[zaloguj się]

EKONOM (6) sb m

ek- (4), oek- (2).

Teksty nie oznaczają é; wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
sg pl
N ekonom
A ekonoma
I ekonomy

sg N ekonom (3).A ekonoma (2).pl I ekonomy (1).

stp, Cn brak, Linde XIX w.

Zarządzający majątkiem, w szczególności zarządca klucza (kompleksu wsi lub folwarków), rządca; zarządca dóbr królewskich [oeconomusgospodarz, sprawca, urzędnik, szafarz Mącz 260b; ‒ szafarz, gospodarz Calep; szafarz, strawny, obroczny, ochmistrzoeconomus Cn] (6) : Márſzałek rządny/ Piſarz/ Podſkárbi/ Ekonom/ Kuchmiſtrz/ Koniuſzy/ Podkomorzy/ cżynią nietylko dwor Páńſki/ ále też y Száfárze y Vrzędniki rządne życżliwe. GostGosp 2; Vrzędnicy w Ieśieni máią ſpiſáć ták creſcencye iáko przypłodki [...] á Pan zábrawſzy to do śiebie/ Ekonomá ma poſłáć/ weryficowáć ony Regeſtrá/ y doświadcżyć ieſli ſie concorduią/ á Panu z nich ſummę ſpiſawſzy oddáć. GostGosp 4, 4 [2 r.]; GRánice w Kśięſtwie Mázoweckim przez Kommiſſarze od nas dáné [...] choćiażby gdźie Oekonom náſz nie był przy ich czyniéniu/ który do gránic tákowych wedle práwá y záchowánia ſtárégo żadnégo intereſse nie ma/ áni na Potym mieć może/ wſzyſtki mocnie máią bydź dźierżáné SarnStat 1153.
Szereg: »gospodarz kościelny abo ekonom« (1): w mieśćie Adánie/ był ieden goſpodarz kośćielny/ ábo Oekonom na imię Theophilus/ dobrego żywotá/ y bárzo pożytecżny ſpráwcá rzecży kościelnych: ktory vmiał dowćipem y pilnością [...] wſzytkiego doyrzec/ ſtánowic/ y śieroty a wdowy kośćielne y inne vbogie/ z wielką wſzytkich ludzi dzięką opátrowáć. SkarŻyw 171.

Synonimy: gasztult, rządca, sprawca, szafarz, urzędnik, włodarz.

AK