[zaloguj się]

DRUKARNIA (70) sb f

Pierwsze a jasne.

Fleksja
sg
G drukarnie, drukarni, druk.
A drukárnią, drukarnię
L drukarni, drukarni(e)j, druk.

sg G drukarnie (10) HistLan, BudBib, BudBibKaw (2), HistHel, BudNT, KochPieś, KochWr, Phil, JanNKar, drukarni(e)j (5) RejAp, PaprPan, SkarŻyw, GostGospSieb, KlonFlis, drukarni (2) SkarJedn, StryjKron, skrót: druk. (1).A drukárnią (2), drukarnię (1); -ą SkarŻyw; -ą : -ę BudNT (1 : 1).L drukarni (42), drukarni(e)j (5) ReszList, WerGośc, WerKaz, LatHar, SkarKaz, skrót: druk. (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Miejsce, warsztat, gdzie się drukuje książki, druki; typographium Cn (70): Gdiſz takowe rzeczy mnie zwielką praczą przichodzą/ á to nie iedno dla nakladu mego/ ale też pyſſania y wdrukarny corigowania y poprawiania SeklKat Z3v; RejKupSekl a6; Dlá cżego też y drukárnie przycżynił/ y pápiernią zbudował. BudBib B; BudBibKaw A3v; BudNT przedm a5, a5v, c5v; SkarŻyw A2v; StryjKron YYv; Oddał mi do Drukárniey moiey Pan Doktor Ocko/ Krolá Iego M. Medyk/ kśiążki nieboſzcżyká Páná Oycá W. M. Woiewody Ráwſkiego GostGospSieb + 2; JanNKar D3v; Wtory raz ná świát idźie ten Flis/ á iż mi był ośieroćiał pierwey niż ſię vrodźił/ y niż z Drukániey [!] od Práſy wyſzedł KlonFlis Bv.

W połączeniu z nazwiskiem lub imieniem właściciela (55): Drukowano w Pińcżowie w drukárni Dánielowey/ Roku od Národzenia Syná Bożego. 1560. KrowObr Vu4; Maiąc przeto y my tak iáſny z piſma S. przykład/ gdy te święte oboygá przymierza kśięgi z drukárnie nieboſzcżyka brátá náſzego Maćieiá Káwiecżyńſkiego/ naimeſtnika Nieswiżſkiego/ wychodziły/ Myśliliſmy ná to komubychmy ie naſłuſzniey offiarowáć mieli BudBibKaw A2; ModrzBaz kt. Cf Wyrażenia przyimkowe.

W połączeniu z nazwą instytucji, do której należy drukarnia (2): PRZEZ X. SYMONA WYSOCKIEGO, SOCIETATIS IESV KAPLANA. W Kośćiele teyże Societatis W LVBLINIE 29. Aprilis. 1593. W WILNIE, W Drukárni Akádemiey Societatis IESV. WysKaz kt; CiekPotr kt.

Wyrażenia przyimkowe (w adresach typograficznych): »w drukarni« [w tym: w połączeniu z nazwiskiem lub imieniem właściciela (42), z nazwą instytucji, do której należała drukarnia (2)] (44): Zywot Ezopá Frygá [...] W Drukárni Stániſłáwá Szárffenb: Roku 1578. BierEz kt; Leop kt; HistRzym [136]; KuczbKat kt; WujJud Nn8; KarnNap G3v; Oczko kt; KochPs kt; KochTr kt; KochEpit kt; KochFr kt; KochMRot kt; Datum Romae w dźień Bożego ćiáłá/ Anno Iubilei 1575. W POznániu/ w Drukárniey Ianá Wolrhabá/ Roku P. 1585. ReszList 192; WerGośc kt,WerKaz kt; WisznTr kt; BielSen 19; BielSjem 41; KochPieś [89]; PudłFr kt, [80]; BielRozm 34; ZawJeft kt; GostGosp kt; GrochKal kt; GrabowSet kt, M; KochFrag kt, [55]; OKSZA STANSLAWA [!] ORZECHOWSKIEGO ná Turka. Przekłádánia IANA IANVSZOWSKIEGO W Krákowie/ W Drukárni Lázárzowéy Roku Páńſkiégo/ 1590. OrzJan kt; OstrEpit kt; WyprPl kt; LatHar Aaa8; KołakCath kt; KołakSzczęśl kt; WujNT Dddddd2; WysKaz kt; SarnStat kt; SiebRozmyśl kt; PowodPr kt; SkarKaz kt; CiekPotr kt; GosłCast kt; W WILNIE W Drukárni Ianá Kárcaná Roku Páńſkiégo 1599. SapEpit kt.

»z drukarni« [zawsze w połączeniu z nazwiskiem właściciela] (10): RejAp kt; Z Drukárnie Mácieiá Wirzbięty/ Roku Páńſkiégo 1568. HistLan F6; HistHel kt; PaprPan kt; SkarJedn kt; Z Drukárniey y nákłádem Oświeconego Páná Mikoláiá Chriſztoſá Rádziwiłá SkarŻyw kt; KochPieś kt; Phil [S6]; GórnTroas kt; JanNKar kt.

W przen (1):
Zwrot: »[z czym] pojść do drukarnie« = wydać coś w postaci tekstu drukowanego (1): poprawdźie trzebá ſie było lepiéy ná to rozmyślić [...] ále wedle czáſu nie mogło być ináczéy/ á téż z tym nie póydę do Drukárnie. KochWr 40.

SB