[zaloguj się]

2. A (165138) cn i pt

cn (161021), pt (4117).

a jasne.

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Znaczenia
I. Spójnik (161 021):
1. Spójnik współrzędny zespalający człony jednorodne syntaktycznie (159 894):
A. W funkcji łącznej (105 882):
a. W stosunku łączności bezpośredniej wyrażającej się najczęściej wspólnotą podmiotu gramatycznego lub logicznego; i, oraz (71 212):
α. Zespala człony jednorodne syntaktycznie i formalnie (69 512):
aa. Zespala składniki w obrębie wypowiedzenia pojedynczego (31 442): ZapWar 1550 nr 2676 (26); MetrKor 37/4 (129); ListRzeź (5); LibLeg 11/158 (229); BierRaj 17v (5); PowUrb +2 (3); March1 A (24); March1Wiet Av (11); Niemáſzći we mnie tłuſtośći / Iednoć mię ſkorá á kośći. BierEz K3 (38); OpecŻyw 37 (144); OpecŻywSandR IIIv (4); OpecŻywList C (7); OpecŻywPrzedm C3 (5); OpecŻywSandP ktv (2); ForCnR B4v (32); PatKaz I 4v (17); ſlnſznye to bylo boſkyey wſzechmocznoſzczy y ſyna bozego mądroſzczy a ducha ſzwyątego laſkauoſzczy tą panną zachouacz wczyſtoſzczy PatKaz II 47 (18); PatKaz III 131 (87); Kámyſſek drobny á bárzo oſtry y kolący. Murm 123; HistJóz B2 (20); BartBydg 10 (8); TarDuch [C4]v (12); Konikowe liſcie ſtarte á z rożaną wodką przyłożone na głowę/ lecży bolenie głowy. FalZioł V 75v (2397); FalZiołUng V 119 (3); BielŻyw 44 (160); BielŻywGlab nlb 10 (16); nos zawieſiſty á iakoby v orła nadoł zaklęczony, był v Perſow w wielgiey wadze GlabGad N7 (211); March2 D2v; MiechGlab 34 (64); BierRozm 24 (5); Siedm też cżłonkow w ktorich żywoth zależy cżłowiecży. Głowa/ płucza/ ſercze/ wątroby/ żołądek z ielity/ á dwie nercze. KłosAlg A3v (13); KlerWes A2v; March3 V6v (18); WróbŻołt 85/10 (50); WróbŻołtGlab A2 (16); RejŁas 411; wydał go [Józefa] wſrogie więzienia á zá ſlugę miedzy rodzay poſtronny. RejPs 154v (297); ZapMaz VS 2/332v (4); ComCrac 12 (51); LibMal 1547/128 (105); RejRozpr kt (21); ConPiotr 33 (6); LudWieś B2 (10); SeklWyzn E (35); RejJóz P3 (31); SeklKat L3v (101); RejRozm 391; RejKup ſ3v (95); RejKupSekl a6v (25); HistAl C6v (64); HistAlHUng A2 (8); KromRozm I I4v (113); MurzHist kt (96); MurzNT Matth 1/6 (55); MurzNTSekl A2 (3); MurzOrt B (3); ná wyeczor yą [zgraję] pyęćyorgyem chlebá á dwyemá rybámá [Chrystus] nákarmił. KromRozm II d3v (214); KromRozm III I4v (420); Zażby nie lepiej to [niesprawiedliwość, niepobożność, niewolę] wygnać a wykorzenić, aniż tak milczeniem a oczekiwaniem dopuścić się szyrzyć Diar 35 (145); DiarDop 110 (56); MrowPieś A3 (4); BielKom F3v (17); GliczKsiąż K6v (393); A on ieſt ſam Pan á Bog twoj LubPs M3; Oſobna á wielkiey pociechy pełaa modlitwá LubPs Q marg (791); GroicPorz p3 (162); SeklPieś 20v (6); Ano ſnadź było lepiey pilnowáć motyki. Niżli Bogá y ludzi tu ná ſwiecie błaźnić/ A onę ſwiętą prawdę rozmáicie draźnić. A w pocie cżołá ſwego pracey ſwey vżywáć/A iáko Pan roſkazał/ ták ſie záchowywáć. RejWiz 161v (376); KrowObr 6v (69); ſen ziął Abrámá / y ſtrách wielki á ćiemny przyszedł nań Leop Gen 15/12; Iáko/ á kiedyż to będzie? Leop 4.Esdr.4/33 (309); OrzList f3v (21); ten co pozywa ma dáć od ſkaźniey ſędziemu groſz á piſarzowi groſz. UstPraw C3 (101); LeszczRzecz A2 (17); Bowiem ći trzey poſpołu/ iedne práwá máią/ Ze nalepſze kiedy ie nacżęſeiey bijáią. Orzech Włoſki á Oſieł/ y trzecia niewiáſtá RejFig Cc7 (11); RejZwierz 8v (90); WyprKr 35 (52); Goski x3 (6); oſtátnia nádźieiá náſzá w Pánie Bodze / á w mądrośći Krolewſkiey / á w tey Exekucyey ieſt OrzRozm A3 (108); czyháli ná nie czáſu nieſzczęſcia ich to ieſt dniá trzynáſtego/ á mieſiącá dwunaſtego ktory ieſt Adár BibRadz Esth 16/18 (316); BielKron 267v (1376); GrzegRóżn A3 (25); KochSat C2 (7); KwiatKsiąż C3v (136); Nie bądz leśny/ Samopáśny a prożnuyący. Mącz 52a (850); MączLub nlb 14; Wół á Zóná / ſą przednieyſzé rzeczy w Goſpodárſtwie ſtátecznégo człowieká OrzQuin P4 (97); Prot D2v (3); SarnUzn H5v (50); Mocz gęſty Ołowiáney bárwy/ á iákoby w poſrzodku czarny/ Páráliż známionuie. SienLek 27 (457); SienLekAndr a3 (3); LeovPrzep I4 (22); O práwieć żołty á chytry á ogniſthy záwżdy ſie nam okaznie być ten nieſláchetny ſmok á ten ſprzećiwnik náſz RejAp 100 (1612); o thym rádzić/ gdzie á iáko pieniędzy doſtáć GórnDworz P3v; miłość ná myſli/ ná ſłuchu/ á ná widzenin záwdy przeſtawa GórnDworz L1 (560); GrzepGeom B3 (7); Brát twoy á pan moy vmárł ieſth HistRzym 32v (213); Dwudzyeſtey ſzoſtey á oſtátniey Niedzyele RejPos 263v (7620); Słowá ty ktore ia powiádam wam/ ſą duch á żywot. RejPosWiecz2 95v (75); RejPosWiecz3 99 (12); BiałKat 66 (84); BielSat N4 (10); IAſnie Wielmozni Panowie/ á dobrodzieie moi Miłoſćiwi. KwiatOpis A2 (18); GrzegŚm A2v (30); HistLan E3v (13); KuczbKat 430 (46); Márnotratcá á Skępiec z iednego domu idą. RejZwierc Bv (2402); RejZwiercTrzec [276]v (2); BielSpr 27v (93); KochMon 31 (2); WujJud 33 (185); możemy beśpiecżnie grzeſzyć/ á o Pokutę nie bárzo ſie fráſowáć. WujJudConf 91 (95); RejPosRozpr b3v (58); RejPosWstaw [1433] (189); BudBib Os 9/14 (223); BudBibKaw A2v (16); HistHel B (5); MycPrz II. D2 (23); Strum F4 (24); WierKróc A3v (3); Kogo kiedy wino á białegłowy do vpadku nieuwiodły? BiałKaz K2v (19); głupi piſarz ztych dwu słowek Hypo á kriſin vcżynił iedno słowo Hypokriſin BudNT b4 (41); StryjWjaz A4v; Skąd oto obácżyć możeſz/ iż nie ieden a tenże ſpoſob ieſt zbáwienia CzechRozm 173 (634); PaprPan Hh5v (30); KarnNap A3 (27); ModrzBaz 43 (631); vcżonych á zboznych lndźi świádectwy nie godźi ſie gárdźić. ModrzBazBud V (16); ModrzBazStryj IIv; SkarJedn 61 (153); KochOdpr C3 (2); Oczko 43v (205); KochPs 186 (24); SkarŻyw 582 (593); ZapKościer 2 (125); KochTr 5 (11); StryjKron 737 (137); CzechEp 129 (213); CzechEpPOrz xx (4); NiemObr 79 (42); KochEpit A4; FRáſzká/ á doktór/ to ſą dwie rzeczy przećiwné KochFr 111 (10); GórnRozm K4 (83); KlonŻal A4 (6); KochDz 104; SObie ſpiéwam á Muzom KochMuza 25; KochSz C3v (5); KochWz 139; Ieden á dwá y trzey wiele/ Niechay będą przyyaćiele KochMRot A4 (2); ReszPrz 35 (27); ReszHoz 121 (14); ReszList 142 (22); WerGośc 219 (70); WerKaz 275 (20); WerKazPapr 274; WisznTr 8 (12); BielSen 9; BielSjem 28 (7); KochPam 86 (4); KochPieś 21 (14); KochSob 68 (6); PudłFr 67 (4); ArtKanc O16v (154); BielRozm 9 (4); KmitaPsal Av; zairzi wſzedi co zapowinowactwo á ſktoręmi Domi maia PaprUp Gv (50); KochProp 7 (3); KochFr 27 (18); KochWrJan 17 (2); ZawJeft 42 (5); ActReg 173 (86); Calep 255b (33); Lákomſtwo nieſpráwiedliwośći mátká/ á wſzego złego przycżyná. GostGosp 2 (101); GostGospSieb x2v (13); GrochKal 2 (3); Phil C2 (20); GórnTroas 43 (19); KochCn B3 (7); KochCz A4v; KochCzJan A2v; KochPij C (5); GrabowSet C4v (52); MWilkHist C3 (8); OrzJan 37 (21); KochAp 11; STára ſkárgá/ á prózna/ ná śmierć ſie żáłowáć KochFrag 50 (8); KochFragJan 4; ná śiedm cżęśći/ iáko widźiſz/ krotko á węzłowáto ieſt rozdźielona. LatHar 6 (176); WyprPl C3; KołakCath A3v (11); KołakCathOkuń A2 (3); KołakSzczęśl Cv (15); RybGęśli Bv (8); WujNT Cccccc (235); WysKaz 9 (18); JanNKar A2v (8); JanNKarGórn D3v (5); JanNKarKoch E; Pánu Bogu zá ofiárę Spráwiedliwośći/ A Oyczyznie ná popráwę rządu dobrego. SarnStat 1305 (428); SiebRozmyśl L2 (19); WitosłLut A5; GrabPospR N2v (7); KlonKr A4v (4); KmitaSpit C3v (4); PowodPr 34 (112); SkarKaz 120a (116); VotSzl Ev (35); CiekPotr 26 (11); CzahTr E2 (22); GosłCast 49 (31); PaxLiz D4v (4); SkarKazSej 701a (33); KlonFlis C2v (5); SapEpit A2v (2); KlonWor 12 (9); PudłDydo A4 (2); RybWit Av; ZbylPrzyg B (4).

Połączenia: »a czasem i; a czasem też i« (5 : 3): RejWiz 10v; [bogactwo] może być pobożne y pobożnie nábyte s cudzich kráin/ á cżáfem y s pogáńſkich RejAp 152 (2); GórnDworz Ee7v; RejPos 314v; RejZwierc 17; miałem też przed oczymá wfzytkie przekłády Nowego Teſtámentu Polſkie/ Krákowſki/ Brzeſki/ Nieświezki/ Budnego y Czechowicow/ á czáſem też y Czefki WujNT 21 przedm (2).

»a i« (11): BierRaj 20; Czo dzialáſs ſerce zimné a ij zatwardzialé? OpecŻyw 19v; BierRozm 13; RejPs 139 (2); RejKup Bb; RejAp 171; RejPos 350 (2); CzechRozm 40; GórnTroas 60.

»a jeszcze ktemu« (7): RejAp 26; GórnDworz P2 (2); RejPos 235 (3); tedy ſie to v niego zá poſmiech á ieſzcże ktemu zá iákąś przykrą przyſádę zda. RejZwierc 99v.

»a ktemu« (97): OpecŻyw 15v; MetrKor 57/120; FalZioł I 110c (11); GlabGad Mv; LibLeg 10/97; RejRozpr I; RejKup v4v (3); KromRozm II p4v; GroicPorz v3v; Więc gdy Iáſiek doroście á ktemu Hánuśká/ To wełnę by z báraná drą s páná tátuśká. RejWiz 57 (3); RejZwierz 107v (2); OrzRozm P3v; BibRadz Dan arg (3); BielKron 139v; OrzQuin H (3); SienLek 21 (3); RejAp 138; GórnDworz Aa; RejPos 152 (12); RejZwierc 231a (3); [dzieci] dowćipne we wſzey mądrośći/ y vmieiętne/ á (ktemu) rozumne [et doctos] BudBib Dan 1/4 (6); WierKróc Av; BudNT Ff8v; CzechRozm 239v; PaprPan F2v; Mos et lex [...] Zwycżay dobry á ktemu pobożna vſtáwá ModrzBaz 5 (2); StryjKron 180; CzechEp 109 (5); GórnRozm H4v; WerGośc 224; KochPieś 1; PudłFr 78; ArtKanc I11 (2); GostGosp 112; LatHar 348; WujNT 24 przedm (5); SarnStat 1013 (7); KlonKr A2v; PowodPr 73 (2); VotSzl B2; SkarKazSej 699b.

»a ktemu i« (6); SienLek 9; RejPosWiecz2 94v; ty orle zgiń zgroznemi ſkrzydły twemi / y z złośćiwem twym pierzem/ z głowámi złemi/ ſpáznokty nagorſzemi/ á ktemu y ſtym twoim nieużytecżnym ćiáłem. BudBib 4.Esdr 11/45; CzechRozm 32v; CzechEp 188; SarnStat 1174.

»a ktemu też« (3); BierEz Q2; FalZioł I 135a; IEden mowił iż máło/ żydow á kápłanow/ A ktemu też ſláchćicow RejFig Ddv.

»a nadto« (19): trzebá poznáć ſwe grzechy: káiáć ſie ich/ ony wyznáwáć/ [...] wyznáć wiárę ſwą/ y od świátá [...] odłęcżyć ſie: á nád to ſumnienie mieć dobre przed Bogiem CzechRozm 259 (10); CzechEp 328 (7); NiemObr 36; CzahTr C4.

»a na koniec; a na koniec i« (62 : 20): KromRozm I K2v; KromRozm II c3 (3); KrowObr 28v (20); BibRadz II 120d; OrzQuin V 4; SienLek 1v; cżtery potráwy wylicża/ Smierć/ Płacż/ Nárzekánie/ Głod/ á nákoniec ogień wiecżny. RejAp 149v (2); RejPos 266v (16); GrzegŚm 24; RejZwierc 258v (2); Inſze záś ludzi/ á ná koniec y niektore z ludu ſwego CzechRozm 114 (9); ActReg 161; LatHar 679 (21); WujNT 520 (2); SkarKazSej 698b.

»a na ostatek; a na ostatek i« (11 : 2): KrowObr 242 (5); RejPos 311v (2); mógł niebem/ piekłem/ [...] świátem/ źiemią/ á ná oſtátek y Sákrámentámi wedle ſwéy myſli/ rządźić BiałKat 323v; z świętȳ Báſiliuſem/ Grzegorzem Niſſeńſkim/ Grzegorzem Názyáńſkim Chryſoſtomem/ Athánáſiuſzem/ Cyrilluſem/ Anáſtáſiuſem/ á náoſtátek ze wſzyſtkiemi Oycy świętymi [...] trzymáć mamy. WujJud 51v (2); NiemObr 179 (2); SiebRozmyśl H2v.

»a nawet i« (6): mogłćibym tu y z ſtárych y nowych Doktorow to pokázáć/ á náwet y ſámych Papieſkich popow CzechRozm 252v (2); CzechEp 288 (4).

»a przytym; a przytym i; a przytym też« (32 : 6 : 2): RejPs 60; MurzHist H3; Wyznánie dobrodzyeyſtwá Páńſkyego/ á przytym dzyękowánie LubPs D4v marg (4); RejZwierz 48v; WyprKr 34v (2); Sądu Bożego przećiwko ſwym przećiwnikom prágnie/ a przytym y Kroleſtwá ktore mu było obiecano. BibRadz Ps 7 arg (2); Cerdo [...] Gárbars/ Białoskornik/ á przitym też każdy rzemieśnik ręczny bywa rzeczón. Mącz 48c (2); OrzQuin Y3v; HistRzym 91v; RejPos 135 (8); RejPosWiecz2 95v; RejZwierc 59v; ModrzBaz 127; StryjKron 86; KochWr 29; ActReg 17; WujNT 615 (3); WysKaz 1; JanNKar D4 (2); GrabPospR N2; PowodPr 67; VotSzl B4v; CiekPotr 68; SzarzRytJSzarz nlb 2.

