[zaloguj się]

EKLIPTYKA (1) sb f

Fleksja

L sg ekliptyce.

stp, Cn brak, Linde XVIIIXIX w.

astron. Koło na sferze niebieskiej, wzdłuż którego obserwuje się pozorny roczny ruch słońca; tu: wyobrażające je koło na przyrządzie zwanym astrolabium przedstawiającym sferę niebieską: [astronom] W tym wziąwſzy Spherę/ bedźie cżytał na Ecliptyce/ znáki niebieſkie wypiſane PaxLiz Cv did.

AK