[zaloguj się]

DAMASCENA (5) sb f

Pierwsze dwa a jasne; e prawdopodobnie pochylone (tak Cn).

Fleksja
sg pl
N Damascéna damascény
G damascén
L Damascénie

sg N Damascéna (1).L Damascénie (1).pl N damascény (2).G damascén (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w.; poza tym XVII w.: damaszczyzna.

1. bot. Prunus dornestica L. (Rost: śliwki węgierskie); gatunek śliwek; prunum Damascenum Mącz, Cn; brabyllum, Damasci prunum, prunellum Cn (3): Pruna Damaſcena, Dámáſceny śliwki węgierskie álbo Greckie. Mącz 328b, 77b; Z Dámáſcen/ to ieſt/ śliw węgierſkich wárzonych/ iuchá cukrowána/ przepuſzcza żywot/ SienLek 39.
2. n-loc Część terytorium Syrii (2): Dzieli ſie Syria ná powiathy/ ieſt Páleſtyná/ Fenicia/ Dámaſcená/ Celem/ Comágená/ Apámená/ Iudea/ Idumea/ Samária. BielKron 264v, 264v.

Synonim: »śliwka węgierska«.

JZ