»a snadź i; a snadź jeszcze i; a snadź też i« (9 : 1 : 1): Aza nye pełno w was pychy/ łákomſtwá/ obżárſtwá/ piyańſtwá/ obłudnoſći/ zazdroſći/ nyenawiſći/ nyemiłoſyerdźya/ á ſnadź y nyedowyárſtwá y wſſelákyey złoſći á łotroſtwá? KromRozm I C3; wyele bogoboynych á proſtych ludźi/ á ſnadź też y tych/ ktorzy ſye zá mądre y vczone máyą KromRozm II av (2); żeby jem wolno bez nas trzeciego stanu w RP sejmować a snadź jeszcze i porządek jaki nowy stanowić. DiarDop 111 (2); LubPs B; RejWiz 25; RejZwierz 49v; BielKron 354; RejAp 115v; RejZwierc 93v.

»a społu i«: przyſſli do niego Zydowie z Anthyochiey/ á ſpołu y Grekowie Leop 2. Mach 4/36.

»a także; a takież; a też« (22 : 23 : 9): MetrKor 40/823; PatKaz III 142v; BielŻyw nlb 6; RejPs 192v (4); vſtaviąmy z przizvolieniem panow y Pralatow dvchownich a takiez ſtanv ſwieczſkiego a poſlow ziemſkich ComCrac 20; RejJóz I; ZapWar 1548 nr 2668; KromRozm I N3; MurzHist V3; Nienabywáicie ſobie ani złota/ ani ſrebra/ ani miedźi wpaſy waſze ani mantići na drogę a także ani dwu ſukien/ ani bótów [Non peram in via neque duas tunicas] MurzNT Matth 10/10 (2); KrowObr 23 (2); RejZwierz A3; [wyspy] przezwáli nieſzczęſliwe/ iż ſie im nie dobrze wodźiło/ á theż máłe y niepożytecżne. BielKron 445v (2); OrzQuin L2v; SarnUzn E7v (3); SienLek 115v (7); RejAp 161v; RejPos 5v (7); BudBib 1.Esdr 3/7 (2); BudNT a2; ModrzBaz 115; WujNT 51; SarnStat 452 (10); PowodPr 57.

»a także i; a takież i; a takie i; a także też i; a takiż też« (16 : 9 : 2 : 1 : 1): OpecŻyw 40; przez prozby wſſego zboru krzefcyanskiego tobie poſwięconego y ſwiętych przebranych twoich a takie y matki twoiey RejPs 69 (5); RejRozpr kt; Ten jſczie milċzecz nieraċzy A takież y owy drudzj RejKup Vv; KrowObr 29v (2); W ten dźień gdy ofiárowáć będźiećie/ iedzćie/ á także y názáiutrz [et in crastino] BibRadz Lev 19/6 (3); SarnUzn H2v; RejAp 92v; RejPos 163v (6); odnowionego żywotá ſkutki/ ſpráwy/ á poſtępki/ á także theż y ſtárego cżłowieká vcżynki/ doſyć doſtátecżnie ſą opiſáne RejPosWiecz2 94; RejZwierc 30v (3); BudBib Eccle 1/11; Od okázowánia, pro hac vice tantúm, máią bydź wolni Dworzánie [...] A tákiż téż żołniérze SarnStat 128 (3).

»a tudzież; a tudzież i« (2 : 1): ForCnR D4; Gdiż melankolia cżyni gruboſć rozumu á tudzież y ſzalonoſć. GlabGad O4; Przyidźie Woyt z łáwicą ſwą/ á tudziefz zá nimi/ Kát ogniem vzbroiony KlonWor 38.

»a zarazem i«: Chrześćijánin [...] od Páná Chriſtuſá ieſt názwány: á zárázem y od krzyżá ktorym ſię żegna/ y od krztu WujNT 445.

»między ... a« (441): MetrKor 26/62 (13); PatKaz I 12; PatKaz III 93 (2); Murm 46; FalZioł V 59 (7); BielŻyw 13(6); GlabGad N2 (2); MiechGlab 26; ZapWar 1536 nr 2493 (2); LibLeg 6/114v (24); RejPs 150v (3); ComCrac 19v; HistAl A3v; KromRozm I D4v (5); KromRozm II b4 (7); co zá roznicá myędzy ſwyęthym a zmázánym/ á myędzy czyſtym á nyeczyſtym/ vkażą im. KromRozm III K4 (5); GliczKsiąż G3v (5); LubPs Z2 (3); GroicPorz h4; KrowObr C2 (19); RejWiz 154; Leop Mal 3/13 (2); OrzList g4; OrzRozm G3v (6); BibRadz Num 30/17 (4); Morze miedzy Anglią á Hibernią záwżdy nieſpokoyne BielKron 277 (105); Mącz 209d (23); OrzQuin Yv (7); SarnUzn B5v (2); LeovPrzep D4v (2); RejAp 112v (2); GórnDworz D8 (7); GrzepGeom Q2; HistRzym 107; RejPos 101v; KwiatOpis A4 (6); KuczbKat 270; RejZwierc 126v; BielSpr 46 (4); WujJud 248v (2); RejPosRozpr c3 (3); RejPosWstaw [1434]; BudBib 4.Esdr 7/8 (7); BiałKaz A4v; BudNT b2v (2); CzechRozm 18v (11); ModrzBaz 46 (7); ZapKościer 1v (14); StryjKron 105 (7); CzechEp 32 (13); CzechEpPOrz xx4; KochJez B3v; Iáſna dyſtynctia/ między żywotem/ á żywotem/ iáko y między oycem á ſynem. NiemObr 109 (4); ReszPrz 28 (8); WerGośc 258 (2); ArtKanc A11v (3); PaprUp L2; ActReg 61 (4); Calep 554a (3); Phil O4 (2); GórnTroas 62 (2); OrzJan 28 (3); WysKaz 15 (3); WujNT 302 marg (16); JanNKarKoch G2 (3); SarnStat 111 (20); SiebRozmyśl Kv; PowodPr 51 (4); Długo mi ſię bo tá háńbá marna Miedzy zębámi á wárgámi tłukłá. CiekPotr 70 (2).

»między ... a między« (203): OpecŻyw 9 (2); ZapWar 1523 nr 2312 (7); ForCnR D4v; barwę ma ſrzodkiem miedzy rumianoſcią a miedzi bladoſcią FalZioł I 108b (12); BielŻyw 119; MiechGlab 16; LibLeg 6/114v (10); RejPs 152; ComCrac 15; LibMal 1543/70 (4); HistAl M3v; GliczKsiąż L; GroicPorz nv; OrzRozm S2; Y wzpomnię ná przymierze ſwe/ ktore ieſt miedzy mną á miedzy wámi/ y miedzy káżdą duſzą żywiącą w ćiele BibRadz Gen 9/15 (6); BielKron 2 (19); Mącz 209d (36); SarnUzn E6v (5); SienLek 179 (5); RejAp 95 (5); GórnDworz G7; HistRzym 93; RejPos 19v (23); KuczbKat 425; RejZwierc 91v (7); BudBib Ez 4/3 (6); Strum I3v (2); BiałKaz M; BudNT Ff8v; CzechRozm 93 (2); ModrzBaz 142v (7); KochPs 123; SkarŻyw 195; Stal się kup miedzy Vtćiwym Broſzkiem Kurkiem a miedzy Grzegorzem Iezewſkim ZapKościer 2v (9); StryjKron 308; CzechEp 168 (2); KochWr 30; WujNT 72 (7); SarnStat 113 (7).

ab. Spójnik a zespala wyrażenia liczebnikowe (166):
W liczebnikach głównych lub porządkowych (86): PatKaz I 16v; Plinius we trzydzieſtych á w piątych kxięgach piſze FalZioł I 139c (2); Pocżet drabow Alexandrowych był trzy ſta, á trzi tyſiące krom pachołkow. BielŻyw 164 (4); LibLeg 11/155; HistAl M3, MurzHist R; MurzNT 123v; GOrące Práwo [...] trwa cztery á dwádźieſćiá godźin. GroicPorz m4; KROL Daryuſz ſpráwił wielką wiecżerzą ná wſſyſthkie domowe ſlużebniki ſwoie [...] y na przełożone pod ſobą/ od Indyey áż do Morzyńſkiey źiemie/ ſtho y ſiedm á dwádzieśćiá Prowinciy Leop 3.Esdr 3/2 (8); BibRadz 2. [4.] Reg 15/1 (5); BielKron 4v (17); Centumviri pluraliter, Sto á pięć ſędziow w Rzimie [...] było ich ſto á pięć/ aczkolwiek dla krótkości tylko ſto bywa wſpominano. Mącz 47d (9); RejAp 183 (17); SienLek 110v; BudBib Ez 45/12; ModrzBaz 80 (2); ZapKościer 2; Metreta ‒ Rozmiar wſobie maiąci trzidzeſci a ſzeſcz garnci. Calep 659b (3); WyprPl B3v; WujNT Apoc 5/14 (4); dzieći przed cztérzmi á dwudzieſtą lat, nie mogą dóbr oddalić przez przyzwolenia przyiaciół. SarnStat 584 (3); KlonKr C4; tedyby nie wyſzło iedno trzy kroć ſto tyśięcy á dzieśięć tyśięcy złotych. VotSzl E4.
W liczebnikach dystrybutywnych (typ: po dwa, po trzy ..., co dwa, co trzy ...) (74): FalZioł V 77; weſzło do Noego w Korab/ dwoie á dwoie [bina et bina]/ ze wſzelkiego ćiáłá w ktorym był duch ożywiáiący. Leop Gen 7/15 (5); UstPraw A3v (2); każdego roku przeſtępnego/ To yeſt czwartego á czwartego roku miſiącá [!] Lutego. Mącz 31c; Decimare legionem, Od dzieſiąćy á dzieſiąćy głowę yednę wyyąć albo dzieſiątą głowę na ſmierć zdáć. Mącz 79b; Quaterni, Quaternae, Quaterna, Czterzey á czterzey/ po czterech Mącz 339d; Trini distributivum, Trzey á trzey. Mącz 465b (42); Figurá co ią zową Romboides, która dwie á dwie ſtronie náprzećiwko ſobie ma równé GrzepGeom F4 (16); Pan Chriſtus dwu á dwu Zwolennikow poſłał przed ſobą WujJud 161; WerGośc 269; Bini ‒ Dwa a dwa. Calep 131b; Deni ‒ Dzieſiec a dzieſiec. Calep 305b; LVſtratio wſzytkich dochodów Koronnych/ w pięć á w pięć lat záwżdy ma bydź czyniona SarnStat 101 (4).
W dystrybutywnych przysłówkach liczebnych (6): Solennis [...] Roczny/ vroczyſti/ co zwłaſzczá w rok á w rok bywa trzimano y obchodzono. Mącz 398d; Turmatim adverbium, Po hufcu á po hufcu/ yeden poczet zá drugim. Mącz 470b; Vicibus idem, Vicicus annorum, W rok á w rok/ álbo yeden rok zá drugim. Mącz 493b (6).
bb. Zespala współrzędne wypowiedzenia składowe (37 904): ZapWar 1550 nr 2655 (24); MetrKor 26/62 (63); ListRzeź (5); BierRaj 18v (38); PowUrb +4 (6); March1 A2v (10); March1 Wiet Av; BierEz K (440); Potym poydziecie na wſſytek ſwiat/ a káżątz Ewanieliją moię będziecie krzcitz. OpecŻyw 173 (482); OpecŻywList C (6); OpecŻywPrzedm C3 (6); OpecŻywSandP ktv; ForCnR A2v (49); ForCnRWiet Av; PatKaz I 18 (18); PatKaz II 28v (47); PatKaz III 98v (81); HistJóz Av (104); KlerPow 3; TarDuch A6 (76); FalZioł I 116a (2387); FalZiołSpicz V 120; FalZiołUng V 119v (2); drudzi powiadaią, że Alexander był woſminaſcie leciech gdy pocżął krolować, á krolował XVII. lat, á walcżył VII. lat. á VIII. w pokoiu był, á dwie lecie po ſwiecie chodził BielŻyw 164 (222); BielŻywGlab nlb 13 (8); otrokom zbytnie ſwadziebnym poſpolicie włoſi opadaią, á łyſi bywaią GlabGad B2 (41); ſiądz/ á vtzyń mi ſpráwiedliwoſć March2 D4 (10); MiechGlab 62 (41); BierRozm 23 (14); KłosAlg G2 (29); [nielza inaczej, jedno Bogu podziękować] Ze iey miłe rodzice/ bárzo wniey poćieſſył A iż zá iey młodoſći ſtym ſſczęſćim poſpieſſył. KlerWes Av (3); kthory człowyek bandzye przyſzyagal trzy krocz za zlodzeymy a po czwarthe by chczyal Tedymv nye mayą dopuſczycz LibLeg 6/115v (207); March3 V8v (4); WróbŻołt 67/2 (307); WróbŻołtGlab A4v; RejŁas 411 (2); wiele kroć widáli możnoſc iego y ſlycháli głos iego á vznáwáli kſobie wielką przychylnoſć iego. RejPs 117 (672); ComCrac 11v (24); LibMal 1543/61 (95); Boć káżdego gryzie ſwoy mol A nikt niezwie kiedy piſnie RejRozpr E4 (50); ConPiotr 30 (3); LudWieś A3 (5); SeklWyzn a4 (35); RejJóz B3v (176); SeklKat T3v (124); RejRozm 393 (14); Spał/ a napiecz nogy włożił RejKup cc4 (304); RejKupSekl a5v (4); zebráli ſie wſzyſcy Macedonowie zbroini á mowią/ iż ieſliby was nie widzieli my wſzyſcy poginiemy od ręku ich. HistAl N3 (276); HistAlHUng A4 (2); KromRozm I E2v (98); MurzHist H4v (38); MurzHistSekl ktv; MurzNT 21 (56); MurzOrt B; KromRozm II 12v (143); KromRozm III E (172); Diar 32 (65); DiarDop 102 (27); BielKom B7v (43); GliczKsiąż A3 (240); ludzye vporni [...] Iuż ſie byli ták ſrodze ſnadź ná to vdáli/ By ſproſną páſſcżęką ſwą nas nędzne pożárli/ A tu pámyątkę náſſę áby wyecżnye ſtárli LubPs cc4v (973); GroicPorz e3 (96); GroicPorzRej C3v (3); SeklPieś 31v (3); KrowObr 242v (185); Bochmy nie ták ſtworzeni bychmy iedno żárli/ A otkawſzy brzuch młotem iáko świnie márli. RejWiz 30 (610); I niechay też wynidzie ogień z mężow Sychemſkich/ y z miáſteczká Mello/ á ſpal Abimelechá. Leop Iudic 9/20; A gdy vſlyſſał Achab te mowy/ rozdárł ná ſobie odzienie/ á oblokł ſie we włoſieniec/ y pościł/ á ſpał ná worze/ y chodził zwieſiwſſy głowę. Leop 3.Reg 21/27 (1419); OrzList b4v (29); UstPraw C (67); KochZuz A2 (12); LeszczRzecz A5v (10); RejFig Cc8 (35); RejZwierz 64v (185); Goski A3v (10); OrzRozm K3v (84); BibRadz 4.Esdr 9/17 (2617); Rzekł Iakob [do synów]/ iuż iáko ſie wam podoba cżyńcie/ iedźcie á kuṕcie dobrego zboża/ á pieniądze pirwſze weźmicie/ á ſtároſtę podáruycie BielKron 17v (1787); GrzegRóżn Ov (45); Rogati to Syllogizm/ á trudno ij zbadać KochSat Bv (20); KochZg Bv (12); KwiatKsiąż N4 (36); Mącz 97b (245); Zginieſz/ ieſli zá inymi póydźieſz/ á ieſli Królá od Kápłaná odłączyſz. OrzQuin V4v (82); Prot B4v (34); ProtBaz E2; SarnUzn F8 (36); SienLek 42 (1456); SienLekAndr a3v; LeovPrzep H4v (8); RejAp 146v (1046); naydzie drugiego/ ktory wygoliwſzy á wyſmuknąwſzy ſobie cżuprinę/ iuż zániedba y zápomni wſzytkiego inego. GórnDworz L8 (381); GrzepGeom O4v (15); HistRzym 38 (612); RejPos 22v (5192); RejPosWiecz2 90v (42); RejPosWiecz3 96 (17); BiałKat 291 (93); Swą cńotliwą małżonkę/ zháńbiwſzy porzuci/ A do iney niecnoty obroći ſwe chući. BielSat I4v (27); KwiatOpis C4 (3); GrzegŚm 5 (54); táſz mſza poſzeptem iáko y ſpiewána/ A táſz złość iáwna co też y w ſercu ſchowána. HistLan B4 (65); Iákoż bez Káznodzieie ſłucháć będą? á iáko ći kázáć będą/ ieſli poſłáni niebędą? KuczbKat 1 (116); RejZwierc 224v (1487); ták vcżyń/ zábijeſz wſzyſtki drogi w koło z dáleká około woyſká/ á niedopuſzcżay żywnośći do woyſká iego/ á ſtrzedz pilno ná wſzyſtki ſtrony/ ieſli ſie z woyſká ktory wychyli: poimáć go BielSpr 25v (114); KochMon 35 (28); WujJud 101v (189); WujJudConf 34 (49); RejPosRozpr e2v (26); ábyſmy byli ćichemi/ długo ocżekawáiącemi/ odpuſzcżáiąc wyſthępki bliźnim/ á żebyſmy ie miłowáli. RejPosWstaw [1103] (84); KochList 3; BudBib b2 (1210); BudBibKaw A2 (3); HistHel C2 (33); MycPrz II D (47); Strum H2v (71); wźięli Iágielłá Tiranna wielkiego/ Co dał ſtryiá vdawić ſwego rodżonego. A Páńſtwá palił Złość w Polſztze broił. WierKróc Bv (19); BiałKaz G2 (34); BudNT b3 (160); StryjWjaz B4v (13); CzechRozm 267 (578); PaprPan Ff3v (89); KarnNap A4v (84); [uciechy] ſmysły ludzkie głaſzcżą/ ćiáłá zápaláią/ myśli zábawiáią/ rozum mamią/ á wolą pod moc y pánowánie ſwe podbijáią. ModrzBaz 53v (547); ModrzBazBud VIv (3); Moſkiewſkie kośćioły iákie ſą/ á iż ſię ná nie Ruſkie oglądáć nie máią. SkarJedn d7 (268); KochOdpr C4v (8); Oczko [40v] (144); KochPs 209 (185); Weſzli zołnierze ále nálezli Alexándra/ y zdziwiwſzy ſię/ á pytáiąc gdzie ieſt oná Pánna: wiedli go do Stároſty SkarŻyw 444 (1573); Niechćiałem żywym śpiéwáć/ dźiś vmárłym muſzę/ A cudzéy śmierći płácząc/ ſam ſwé kośći ſuſzę. KochTr 4 (26); na Smiertelnim lozu będąc a bacżąc krótkosć żywota swego ZapKościer 23 (17); StryjKron 260 (277); CzechEp 108 (221); CzechEpPOrz x (5); KochJez A3v (17); NiemObr 75 (86); KochEpit A4 (5); KochFr 126 (59); GórnRozm C3 (90); KlonŻal C3v (10); KochBr 152 (4); KochDz 108 (4); ODpuść prze Bóg Márſzałku: á ſwégo vrzędu Nie rośćiągay nádemną/ dla moiégo błędu. KochMarsz 153; KochMuza 28 (2); KochSz C3 (31); KochWz 139 (4); KochMRot B4v (10); ReszPrz 79 (31); ReszHoz 121 (6); ReszList 142 (20); WerGośc kt (45); WerKaz 285 (23); WisznTr 4 (8); BielSen 9 (12); BielSenJoach 3 (2); BielSjem 11 (36); KochPam 88 (17); KochPieś 8 (67); KochSob 70 (23); KochTarn 78 (10); PudłFr 71 (36); ArtKanc E7 (331); BielRozm 8 (11); KmitaPsal A4 (6); PaprUp G3 (68); KochProp 16 (19); KochPropKKoch 4; KochWr 34 (6); KochWrJan 18 (2); ZawJeft 47 (22); ActReg 185 (61); Calep 365b; Stáwow/ Iázow/ Ieźiorek ma Vrzędnik pilnowáć/ iákoby pożytek był: á ná ſwey wodźie nie ma dáć łowić cudzemu rybakowi bez naymu y pożytku. GostGosp 100 (51); GostGospSieb x4 (5); GrochKal 2 (14); Nád cżłowieká łákomego nie máſz nie gorſzego/ ktory ma y duſzę przedáyną/ á w życiu ſwym iákoby wydzierał wnętrznośći ſwe. Phil Q3 (40); GórnTroas 25 (69); KochCz A3v (2); KochPij Cv (3); GrabowSet Y2 (242); MWilkHist K4 (51); OrzJan 13 (35); KochAp 5 (9); KochFrag 15 (37); OstrEpit A2 (6); WyprPl B (9); LatHar 22 (363); KołakCath C3v (11); KołakSzczęśl A4 (14); RybGęśli C2 (26); oznaymił im iáko w drodze widźiał Páná; á iż mowił do niego WujNT Act 9/27 (812); WysKaz 1 (24); JanNKar A4v (12); JanNKarGórn G4v (2); SarnStat 696 (440); SiebRozmyśl A2v (121); WitosłLut A6 (14); ZapMaz II G 97/89v; GrabPospR K4v (7); KlonKr F2 (8); KmitaSpit C5 (34); według rozſądku onych ſámych/ oſądzę ich: á dowiedzą ſie/ żem ia Pánem. PowodPr 86 (44); SkarKaz 637a (361); VotSzl F (28); Chciey ſłucháć, á te żárty odrzućmy na ſtronę. CiekPotr A3v (37); CiekPotrHerb 3v; CiekPotrSzym 3v; CzahTr Fv (44); CzahTrPapr ktv; GosłCast 58 (102); PaxLiz D3 (11); SkarKazSej 664b (189); Niechay nie igra z ſzeżęśćiem/ kto ma w domu Swoy chleb/ á długu nie winien nikomu KlonFlis D3 (29); SkorWinsz A3v (6); SapEpit [B2v] (10); KlonWor 36 (32); PudłDydo B3 (13); RybWit C2v (3) ZbylPrzyg B (14); SzarzRyt Dv (10).

