[zaloguj się]
źródła pomocnicze
skrót opis
Cn Grzegorz Knapiusz, Thesaurus polonolatinograecus [...]. Wyd. 2, Kraków 1643.
Cord Val. Cordi Dispensatorium sive pharmacorum conficiendorum ratio cum P. Coudebergi et M. Lobelli Scholiis, emendationibus et auctoriis, Antverpiae 1608.
JanStat Jan Januszowski, Statuta, prawa i konstytucyje koronne łacińskie i polskie, z Statutów Łaskiego i Herbota i z konstytucyj koronnych zebrane [...]. Kraków 1600.
Linde M. Samuel Bogumił Linde, Słownik języka polskiego. Wydanie trzecie fotooffsetowe [na podstawie wyd. 2, 1854 – 1860], t. I – VI, Warszawa 1951.
Łac śr Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, Warszawa 1953 i n.
Modrz Andreae Fricii Modrevii Commentariorum de republica emendanda libri quinque. Edidit Casimirus Kumaniecki, Warszawa 1953.
PolAnt Hebraicorum Bibliorum Veteris Testamenti Latina interpretatio, opera olim Xantis Pagnini Lucensis, nunc vero Benedicti Ariae Montani [...] collato studio, ad Hebraicam dictionem dilligentissime expensa [...] ad Regii Sacri operis commoditatem et apparatum. [w tym samym tomie:] – Novum Testamentum Graece cum vulgata interpretatione Latina Graeci contextus lineis inserta [...], Antverpiae, Ch. Plantinus 1572.
Rost Józef Rostafiński, Symbola ad historiam naturalem medii aevi. Część I – II, Kraków 1900.
tegoż, Słownik polskich imion rodzajów oraz wyższych skupień roślin [...], Kraków 1900.
Sł stp Słownik staropolski, Warszawa 1953 i n.
Vulg Bibliorum Sacrorum iuxta Vulgatam Clementinam nova editio [...]. Curavit Aloisus Gramatica, Watykan 1959.
WujBib Biblija, to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu [...] przełożone [...] przez D. Jakuba Wujka [...], Kraków 1599.