[zaloguj się]

EGZEMPLARZ (52) sb m

-x- (43), -ks- (8) [tylko BudNT].

Oba e jasne (Cn drugie pochylone); -årz; -årz- (42); -arz- (3); -arz- MurzNT, BielKron; -arz-:-årz- CzechEp (1 : 1).

Fleksja
sg pl
N egzemplårz egzemplårze
G egzemplårza egzemplårzów, egzemplarzy
A egzemplårz egzemplårze
I egzemplårzami
L egzemplårzu egzemplårzach, egzemplårzoch

sg N egzemplårz (2).G egzemplårza (7).A egzemplårz (7).L egzemplårzu (6).pl N egzemplårze (10).G egzemplårzów (6), egzemplarzy (1); -(o)w : -y CzechEp (1 : 1); ~ -ow- : -ow SarnStat (1 : 1), -(o)w (4).A egzemplårze (2).I egzemplårzami (3).L egzemplårzach (7), egzemplårzoch (1) BudNT; ~ -ach (6) CzechRozm (2), NiemObr (1), WujNT (3) -åch (1) SarnUzn.

stp brak, Cn: ekzemplarz, eksemplarz; Linde: exemplarz XVI w. (jeden z tych samych przykładów) – XVII w. (z Cn).

Tekst spisany, oryginał pierwotny lub przekład; rękopis lub druk; także odpis, kopia; księga, egzemplarz książki; exemplar, exemplarium Cn [exemplum, exemplarwzór BartBydg; exemplarforma, kopia, przepis, przykład. Ut exemplar litterarum, kopia, albo przepis listów, Exemplar huius vel illius libri, księgi ty albo ony Mącz 110c; przepis, kopia, transumptexemplar Cn] (52): MurzNT 221; Diar 44; A gdy iuż vſiędzie [król] ná ſtolicy kroleſthwá ſwoiego wypiſſe ſobie w kxięgi/ to wtore opiſánie Práwá Bożego/ wźiąwſſy Exemplarz [accipiens exemplar] od kápłanow z pokolenia Lewi.Leop Deut 17/18; á gdy odcżytano [spisek wyznania wiary Sasków] Sáſkie kſiążę y towárzyſſe iego żądáli exemplárzá tego [...]/ wthorego dniá im powiedziano/ dádzą wam Exemplarz/ ále tym obycżáiem/ ábyśćiego imprymowáć nie dawáli BielKron 208; SarnUzn [G2v] [2 r.]; wnowem teſtámenćie Greckiem/ ktory [...] wydrukował w Paryżu Simon Colinaeus/ ktory ekſemplarz [...] Sebeſtianus Caſtalio nad ine wſzytkie wychwala [...] a przedſię y wtem ták sławnem ekſemplarzu náyduią ſię takie omyłki. [...] Lecż głupi piſarz [...] mnimáiąc żeby to do tekſtu należało/ wpiſał [omyłki] w porządek/ zktorego potym ekſemplarza [!] Colinaeus ſwoy ekſemplarz ſádził. BudNT przedm b6, przedm b3, b5, b5v, k. Ii8v; nie ieſt rzecż wiernym przyſtoyna ważyć ſie popráwiáć piſmá ś. gdzie w nim omyłki/ exemplarzámi ſtárſzymi y doświadcżeńſzymi ná oko pokázáć nie mogą. CzechRozm 137v, 63, 63v, 127; widząc [...] ze dwu dowodnych Látopiſczow/ ktory każdy náleść może w Grodku w ſkárbie [...] Páná Chodkiewicá [...] y ktorego ieſzcze v mnie ieſt Exemplarz. StryjKron 288, A6; CzechEp 324, 326, 347; NiemObr 124; GostGospSieb x4v; Chrześćiáńſki cżłowiecże/ weźmi z ochotą w ręce/ tę dźieśięćioſtrunną Hárfę duchowną [...] cżwarty raz/ przeto/ iż dawnych exemplarzow nie sſtáło/ wydrukowáną LatHar [+11v]; Kátholicy nie mieli iedno ſam Nowy teſtáment Krákowſki/ ktorego exemplarzow iuż dawno nie sſtáło WujNT przedm 2; Znam [...]/ że ſię nie zgadza z tymi exemplarzámi Graeckiemi ktore miał Eráſmus; ále [...] ten przekład ktory Eráſmus gáni/ zgadza ſię zinſzemi Graeckimi/ á k temu bárzo ſtárymi exemplarzámi. [...] obaczyliſmy to/ iż text Láćińſki ſtárego przekłádáczá/ ácz ſię niekiedy odſtrzela od náſzego Graeckiego exemplarzá/ wſzákże ieſt dáleko prawdźiwſzy á niżli Graecki; iż Láćińſki tłumácz náfládował podobno lepſzego y prawdźiwſzego Graeckiego exemplarzá. WujNT przedm 11; maſz wiedźieć/ (ponieważ Graeckie exemplarze Nowego teſtámentu ſą rozmáite y bárzo niezgodne miedzy ſobą) żem ia iednegoż tylko exemplarzá Graeckiego iáko napewnieyſzego náfládował/ ktory ſię náyduie w Bibliey Krolewſkiey w Antorfie v Plántiná/ Roku 1572 drukowáney WujNT przedm 16, przedm 4, 13, 14 [2 r.], 18 [2 r.], 23, s. 391 (20); Státut Polſki w druk wychodzi pod temi cżáſy [...] A to dla tego/ áby tym ſnádniey mogł bydź do Woiewodztw ku rewidowániu y korrigowániu rozesłany. Bo wypiſowáć ták wiele Exemplarzow/ iáko wiele ieſt Powiátow/ koſzt wielki SarnStat *8, *7v, 56.

W charakterystycznych połączeniach: egzemplarz grecki (21), łaciński (6), syryjski (2), żydowski.

Wyrażenia: »egzemplarz ksiąg« = exemplar libri Mącz (1): Ktoby to chćiał widźieć naydźie przy Láćińſkiem exemplarzu kśiąg Fricżowych przez Oporiná znowu drukowánych. ModrzBazBud ¶6v.

»egzemplarz własny« = oryginał [ekzemplarz pierwszy abo własny, abo przedniarchetypum Cn] (1): Wykład piſmá ś. ma być z drugiego piſmá ś. łácnieyſzego, y to według właſnych Exempłárzy [!] CzechEp 151 marg.

KK