Połączenia: »a i« (27): BierEz F3v (7); PatKaz II 39v; HistJóz C4v; TarDuch D7v; w sytości Bywa dosyć mierzioności, A i rozkosz ustawiczna Nie może być zawżdy wdzięczna. BierRozm 7 (2); RejPs 17 (3); RejKup cc6v (2); Diar 33; GórnDworz Ii4; RejPos 13 (5); RejZwierc 119; PaprPan Nv; PudłDydo nsygn 1v.

»a jeszcze ktemu« (5): RejWiz 75v; A coż tobie przyſtoi / gdyżeś ty ich głową/ A ieſzcże ktemu pięknie/ Rycerzem cie zową. RejZwierz G8; RejAp 38v; KuczbKat 285; KarnNap E2.

»a ktemu« (159): ZapWar 1548 nr 2668 (2); BierEz E; ForCnR D2v; FalZioł V 77 (20); BielŻyw 67 (2); Ale mi ſie to chytrſſy zda Co ſwoy ſtan właſnie rozezna A ktemu nániem przeſtawa RejRozpr I4v; RejKup q2v (2); MurzHist O4; MurzNT 135v marg; MurzOrt B2; GroicPorz f3v; GroicPorzRej C3v; RejWiz 77 (2); UstPraw H3v (5); RejZwierz 63v (2); Goski x2; Vbywa nam ná káżdy dźień/ y żywnoſći nam niedoſtáwa/ á ktemu mieyſce ktorego dobywamy ieft obronne/ k temu ieſzcze muſiemy fię ftáráć o kroleſtwo. [et esca nobis modica est et loeus quem obsidemus est munitus et incumbit nobis ordinare de regno Vulg] BibRadz 1.Mach 6/57 (10); BielKron 165 (4); OrzQuin Z4v; SienLek 2v (2); RejAp 54; GórnDworz O2v (8); GrzepGeom O2 (3); RejPos 355 (25); HistLan F5; RejZwierc 77 (4); BielSpr 62v; BudBib Eccli 49/15; MycPrz I B2v; CzechRozm 233v (7); KarnNap ktv; ModrzBaz 55 (3); SkarŻyw 599 (3); CzechEp [393] (6); CzechEpPOrz x4; NiemObr 168 (2); Szkody lituie/ á ktemu ſie wſtydzi. KochSz Cv; ReszPrz 35; ActReg 5; LatHar 111; KołakSzczęśl B3; WujNT 11 przedm (4); SarnStat 1225 (5); SiebRozmyśl A3v; GrabPospR L4v; PowodPr 16 (3); SkarKaz 116b; VotSzl E2v (2).

»a ktemu i« (3): BibRadz Num 4/26; GrzegŚm 25; Co gdy widziemy/ á ktemu y ná to wſpomniemy KarnNap ktv.

»a ktemu też« (10): FalZioł V 17d; KromRozm I H4; RejPos 180; GrzepGeom D3v; RejZwierc 140v; ktorego fłowo/ ieft ſynem iego/ [...] á ktemu też ieſt Bogiem prawdziwym. CzechRozm 19v; CzechEp 307; ArtKanc N7v (3).

»a ktemu też i« (2): Cżego ia nie z roſkoſzy żadney przed tobą wſpominam [...] ále więcey żáłuiąc tákiego záwiedzenia [...] A ktemu też y dla tego/ ábyś y ty nápotym był oſtrożnieyſzym CzechRozm 223v; ModrzBaz 36.

»a nadto; a nadto i« (31 : 4): Thedy rzekł Micheaſz/ [...] A nád tho rzekł [Et ait] BibRadz 2.Par 18/27 (4); Y poborzyli ołtárze na rynku od cudzoziemcow pobudowáne/ á nád to y kościoły potłukli. BudBib 2.Mach 10/2 (6); CzechRozm 253 (16); CzechEp 53 (7); NiemObr 176; SkarKaz 457b.

»a na koniec; a na koniec i« (24 : 2): krew Syná Bozego przedáiećie/ á nákoniec depcećie/ v bluznićie KrowObr 79v (4); Leop Ps 145 arg (2); KochZuz A3v; RejPos 179; GrzegŚm 57; gdyż bym tho y ſam/ y kto inſzy poznáć mogł/ á ná koniec y ſámá biała głowá pod cżás to poznáć procż Proroká może CzechRozm 135 (10); LatHar 675 (4); WujNT 620 (2); CiekPotr Cv.

»a na ostatek« (3): KrowObr 125v; BiałKat 126; nie gorſząc ſię ſłowy y przykłády złemi: á náoſtátek chorym y vbogim ſłużąc. WujNT 186.

»a snadź i« (2): [modły od] Izáká/ Melchiſedechá/ Yobá/ y inych dobrych á śwyętych ludźi [...] prziymował/ á ſnadź y ſam przykázował KromRozm II h3v (2).

»a też; a takież; a także« (238 : 16 : 12): MetrKor 59/271 (2); BierEz Q2v (8); OpecŻyw 49v; PatKaz I 4; PatKaz II 31; PatKaz III 139v; FalZioł II 5d; BielŻyw 73 (2); GlabGad D7v (5); MiechGlab 28; abych vſliſzał głos chwały twey [...] á też abych rozſlawił wſzitki czuda twoie. WróbŻołt 25/7 (9); LibLeg 11/133 (3); RejPs 22v (10); LibMal 1543/74 (2); Bo y ręká bielſſa bywá Gdy iedná drugą vmywa A tákieſz z polneyi miłoſći Wſſytko/ ſie ſnádnie vroſći RejRozpr I4 (3); RejRozm 391; RejJóz D4v; RejKup m2v (8); HistAl I5v (4); KromRozm II v3; LubPs T2 (6); RejWiz 52 (2); Leop 4.Esdr 4/52 (9); OrzList iv; RejFig Ee2v (2); OrzRozm K2v; Abowiem iż mąż ieſt głową żenie á tákże ma być iáko zásłoną iey. BibRadz I 11b marg (8); BielKron 152 (16); GrzegRóżn D2; KwiatKsiąż G (2); Mącz 80b; Prot B3; SarnUzn D7 (3); SienLek T4v (13); SienLekAndr a3 (2); RejAp 118 (3); GórnDworz Dd5 (16); HistRzym 53 (4); RejPos 58 (23); KwiatOpis D2; GrzegŚm 59; HistLan E2v; KuczbKat 20; RejZwierc B4v (17); BielSpr 9v; RejPosWstaw [1434]; BudBib Ios 9/4 (11); Strum L4v (4); CzechRozm 21 (8); PaprPan Ee4v (2); KarnNap A2; SkarŻyw 165 (3); StryjKron 782; CzechEp 338 (5); NiemObr 20; GórnRozm D4; WerGośc 242; WerKaz 300; ArtKanc M (2); ActReg 166; KochFrag 30; WyprPl A4; RybGęśli B3 (2); JanNKar A4 (2); A z tym ſię miey dobrze: á mnie też grzeſznego w ſwych modlitwách nie rácz przepomináć. WujNT 28 przedm; SarnStat 412 (9); PowodPr 59; SkarKaz 45a; VotSzl E; CiekPotr 39; SkorWiszn A3v; PudłDydo A4.

»a też i; a takież i; a także i; a także też« (10 : 4 : 2 : 2): Bácżyla to náſwiętſſá panna Mariá z iego oblicżá ſmutnégo/ a téż ij ſama ſie troſkala OpecŻyw 13v; FalZioł V 67v; GlabGad F3; BierRozm 25; RejPs 127; MurzHist H4v; KrowObr 205v; BibRadz Gen 3/6; gránice [...] ſnimi vſtháwił/ wkopawſzy żelázne ſłupy ná wiecżność/ a thakież y z Ruſią vcżynił BielKron 345; HistLan A4; KuczbKat 425; Ale on ięzykiem przyrodzonym odpowiedáiąc rzekł/ Nicći z tego/ á tákże y on tákowąſz mękę iáko y pierwſzy ćierpiał. BudBib 2.Mach 7/8 (3); CzechRozm 170v (2); KochPs 183; poſtánawiamy/ áby w miáſteczku Séroczcu Roki Ziemſkié były ſądzoné [...] A także téż áby y Grodzkié Roki tychże páráfiy były w miáſteczku tym ſądzoné SarnStat 739.

β. Zespala człony jednorodne syntaktycznie, lecz niejednorodne formalnie (1700):
aa. Zespala składniki różnych kategorii formalnych (682): LibLeg 4/26 (7); MetrKor 34/135v; March1 Wiet A2; Stála drżątz/ a iakoby vmarlá OpecŻyw 145v (7); ForCnR E2; PatKaz II 72 (4); PatKaz III 121v (4); HistJóz B4; Tedy niewiaſty na wioſnę rodzące, łaczno á leda za przycżyną odchod płodu miewaią FalZioł V 30v (42); Był [mąż v]cżony á rozumu oſtrego BielŻyw 128 (3); GlabGad O3v (16); MiechGlab 64; RejPs 147v (20); SeklWyzn f2v (2); Bowiem my ſie naywięczey/ tym iedno cieſzemy Kiedy na cię zdrowego/ á cżęſto patrzemy RejJóz B3 (6); SeklKat F2v; ZapWar 1548 nr 2668; RejKup g7v; Iako Alexander nalazł cżłowieka leſnego koſmatego/ á głos máiąc iáko wieprz HistAl K6v (3); Nápominánye komu należy/ á yákye. KromRozm I Bv; MurzHist Bv (4); Naukę zaś ſtyi że Hiſtorjiéi możęm poiąc [...] około modlitwy naſzyi iakáby a iako gorącá miáła być MurzNT 78v (5); KromRozm II m2 (9); KromRozm III A2v (11); Diar 31 (2); Co zá żonę á yáką ocyec ſynowi ſwemu ma zráić. GliczKsiąż P4v (18); LubPs A5v (8); GroicPorz g3v (4); SeklPieś 31v; RejWiz 173 (13); Leop Tob 4/5 (8); UstPraw A2v; RejZwierz 111v (4); OrzRozm Iv; BibRadz Ruth arg (21); BielKron 118v (35); GrzegRóżn kt (4); KwiatKsiąż F2v (2); Mącz 145d (16); SarnUzn B2 (2); SienLek 185v (14); Rádzęć cżęſto w ty kſiąſzki á s pilnoſcią pátrzyć. RejAp AA6 (3); ktorym kſtałtem / á iákó dworzánin pánu ſwemu [...] vſłużyć ma GórnDworz V6 (32); HistRzym 52 (16); RejPos 113 (46); RejPosWiecz2 95 marg; był pirwey Anyołern ſwiátłośći/ á w wielkiey łáſce v Páná tego RejZwierc 2 (65); WujJud 7v (7); WujJudConf 104v (6); piſmo wſzythko thego nam poſwiadſza/ żeſmy s przyrodzenia grzeſzni á ſynowie gniewu. RejPosRozpr c4 (4); RejPosWstaw [213] (6); matká byłá w podziw/ á godná sławney pámiątki BudBib 2.Mach 7/20 (11); MycPrz II A; Strum B3 (2); WierKróc B3v; BudNT dv (3); CzechRozm 30v (7); Stłumi rad obłudniká á s pokrytą wiárą. PaprPan Ff (3); Ale ſię tá rzecż obłudnie á ná ſmowie miedzy ſtronámi tocżyłá ModrzBaz 86 (16); SkarJedn 361 (3); KochOdpr D2v; Oczko 23v (3); O dziwne á nád rozum ludzki wyznánie SkarŻyw 384 (34); ZapKościer 41; StryjKron 612 (2); CzechEp 7; NiemObr 11; KochFr 60; GórnRozm A2v (4); ReszPrz 53; on przed Oycem ſwym stoi w niewinnośći: A iáko Báránek práwy ArtKanc N17v; PaprUp D2 (2); ZawJeft 24; Starich słow a niezwyczianie[!], poziwaiąci. Calep 77a (6); GostGosp 52 (21); GostGospSieb x2 (3); LatHar 532 (7); Phil N4; GórnTroas 7; KochCn B4v; GrabowSet K2; MWilkHist Kv: OstrEpit A3 (2); WujNT Luc 24/25 (3); SarnStat 1186 (17); PowodPr 28 (4); SkarKaz 243a (3); Ná co ia mam wierſzycżek łáćinſki málucżki/ Z dobrym węzłem á piękny prawdźiwy kroćiucżki. CzahTr K2 (3); KlonFlis A3; Gdźie/ á pod ktorym Pánem máią ſwe śiedliſko? KlonWor 38; PudłDydo A3v.

Połączenia: »a ktemu« (5): CIrcul rozefarbowey barwy/ á k themu miąſſy. FalZioł V 7 (3); NiemObr 23; GórnRozm D3v.

