[zaloguj się]

[DZIWOK sb m

o prawdopodobnie jasne.

Fleksja
sg pl
N dziwoki
G dziwoka dziwok(o)w
A dziwoki
I dziwoki

sg G dziwoka.pl N dziwoki.G dziwok(o)w.A dziwoki.I dziwoki.

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Ptak łowczy na swobodzie, w dzikim stanie (sokół, raróg, jastrząb); capys, falco Cn: Rarogow y Sokołow Dziwokow iákim ſpoſobem doſtawáć maſz. CygMyśl Av; á niemaſz ich bráć áż około zwiáſtowánia Pánny Máryey/ ták tych ſtárych/ iáko y dziwokow. CygMyśl F; Z dziwoki mnieyſza praca ieno ie trzebá dzierżeć ná wodzy/ y bárzo pilno nośić/ y z rąk nieſpuſzcżáć nigdy. CygMyśl F, A2 żp, B3v, C4, E3v [2 r.], E4, F [2 r.].]

FP