[zaloguj się]

Deklaracja dostępności

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spxvi.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-07-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-10-23.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

- występują treści w postaci grafiki i niektóre elementy graficzne nie posiadają tekstów alternatywnych.

- elementy strony posiadają zbyt mały kontrast, powodują utrudnienia w obsłudze strony tylko za pomocą klawiatury lub czytnika ekranu, można natomiast korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych obsługiwanych przez przeglądarkę.

- witryna nie jest przystosowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych,

- witryna nie udostępnia możliwości zmiany rozmiaru tekstu, zmiana ta jest możliwa tylko dzięki funkcjom przeglądarki,

- brak możliwości ukrycia lub zatrzymania pokazu slajdów na stronie głównej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności strony: Żaneta Kucharska, dostepnosc@ibl.waw.pl, numer telefonu (22) 826-77-65.

 

Informacje na temat procedury.

Każdy ma prawo do:

  • złożenia wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności,
  • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
  • udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać następujące dane:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna również określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Instytut Badań Literackich PAN zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, IBL PAN niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie i określi termin realizacji żądania, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej okaże się niemożliwe, IBL PAN może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy IBL PAN odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej za pośrednictwem poczty elektronicznej dostepnosc@ibl.waw.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. Skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl 

 

Dostępność architektoniczna

Instytut Badań Literackich PAN, Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku,  ul. Piekary 8, 87-100 Toruń

Kamienica trzykondygnacyjna w obrębie Starego Miasta, objęta dozorem konserwatorskim.

Do siedziby IBL PAN przy ul. Piekary 8 w Toruniu prowadzi wejście z jednym schodem. Przy wejściu znajduje się domofon, za pomocą którego można wezwać pracowników i poprosić o pomoc w pokonaniu progu.

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz przy głównym wejściu do budynku.

W budynku nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Instytut nie dysponuje także miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.