[zaloguj się]

DAWNOŚĆ (192) sb f

a pochylone, o jasne.

Fleksja
sg pl
N dåwność dåwności
G dåwności dåwności
D dåwności
A dåwność dåwności
I dåwnością dåwnościami
L dåwności dåwnościach

sg N dåwność (52).G dåwności (37).D dåwności (1).A dåwność (20).I dåwnością (39).L dåwności (26).pl N dåwności (5).G dåwności (1).A dåwności (6).I dåwnościami (3).L dåwnościach (2).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Długość trwania w czasie, odległość w czasie, upływ czasu, odległa przeszłość, starożytność, wiek czegoś, tradycja, starość; vetustas Mącz, Cn; antiquitas Calep, Cn; mora Mącz; memoria Cn (70): BierRaj 20v; [św. Paweł w Liście do Żydów] wyáry zacnoſć y dawnoſć záleca á ku ćirpliwoſci/ poſluſſeńſtwu/ [...] ye przywodźi. KromRozm II e4; KrowObr 24; GrzegRóżn K4; GórnDworz F7v; Owa cżuiećie/ że wáſzá Ewángelia dawnośćią ſie zálecáć nie może: która wcżorá álbo dźiś trzeći dźień ſie pocżęłá. WujJud 38v, 136v, 137; BudBib Mich 7/20; Coż ma pieniężne karánie zá morderſtwo po ſobie okrom dawnośći [praeter vetustatem] á mnoſtwá wołáiących? ModrzBaz 30; SkarJedn 302, 312; ktorzy iedno Wielkiemu Xiędzu Litewſkiemu ná Kiernowſkiey ſtolicy (dziś zá czáſow poſtępkiem to bywa dawnoſcią zniſzczáłey) ſiedzącemu poſłuſzeńſtwo czynili StryjKron 385, A; Vincentius Lyrinenfis wykłada: Strzeż ſię práwi/ káżdey nowey náuki/ nowych dekretow/ nowych rzecży/ ktore ſą dawnośći przećiwne ReszPrz 109, 91; ReszList 179; Calep 77a; przetom ia vwyślnie [!] záchował ſtáre one/ choćia proſte ſłowá/ ktore Kátholickiey wiáry prawdę/ dawność/ y ceremonie iáśnie pokázuią WujNT przedm 22, s. 17 [2 r.].

dawność czego (25), kogo (1), czyja (4): PatKaz III 88; LibLeg 11/10v; O dawnośći ich [królów i książąt] nie możem inácżey náleść iedno według ich licżby lát/ olimpiades BielKron 98, 84, 147v, 335v [2 r.], 362v; WujJud 137 marg, 186 marg, Mm4, Nn4; Toli ieſt wáſze rádoſne (miáſto)? ode dni dawnych dawność iego [a diebus antiquis antiquitas eius] BudBib Is 23/7; CzechRozm 67; StryjKron 16, 355; Dawność twoiéy zacnośći/ ieſt od wieków wieká GórnTroas 35; LatHar 750; SarnStat 475, 611. Cf Wyrażenia.

Wyrażenia: »dawność czasu« = z powodu długiego czasu; vetustas temporum JanStat (7): z ktorich [ksiąg] mało przyſzło ku poznaniu ludzſkiemu bowiem dawnoſcią cżaſu zaginęły. BielŻyw 110; Obruit eum oblivione vetustas, Dawność czáſu wynioſłá go z ludzkiey pámięći. Mącz 362a; WujJudConf 38v; SkarJedn 348; NiemObr 90; WujNT Hebr 5/12; SarnStat 1000.

»dawność domu« = starożytność rodu (2): PaprPan S4v; Bo oni dobrym obycżáiom bárzo ſzkodzą/ ktorzi w vpraſzániu vrzędow/ nicżem ſię inſzym więcey niepopiſuią/ iedno dawnośćią domu [stemmatum antiquitate] ábo Herbu ModrzBaz 42v.

»dawność starości« (1): iáko wſzytkie rzecży vpadáiące od niemocy y dawnośćią ſtárośći giną [vetustate pereunt] ModrzBaz 57.

Szeregi: »dawność abo starożytność« (1): Nie rzekł/ wiáruy ſię dawnośći/ ábo ſtárożytnośći/ ále nowośći. WujNT 733.

»zastarzałość i dawność« (1): A ták wymowki żadney z przodkow ſwych y z tey záſtárzáłośći y dawnośći mieć nie możeſz. SkarJedn 356.

»dawność, (albo, i) zwyczaj, (mniemanie)« [szyk 6 : 1] (7) : ktorzy [królowie] ſłowo iego miłowali y nad wſzelke [!] dawnoſci/ zwycżaie/ [...] przekładali SeklWyzn 3, C, d4v; CzechRozm A3; ten text poſpolity Łáćińſki ieſt dobrze doświádczony/ y ſámą dawnośćią/ y zwyczáiem kośćiołá wſzytkiego vtwirdzony.WujNT przedm 9; á temu nic ſzkodźić nie ma zwyczay iáki álbo dawność [praescriptione et diuturnitate non obstantibus. JanStat 851]. SarnStat 1075 [idem] 1111.