»a ktemu i«: ktoby chćiał porządnie o vſpráwiedliwieniu/ á k temu y z pożytkiem mowić CzechRozm 205v.

»a też« (3): takowi cżarni á grubego też przyrodzenia bywaią. GlabGad K4 (2); CzechEp 96.

bb. Zespala składnik z wypowiedzeniem podrzędnym pełniącym samą funkcję (428): BierEz P3; OpecŻyw 191 (4); PatKaz II 55v (5); ForCnR A2v; Też ieſtliże ieſt tępanie [w żyle] pełne á iakoby vcinał/ owſzeyki ieſt zekrwie FalZioł V 12v (9); BielŻywGlab nlb 9; Głos drżąci znamio. leniwego, zazrzywego obmownego/ á ktory ſie więczey domyſla niż widzi. GlabGad O3v (3); LibLeg 7/34 (4); ábowiem gdy człek rozwáży nikczemnoſć ſwoię/ a iáko ieſt wywyſſoná y wiákiey łáſce poſtáwiona RejPs 179v (22); ComCrac 20 (2); HistAl A8v; RejKup y2; KromRozm I G2 (3); MurzHist F2 (2); MurzNT Ioann 10/33 (5); Cyeſſy ich/ y pobudza ku yednoſci y pokorze/ á iżeby ſye żydow ſtrzegli KromRozm II e2v (9); KromRozm III H (7); GliczKsiąż G (3); LubPs ee2 marg (9); GroicPorz p3v; niedbálſzych ludzi nie máſz iáko Polacy/ á coby ſie w ſwym ięzyku mniey kocháli. RejWiz A4v (8); Leop 1.Par 18/10 (19); Wielki/ á po wodzie brnął/ drzewem ſie podpirał RejZwierz 113 (4); BibRadz 1.Mach 4/38 (8); wybierz męże mądre/ boiące ſie Bogá/ prawdę miłuiące/ á coby łákomſtwem gárdzili BielKron 32 (2); Mącz 244c (13); SienLek 147v (11); Słuchayże [...] niedbálcże/ à co iáko ſwiniá we błocie leżyſz w niedbáłoſciach ſwoich RejAp 178v (10); GórnDworz Ee8 (12); Przykład o chytrośći dyábelskiey/ á iáko ſądy Boże ſą ſkryte á táiemne. HistRzym 28 (8); Ale oto rádſzey płácż ná niegotowość ſwoię. A iż niewieſz ktorey godziny [...] poſlą po tę nędzną duſzę twoię. RejPos 356v (89); RejPosWiecz2 92v; kto obacży iáki wrzod ſzkodliwy ná ciele ſwoim/ á iżby ſie co dáley to więcey ſzyrzyć miał [...] o wnet temu kędj może zábiega RejZwierc 76v (21); BielSpr 34v; WujJud 35 (2); RejPosRozpr b3v; RejPosWstaw [1432]v (6); BudBib Dan 1/4 (7); HistHel B3; MycPrz II B (2); BiałKaz I4v; Ach rozruſzyćielu kośćiołá/ á zá trzy dni iy buduieſz/ záchoway ſię ſam. BudNT G7 (3); StryjWjaz C2 (2); CzechRozm 22 (11); białe głowy były/ to ieſt/ źwierzętá słábe/ á ktore do błędu y do wyſtępku (iáko Páweł świádcży) ſkłonnieyſze ſą. ModrzBaz 49 (6); SkarJedn 308 (4); áby rzeczy do iedzeniá były ná wybór/ do ſtráwienia łatwié/ á coby krwie dobréy przymnażáły Oczko 24 (2); O cżyſtośći kápłáńſkiey/ á iſz żon mieć niemáią/ ták náucża SkarŻyw 456 (19); StryjKron 502; CzechEp 117 (3); NiemObr 155 (2); GórnRozm K3 (4); ReszPrz 44; PaprUp I2v (2); ActReg 83 (5); GórnTroas 23; KochPij C3; LatHar 737; RybGęśli C3; pokázuie wolność y ſwobodę ludzką: á iż Pan Bog chćiałby wſzytkie ludzie zbáwić WujNT 560 (25); SiebRozmyśl G3v; Powiedzćie oycu memu o chwale y páńſtwie moim/ á niechay rychło przyiedźie do mnie SkarKaz 245a (2); CiekPotr 59; SkarKazSej 705a; ZbylPrzyg B.

Połączenia: »a ktemu« (2): Obiczai Polſkich zapissow przedania, zaſtaw [...] a ktev iakie prze maią bicz miedzi ſtronami przimovane ComCrac 21v; SkarŻyw 543.

»a też« (6): OpecŻyw 167v; RejPs 37v (3); aby był wywołan iáko gwałtownik poſpolitego pokoiá á ktory też dekretu Ceſarſkiego nieſłucha BielKron 224; Strum Fv.

cc. Zespala nieimiesłowowy równoważnik zdania ze zdaniem; kolejność członów jest dowolna (590):
Równoważniki zdania z pełną elipsą orzeczenia (401) : BierEz G2v (3); dla ſilnégo ſmutku na ziemię vpádl/ a krzyż nán. OpecŻyw 136v (5); ForCnR D3; PatKaz III 87; TarDuch A3v (2); FalZioł I 68d (7); MiechGlab 70; KłosAlg G4v; Rozſzerzyła ta winnicza latoroſli ſwe aż do morza/ á iey gałąski az do rzeki. WróbŻołt 79/12 (8); RejPs 134 (13); ComCrac 17; RejJóz 12 (2); SeklKat G2 (4); RejKup e6v (7); RejKupSekl a3; KromRozm I Fv (4); MurzHist P (2); Zátym yákoſye ſpráwowáć máyą w dárzech boſkich/ á yáko ktore wáżyć KromRozm II e2 (7); KromRozm III E4 (4); Diar 61; DiarDop 107 (2); Práwye i wſſytko v mnye zá nic á nye dbam ni ocż yuż LubPs bb5 (16); GroicPorz b2 (7); RejWiz 106 (22); Puśćił ſie tedy Krol do Gáłgáłá/ á Chámáám ſnim Leop 2.Reg 19/40 (44); BibRadz Num 11/7 (9); RejZwierz 91v (3); vmárł potym/ á w kościele ſwiętego Piotrá pochowan. BielKron 184v (40); Mącz 20d (3); Prot A2; SienLek 19 (17); RejAp 186 (15); nie idzie o ſláchectwo/ ále kto dużſzy/ [...] á więcżey vmie GórnDworz I8 (7); HistRzym 119; RejPos 252v (8); BiałKat 308v; BielSat C3 (2); HistLan D (2); RejZwierc 224 (13); KochMon 25 (2); WujJud 26v; RejPosRozpr c; Kłániáią ſię złośćiwi przed dobrymi/ á niezbożnicy v bron ſpráwiedliwego. BudBib Prov 14/19 (8); CzechRozm *; PaprPan Y3v (3); KarnNap C; SkarJedn A8 (3); Tkwią we mnie ſtrzały twoie/ á nie vchroniona Ręká nádemną twoiá zmocniona. KochPs 55 (4); Piotr zrozumiał/ iſz to nań przymowká/ á iſz iuſz cżás iego przyſzedł SkarŻyw 601 (5); StryjKron 285 (2); NiemObr 74; KochFr 81; GórnRozm Kv; Y ták iuż nie lza iedno Chryſtuſowi przyſzło oknem vćiekáć/ á Piotr zá nim WerGośc 219 (3); WerKaz 280 (2); Strách ſerce viął/ á w oczu płácz rzewny. KochPieś 7; KochTarn 76; ArtKanc S8 (2); PaprUp B3; GostGosp 92 (5); Pátrzę [...] Co godno chwały/ á co ſie nie godźi GrochKal 3; GórnTroas 33; GrabowSet F3 (10); LatHar 167 (5); RybGęśli B; Toć było trzebá dźiáłáć/ á owego nie opuſzczáć. WujNT Matth 23/23 (14); Król w perſonie ſwéy ná woynie Hetmánem, á mieyſcem woyſko beſpiecznym opátrza. SarnStat 425; KmitaSpit B2; PowodPr 19; SkarKaz 351b (4); podzmy teraz Do domu, á ty zá mną. CiekPotr 81; KlonWor 3; ZbylPrzyg B; SzarzRyt B3.

Połączenia: »a i« (2): DiarDop 102; TA Pilcá z dawná cżemuś ná Bożey miłośći/ A y dziś ieſzcże práwie/ ták leży we mdłośći. RejZwierz 87v.

»a ktemu« (6): FalZioł V 16d; LudWieś Bv; Iedno chcże aby mu duffał Cżłowiek nędzný a miłował Wſſytką mu ċzieſcż przipiſowáł A ktemu Bliżniego ſwégo RejKup r6v (2); BielKom G3; ActReg 82.

»a też; a takież; a także« (8 : 3 : 1): ForCnR C2v; WróbŻołt ccv; nie nienaiduię w tymto człowieku winnego/ ſtych rzeczy o ktoréśię nán ſkarżycie/ a także ani Heród [Sed neque Herodes] MurzNT Luc 23/15; RejWiz 82; Siedḿ kłoſow wyraſtáło z iednego zdzbłá/ pełnych y bárzo pięknych: á druga ſiedḿ takież z dzbłá iednego ćienkich [aliae quoque septem] Leop Gen 41/23; ále nie wſzędy doiedźie wodą/ á też nieprzeſpieczno źiemią przed Máchometany BielKron 455; GrzepGeom M2v; HistRzym 15 (3); HistLan D3v; RejZwierc 153v.

»a także i«: thuć tákże będzie trzebá mądrego rozeznánia w ſobie/ ábyś ſie tákim obycżáiom áni przypátrował/ áni ſie ich vcżył; á także y do inſzych przypadkow ſzkodliwych. RejZwierc 20v.

Równoważniki bezokolicznikowe (121): onę [klijowatość] potym z migdałowym oleykiem [...] zmieſzać/ á na rincze trochę przyſmaż FalZioł V 39 (89); ZLoczyńcá wedle Práwá niema być ná męce o więcey rzeczy pytan iedno o kthore ieſt oſkárżon/ á o ktore nań ſłycháć GroicPorz ii2v; [źrebiec] w vźdzye krygowey Niechay chodzi/ á mieć nań záwżdy munſztuk nowy. RejWiz 89; Włádziſłáwowi áby byłá daná ſląſka źiemiá we dwu ſtu tyſiąc poſagu/ á nigdy niewykupowáć. BielKron 304; Też kreẃ kotá czarnego/ ſpálić wgárncu nowym/ á tho ná proch vtárſzy poſypuy/ bielmo zgania. SienLek 70 (21); Wątpienie s cżártá pochodzi/ á iáko to poznáć. RejPos 139 marg (2); vććiwa prawdá nie potrzebuie [...] cukrowánych ſłowek/ iedno iáko cieſlá ſiekierą raz w raz/ á nigdy nie chybiáć/ áni ſie ná ſtronę vchyláć RejZwierc 83v (2); BielSjem 32; RybGęśli C3v; áby káżdy ſtáwił ſie przed nimi z liſty ſwemi ná cło nádánémi/ á potym ná Séym przyſzły rekognicie ſwoie przyſłáć ná tákié cłá/ któréby były potrzebné. SarnStat 234.

Połączenie: »a też«: Gdy ktho pije wodkę Dziegielową na kożdy dźień dwa łoty/ á wziąć też wodki Biedrzeńczowey. 4. łoty/ [...] Taki cżłowiek może być przeſpiecżen od każdej niemocy. FalZioł II 21d.

Równoważniki rzeczownikowe (68): Popioł kocenkowy [...] z migdałowym oleykiem zmieſzany ſpołem á tym głowę parchowathą maży/ bowiem parchi giną od tego. FalZioł I 127d; Naprzod cżarna Halena z przeſnym miodem rozpuſzcżona/ á tym naſiniałe mieſtcze pomazuy/ rozeydzie ſie ſinoſć. FalZioł V 78; Theż hałun palony á z oczthem y z przeſnym miodem zmieſzay [...] á tym zęby płocż zimno wycieraiącz. FalZioł V 80v (65); O znákoch czterech Wilgośći przyrodzonych: á iáko ze Płći máią być poznáne. SienLek 28 (2).

Połączenie: »a ktemu« Proch Mirabolanow Emblikorum/ zmieſzany z prochem cżarney Haleny/ á ktemu przycżyń oliwy [...] á thą maſcią namazuy głowę, bowiem włoſy vmocznia FalZioł III 4c.

b. W stosunku łączności niebezpośredniej; w wypowiedzeniach składowych wypowiedzenia współrzędnie złożonego występują najczęściej odrębne podmioty (34 670):
α. Spójnik a zespala wypowiedzenia pozostające wobec siebie w stosunku warunkowo-skutkowym; kolejności wypowiedzeń nie da się zmienić (1865):
aa. W orzeczeniach najczęściej zachodzi jedność trybu (w obu przeważnie tryb orzekający) (874): BierEz G4v (2); przydę zaſię k wám/ a będzie weſolo ſerce waſſe. OpecŻyw 96v (14); ForCnR A3v; PatKaz II 43v (3); PatKaz III 103v; HistJóz A2 (3); TarDuch A4v (8); FalZioł I 16d (14); BielŻyw 68; GlabGad I7v (2); KłosAlg G3; WróbŻołt 49/15 (20); RejPs 82 (4); ComCrac 13; LudWieś A4; SeklWyzn b3; RejJóz C7v (5); Thedy będzieſz wzywał á pan cie wyſlucha będzieſz wołał á rzecze owom ia ieſt SeklKat M (7); RejKup ee7; HistAl L3 (12); KromRozm I K2 (2); Iudáſz gdyby był dłużyi nietracąc śię żyw zoſtáł vciekł by śię był do paná Chriſtuſa/ á bóg by mu był przepuścił MurzHist K2; Panie kiedyżeſmy ćię łaknącęm widźieli/ a nakarmili? Abo pragnącem a napojli? Kiedyſmycię téſz widźieli gościęm á ogarnęli? Abo nagięm á przyodźiali? Kiedyſmycię lepák widźieli niemocnęm abo w więźięniu a przyſzliſmy do ciebie? MurzNT Matth 25/37 ‒ 39 (22); KromRozm II c; KromRozm III K6v (5); LubPs T5 (14); GroicPorz pp3 (2); KrowObr 82 (7); RejWiz 180; KThoż da [...] ocżom moim ſthudnicę łes: á będę płákał we dnie y w nocy Leop Ierem 9/1 (85); UstPraw K2; KochZuz A3; RejFig Aa6; RejZwierz 119 (2); Goski nsygn 4v; Y zfukał go Iezus/ á wyſzedł z niego diabeł BibRadz Matth 17/18 (95); Gdy ſie potkáli/ vſłyſzał grzmot w ſwoim woyſku Porrus/ obeźrzał ſie/ á w ten cżás go Alexánder ránił śmiertelnie BielKron 126 (7); OrzQuin S2; SarnUzn D (4); Niektorzy gorzałkę leią [w uszy] á pomaga im. SienLek 72 (8); RejAp 38 (24); HistRzym 94 (8); RejPos 319 (12); BiałKat 283v (3); GrzegŚm 1 (6); HistLan A3; pomázowáli oleiem wiele chorych/ á bywáli vzdrowieni. KuczbKat 230 (2); RejZwierc 154v (6); KochMon 23 (2); WujJud 159v; WujJudConf 55v; RejPosWstaw [413]v; Oto dni przyidą/ á wynioſą wſzytko co w domu twoiem BudBib Is 39/6 (63); MycPrz I B2 (4); Strum P2; WierKróc A2v; Y ſtáło śię ſkoro odeſzli od nich do niebá ániołowie/ á páſterze mowili miedzy ſobą: podźmy aż do Betlehemá BudNT Luc 2/15 (19); CzechRozm 31v (15); PaprPan D3v (2); SkarJedn 279; Tu przeſtał ALEXánder: á ſzept miedzy ludźmi Rozlegal ſie po ſali KochOdpr B4v (2); KochPs 112 (18); Ná chore ręce włożą á zdrowi będą SkarŻyw 309 (11); KochTr 12; CzechEp 301 (5); KochJez B (2); NiemObr 88; KochFr 44 (3); GórnRozm G4; Iábłká dośiągł/ a iábłko świéćić ſye poczęło: Vmywa ſye/ á złoto przez ręce ſye leie KochDz 107 (2); KochMuza 27; Vderzą w lármę. á Roch iednym ſkokiem/ Vſiadł Krolowi tuż pod ſámym bokiem. KochSz C3v (2); ReszPrz 112; ReszHoz 117 (3); KochPam 81 (2); Bijąc Amphion/ kámien roſproſzóny Zwabił ná kupę: á z chętnéy opoki Wſtał mur ſzéroki. KochPieś 49 (2); PudłFr 72; ArtKanc P14v (3); PaprUp L2; ActReg 10; GrabowSet E3v (3); KochFrag 19; Cerberus otworzy trochę do piekłá: á wydádzą iáki płomień y ſmrod z niego. MWilkHist D4v; LatHar 165 (7); KołakSzczęśl B; máluczko/ á nie vyźrzyćie mię: y záſię máluczko á vyzrzyćie mię? WujNT Ioann 16/19 (113); vderzyſz w opokę/ á wodá z niey wynidzie WysKaz 9; SiebRozmyśl F; Słyſzeliſmy nowiny o nim: á záraz ręce nam vpádły PowodPr 8; SkarKaz 552b (9); CiekPotr B2v; GosłCast 74; SkarKazSej 665a (4); KlonFlis E; KlonWor 19 (2); SzarzRyt A3.

