[zaloguj się]

BOSO (38) av

-s- (37), -ss- (1) SarnStat.

Oba o jasne.

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Bez obuwia, z nagimi stopami; nudis pedibus (incedere) Cn (38): [Nero] vciekł w nocy [...] boſo zákrywſzy tylko głowę y twarz. BielKron 145, 394v; Na ſzkutę chodźić/ ſypáć żyto/ kołem nápráwić/ a boſo łádowáć. bo boty á kurpie wiele zboża vſzkodzą. GostGosp 92; Phil D.
Przysłowie: Aby ſwą wolność miáły [kobiety]/ iáko wolni ludzie/ A dáley nie chodźiły/ boſo po tey grudzie. BielSat I4v [idem] BielSjem 15v.
Zwroty: »chodzić, przychodzić, iść, przyść, wyjść, wstępować boso« (26): Boſom chodzyl wkazdy pyątek Od mieſopuſt aż do ſwiątek. RejKup g5, i5, r6v; BielKron 72 [2v], 272v, 394v, 443v, 462; GórnDworz T3; RejPos 100, 225v, 301; A iżeś ludzie zgorſzył [...] boſo do Pąpieżá [!] po rozgrzeſzenie poydzieſz. SkarŻyw 166, 32, 166 [2 r.J, 454, 573 (8); ReszHoz 127; ReszList 163, 176; Przyśięgá Zydowſka. ZYd ma ſie obróćić przećiwko ſłońcu oſobnie od ludźi inych: y ma ſtać boſso ná iednym ſtołku przyoblókſzy ſie płaſczem ábo ſuknią SarnStat 264; SkarKazSej 705b marg, 705b. Cf Szeregi.
Szeregi: »pieszo (piechotą), (a, i) boso« (6): GórnDworz T3v; Aliśći żebracżek idzye piechotą/ boſo/ we złey ſukni. RejPos 301, 301; SkarŻyw 572, 575; KlonWor 72.

»boso i na poły nago (-i)« (2): Bych był Izáiaſzem: chodźiłbych boſo y ná poły nági SkarKazSej 705b, 705b marg.

KN