[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 11

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
PAŹDZIERNIK 58 sb
PAŹDZIERNIKOWY 1 ai
[PAŹDZIERNY] 0 ai
PAŹDZIERZE 6 sb też [paździrze]
PAŹDZIERZEŃ słownikowe Sł stp
[PAŹDZIOR] 0 sb
PAŹDZIORKO 13 sb też [paździurko]
PAŹDZIORNY słownikowe Cn
[PAŹDZIORO] 0 sb
[PAŹDZIRZE] odsyłacz/wariant cf paździerze
[PAŹDZIURKO] odsyłacz/wariant cf paździorko