Połączenia: »a natychmiast« (59): Y przykázál burzám ij wiatru przeſtatz/ a natychmiáſt wſſytko powietrzé vcichlo. OpecŻyw 44 (4); WróbŻołt 106/25; vderzył go w głowę laską ktorą trzymał/ á nátychmiaſt vmárł. HistAl B3 (10); MurzNT Mar 5/42 (2); LubPs H4v; Y rzekł Piotr: Cżłowiecże/ nie wiem co mowiſz. A nátychmiaſth ieiſcże on tego domawiał/ Kur zápiał. Leop Luc 22/60 (5); BibRadz Luc 13/13; BudNT Luc 22/60 [idem Leop]; CzechRozm 168 (2); Rzecze ſłowo/ á lody nátychmiaſt táią KochPs 213; WujNT Ioann 19/34 (31).

»a oto« (20) : OpecŻyw 11 (2); HistJóz E2; Leop 4.Esdr 11/44; BIedá druga odeſzłá/ á oto biedá trzecya przypádnie rychło. RejAp 95v; A oni ſłucháiąc krolá odeſzli. A oto záſię oná gwiazdá ktorą widzyeli ná wſchod ſłońcá poſthępowáłá przed nimi RejPos 35v (3); BudBib Lev 10/16 (6); BudNT Matth 8/32 (2); Twárdą ſkáłę przeráźił: á oto z kámięniá Zdróy przeźroczyſty wypadł nowégo ſtrumięniá. KochPs 115 (2); KochJez A2; Boć ieſzcze máluczko y kroćiuchno/ á oto ktory ma przyść przyidźie WujNT Hebr 10/37.

»a oto wnet« (8): páſterze ná on cżás byli w oney kráinie kthorzy pilnowáli [...] cáłą noc około trzody ſwoiey. A otho wneth Anyoł Páńſki ſtánął podla nich RejPos 18 (8).

»a wnet; a wnetki; a wnetże« (35 : 4 : 1): RejPs 170v (2); LubPs hh4 (4); RejZwierz 28v (4); włożył nań Heliaſz płaſzcż ſwoy/ á wnet miał duchá prorockiego. BielKron 85; vyźrzawſzy niektore drzewo owocne/ iadł owoc iego/ á wnethki ſie nań trąd rzućił HistRzym 63v (7); RejPos 73 (7); GrzegŚm 27 (2); KochMon 21; Wienie duch iego/ á wnét wódy wzbiéráią. KochPs 213 (3); wylewał wodę ná ziemię/ á wnetże zniey zſtawáłá ſię krew. SkarŻyw 479 (2); KochJez Bv; On ſłowo rzecże/ á wnet wſzytko rozſtáie LatHar 383 (2); WujNT Mar 1/31 (4).

bb. W orzeczeniach zachodzi różnica trybów: w wypowiedzeniu pierwszym występują różne formy trybu rozkazującego, w wypowiedzeniu drugimtryb orzekający, najczęściej w czasie przyszłym (991): March1 A4; BierEz Iv (8); OpecŻyw 42v (25); ForCnR E3; PatKaz III 130; przyiedzćye domnie a ia wam dam wſſytki dobra Eipſkye HistJóz E (7); TarDuch A7v (5); Gdy ſie ktho ſparzy/ thedy ie [ślimaki] ſtłukłſzy: przyłożyć na ſparzelinę, a przeſthanie boleſć FalZioł IV 32a (123); March2 D4; Thedy obvynyony ma pamyanthne poloſzicz abandzye volen odewſzego LibLeg 6/116 (2); LibMal 1544/91; przetoz żądaſzli mądroſci, proſiż iey od Boga á dać ią. BielŻyw 159 (4); KłosAlg E4v (3); March3 X; WróbŻołt 49/7 (14); RejPs 204 (17); RejRozpr B3v; RejJóz L3 (2); dawaicie á będzie wam dano SeklKat K (5); RejKup b2 (5); day nam nieſmiertelnoſć/ á nic inſzego nie żądamy. HistAl I (7); KromRozm I C (3); dáicie mi miecza/ a virzycie co vcżynię. MurzHist S4v (2); MurzNT Ioann 20/15 (7); KromRozm II ſ (2); KromRozm III E2; LubPs aa (28); SeklPieś 20; RejWiz 27 (3); Leop Num 11/17 (60); UstPraw Cv (2); KochZuz A4v; BibRadz Apoc 2/10 (58); Náſzy kupni ſłudzy Nigryte/ wołáli na Nigryty áby przyſzli do nas á nie będą tego ſzkodni BielKron 451v (69); wſzytkié ſwé ſpráwy/ Do pożytku ſpólnégo obróććie napráwy. To czyńćie/ á nie będźiem wſzytcy żáłowáli KochZg Bv; SarnUzn F2 (6); SienLek 46v (25); Kto prágnie vciecż ſie do mnie/ á ia go náſycę wodámi żywemi. RejAp 133 (14); GrzepGeom M3 (7); Iutro podzieſz zemną á ia ćiebie dowiodę ná oſobliwe mieyſce. HistRzym 37v (31); RejPos 113v (3); BiałKat 381v (5); BielSat Nv (2); GrzegŚm 39 (3); KuczbKat 370 (6); RejZwierc 5 (2); KochMon 28; WujJud 229v (9); WujJudConf 24 (2); RejPosRozpr b3v; RejPosWstaw [413]v (2); BudBib Ps 119 [118]/144 (67); HistHel Bv; Strum N4v (2); BiałKaz K3 (3); BudNT Luc 5/38 (18); Niech powſtánie BOg á rozproſzą ſie nieprzyaćiele iego CzechRozm 200 (18); PAtrz ná ty dwie oſobie wychowánia cnego/ A cżegoś nie ieſt ſwiádom záraz doznaſz wſzego. PaprPan C2v; KarnNap C3v; SkarJedn 8 (3); KochPs 76 (23); Zadnego cżłeká wnienawiśći nie mieyćie: á Bog miłowáć was będzie. SkarŻyw 455 (28); tedy ſię wżdy potrzebá było tegoż piſmá dołożyć co ono z heretyctwem y z heretykámi cżynić każe: á nalazłby iż nie ták iáko I.M. vcżynił CzechEp 92 (23); NiemObr 164 (7); KochFr 37 (4); KochMRot B; ReszPrz 106 (3); WerGośc 256 (2); WisznTr 28; ArtKanc P4v (5); PaprUp A3v; Ieślim w czym przećiw tobie kiedy wykroczyłá/ Powiedz/ proſzę: á iuż mi tá śmierć będźie miłá ZawJeft 41; ActReg 118; GrabowSet R (15); MWilkHist D4 (2); LatHar 83 (15); KołakSzczęśl B2v (6); Nie ſądzćie/ á nie będźiećie ſądzeni. Nie potępiayćie/ á nie będźiećie potępieni. Odpuſzczayćie/ á będźie wam odpuſzczono. WujNT Luc 6/37 (62); WysKaz 10 (9); SiebRozmyśl K3v; Náwroććie ſie do mnie/ á ia ſię náwrocę do was PowodPr 26 (2); Rzekni Pánie ſłowem/ á ſługá moy zdrow będźie. SkarKaz 419b (23); CzahTr G (2); SkarKazSej 657 (8); KlonFlis H5; SapEpit B3v; KlonWor xx3; Ty mnie przy tobie poſtaẃ/ á przeſpiecznie Będę woiował/ y wygram ſtátecznie. SzarzRyt A2.

Połączenia: »a hnet«: weyrzy do drugich Ewánieliſtow [...] á hnet obacżyſz że Márek y Lukaſz ták to nápiſáli BudNT c7 przedm.

»a natychmiast« (6) : rzecżeli wám kto tzo/ mowcie ijże pán naſs tego potrzebuie/ a natychmiáſt wás puſſcżą. OpecŻyw 71 v; MurzNT Mar 11/2; SienLek 113v; RejPos 10v; WujNT Matth 21/2 (2).

»a oto«: Wſzákże z tego co maćie dayćie iáłmużnę: á oto wſzytkie rzeczy będą wam czyſte. WujNT Luc 11/41.

»a tedy; a tedy więc« (14 : 3): BierEz G2v; Racży mi miły panie vſtawić zakon drogę ſprawiedliwoſci twoich/ á tedy więc będę iego ſzukał zawſze. WróbŻołt 118/33 (4); obłudny człowiecze wyimi przedzyi trám zoka ſwégo/ a tedy przeirzyſz ku wyięćiu trzáski zoka brata ſwégo. MurzNT Matth 7/5; BibRadz Iob 13/20; GrzegRóżn C; HistRzym 65v; RejPosWstaw [414]; Niemoże żaden ſprzętu mocarzá wſzedſzy wdom iego rozerwáć/ iesliby pierwey mocarzá nie związał/ á tedy dom iego rozerwie. BudNT Mar 3/27 (2); CzechEp 355; WujNT Matth 5/25 (4).

»a wnet; a wnetże« (9 : 2): FalZioł II 18c; RejFig Aa6; Słyſzałeś wyſzſzey Regułę wykłádu piſmá/ przyſtoſuyże teráz y oto też mieyſce do niej/ á będzieſz miał wnetże wykład gotowy y cudny. SarnUzn [F2] (2); Wyprochniáły ząb gdy boli/ włoż weń mozgu kuropátwiego/ á wnet przeſtánie. SienLek 78; RejPos 120; RejPosWstaw 44; SkarŻyw 393 (2); ArtKanc L20v; SkarKaz 551a.

»a wtedy«: obłudúiku[!]/ wyrzuć pierwey bierzmo z oká ſwego/ á wtedy przeyrzyſz wyrzućić pręt ktory w oku brátá twego. BudNT Luc 6/42.

β. Spójnik a przyłącza składniki lub wypowiedzenia do poprzedzających je składników lub wypowiedzeń celem ich uzupełnienia i rozwinięcia (11 816):
aa. Przyłącza wypowiedzenie rozwinięte (często podrzędnie złożone) (8892): ListRzeź; BierRaj 21; PowUrb + 3v (2); MetrKor 34/268 (8); BierEz G (18); Miſtrzu tą żona vchwátzona w tzudzoloſtwie a moijżéſs w zákonie kázál takowé kamionowatz OpecŻyw 77v (20); OpecŻywPrzedm C3 (2); ForCnR Cv (5); PatKaz II 78 (5); oto beſthya bądzyeſz podeptana a urodzy ſyą pan wokrągu zyemye a lono panyenſkye bądzye zbauyenye poganſkye PatKaz III 102v (8); HistJóz B4 (10); TarDuch A8; Też woda w ktorey wre Bob licze cżyſci/ á ieſzcże lepiey gdy krochmala przyłożyſz. FalZioł III 17a (161); na on cżas cżłowiek żadni naden przeſtrzenniej nie mowił/ á tak iego wdzięcżne ſłowa á przyiemne były, że ku poſłuchanlu iego mowy ludzſkie vſzy prawie przyciągał. BielŻyw 59 (24); GlabGad B2 (11); TEdy Sálomon y Márchołt ſiedli/ á pomáłey chwili Márchołt potzął ſpác y chrápáć. March2 D2 (2); MiechGlab 64 (6); BierRozm 19 (3); KłosAlg Av (15); LibLeg 11/27v (15); March3 V2v (2); WróbŻołt 58/8 (54); RejPs 25v (122); RejRozpr F4v (42); ComCrac 17v (6); LudWieś B3 (2); SeklWyzn D (6); ConPiotr 31 (2); Bo Bog dzywnie ſwe moznoſći na wſzem okazuie A żadny tego nie doznał iako czo ſprawuie RejJóz O8 (68); ZapWar 1545 nr 2646 (10); SeklKat A2 (16); RejRozm 407 (9); RejKup ee5v (107); RejKupSekl a5; HistAl H4 (57); KromRozm I L (17); MurzHist M3 (12); MurzNT 108v (18); MurzOrt B; KromRozm II a4v (12); Ale ony koſcyoły ſą częſci yednego powſſechnego koſcyołá/ A poty máyą záwołánye koſcyołow bożych/ poki ſye od yednoſci yednego powſſechnego koſcyołá nye oderwą KromRozm III E7 (36); Diar 63 (6); DiarDop 114 (2); BielKom F8v (8); GliczKsiąż C5v (3); LubPs V5v (73); GroicPorz ee2v (26); KrowObr 163v (34); RejWiz Co6 (194); Leop 4.Esdr 4/28 (346); OrzList g4 (6); UstPraw F2 (46); KochZuz A5 (4); RejFig Bb (14); RejZwierz 140v (48); OrzRozm K4 (4); BibRadz Ioann 4/11 (241); BielKron 2 (1188); GrzegRóżn Nv (10); KwiatKsiąż C4 (3); Mącz 244c; Prot A4; SarnUzn C6 (16); SienLek 101v (70); LeovPrzep D; RejAp 32 (94); GórnDworz Hh4 (55); GrzepGeom B2 (5); HistRzym 32v (118); RejPos 287v (457); RejPosWiecz2 90v (3); RejPosWiecz3 98 (2); BiałKat 3v (17); BielSat L4v; KwiatOpis B (2); GrzegŚm 25 (6); HistLan C2v (5); KuczbKat 60 (15); RejZwierc 51 (247); Spráwuią ſie [Tatarzy] według cżáſu Wiátru/ Mieſiącá/ á náwięcey w źiemię idą pod Pełnią gdy cáłą noc świeći mieſiąc. BielSpr 67v (21); KochMon 23 (9); WujJud 23v (13); WujJudConf 40v (30); RejPosRozpr c3 (6); RejPosWstaw 21v (10); Ná iego ſłowo vtwierdzone ſą gwiazdy/ á on ſam zna lidżbę ich. BudBib 4.Esdr 16/57 (191); HistHel B3 (7); MycPrz II D (16); Strum O3 (15); WierKróc A3 (5); BiałKaz Fv (7); BudNT Apoc 19/11 (48); StryjWjaz A3; CzechRozm 85v (48); PaprPan Aa4v (4); ModrzBaz 140 (93); SkarJedn 19 (26); Oczko 21v (21); KochPs 95 (33); SkarŻyw 111 (41); ZapKościer 69 (20); KochTr 17 (4); Potym Krol Sigmunt wziąwſzy ią do ſiebie ná ſánie iácháli ná Zamek Krákowſki/ á w niedzielę oſtátnią Zapuſtow byłá oddána Krolowi w małżeńſtwo StryjKron 727 (63); CzechEp 329 (40); KochJez B4v; NiemObr 32 (33); KochEpit A4 (2); NA vmyśle prawdźiwé bogáctwá zależą/ Pod nim śrébro/ y złoto/ y pieniądze leżą. A temu bogátégo imię będźie ſłużyć/ Który ſczęsćia ſwoiégo vmié dobrze vżyć. KochFr 20 (22); GórnRozm E4 (49); KlonŻal D2v; KochBr 151; KochDz 107 (2); KochSz By; KochWz 140; ReszPrz 30 (7); ReszHoz 127 (2); ReszList 178 (2); WerGośc 205 (2); BielSen 7 (2); KochPam 84; Prędka dobra myśl/ á tym ieſcze chutniéy Gdy nie bez lutniéy. KochPieś 48 (6); KochSob 69; PudłFr 64 (2); ArtKanc A13v (13); BielRozm 25 (2); KmitaPsal [A5v]; PaprUp H2v; KochProp 10; KochPropKKoch 3; KochWor 39 (6); ZawJeft 8 (9); ActReg 126 (28); GostGosp 58 (32); GostGospGroch kt; GostGospSieb x4; Phil H2 (6); GórnTroas 24 (3); KochPij C3v; GrabowSet Q4 (14); OrzJan 39 (8); KochFrag 26 (2); MWilkHist C3; OstrEpit A2v; WyprPl C (2); LatHar 105 (11); KołakSzczęśl B3v; WujNT Luc 18/31 (356); WysKaz 13 (7); JanNKar A4; JanNKarKoch F4; SarnStat 86 (92); SiebRozmyśl Mv (2); KlonKr A2v; KmitaSpit C6v (3); PowodPr 10 (4); SkarKaz 422b (47); VotSzl D4v (5); CiekPotr 38 (4); CzahTr C2v (18); GosłCast 70 (13); PaxLiz Dv; Miłość rodźi zgodę: á bez zgody miłość być nie może. SkarKazSej 664b (36); KlonFlis A2v (4); Stali tám koło niego dorośli ſynowie: A Oćiec iuż ná zmyſłách ſzwánkował y w mowie. KlonWor 70 (11); PudłDydo B; ZbylPrzyg A3v (3); SzarzRyt B3 (2).

