[zaloguj się]

DATA (46) sb f

-å- (31), -a- (3); -å- RejWiz (1), BielKron (2), SarnUzn (1), RejPos (1), RejZwierc (3), SkarJedn (1), NiemObr (1), KlonFlis (2); też RejKup (1); -å- : -a- RejAp (6 : 1), SarnStat (12 : 2): koncowe a jasne (w tym 2 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg pl
N dåta
G dåty dåt
A dåtę
I dåtą
L dåcie

sg N dåta (23).G dåty (11).A dåtę (4).I dåtą (5).L dåcie (1).pl G dåt (2).

stp (aneks), Cn notuje, Linde XVII (z Cn) – XVIIIw.

Termin kalendarzowy jakiegoś zdarzenia; oznaczenie dnia, miesiąca, roku jakiegoś wypadku, wystawienia dokumentu, napisania listu itp.; dies litteris adscripta Cn (31): Datá ſłyſzyſz ſkąd/ gdyż widziſz że Apoſtoł piſze/ iż mi to roſkazał głos z niebá. RejAp 123v, 123v [2 r.]; PRoxime, immediate, y w Dácie, y przy náznáczeniu Roku, Dominus ſtat pro poena. SarnStat [1281].

data czego (16): kthorem ya ymienye zatrzimal vysschey trzech lath [...] yako data tego przivileyv omavya ZapWar 1520 nr 2180, 1521 nr 2264; LibLeg 11/185v; y nápiſał [apostoł] mieyſce ſkąd datá piſmá tego RejAp 10v, 123v; NiemObr 52; Przedtym wedle dat Pozwów ſądzono, á nie wedle zaſług oſób SarnStat 787, 84, 959. Cf Wyrażenia przyimkowe.

W charakterystycznych połączeniach: data intromisyji, konstytucyji, listu (3), mandatu, pisma, pozwu, prawa (3), przywileju (2), statutu, zastawy.

Fraza: »[coś] jest dawnej daty« (1): Awſak ze yſſ yuſſ thy lyſthy dawney dati szą. LibLeg 7/35v.
Zwrot: »napisać, położyć (a. pokładać) datę« [szyk zmienny] (2 : 2): piſząc pirwſzy liſt ſwoy/ [św. Piotr] położył datę z Bábilonu á nie z Rzymu. RejPos 302; NiemObr 52; ieſliby w pozwie [...] Daty nie nápiſano/ tedy tylko ná táki pozew ſtroná odpowiádáć nie powinna SarnStat 875, 981.
Wyrażenie: »data teraźniejsza« (1): [tym] od płacéy dźieśięćiny/ trzydźieśći lat od daty teráznieyſzéy [a data praesentium JanStat 228] zupełną [...] dáiemy wolność. SarnStat 186.
Wyrażenia przyimkowe: »do daty [czego]« (1); który téż przyśięgły bydź ma od tego czáſu/ exceptis modernis poſſeſſoribus do daty téy Conſtituciiéy. SarnStat 458.

»od daty« [w tym: czego (6)] (9): bylysmy dziath ocziecz hy ya w spokoyney possesiey by wpozivanyv oth dathy przyvyleyv przerzeczonego do thego czaschu ZapWar 1528 nr 2459, 1508 nr 2040, [1534] nr 2525, 1546 nr 2619, 2620; SarnStat 186, 548; Będźieſz ráchował kiedy więc od Daty/ Iedná zá drugą przypadáią raty KlonFlis H2v.

»pod datą« (5): VKazáło [miasto Radom] liſt Królá Káźimiérzá Iágełłowégo ſyná/ pod dátą Piotrkowſką w Poniedźiáłek SarnStat 969, 981, 1039, 1060, 1189.

a. W formułach rozpoczynających datowanie; ῾dane᾽ (zawsze w połączeniu z n-loc albo innymi określeniami miejsca) (15):

cum G (9): dlia lepsey spraviedlivosczi hy prawdi pieczącz swoią ktemv listhu przilozilem data zmohilowa wponyedzialek swianthego voycziecha latha bozego 1537. ZapWar 1537 nr 2494; RejWiz A8v; Datá z Wárſzáwy 14 dniá Mieſiącá Lutego/ Roku Páńſkiego/ 1564. SarnUzn A3v; RejAp 123v marg, Eev; Datá z Buſká od mniſzek po ſwiętym Gáwle we wtorek. 1567. RejZwierc 210v, A2v, 254v; KlonFlis Bv.

cum L (6): ZapWar 1549 nr 2658; Data w Niebie Dnia pierwſfego Nazaiutrz pomęce yego RejKup z2; Datá w dworze Broden. BielKron 370, 371v; Datá w Floręncyey ná iáwnym záśiedzeniu wKośćiele wielkim cżynionem. Roku Páńſkiego 1439: 22 dniá Liſtopádá. SkarJedn 319; ZapKościer 1582/33v.

Cf DATUM

KCh