[zaloguj się]

DĄBROWNY (3) ai

Teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
sg
m Adąbrowny
pl
G dąbrownych

sg m A dąbrowny (1).pl G dąbrownych (2).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

Przymiotnik oddąbrowa (3): A kthoby kradzyeżą wźiął w cudzym gáiu dąb ábo dwa/ ten zá káżdy dąb ma dáć wiárdunek/ [...] á ktoby rąbił chroſt álbo drwá w wielkich leśiech/ tákowy ma dáć ośm groſzy/ á zá dąbrowny 4 groſze UstPraw E4; Smutne Hamadriades duſze leśnych drżęniow/ Odeſzły ćiał drzewiánych y dąbrownych cięniow. KlonŻal Bv; GostGosp 128.

SB