Połączenia: »a dlatego; a dlategoż; a dlategoć« (111 : 29 : 1): OpecŻyw 5v (11); HistJóz C2v (3); FalZioł I 121d (23); GlabGad N2v (4); SeklWyzn A4v (2); HistAl L4 (8); KromRozm III B5v (3); LubPs P5v (2); GroicPorz i4; Leop Ez 16/43 (3); WróbŻołt 118/140 (5); BibRadz 4.Esdr 15/26 (32); BielKron 289 (2); Mącz 200b; wiele ſie ich zgadza że thy ſłowá w ſtárych Greckich exemplarzach nie znáyduią ſie/ á dlategoż y Tygurſki koſcioł przeſtąpił ie w ſwey werſyey SarnUzn [G2v] (3); GórnDworz C5 (7); GrzepGeom Q3; Adam żądał cżego niemiał żądáć/ a dla tego vmárł HistRzym 56v (7); RejPos 333 (2); BiałKat 23v (2); moc Naywyżſzego záćmi ćię/ á dla tegoſz też co śię s ćiebie národźi Swiętego/ będźie názwano Syn Boży. GrzegŚm 64; A dla tegoć cżęſto Piſmo święte/ podobieńſtwem Małżeńſkim to Boſkie Páná CHriſtuſá z Kościołem złącżenie/ nam przed ocży kłádźie. KuczbKat 255 (3); KarnNap A4; miſmy ſię ćiebie rozmiłowáli/ á dla tegoſz przyzwol nam á vcżyń to dla nas obudwu. [nos in concupiscentia tui sumus: quam ob rem assentire nobis, et commiscere nobiscum Vulg] BudBib Dan 13/20 (2); ModrzBaz 79v; StryjKron 155 (2); ArtKanc A13; PaprUp B2 (2); WujNT Hebr 5/3; SarnStat 156 (5).

»a i« (20): BierEz L4; RejPs 88v (3); Bielſſy bywa co ſie myie A y wilk lężąc nie tyie RejRozpr K2 (2); RejJóz E (4); RejKup o7 (3); RejWiz 127v (2); RejFig A5; RejZwierz 30; HistRzym 67; RejPos 84; Abowiem ſię ráduiemy/ że my ieſteſmy niemocnymi/ á wy ieſteśćie mocnymi. A tego y żądamy/ zupełney napráwy wáſzey. [Hoc et oramus vestram consummationem] WujNT 2.Cor 13/9.

»a ktemu« (49): BierEz A2; FalZioł V 18a (3); RejPs 203; Diar 62 (2); GroicPorz e4v; UstPraw G (3); iáko práwy ſláchćić/ ták w ſwym ſtanie żywie. Nie vnioſłá go pychá/ á ktemu ſynowie/ Iáko zá pátriárchę/ ták go ważą ſobie. RejZwierz 54; OrzRozm Hv (2); BielKron 94; OrzQuin B4v; SienLek 80 (6); GórnDworz F6 (3); GrzepGeom Gv; RejPos 171v (10); BiałKat a4; RejZwierc 179 (4); HistLan A3v; BudBib 1.Reg 22/17; MycPrz II C2; Strum A4; ModrzBaz 20 (2); CzechEp [409]; GostGosp 82.

»a ktemu i« (2): o nim Bog Ociec dał iáwne ſwiádectwo/ iż go był bárzo vmiłowáć racżył. A ktemu y dziś vſtáwicżnie ſtoi przed oblicżnoſcią iego/ thák iáko o nim Ian ſwięty w zyáwieniu ſwoim piſze/ iáko báránek niewinny RejPos 133; BudBib c2v.

»a ktemu też« (3): BielKron 379; częſto bywa Syn Oycu w obyczáioch podobien/ á Dźiewká Máthce. A ktemu też należy/ w ktorey ſye kto Kráinie vrodźi/ ieſli w źimney álbo w ćiepłey SienLek 30v; StryjKron 472.

»a ktemu też i«: Miey ty kilká tálerow dla wcżáſu ſwoiego/ A ktemuć też nie bronię y domecżku ſwego. HistLan B.

»a ono«: chory śmierći ſpodźiewáć ſię ſłuſznie może: á ono y w iednym ſmiertelnym grzechu vmrzeć/ pewne ieſt potępienie. LatHar 647.

»a oto« (35): OpecŻyw 174v; BierEz H4v; MurzNT Luc 9/30 (2); Leop Act 27/24 (6); BibRadz 1.Reg 19/5 (6); RejPos A6; BudBib 2.Par 29/19 (11); Tedy opuśćił go dyabeł: á oto ániołowie przyſtąpili/ y ſłużyli iemu. [et ecce angeli accesserunt et ministrabant ei.] WujNT Matth 4/11 (7).

»a owo« (5) : Ledwie modlitwę ſkońcżyłá/ á owo ſię do niey żołnierz ſtráſzliwy/ ktorev wſzyſcy vſtąpić muśieli/ w dárł. SkarŻyw 341 (5).

»a owszem« (7): Roſkaż ie wypiſáć z kxiąg ludzi żywiących á poſwięconych tobie/ á owſſem gdy iem złoſć ná złoſć przypádnie będą vczęſniki ſpráwiedliwoſći twoiey. RejPs 101v; RejJóz E8v; Thedy ſthrzelcy [...] poráźili nie co z ſlug Krolewſkich/ á owſſem y Vryaſz Hetheycżyk ſlugá twoy vmárł. [et ceciderunt de populo servorum David, et mortuus est etiam Urias Hethaeus.] Leop 2.Reg 11/17; RejAp 14; RejPos 100v (2); RejZwierc [782]v.

»a potym; a potem« (214 : 10): PowUrb +2 (2); BierEz K4v (5); OpecŻyw 154; OpecŻywPrzedm C4; PatKaz II 36v (4); y płákal nád káżdym á potym ſmyeley do niego mowili HistJóz D4v; FalZioł I 83c (61); LibLeg 10/121v; Ktory ſpuſſcza ludu [!] káwálce ná kſtałt kryſtału w wielkiey zimnoſći/ á potem zroſkázánia iego powienie ſloneczny á ćiepły wiátr RejPs 216v (7); ComCrac 15 (3); RejJóz C3v (5); RejKup v7v (6); HistAl A4v (3); KromRozm III C8; Diar 39; LubPs Lv; GroicPorz rv (3); KrowObr 136; RejWiz 62 (10); A ktorzy przy drodze thoć ſą ktorzy ſlucháią/ á potym przychodzi diabeł y wyimuie ſlowo z ſercá ich [Qui autem secus viam hi sunt qui audiunt deinde venit diabolus et tollit verbum de corde eorum] Leop Luc 8/12 (9); RejFig Cc5; RejZwierz 121v (4); BielKron 16v (18); SienLek 58 (2); RejAp 157 (9); GórnDworz H2 (5); GrzepGeom O2 (4); HistRzym 51v (9); RejPos 153 (20); A ſą tácy pieſzcżoſzkowie iáko liſowie czo ie ſkwárcżki karmią/ á potym vbogi lis/ chociay chytry/ áni ſie obacży kiedy w ſtępicę wpádnie. RejZwierc 159v; RejPosWstaw [1434]; Strum L4; ModrzBaz 78 (7); CzechEp 35 (2); WujNT Apoc 20/3 (8); Státut Boży ieſt áby káżdy raz vmárł/ á potym ſąd. SkarKaz 3b; PaxLiz C3; kápłani Boży y biſkupi/ krolom z pogáńſtwá grubym y dźikim/ práwo Boże przekłádáli [...] á potym y inne ludzkie práwá nápiſáne/ y one rády świeckie przyſtáwione im ſą. SkarKazSej 692a (2); KlonWor 73; PudłDydo A3.

»a przeto; a przetoż; a przetociem; a przetożci; a przetoć; a przezto« (287 : 220 : 3 : 2 : 1 : 1): Wolałbych ſie z ſmoki widzieć/ Niżli od was tę śmierć ćierpieć. A przetożći was przeklinam BierEz H2; Kożdy ſwoie lepſze mnimał/ A przetoć ten boy o to wſtał BierEz M2 (8); Panie/ niedbaſs o to/ ijż ſioſtra moia dá mnie ſamé ſlużytz/ a przeto rzecży iey aby mi pomogla. OpecŻyw 60 (13); ForCnR D2v; PatKaz I 11 (2); aboczyem uydzyely yſz bog ſnyey ſyą myal narodzycz y yey naturą myal na ſyą przyącz/ a przetoczyem tako przenaczyſthſza od uyekow/ yeſt ſtworzona PatKaz II 52v (3); PatKaz III 105 (5); FalZioł I 110d (57); BielŻyw 151 (7); BielŻywGlab nlb 12; GlabGad N6v (4); MiechGlab 65; BierRozm 9 (2); WróbŻołt 46/8 (23); á iż on możnoſći dodáwa ſtoiącem przy ſobie/ á przeto ſnadz nigdy chwáłá iego dokończyć ſie niemoże. RejPs 99v (7); HistAl F5 (2); KromRozm II t2; KromRozm III C5v (3); GliczKsiąż L7v; LubPs Z2v (4); Ale iż Papieſz ſwámi rozmáite inſze Báránki zmyſla/ kthore zá pieniądze po ſwiećie rosſyła/ á przeſto trudno ſie ſwámi mamy zgodzić KrowObr 67 (2); Leop Ios 1/2; OrzList b2 (2); Widźiałem niewiáſtę w Támnaćie z corek Filiſtyńſkich/ á przetoż mi ią teraz weźmićie zá żonę. BibRadz Iudic 14/2 (102); GrzegRóżn D (4); KwiatKsiąż C2 (4); Chytry obyczay diſputowánia [...] Tego czegoś nie vtracił yeſzcze maſz/ rogóweś nie vtráćił/ á przeto rogi maſz. Mącz 48b (8); OrzQuin F2; SarnUzn E6 (2); Bywaią téż rázy tłuczoné/ iáko ćięte rány ſzkodliwé/ á przeto iż téż y tym rádźić trzebá/ ieſt o thym w przyſzłym Rozdźiale náuká. SienLek 148 (35); RejAp 69v; GórnDworz T6 (20); GrzepGeom L3v (2); Ale w tym boiowániu rycerz śmiertelnie był rániony/ á przethoż trzećiego dniá vmárł. HistRzym 105v (55); RejPos 231 (5); BiałKat 316 (14); GrzegŚm 25; HistLan E2v; KuczbKat 225 (3); RejZwierc 204v; WujJud 55v marg (3); WujJudConf 188 (2); RejPosRozpr b3v (4); RejPosWstaw [1432]v; BudBib Num 18/7 (31); Widzę iż tá wſzytká ſpráwá ieſt duchowna y niebieſka/ á przeto też ku iey wyrozumieniu trzebá cżłowieká nowego duchownego CzechRozm 266v (18); ModrzBaz 71v (19); BielSjem 21; ArtKanc T11v; GrabowSet F3 (2); Zonęm poiął/ á przeto nie mogę przyść [et ideo]. WujNT Luc 14/20 (6); SarnStat 601 (3); CzahTr D; KlonFlis A2v (4).

»a snadź; a sna; a snadźci« (216 : 1 : 1): BierEz Q3; OpecŻyw 38v (5); ForCnR C2v; FalZioł IV 40c (2); FalZiołUng V 119; RejPs 23v (101); RejRozpr A4v (6); SeklWyzn Ev; RejJóz G6v (12); SeklKat I4; RejKup bb5v (18); LubPs A5 (7); RejWiz 4v (6); tho ſam dobrze widziſz/ co zá pożytkow z tąd doſtáć możeſz/ á ſna bym ći wſſyſtkie miał wyliczáć/ ktorem omijał/ nigdyby y ięzyká/ y piorá nieſtáło. Leop *A3v; BielKron 121 (2); KwiatKsiąż H2v; KochSat C2; RejAp 10v (6); GórnDworz Ov; HistRzym 97; RejPos 276v (14); BiałKat 216; O śiłáżby teraz po thy czáſy oſlic trzebá/ á ſnadź y krowy ledweby temu náſtárczyły. RejZwierc 33v (15); BudBib 4.Esdr 4/38; MycPrz II Dv; ModrzBaz 9; Oczko 4 (2); KochPs 152; WisznTr 25; PudłFr 6; KochPij Cv; SarnStat 1315; GosłCast 66; SkarKazSej 660a; Bowiem Oćiec nie dał znáć śieroctwá/ y trochę Potrwawſzy/ rowną matce dał mi Bog mácochę. A ſnadźći by był tenże chćiał wiekow przedłużyć/ Mogłám lepiey niż mátki iey dobroći vżyć. SzarzRyt D2.

»a stąd; a stądże« (130 : 20): PatKaz III 131v (3); FalZioł V 17a (33); WróbŻołt qq3v; RejPs 87v (11); ZapMaz VS 2/332; Bo ſie złoſcz ze złoſći rodzy A z tąd więcz wſzytko pochodzy RejJóz H8v (2); HistAl G6v (10); MurzHist D3v; MurzNT 8v; KromRozm III C5v (2); DiarDop 106; LubPs P4 (2); Item/ Z omylnoſći iákiey vczynione/ á s tądże czáſem przed ſkazánim może być odmienione. GroicPorz y2; RejWiz 77v (5); BibRadzBaz ktv; Tego to Herodá záſłał był do Lugdunu Ceſarz Káligułá y z miłoſnicą/ á ſtąd było rozerwáne kroleſtwo Zydowſkie ná troię. BielKron 139v (39); Mącz 506c; SienLek 16 (8); GrzepGeom H3v (3); RejPos 310v (9); GrzegŚm 20; KuczbKat 330; RejZwierc 30v (6); ModrzBaz 34 (3); Oczko 24v; KochPs 61; GostGosp 120; SarnStat 609.

»a tak; a tako; a takoż; a takci; a takoć« (1224 : 30 : 4 : 1:i 1): Ale Lekarz gdy ſzedł do niey/ Záwżdy nieco wźiął z domu iey. A táko więc ná oſtatek/ Wynioſł iey wſzyſtek ſtátek. BierEz I3v (3); nápoſlád poſlál ſyna ſwego rzekątz: Będą ſie ſtydatz ſyna mégo/ a tako niezabiją go. OpecŻyw [61] (9); Wdźięcżná była nieiako onemu młodźieńtzowi rzecż práwdźiwá/ a takoż v niego przebywáł na chwilę. ForCnR Bv; Cryſtus pan od panny narodzony od uyekow mathcze ſwey przeſrzaney ządal kozdego dobrego wſzelkyey laſky a tako y they yzby byla bez pyeruorodnego grzechu początha PatKaz I 9v (9); PatKaz III 141v (3); HistJóz D2; MetrKor 51/119 (2); FalZioł I 112a (278); BielŻyw 159 (10); BielŻywGlab nlb 15; GlabGad L2 (153); BierRozm 26; KlerWes A2v; WróbŻołt 40/7 (2); LibLeg 11/46 (4); RejPs 186v (44); LibMal 1545/97 (3); LudWieś B2v; RejJóz C6v (8); SeklKat C (4); RejKup ee3 (9); HistAl Iv (52); KromRozm I F2v (3); MurzHist T (5); MurzNT 18v (4); KromRozm II f (3); KromRozm III A7 (17); Diar 94 (3); DiarDop 112 (2); BielKom E2 (2); GliczKsiąż B8v (3); LubPs M4v (11); GroicPorz gg2 (2); RejWiz 7 (4); Leop Bar 2 arg (16); UstPraw I4; Bo Krol dáć páńſtwa może/ lecż cnoty nie może/ A ták ſkąd inąd o nię/ ſtáray ſie nieboże. RejFig Cc3; RejZwierz 30v; Potym nákradſzy/ náwydźierawſzy [...] odnosi tei ktorą miłuie. A tákci cżłowiek żonę ſwą miłuie więcey nizli oycá y mátkę. BibRadz 3.Esdr 4/25 (43); BielKron 342v (157); GrzegRóżn Ev (4); ci ktorzi ſą oſtrego dowćipu/ nieſą doſtateczney pamieći: á tak co chutko poimuią niedługo zatrzimawaią. KwiatKsiąż L2 (2); Mącz 449d; Prot B2v; wiele táko záráżonych żywo pogrzebano/ [...] á tákoż niemáią być tácy pogrzebáni áż po ſześćidźieſyąt godźin. SienLek 60v (23); GórnDworz L1 2 (12); GrzepGeom K3v (3); Boię ſie że iákoś ſtráćiłá pierśćień/ tákieżby theż ſtráciłá y ſponki/ á thák bych wielką ſzkodę miał. HistRzym 62v (39); RejPos 157 (10); BiałKat 66 (2); BielSat H2v (2); GrzegŚm 65 (4); HistLan D3v; KuczbKat 170 (2); RejZwierc 34v (12); BielSpr 46 (10); WujJud 261v (6); RejPosWstaw [1434]; bo on pánem twym/ á (ták) kłániay ſię mu. BudBib Ps 45/11 [44/12] (71); HistHel Dv; MycPrz II B4v (2); Strum P (3); BudNT b8; CzechRozm 64v (74); ModrzBaz 28v (11); SkarJedn 117 (3); Oczko 27v (2); StryjKron 467 (16); CzechEp 202 (7); NiemObr 136 (8); KochFr 59 (6); GórnRozm H2v (2); ReszPrz 56 (2); WerKaz 289; KochPieś 35; PudłFr 4 (2); ArtKanc N2; ActReg 53 (2); GostGosp 112 (6); LatHar 120; WujNT 306 (6); SarnStat 1027 (4); SkarKaz 350b; KlonWor 49 (3).

»a także i; a takież i« (4 : 2): Takié gdy śię trafi na końcu ſłowa/ iako f wymáwiąmy/ a także i przed ſz/ przed k i niektorymi inſzęmi literami MurzOrt B3; SarnUzn E7; ieſli ſie odwrociſz odemnie/ á takież y lud twoy tobie porucżony/ tho pewnie wiedz/ iż ſie ia theż odwrocę od ciebie y od ludu twoiego RejPos 349v (2); RejZwierc 78v (2).

