[zaloguj się]

C (51)

stp, Cn brak, Linde XVI (trzy z tych samych przykładówstreszczone) i XVIII w.

1. Litera alfabetu (31): nye wſſytkyego rázem potrzebá dzyecyęcyá vcżyć/ pirwey obyecádłá a b c d e etc. GliczKsiąż I8; y a b c d bárzo mu ſie to ſnádnie y gráiąc w pámięć wbić może. RejZwierc 7; (C, Custodes znácży) BielSpr 22v; LITER LACINSKICH [...] niémáſz więcéy iedno dwádźieśćiá y trzy: któré tym porządkiem idą. a b c d e JanNKar B3, /cz/ ſámo bez punktu, znáczy tóż co z punktem: Ná przykład, cegłá przez gołé c/ ćiáło przez ć/ á czoło przez cz JanNKar E2, C4, E2 [2 r.], E2v [3 r.], F3, G2v [2 r.], H3v; JanNKarGórn G3v, G4; Koch. C troie: piérwſzé z Łaćińſkim iedno/ iako nic: drugié z kréſką iako/ nić: tŗećié z pŗydanim téy litery/ ƶ/ iako/ cƶelAdź. JanNKarKoch Ev, Ev, F2v [2 r.], F3 [2 r.], Gv, G2 [2 r.], G3; nygdi po c. nietrzeba klaſc z. alie ſamo c. JanNKarOrz F3v, F3v [2 r.].
2. Symbol zastępujący w tekstach prawniczych imię własne lub kwotę: sto (20): IA A.B.C.D. przyſyęgam Pánu Bogu wſzechmogącemu GroicPorz b4v; Szláchetnému N. z N. zá C. grzywien monety y liczby Polſkiéy przedał ná wieki SarnStat 1250; iż dobrá ſwé dźiedźiczné/ to ieſt/ Wieś C. [...] ſzláchetnému D. y iego właſnym potomkom dał SarnStat 1253; będźie powinien przerzeczony N. y iego potomkowie przerzeczonégo C. [...] bronić SarnStat 1253; któré grzywny M. przerzeczony C. przerzeczonému A. będźie powinien zápłáćić SarnStat 1256, 1250 [3 r.], 1253 [4 r.], 1254, 1255, 1256 [2 r.] (19).
3. Użycie litery w fumkcji porządkującej na oznaczenie układu alfabetycznego w rejestrach, dni tygodnia, przy wyliczaniu (materiał nieobjęty statystyką): C Caſpium morze. 22. MiechGlab *7; C Nie: Przewod Goski A8, ktv; Co też ś. Doktorowie wſzyſcy co ich mamy/ o tym Melchiſedechu náuczáią [...]. a Klemens Alex. b Cypryan/ c Euzebius SkarKaz 156a.

ZZa