[zaloguj się]

2. *RADNY (5) ai

Zawsze comp i [sup] (-)radniejszy.

a oraz e jasne.

Fleksja
sg
mNradniejszy fNradniejsz(a)
Anaradniejszy A
Iradniejszem I
pl
N m pers radniejszy
I m radniejsz(e)mi

sg m N radniejszy (3).[A naradniejszy.]I radniejszem (1).[f N radniejsz(a).]pl N m pers radniejszy (1).[I m radniejsz(e)mi.]

Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) s.v. rad.

1. Zadowolony (1): [mówi Abraham do Józefa:] O ſynu moy iákom był rad w ſtárośći ſwoiey gdy mi cie Pan Bog obiecał ná ſwiát wypuśćić z biodr moich y wypuśćił/ tylem ieſzcże rádnieyſzy iż mi cie ſobie kazał ofiárowáć ku cżći á chwale ſwoiey BielKron 12v.
2. Chętny, skłonny (4): [a moj pan z sąsiadem swoim s woiewodą multańskim radzi bi tho słyszeli i widzieli i radniejszy by byli przy takj mocy z krześcijiaństwem aniżli z pogany. ListyPol I 1541 232.]

radniejszy czemu (2): [legat] wſzakże tęmu [przyznaniu się do winy] niſz częmu inſzęmu radnieiſzem będąc/ kázáłgo [!] mianowicie na niektoré artikuły ktorich on przedtem [...] mocnie bronił i nauczáł pytać MurzHist C4. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.

Ze zdaniem dopełnieniowym [z zapowiednikiem: temu] (1): gdy ſię rozmowá zacżęłá/ przybywáło ich więcey z iego ſtrony/ [...] o com ſię ia nie fráſował [...] y radnieyſzy [kust: rádnieyſzy] bych był temv/ by ich ieſzcże było więcey przychodźiło. NiemObr 26.

a. W funkcji okolicznika sposobu, określa czasownik = chętnie (2): Rzekł Dawid/ [...] będę weſoł/ ſpiewał/ y gądł vpokorzony przed Pánem Bogiem. ktory mię rádnieyſzy wybrał ná to mieyſce niżli oycá twego BielKron 70; SkarŻyw 457; [Pan Bog wie, iż radniejsza ryby jem aniżeli mięso. NieuwiarŚm 85; tedy [cesarz turecki] każe drugi raz po wszytkiem wojsku wołać, mianując dzień k szturmu [...] a naradniejszy [naraczej P] sobie pokładają w piątek. PamJancz 154; WujPosN 1584 265 (Linde s.v. rad)].
3. [Życzliwy [komu]: Gdyż to wſzytko cżego ſobie przedtym życżyli máią/ [...] przeto godźiłoby ſie im było tego dáru Bożego bydź wdźięcżnieyſzymi/ y Pánu ſwemu rádnieyſzemi ſie pokázáć á niż ſie pokázuią BielKron 1597 791.]

Cf RAD

LWil