»a także też; a takież też; a też także« (3 : 1 : 1): GlabGad C8; Y ktoż ma być pilnieyſzy ſtroſz iedno każdy ſiebie A takież też twoia wiara więczey ſtrzeże ciebie RejJóz F4v; Pychę nádętoſć y prożną chwałę bogowie záwżdy w nienawiſći mieli/ á ták że też ſmiertelne karzą/ gdi tobie imię nieſmiertelnoſći przywłaſzcżaią HistAl E6v; RejWiz 171v; Oto ſłyſzyſz co do tego iednego mowić racży/ A tego ſie też także káżdy nádzieway/ oto powieda Pan RejAp 18.

»a tedy; a tedyć; a tedyż« (18 : 1 : 1): Krol ſie więc nád nim zlutował: A tedyż go wygoić dał BierEz Q; FalZioł IV 12a (2); BielŻyw 130 (2); WróbŻołt iiv (2); LibMal 1543/67v; Leop Eccli 28/2; Mocz czarny/ może być z zágáſzenia gorącośći przyrodzoney/ á tedyć ieſt śmiertelny. SienLek 26v; RejZwierc 24; BudBib Iudith 9/2; NiemObr 115; Aleć przyidą dni gdy od nich odięty będźie oblubieniec: á tedy będą pośćić w one dni. [Venient autem dies, cum auferetur ab eis sponsus, et tunc ieiunabunt in illis diebus.] WujNT Mar 2/20 (7).

»a tedy więc« (4): Odſtępćie odemnie złoſtnici/á tedy więcz ia będę ſie badał przykazania boga mego. WróbŻołt 118/115 (4).

»a też; a także; a takież; a teże« (116 : 34 : 3 : 1): OpecŻyw 139 (2); KlerPow [6]; MetrKor 57/119 (2); około obwięż mokremi chuſtami/ potym day ogień mierny/ A Alembik theż w kociełkhu aby pełnie ſiedział FalZioł II 2d (7); GlabGad B6v (4); MiechGlab 11; RejPs 102 (2); ComCrac 12; SeklWyzn A (4); RejKup b3 (3); O Pyetrze piſſe Páweł/ iż było co wnim gánić/ á wyeſz też iż ſye páná Kryſtuſá trzy rázy záprzał. KromRozm I C3v; MurzHist S3v (2); Sobbota/ dlá człowiekać ieſt vczyniona/ nie człowiek dla ſobboty/ a także/ ieſtći pánęm/ téſz i ſobboty ſyn człowie/czy [!]. MurzNT Mar 2/28; KromRozm III N4v (2); DiarDop 111; Leop Act 13/5 (4); KochZuz A2v; RejFig Aav; RejZwierz 108v (7); BibRadz Ioann 10/8 (29); OrzRozm D4 (4); BielKron 309 (6); SarnUzn C (4); SienLek 91v (3); RejAp 11 (4); GórnDworz Q2v; HistRzym 72 (2); iedyny Pan Kriſtus/ w kthorym ſie wſzythko zámyka s przodku y áż do ſkońcżenia/ á my tákież w nim ná wieki wiekom. RejPos 14 (17); BiałKat 118v; GrzegŚm 24 (2); KuczbKat 175 (2); RejZwierc 13v (9); BielSpr 53v; WujJud 50 (2); RejPosWstaw [412] (2); Strum M2 (3); ModrzBaz 4v; ZAden Oćiec podobno bárźiey niemiłował Dźiéćięćiá/ żaden bárźiéy nád mię nie żáłował. A téż ledwe ſye kiedy dźiéćię vrodźiło/ Coby łáſki rodźiców ſwych ták godné było. KochTr 11; StryjKron 637 (2); CzechEp 145 (3); NiemObr 146; ArtKanc K6; KochWr 33 (2); WujNT Act 2/43 (2); GosłCast 73 (2).

»a też ktemu« (2): RejJóz A2v; Smiacz ſię muſſe kiedy ſziedzys Trefnie/ ktemu a iż wydzys. Czarta a yeſcze też ktemu O iakim mowyż ſumnieniu. RejKup h8v.

»a więc« (39): BierEz A2v (3); WróbŻołt 145/4;RejRozpr H2v; RejJóz D7v (5); RejKup q7v (4); MurzNT Matth 13/23; LubPs L; RejWiz 139v (9); Leop Act 3/2 (2); Zgorzáłá Kurza nogá/ z opátrzenia złego. A Kurza nogá páłac ieſt zacny w Krákowie/ A więc ſie zátroſkáli oni proſtakowie. RejFig Bb4 (3); RejZwierz 69v (3); SarnUzn G6; SienLek 145v; PaprPan B; LatHar 198 (2); káżdy wieczerzą ſwą w przed ſtáwi ku iedzeniu a więc ieden łáknie/ á drugi ieſt piiány. [Unusquisque enim suam coenam praesumit ad manducandum. Et alius quidem esurit, alius autem ebrius est.] WujNT 1.Cor 11/21.

»a wtym; a wtymże« (27 : 1): potym gdy wſzythek opuchnie/ do wody pretko bieży/ á wtymże mu rogi ſpadną/ y młodoſć ſie przywroci FalZioł IV 8c; UstPraw D4v; Priamus prośił przymierza do trzydzyeśći dni/ á w thym pogrzeb żáłośćiwy vczyniono Troilluſowi y Memnonowi. BielKron 59 (23); HistRzym 14v (2); KochFr 75.

»a zatym; a zatem; a za to ῾a zatym᾽« (42 : 2 : 1): WróbŻołt B6v (2); KromRozm I M4; wiem i czuię co śię zemną dźieie a zato was proſzę i nad proſzę abyście niemniemali żébych chciał co powiedać cobyśię nienaidowało MurzHist K4v (3); KromRozm II y3; Diar 60; KrowObr 57v (2); BielKron 330 (4); GórnDworz Kk (9); HistRzym 107 (2); KuczbKat 130; WujJud 262v; ModrzBaz 59; SkarJedn 207; ſyny Miáſto rodźiców oglądaſz/ á zátem Doczekaſz/ że y włádáć będą świátem. KochPs 68; StryjKron 702 (2); GórnRozm D3v (2); ActReg 78 (5); WujNT 656; [język Niemców] ieſt ich właſny y z nimi ſie równo rodźił, á zátym też rózny bárzo od támtych wſzyſtkich JanNKar D; SkarKaz 310a; CiekPotr 79; GosłCast 35; SkarKazSej 682a.

»a zatym więc«: Ták Ezop Enuſá vcżył/ A zátym go więc opuśćił BierEz G.

