[zaloguj się]

CZARNOPIEGOWATY (2) ai

cza- : czå- SienLek (1 : 1); tekst oznacza niekonsekwentnie ó oraz é; oba o oraz drugie a jasne, e jasne (tak w piegaty).

Fleksja

N sg m czarnopiegowaty (2).

stp, Cn, Linde brak.

Nakrapiany czarno (o koniu) (2): [Koń] Czárno piegowáty z máłą białością przemieſzáną/ theż niećierpliwy gdy nań wśiádáią: ále twárdo w bieganiu chodźi. SienLek 186v, 187v.

ZZa