subiectio [...] est figura Rhetorica, Odpowiedź gdy my ſámi ná ſwe pytánie ſobie odpowiedamy. Mącz 163a, 357d, 401a, OrzQuin F2v, I2; LeovPrzep F4; GórnDworz E6, Gg8; HistRzym 94v; RejPos 191v, 209v; KuczbKat 115, 145; Powiedziałeś ná pytánie iż wierzyſz że [zakon] ieſt ſłowem Bożym CzechRozm 82v, 1v, 21v, 37v, 97v, 124v, 206v, 254; A Piotr co miał mowić ná tákie pytánie? SkarŻyw 599, 201, 211, 566; CzechEp 254, 282; NiemObr 148; WujNT przedm 39, s. 89, 594; SkarKaz 38a, 80a.

»pytanie (u)czynić; pytanie uczynione« = (za)pytać [szyk zmienny] (6;1): PatKaz II 83v; Tu chczą vypyſacz o maryey panny poſzwyączenyu wzyuocze ſwey matky Szwyątey anny gdzye czworo uczynyą pythanye PatKaz III 92v; LibMal 1554/189; bez káżdego pytánia inſzego/ od nich pirwey k niemu vcżynionego/ pytáć ich wnet racży: [...] RejPos 225v; WujNT 494 marg. Cf W konstrukcji dwuczłonowej.

»zadać (a. podać) pytanie« [szyk zmienny] (3): PatKaz I 11v; CzechRozm 175; Mąſz ieden bárzo vcżony/ zádał mi ſtráſzliwe pytánie mowiąc: á ktory ieſt grzech nawiętſzy ze wſzytkich SkarŻyw 442.

Szeregi: »pytanie albo (i, a) gadka« [szyk 4:1] (5): MiechGlab *3v; Exterminare inutiles quaestiones, Niepożyteczne gadki á pytánia odrzućić Mącz 450c, 4c, 336a; iż ſie tego bárzo ſtrzeżeſz/ żebyś ná żydowſkie pythánia y gadki nie odpowiedał CzechRozm 124v.

»kwestyja a pytanie« (1): coby lepſſego było/ yeſli gdiby ſyná ocyec do ſzkoły vcżyć dał/ cżyli gdiby do rzemyęsniká w rzemyęſlo przykazał. Około ktorey queſtiey á pytánya/ ták s ſobą chodzą/ że kożdy ſwą powiáda GliczKsiąż G5v.

»pytanie i odpowiadanie (a. odpowiedź)« [szyk 2:1] (3): Krodky wyklath znauką Przykazania Bożego przes pytanie y odpowiadanie SeklKat D2v; BielKron 103v; NiemObr 148.

Wyrażenie przyimkowe: »na pytanie« [zawsze w konstrukcji z czasownikiem stanowiącym odpowiedź] [w tym: czyje (6)] (52): SeklKat G4v; KromRozm II e2; A gdy ſie przez kápłaná rádził Páná Bogá każeli ná Filiſtyny vderzyć? Zámilcżał Pan ná to pytánie. BielKron 64v; GórnDworz Pv; A v Ianá Ewánieliſty [...] ták cżytamy ſłowá Ponurzyćielowe/ ná pytánie poſłańcow Ierozolimſkich: [...] CzechRozm 256v; SkarŻyw 518; GDy Piotr ś. ná pytánie Páná y miſtrzá ſwego wiárę/ ná ktoreyeſmy zbudowáni/ o boſtwie iego wyznał SkarKaz 117a. Cf »na pytanie odpowiedzieć«.
2. Żądanie, prośba; postulatus Mącz; stipulatio Calep (7): Postulationibus vacare, Siedźieć ná pytániu/ to yeſt słucháć ſpraw y dáwáć rádę Mącz 315c, 315c; Stipulatio – Obietnicza na pewne pytanyę. Calep 1007a, 1007a [2 r.].
Zwrot: »pytanie mieć [do kogo aby]« (1): Rogare legem, Státut vczinić [...]. To yeſt pytánie mieć do poſpólſtwá/ yeſliby ſie ten ſtátut álbo ów podobał/ áby prziyęli. Mącz 357c.
Wyrażenie przyimkowe: »bez pytania« (1): gdzie vmieráiący [...] Pátryárchá w godzinę śmierći/ [...] ták wolnie y cudownie bez pytánia ſam z powinnośći ſwey dla przeſtrogi y náuki ſynow ſwych wyznawa SkarJedn 295.
3. [Cechowy egzamin teoretyczny: thenze nowÿ brath [przy wstępowaniu do cechu krawieckiego] [...] ma wÿedziecz na pithaniu czego na ktorą ſthukę potrzeba ÿ wÿelie lokczi. MetrKor 1581 129/60v.]
*** Bez wystarczającego kontekstu (15): Quaestio. Frage. Pytanie. Mymer1 9v; BartBydg 128; Rogatio item, Proſzenie/ proźbá/ też pytánie. Mącz 357c, 336a, b, 337a, 357d, 358b [2 r.], 432a; Quaestiuncula – Pitanie maliuczkie. Calep 884a, 554b [2 r.], 884a, 926b.

Synonim: interrogacyja.

Cf PYTAĆ, PYTAĆ SIĘ

KW, (PP)