Wyrażenia przyimkowe: »dla [= z powodu] dawności«; propter vetustatem JanStat (5): Dla dawnośći tego [cudów czynionych przez św. Stanisława] nie chćiẃie tho Kárdynałowie prziymowáli. BielKron 362v, 153; Neque tum elanguit cura hominum e mora, Nie zlieniáło ſtáránie ludzkie dla dawnośćy/ to yeſt nic ym nie zeſzło ná ſtárániu. Mącz 183d; SarnStat 475, 611.

»prze(z) [= z powodu] dawność« (6): ále tá rzecżká po kilku dni wyſchłá przez dawność deſzcżá. BielKron 84; Gdyż tedy tákie rzecży ſą wątpliwe/ przez dawność á niepiſánie pierwſzych ludzi BielKron 335, 13v; GórnDworz F4v; KochWz 135; WujNT 509.

»z dawności« (5): PatKaz III 88; BielKron 335v; Bo ná mogiłách ſą ſłupy wyryte Marmurowe/ [...] ále iuſz niktore z dawnośći mchem porosły StryjKron 260; SapEpit Bv; Gdźie ſię Skrwá prędka hurmem w Wiſłę tocży/ Ktora Mázury od Dobrzyńſkiey włośći Dźieli z dawnośći. KlonFlis G.

»z dawnością« (1): Choćiaż pozwirzchny tytuł/y dźiedżicność [!] Kośćiołá Powſzechnego/ zacność y powołánie imieniá Chrześćiáńſkiego z dawnośćią po ſobie pokázuią. WujJudConf 137.

»za dawnością« (2): LibLeg 11/10v; dawnośćią czáſow [vetustate temporum JanStat 758] wiele rzeczy przychodzą w wątpliwość SarnStat 1000.

2. Zabytek, relikt przeszłości (2): A ten podobno Herb álbo Scit miedzy inſzymi dáwnoſciámi tym xtałtem iákiego dziś Moſkiewski vżywa iam ſam tymi właſnymi oczymá widział Roku 1575. StryjKron 120, 400.
3. praw. Przedawnienie, upływ czasu powodujący utratę prawa skargi lub nabycie prawa własności przez dotychczasowego posiadacza; praescriptio BartBydg, Mącz, Cn; usucaptio Mącz, Cn; auctoritas, usurpatio Cn (120): MetrKor 40/812; Gdzie iesli by sandy niebyly do thich czassow ktore kolwiek zadna dawnoscz niema skodzicz themu cyrographowi az do zupelney zaplathy ZapWar 1549 nr 2657, 1548 nr 2668; GroicPorz 14; dzyeći przyſzedſzy ku látom mogą o ſwe czynić/ żadna im dawnoſć niezáwádzi. UstPraw B3, F4, G2v, G3v, G4 [3 r.], G4v [3 r.], H3; RejZwierc 236v; ModrzBaz 76v; obiáſniamy w tákowéy rzeczy: iż Fráńćiſzkowi/ który przez dwie lećie milczał/ záſzkodźiłá dawność [praescriptionem JanStat 1113] w téy mierze. SarnStat 678; GDyż dawność [Praeseriptio JanStat 550] dla leniſtwá Pánów ieſt vſtáwioná SarnStat 777, 261, 475, 496, 538 [2 r.], 583 (24); Rzecż krádźiona dawnośćią nigdy nie záchodźi; Bo iey ſnadź y we ſto lat dochodźić ſię godźi KlonWor 44.

dawność czego (29), kogo (3): BartBydg 122; ZapWar 1548 nr 2667; GroicPorz gg3; O Dawnośćiách dzyedzictwá. UstPraw G3v; O dawnośći Mniſzek UstPraw G4v, F4v, G3v, G4 [4 r.], G4v [2 r.], I3v; Mącz 277a, 510d; Wątpliwośći obiáſniáiąc o dawnośći kśiąg Grodzkich y Ziemſkich [super librorum Terrestrium... praescriptionibus JanStat 552] vſtáwiamy/ áby kśięgi Ziemſkié miáły dawność SarnStat 538, 538, 539, 686 [2 r.], 689 [2 r.], 700 [2 r.] (15)

dawność o co (1): Dawność o rány ták iáko y o głowę trzy látá bydź ma. SarnStat 622.

