[zaloguj się]

1. E (48)

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) i XVIII w.

1. Litera alfabetu (42): W ięzyku polſkim/ kto chce wyraźić ten dźwięk ktory w wymáwianiu ſłow ſłyſzęmy/ ty litery abo figury musͮi znać/ [...] ktoré sͮię tak piſzą/ a ieft ich/ piętdźiesͮiąt i iedna wliczbę. a á ą b  c ć cz d dz dź dż e é ę f g h i MurzOrt B, B, Bv [4 r.]; GliczKsiąż 18; Ale náyduię ia ieſcze czwarté /e/ iáko w tym ſłowie, pániéy ochotnéy, ktorè nie iest żadnè z tych wysſzych: á to znáczyćby ſie mogło krèſką od práwéy ręki do lewéy, ták/ é. JanNKar E3v; Cudzè przygody. Ztądże, cudzèmi przygodámi, cudzèmi ſpráwámi, przez è nie przez ypsylon. JanNKar H3v, B3, E3v [5 r.], H3v [4 r.]; Pŗykllády na vocales. [...] e Niechzze w tobie vfáią. [...] ę Duſſę moię wyrwi od zlloŝniká. JanNKarGórn G3v, G3v [7 r.]; JanNKarKoch G3 [3 r.], E3v.
Zestawienia: »e z akcentem« (1): JanNKar C4 cf »e proste«.

»e bez kreski« (1): ten vocatiuus, Pánie, domine, niech idźie proſtym /e/ bez krèfki JanNKar E3v.

»e z kreską« (1): Ia kłádę záwſze tè pánié, hae dominae, á ty pánie, tu domine. Y to ſłowo tè przez è z krèſką JanNKar G3.

»e z kreską (u spodku)« (2): Trzećié [e] z ḱrèſką v ſpodku dobré iest. JanNKar E3v; JanNKarKoch E3v.

»e łacińskie« (2): JanNKar E4; E troie: piérwſzé równé łaćińſkiému/ a to m kréfkę nad ſobą/ iako i łaćińſkié/á/ iako w tym słowie/ Panié/ Dominȩ: Drugié naſzé: iako tu paniè/ domine Oſtatnie z kréſką albo z ogonem JanNKarKoch E3v.

»e z ogonem« (1): JanNKarKoch E3v cf »e łacińskie«.

»e pospolite« (1): Pan Górnicki ma tákże troie /e/ iedno poſpolitè, drugié Láćińſkié tákié /e/ w trzećim ſie zgadza z pánem Kochánowſkim. JanNKar E4.

»e proste« (2): Ma też [włoski język] dwoie e, iedno proſtè, iáko w tym ſłowie trattare e concludere. á drugié z accentem ták, è, ktore ſie także przykro ſádźi, iáko w tym ſłowie cioé Noè. JanNKar C4, E3v.

2. Symbol zastępujący w tekście prawniczym nazwę miejscową (6): SToiąc oblicznie przed ſądem ninieyſzym ſzláchetny A, dźiedźic B. dobrewolnie/ iáwnie/ y przez wyznánié zeznał: iż ſzláchetnému C. y iego potomkom dobrá ſwé dźiedźiczné/ to ieſt/ wieś E. w grzywnách M. piéniędzy dobréy monéty Polſkiéy záſtáwił y zápiſał SarnStat 1253; O któré ſzkody albo zakład ieden od drugiégo względem przerzeczonéy obrony pozwány/ y potomkowie iego pozwáni do fądu źiemſkiégo E. albo zamkowégo I. ná piérwſzym roku iáko záwitym ſtać oblicznie [...] y o wſzyſtkié oſądzoné rzeczy doſyć vczynić będźie powinien SarnStat 1257 [idem (2)] 1249, 1251, 1254 [2 r.].
3. Użycie literyew funkcji porządkującej na oznaczenie części rozdziału, układu alfabetycznego w rejestrach, dni tygodnia w kalendarzach, punktów geometrycznych (materiał nie objęty statystyką): Domowy ſzafran. A SZafran domowy albo krokos ma wſobie ciepłoſć w wtorim ſłopniu [...] E Też naſienie tego Krokoſu vwarzone w polewcze kapłoniey albo kurowey cżyni ſtolcze przez ktore wywodzi flegmę z żołądka y s pierſi. FalZioł I 33d; Regeſtr [...] A. Abákuk Prorok. Liſtu 93. Abágárus Krol. liſtu 140. Abel. 2. [...] E. Ewá ſtworzoná. liſtu 1. Enos. 3. Egipt. 8. BielKron Kkkk3v; Potym záśię od b. niech idźie druga Linea do e. ták żeby dwie Linie/ Linea d. e. y Linea a. b. były aequidistantes GrzepGeom P4v; 17 12 A Euláliey pánny vkrzyżowáney męcżen. 16 13 b Agábá Proroká/ [...] 15 16 e Iuliány męcżennicżki y pánny. LatHar ++v; a Klemens Alex. b Cypryan/ cEuzebius/ d Ambroży/ eEpiphánius/ fHieronym SkarKaz 156a.

WG