Przyslowie: Fortuná co da/ to záśię wźiąć może/ A v niéy żadna dawność nie pomoże. KochPieś 35.
Fraza: »dawność, dawnośćią idzie (a. wynidzie)« = praescriptionis procedat, praeseriptio currit JanStat (10 : 1): RejKup n6v; Dzyećiom młodym dawność nie idzye czynić o krzywdę ſwą iedno gdy przyidą ku látom UstPraw G4v; iákóż y tym/ którzy ſą ięći przez Tátáry/ chcemy áby żadna dawność nie ſzłá. SarnStat 778; ACz dawność máiętnośći álbo dźiedźictwá w pieniądzách [...] byłá chowána/ y ſzłá SarnStat 781, 639, 679, 700, 778 [2 r.], 1167, 1168.
Zwroty: »dawnością się bronić« = vetustate se defendere Mącz [szyk zmienny] (4): Mącz 491a; tedy chcą ſie dawnośćią roku czynienia o złodźieyſtwo bronić [praescriptionis annualis, volunt et nituntur se tueri JanStat 619]. SarnStat 700, 504, 779.

»dawnością ginąć« (1) : Rzecz krádźiona dawnoſćią nigdy nieginie. GroicPorz ee.

»mieć dawność« = praescriptionem habere JanStat [szyk zmienny] (8): Vſtáwiliſmy iż męſzczyzná ma dawność trzy látá y trzy mieſiące UstPraw G4v, I3v; Ieſt dawna przypowieść práwna: że Bábizná dawnośći nie ma, y ieſt to in vſu SarnStat 1266, 538, 593, 677, 689, 777.

»dawnością szkodzić« (1): á tákowy czás wźięty nic nie ma dawnością ſzkodźić [praescriptione non obstante JanStat 595] SarnStat 504.

»dawnością tracić« (2): Ktoby komu pożyczył żytá á nie czyniłby o nie przes cżtery látá/ táki niedbálec [...] tedy ie iuż dawnośćią tráći. UstPraw G4v, I3.

»dawnością wydzierżeć« (1): praescribere apud Iurisconsultos, Dawnością wydzierżeć. Mącz 375c.

»dawnością wypędzić« (1): Ano zła poſſeſia á trudno tám ſędzić/ Iáko złego ſąſiádá dawnoſcią wypędzić. RejZwierc 247v.

Wyrażenia: »dawność czasu« = temporis praescriptio JanStat (4): Praescriptio, est exceptio rei ex tempore congruens, vissczye dawnoscyą czaszv BartBydg 122; GroicPorz gg3; gdyż temu záwádźiło milczenié przerzeczoné/ y dawność ták długiégo czáſu. SarnStat 689, 779.

»dawność mieścka« (1): zadzierzałem ye [morgi] wpokoiv daley nysch dvadziesczia lath hy daley przesz vsisthka davnoscz myesczka ZapWar 1543 nr 2505.

»dawności przedzierżenie (a. przedzierżanie a. wydzierżenie); dawnością dzierżenia; dawność wydzierżawać« [szyk zmienny] (3; 1; 1): Vsucapio, Właſność dawnośćią dzierżenia oſięgniona y prziwłaſzczona. Mącz 510d, 375c, 510d; Abowiém gdy trzy látá wynidą/ dług tákowy nie będźie mógł bydź wyćiągány od ſzláchćicá/ wedle poſtánowienia Státutu tego/ który mu zábróni przedźierżánié dawnośći trzech lat [obstante triennali praescriptione JanStat 1034] SarnStat 276, 778.

»dawność ziemska« = praescriptio terrestris JanStat (13): UstPraw H3; DAwnośći Ziemſkié/ któré w innych źiemiách Króleſtwá náſzégo bieżą/ téſz w źiemiách náſzych Ruſkich chcemy áby ſzły SarnStat 778; od którégo zápiſánia/ w wiązánia w Ziemſtwie/ wſzeláka prȩſcryptia y dawność źiemſka/ [...] bierze początek y moc. SarnStat 1167, 685, 778, 1167, 1168, 1177 (12).

Wyrażenia przyimkowe: »prze(z) [= z powodu] dawność« = per praescriptionem JanStat (3): Kto o głowę zábitą po zábićiu nieczyni práwem przes trzy látá: táki niedbálec choćby potym chćiał/ tedy iuż przes dawnoſć niemoże. UstPraw G4v, H3, I3v.

»za dawnością« (2): Iako tho yest nywa nasha ktorachmy zatrzimaly shadawnosczyamy y przothky nasshemy ZapWar [1547] nr 2645; tákowy rękoymia ieſli ſłownie ręczył/ iż nie zapiſem/ będzyeli miał pokoy o ono rękoiemſtwo rok y ſzeſć niedzyel/ iż niebędzye przes iſtcá gában álbo pozywan: tedy zá dawnoſćią powodu zniknie. UstPraw F4v.

W przen (1): ále ná ten czás będźie potrzebá lékárſtwem dawnośći ſie opátrzyć [remedio eiusdem praescriptionis providere JanStat 578] SarnStat 778.

SB