bb. Spójnik a przyłącza wypowiedzenie podrzędnie złożone, zaczynające się od wypowiedzenia podrzędnego; obok spójnika a na drugim miejscu stoi spójnik podrzędny (2924): MetrKor 40/817 (39); Liſzká potym k domu przyydzie/ A gdy ſwych liśiąt nie naydzie: Porozumiáłá orlą zdrádę BierEz H3 (52); OpecŻyw 41 (22); PatKaz III 130v (4); HistJóz B2v (2); KlerPow 3; Plinius piſze w kozłowey krwi być taką mocz/ iż żelazo tępe zaoſtrza/ A by na ſkrabowatſze było wyciera ie FalZioł IV 11a (196); BielŻyw 124 (32); Nos koncżiſty zawſze gniew znamionuie á im wietſza w nim będzie oſtroſć, Tim więtſzą vkazuie gniewliwoſć GlabGad N8 (24); MiechGlab 57 (8); BierRozm 24; KłosAlg D4 (2); KlerWes A; LibLeg 6/118 (13); March3 V7; Roſproſzą ſie ſzukaiąc czoby iedli/ á ieſthli ſie nienaſiczą tedy będą ſzemrać [dispergentur ad manducandum; si vero non fuerint saturati, et murmurabunt]. WróbŻołt 58/16 (6); RejPs 147v (39); ComCrac 21v; Day pamiętne/ dayże winę [...] A niż odpráwiſz doktorá Tedyć vbędzie poł worá RejRozpr Fv (28); ConPiotr 30v; LibMal 1544/89v (6); SeklWyzn A (2); RejJóz H4 (32); SeklKat T (9); RejRozm 404 (2); bendzie volno [...] miesskacz do czterech nyedziel a gdzie by nad tho viączey tam myesskaly tedi to zassią maią nagrodzicz ZapWar 1548 nr 2668 (3); RejKup m7 (31); RejKupSekl a4v; HistAl L5 (47); HistAlHUng A2; KromRozm I [H3]; MurzHist I4 (7); Iáć nikogo nieſądzę/ A chocbychci iá téſz ſądźił/ ſąd mói/ ieſtci práwdźiwy [et, si iudico autem ego] MurzNT Ioann 8/16 (10); MurzOrt B2; KromRozm II q2 (3); KromRozm III K6 (6); Diar 68 (8); DiarDop 114 (2); Cżłowiek myſląc pocżernieie/ Gdy ſie trunkiem nie zágrzeye/ A ſkoro ſie zárumieni/ Ná káżdą ſie rzecż nie leni BielKom E8v (6); GliczKsiąż N4 (18); Zmiłuyże ſie nádemną [...] A ácżem zgrzeſſył prziyḿ mye pod moc Boſką twoyę. LubPs L2v (59); GroicPorz h4 (4); KrowObr 230 (10); RejWiz 11v (82); Wniwecż ćię obrocę/ y niebędzieſz/ á gdyby cie ſzukano niebędzieſz náleźione więcey ná wieki [et non eris et requisita non invenieris] Leop Ez 26/21 (66); OrzList e4 (3); UstPraw C4v (62); KochZuz A2v; RejFig Ddv (31); Ták też nędzne robacżki/ po ſwiátu goniemy/ A gdy nas też połápyą/ áni ſámi wzwiemy. RejZwierz 130 (37); On kthory cżyni miłoſierdźie zmiłuie ſię nád tobą/ á iako ćię ſkoro vſłyſzy wołáiącego odpowie głoſowi twoiemu. [miserebitur tui, ad vocem clamoris tui, cum audierit, respondebit] BibRadz Is 30/19 (63); OrzRozm B4v (11); [Amurat] kazał ſie znowu ku ſzturmu gotowáć/ á áby mu Skánderbek nieprzekażał wyſádził Ferybáſzę nań BielKron 248v (338); GrzegRóżn Ev (7); KochSat B4 (3); KwiatKsiąż C4 (8); OrzQuin Hv (11); Prot C4v (6); SarnUzn H6v (4); daway tego prochu niemocnemu pić przes dźiewięć dni [...] á ieſli niepomoże/ dayże y przes drugie dźiewięć. SienLek 59 (101); LeovPrzep a4v; RejAp 92v (17); kiedy by kto ſobie ze cżterzech [...] barw poſpołu/ dał ſuknię vcżynić/ á ieſli ieſzcże ktemu y cżapkę/ y przyſzedłby tu miedzy nas/ prawdá żeby káżdy [...] pomyſlił/ co to zá gąſká. GórnDworz L7v (81); GrzepGeom P2v (8); rzekł kniemu [...] Wieſzli wypowiedź Antyochowę o ſobie/ á niewieſzli áleć powiem. HistRzym 11 (91); RejPos 204v (37); RejPosWiecz3 96v; BiałKat 233v (13); BielSat L4v; GrzegŚm 25 (3); HistLan C2 (12); KuczbKat 240 (8); RejZwierc 87 (75); BielSpr 14v (11); KochMon 23; WujJud 161 (6); WujJudConf 114v; RejPosRozpr c4v; RejPosWstaw 42 (4); BudBib Dan 1/13 (17); HistHel A; MycPrz I C4 (5); chróſt w źiemi prędko zgnije [...] a kiedy chróſt w Vpuśćie zgnije/ woda wielka przyydźie Strum M4 (34); WierKróc B2v; BiałKaz B2 (7); BudNT c2v (6); StryjWjaz D2 (2); CzechRozm 228v (31); PaprPan K2 (7); KarnNap E4 (2); o trzy kozki idźie [...] Ktore moy ſąśiad vkradł/ o to ſię żáłuię/ A iż ſędźia roſkazał dowod vkazuię. [Vicini queror has abesse furto. Hoc iudex sibi postulat probari] ModrzBaz 94v (34); SkarJedn 86 (7); KochOdpr D2; Oczko 26 (6); KochPs 117 (4); ze krwie iego miał dáć Meſyaſzá. áżeby ſię krew y potomſtwo iego zinnemi ludzmi y národy nie mieſzáło/ [...] vſtáwył mu obrzezánie. SkarŻyw 285 (78); ZapKościer 17 (27); KochTr 10 (2); StryjKron 120 (14); CzechEp 11 (10); KochJez A4; NiemObr 75 (18); KochFr 44 (17); GórnRozm Kv (25); KlonŻal A4v; KochBr 150; KochMuza 27; KochSz Cv; ReszPrz 99 (7); ReszHoz 116 (5); ReszList 169 (4); WerGośc 223 (13); WerGoścPapr 202; Y dopuśćił Pan Bog ná Iádámá ſen twárdy; á gdy vſnął/ wźiął iedno źiebro iego WerKaz 282 (5); Wſzyſtko záraz vpádło/ ſzcżyre puſtki w domu/ Niemáſz śmiele potrzebek oznáymić nikomu. A choć nas práwie doſyć/ iákby nic nie było WisznTr 14 (4); BielSen 15; BielSjem 28; KochPam 80 (2); Kłádą ſye láſy/ á piórun gdźie zmierzy Zle nie vderzy. KochPieś 31 (6); KochSob 69; KochTarn 77 (2); PudłFr 34 (2); ArtKanc N4 (6); BierRozm 33 (2); KochProp 13; KochWr 34 (2); PaprUp D4 (4); ZawJeft 29 (4); ActReg 44 (9); kopę wypuśćić wſzyſtkim: okrom niepoſłuſznego: á kędyby kopy wielkie żęli/ tedy do pułkopy wypuśćić. GostGosp 78 (44); GrochKal 10 (2); Phil Q (4); GórnTroas 54; KochCn B3v; KochCz Bv; KochPij C3; GrabowSet Bv (20); KochAp 8; KochFrag 30 (7); OrzJan 30 (7); WyprPl Bv; LatHar nlb 10v (3); RybGęśli B2v (3); Choćbym wam powiedźiał/ nie vwierzyćie mi: á ieſlibych też y zopytał/ nie odpowiećie mi [non credetis mihi; si autem et interrogavero, non respondebitis] WujNT Luc 22/68 (57); WysKaz 7 (8); JanNKar E4v (4); JanNKarKoch G2; vſtáwiamy/ áby káżdy w mieyſcu ſwégo ſzyku przeſtawał [...J á gdźieby więc ináczéy/ że tákowi máią bydź poczytáni/ pro deſertoribus [...] á gdźieby więc tácy ſie znáydowáli w náſzym woyſku/ [...] máią bydź poymáni SarnStat 447 (276); SiebRozmyśl F2v; GrabPospR N4v (5); KmitaSpit B4; PowodPr 64 (16); SkarKaz 83b (16); VotSzl B4v (4); CiekPotr 53 (6); CzahTr I4 (5); GosłCast 28 (11); PaxLiz C2; SkarKazSej 667a (8); KlonFlis E3v (6); KlonWor 19 (7); PudłDydo A3; ZbylPrzyg B3 (2).
γ. Spójnik a przyłącza wypowiedzenie zbliżone charakterem do zdań względnych (390): MetrKor 40/823; iednęć iámę máią/ A w niey poſpołu śiadáią. BierEz Q (8); przyſſedl Iezus mily [...] wdom ſwiętego Piotra/ a tam ſwiekra iego zimnicę cięſſką cirpiala. OpecŻyw 43v (9); ForCnR A2; LibLeg 6/190 (3); PatKaz III 105v (5); w Eipcye [...] było nyektore xiąże radny pan Faraonow/ a ten miał dziewkę barzo cudną HistJóz B3 (2); FalZioł I 69c (54); GlabGad K4 (2); MiechGlab 75 (2); KłosAlg Fv (2); WróbŻołt iiv (3); RejPs 158 (5); Bo nam máło po tym ſwarze A nikt ſie iem nie vkarze RejRozpr K; Iam widział gniazdo wina [...] Z ktorego wnet wyroſly pięknę trzy maćicze A z nich potym nadobne grona wyraſtały RejJóz I8; wrzuczic go wciemnoſci wieczne á tam będzie plać y zgrzitanie ząb. SeklKat T (4); RejKup Xv (6); HistAl M7v (9); HistAlHUng A3; gdyby miáł owcę iednę/ a ta mu wpadła w doł dni ſobbotnych záli iéi nieuimie i niepodniéśie MurzNT Matth 12/11 (2); KromRozm II h (3); KromRozm III B3 (2); Diar 97 (3); Bo to ieſt nawdzyęcżnieyſza chwałá iego/ á w they ſie on vprzeymie kocha LubPs gg marg (13); GroicPorz bb3v (2); Páńſkie ſą zawiáſy ziemie a poſtáwił nánich świát KrowObr 35v (2); RejWiz 25 (11); Leop Ex 25/27 (4); UstPraw Hv (2); Oto Páńſki Anioł ſtoi/ trzymáiąc miecż goły/ A tym z wyroku Páńſkiego/ przetnie cie ná poły. KochZuz, A5; RejZwierz 116; BibRadz Ez 1/15 (24); BielKron 40 (6); GrzegRóżn N2; SarnUzn C4v; SienLek 117 (21); Y Vyrzałem pothym ſtholice/ y ſiedzące ná nich/ á ſąd ieſth im dan RejAp 167 (16); GórnDworz X6 (12); BYł ieden Krol/ á w iego kroleſtwie byli dwá łotrowie HistRzym [118]v (15); RejPos 34 (10); BiałKat 346 (3); y porodźiſz ſyná/ á imię iego Iezus názowieſz. KuczbKat 25 (6); toć iuż ieſth vporny á rozmyſlny gniew/ á nigdy ná dobre wyniść nie może. RejZwierc 77v (20); BielSpr 51v; KochMon 32; WujJud 86v (4); koſcioł Apoſtolſki záchowywa tylko dwá Sákrámenty [...] Krzeſt y Wiecżerzą Páńſką/ á ty obchodzi z wielkim nabożeńſtwem RejPosWstaw [1434] v (2); á vyzrzałem/ áno mąż/ á wręce iego ſznur pomierny. BudBib Zach 2/1 (34); Strum L2; BudNT Luc 11/14 (3); PaprPan N (2); ModrzBaz 54; KochPs 53 (2); SkarŻyw 117 (2); StryjKron 185 (9); CzechEp 58 (2); KochJez B4 (3); Zá czym vbogá Szláchtá muſzą ſię poddáwáć w obronę tych możnych/ á ći co chcą/ to czynią z nimi. GórnRozm I3v; KochSz A4; SEdźia śiedźi/ á przed nim wſzyſcy ſie ſtáwiémy/ Którzy ſie ná tym świećie omylnym báwiémy KochMRot C2; ArtKanc I15v (2); ActReg 12 (2); GostGosp 120 (2); Ia zá kim iść mam/ powiédz/ y w czyy okręt wśiędę? Kto móy pan/ á ia iego niewolnicą będę? GórnTroas 64 (2); GrabowSet N4; WujNT Ioann 11/38 (5); Bydło do trzećiégo dniá zátrzymáné, á onégo nie dał do obory królewſkiéy, trzy grzywny przepada. SarnStat 675; Iáko nie ma być trudne piſmo ś. á w nim ſą rzeczy ták trudne/ o Troycy ś. o wcieleniu SkarKaz 81a (2); GosłCast 54; SkarKazSej 678a; KlonWor 31.
δ. Przyłącza wyjaśnienia, wtrącenia i uwagi nawiasowe (11 058): ZapWar 1503 nr 1913 (27); MetrKor 34/134 (28); BierRaj 17v; Dauid porodźił krolá ſálomona a ia ieſtem krol Salomon. March1 A2v (5); BierEz Q4v (15); wziąl hupkę/ ij napelnil ią otztu z żolcią/ oblożywſſy Izopem ij mirrą/ a to vcżynil dlá więtſſé przykroſci/ ij wlożywſſy na trcinę/ podal mu pitz. OpecŻyw 149v (92); OpecŻywSandP ktv; OpecŻywSandR Vv; OpecŻywPrzedm C3v; ForCnR E2v (7); od myeſyącza znamyą yeſt dnya ſzwyątego a marya yeſth myeſyącz PatKaz I 2v (7); aboczyem naypyerwſzy grzech ſtal ſyą wnyebye pychy/ ato przeſz luczyfera anyola nayuyſſego PatKaz II 25 (56); PatKaz III 128 (23); Murm 130; HistJóz C (14); Item Nadrodze Chlopowy yednemu gdi yachal a wthen czaſz chlop na wozie ſpal ſuknya vkradl LibMal 1548/147 (32); FalZioł IV 36a (686); BielŻyw 91 (21); BielŻywGlab nlb 13 (4); przeto kto medianę puſzcża wſzytkiemu ciału abo ſzkodzi (á to gdy nie potrzebuie puſzcżania) albo pomoc cżyni á to cżaſu potrzeby. GlabGad E5v (99); telko ie [pola Alanskie] caſem przeiezdzaią, Kozaci ſzukaiąc coby vtargnęli, á to ſlowo Kazak ieſt Tatarſkie. MiechGlab 41 (19); BierRozm 23 (2); LibLeg 11/59 (64); KłosAlg Gv (29); KlerWes A2; WróbŻołt oo6v (56); RejPs 34 (31); RejRozpr C3 (13); ComCrac 15v marg (15); LudWieś B3v; Ale pan bog/ wie wſzyſtko/ niżli go oczo proſim/ a nie iedno vcżynki/ ale y pomyſlenie naſze SeklWyzn e4v (13); ConPiotr 33; RejJóz A8v (58); SeklKat O4 (54); RejRozm 400 (4); RejKup Ov (56); RejKupSekl a6 (4); HistAl Hv (73); KromRozm I B (26); gdyſz tak śmierci pragnié/ i woláł by iuſz (a lżyi by mu śię zdało) wpiekle być niſzli na świecię żyć MurzHist S4v (38); MurzNT Ioann 18/38[40] (65); częſto kroć takié punctowané litery bywaią opuſzczoné/ ato iſz śię częſto trafiaią. MurzOrt B (3); KromRozm II c4 (49); KromRozm III L6 (115); Diar 60 (42); DiarDop 106 (11); BielKom A3 (2); Chce pan Bog áby diſcipułowye nye inácżey yáko ſame náuki/ preceptori ſwe miłowáli [...] A to dla tego/ że náucżycyele ſą by oycowye właſni/ á to nye cyał ále rozumu. GliczKsiąż N8v (32); LubPs Gv marg (74); GroicPorz r3 (50); GroicPorzRej C4; kogo tu Pan karze/ tego Pan miłuie/ á karze wſzelkiego Syná/ ktorego przyimuie KrowObr 238v (83); RejWiz 8v (173); Leop Tob 5/8 (278); OrzList e (4); UstPraw B (41); KochZuz A2v (2); LeszczRzecz A5 (2); KAzał kſiądz ná pogrzebie/ á wdowá vmárłá/ Mowiąc/ wie Bog tá duſzá gdzie ſie dziś opárłá. RejFig Bb4v (19); GWilhelmus Angielſki/ będąc ociążáły/ Chciał też iuż odpocżynąć/ á miał brzuch niemáły. RejZwierz 22; Bo możeć wżdy kiedy chce/ á chociay vbogo/ Mieć co Bog dał pocżćiwie/ á przedſię chędogo. RejZwierz 140v (61); WyprKr 99v (7); A wſzedł Pan do Ieruzálem y do Kośćiołá/ y gdy wſzytko oglądał/ á iuż byłá wieczorna godziná/ przyſzedł do Bethániey z dwiemanaſćie. BibRadz Mar 11/11 (407); OrzRozm D3 (29); ſzły krowy z Arką Páńſką proſto do Bethſámidy/ á było to miáſto kápłáńſkie/ á Filiſtynowie ſzli zá nią. BielKron 63 (481); GrzegRóżn C (31); KwiatKsiąż K3v (34); KochSat C (4); KochZg A4; Ad summum, A naywięcey/ á nawyſzſzy Mącz 3b (9); OrzQuin Qv (17); Miałem ogień ná głowie ſwey miáſto czupryny/ A to iśćie nie było bez wielkiey przyczyny. Prot A3v (10); Moiżeſz thego Bogá ktory tu mowi zowie go IEHOVA. A wiemy dobrze że tho ſłowo IEHOVA nikomu iedno iednemu á wiernemu Bogu ſłuży SarnUzn Dv (35); SienLek 24 (242); SienLekAndr a2v; LeovPrzep I2 (30); RejAp 14v (296); Iáko ieden z náſzych/ (á muſiał cżytáć Paediam Cyri) rad bárzo po Vſárſku [...] chodzi: á to dla tego áby pokrył nieforemność nieiáką nog twoich GórnDworz N5v (171); GrzepGeom L4v (53); Wieſzli práwo mego dworá. Odpowiedział Appollon: wiem/ á cżedłem ie ná wroćiech HistRzym 9 (146); ktorego [Lucyfera] był Pan ták vmiłował y vbłogoſłáwił/ iż go ſobie zwał Anyołem ſwiátłośći/ á było tho wielkie kochánie iego. RejPos 216 (286); RejPosWiecz2 91 (14); Wſzyſcy [...] pili zduchowney opoki/ ktora ich náſládowáłá/ á opoká byłá Pan Kryſtus. RejPosWiecz3 97v (20); BiałKat 386 (64); BielSat G3v (2); A było tego Páńſtwá/ á mogę názwáć Kroleſtwá wzdłuż/ dźiewięćdźieśiąd y pięć mil. KwiatOpis Dv (6); GrzegŚm 6 (28); HistLan C2 (5); Bo naprzod/ (á tá ieſt ku ſkruſze pierwſza rzecż potrzebna) wſzyſtki grzechy ktoreſmy pocżynili/ mieć w nienawiści y żáłowác zá nie muśimy KuczbKat 205 (74); RejZwierc 23v (233); BielSpr 73 (33); KochMon 30 (3); WujJud 209v (41); WujJudConf 233 (19); Pan wezwawſzy zwolenniki ſwoie/ y wybrał z nich dwánaſcie/ ktore názwał Apoſtołmi. A znácży to imię Apoſtoł poſłáńcá/ poſłá/ legatá álbo oratorá. RejPosRozpr c2 (17); RejPosWstaw [1432]v (41); KochList 1; BudBib Gen 25/25 (236); HistHel D3 (9); MycPrz II C4 (16); Potym day kłáść chróſt: á nalepſzy ieſt Soſnowy/ Iodłowy/ Brzozowy/ miąſzſzy iáko dobra żerdź/ [...] á im dłuſzſzy tym lepſzy. Strum H2v (76); WierKróc Av (2); Zá pánowánia Páná tego/ á to złáſki miłego Bogá/ był záwzdy pokoy. BiałKaz H4 (17); Nie tego [puść]/ ále Bárábaſzá/ á Bárábaſz był zboycá. BudNT Ioann 18/40 (55); StryjWjaz B3 (2); CzechRozm 128 (277); PaprPan V4v (18); KarnNap C (3); ModrzBaz 67 (114); ModrzBazBud VIv (6); Náſtawáią Heretyctwá ále prętko giną/ á co Miniſter y Heretyk/ to nowiná. SkarJedn 23 (53); KochOdpr A2 (7); Oczko 12v (49); KochPs 23; SkarŻyw [236] (93); ZapKościer 41 (35); KochTr 12 (4); StryjKron 652 (99); Bo to pewna: iż im kto ieſt pyſznieyſzy/ tym mniey dba o Bogá: á Antychriſt będźie napyſznieyſzy CzechEp [410] (234); CzechEpPOrz x3v (3); KochJez A3 (5); NiemObr 37 (104); Day ráczéy miłość/ á choćia mniey złotá. KochFr 61 (26); GórnRozm K2v (78); KlonŻal Dv marg; KochBr 151; KochDz 107 (4); KochMarsz 155 (2); Kto nie woli tym czáſem zyſku miéć ná pieczy/ Lápáiąc groſzá zewſząd/ á podobno k rzeczy KochMuza 25; Kápłan z Rycerzem [figury szachowe]/ á obádwá biali/ Iedno przez ieden plác od ſiebie ſtali. KochSz B2v (9); KochWz 139 (2); KochMRot Bv (4); ReszPrz 108 (11); ReszHoz 129 (9); ReszList 147 (6); co ſię sſtáło w Chełmſkiey źiemi z iednym śláchćicem Greckiey wiáry/ ná imię Chweſkiem Hańſkim/ á to w Roku 1563. WerGośc 225 (7); WerKaz 281 (4); WisznTr 32 (2); BielSen 17; BielSjem 30 (2); KochPam 87 (3); KochPieś 35 (3); KochSob 60 (2); PudłFr 48 (2); ArtKanc E9 (14); BielRozm 13 (6); PaprUp K3v (20); KochProp 15 (2); KochWr 24 (10); ActReg 4 (62); GostGosp 142 (99); GostGospSieb x2; GrochKal 9; Phil L (10); GórnTroas 25 (11); KochCn B4 (2); KochCz B2 (3); KochPij C4; GrabowSet D2 (21); MWilkHist K3v (7); Wyśćie ſie bowiém ze wſzyſtkich bezmáłá narodów prawdźiwie w Rzeczypoſpolitéy wolnéy rodźili: A wolność prawźiwie tá rozumiána bydź ma/ w któréy wſzyſcy práwu poddáni/ á práwu nikt nieroſkázuie OrzJan 15 (18); KochAp 12; KochFrag 15 (4); KochFragJan 4; OstrEpit A3v; WyprPl A3 (4); LatHar 687 (97); KołakCath B4v; KołakSzczęśl B3 (3); RybGęśli D2v (3); WujNT Ioann 6/51 (677); wźiął ſtámtąd trzy tyśiące tálentow/ á káżdy Tálent 600 złotych we złoćie cżyni WysKaz 43 (22); JanNKar F2 (8); JanNKarKoch Ev (3); SarnStat 1266 (316); SiebRozmyśl L (8); w niektorych też kráiách włoki nierowne/ á w ſámych Iflanćiech cżegom ia dobrzę [!] świádom/ ſą więcey niż pięćiorákie włoki GrabPospR L3; KlonKr A3v (2); KmitaSpit B3 (6); PowodPr 77 (25); SkarKaz 274a (29); Zá ktorym opátrzeniem y porządkiem/ á naprzod zá błogoſłáwieńſtwem miłego Páná Bogá/ mogliby być/ vtrapieni bráćia náſzy [...] w lepſzym pokoiu VotSzl F (20); CiekPotr B2v (3); CzahTr L3v (14); GosłCast 26 (22); PaxLiz A2v (3); SkarKazSej 677a (6); Te záś żołądki prowádzą do Gdańſká Poty cnych kmiotkow/ á rácżey do Chłańſká. KlonFlis C4v (12); SapEpit Bv; Náturá ich ruſza; I do pielgrzymowánia nałog ich przymuſza. A náwięcey náſz Polſki narod z przyrodzenia Rad pątuie KlonWor 52 (12); PudłDydo B3 (5); ZbylPrzyg A4 (2); SzarzRyt D3 (2).

Połączenia: »a i« (37): tedy poſtronni narodowie/ ięzyk (á podobno y dowćip) Polſki ná máłey piecży máią RejWiz A4v; RejZwierz 117v; BielKron 183 (3); GórnDworz Kv; RejPos 318; Ktoby czytáć o tym chciał śiłá tego znaidzie/ á y tu poczęśći w wtorich kſięgach RejZwierc 147v (9); BielSpr 33; BudBib c; Strum H2v; BiałKaz G3 (2); CzechRozm 197; ModrzBaz 63 (8); SkarJedn 382; SkarŻyw 244 (2); Phil G3; WujNT Philipp 3/18 (2); VotSzl A4v.

»a iż; a iżby; a iże« (133 : 25 : 1): Item iako sie Gospodarz swi czeladnikiem rostanie, a yſz ieden na drugiego nieſkarżi, otho śie starſfim nietrzeba staracz. ListRzeź w. 38; OpecŻywList C2; PatKaz III 130; Iezu ktorys dwu zwolennikow poſlał ku rozwięzowaniu oſlicze z oſlęciem/ á iżby k tobie przywiędli. TarDuch B6v (2); LibLeg 10/93v (2); Abowiem to oſobnego ſſczęſćia człek ktorego ty iuż wezmieſz ná opiekę ſwoię/ á iż ſie doſtánie wroſkoſz przybytkow twoich RejPs 94 (12); RejJóz N5 (4); RejKup ſ5 (10); Abowiem thy (iáko powiádaſz) ieſtes rowien ſlońcowi/ á iże ſiedziſz ná ſtolcu máieſtatu twego zeſlánym od bogow weſpołek s Perskiemi Bogi HistAl C5v; KromRozm I K4; Yákoś yáſnyey o zwirzchnoſci Papyeſkyej/ á iż tá koſcioł boży yednoći/ mógł nápiſáć? KromRozm III O4v (3); GliczKsiąż C2; obietnicá zá vfánie mocne/ A iż nas Pan Kriſtus ſam á nie vcżynki zakonne záchowywáią y ſpráwiedliwemi cżynią. LubPs Lv marg; RejWiz 152 (11); Leop 1.Ioann 2/21 (2); RejZwierz 39v (2); BibRadz Gen 14/18 (4); SienLek 156; nie zginął żadny iny iedno ći ktorzy nie byli náznácżeni tym ogniem ſwięthym/ á iż nie byli w obronie á w opátrznośći Páná tego. RejAp 74v (11); GórnDworz L4 (2); przetom przyſzedł ku tobie przes tego to ielenia ktoregoś ty vłowić chćiał/ á iżbych ia też ćiebie vłowił. HistRzym 127; A iż y inſzy Prorocy tego to przyſłego zbáwicielá á ſyná Páńſkiego z nim w Boſtwie iedynego Aniołem Bożym cżęſto miánowáli. RejPos 150 (42); ofiárá nie może świętobliwie y porządnie być ofiárowána/ iedno przez Kápłaná ſpráwiedliwégo y świętégo/ á iż też y óni tę ofiárę przyymuią dla ktorych ieſt ofiárowána. BiałKat 353v; cżłowiek ktory iuż ku ſwym poććiwym á ſzedziwym látom przyſzedł/ á iż iuż ieſth nieiáko imi ociążon/ á cżegoż ſie iuż inſzego ma nádziewáć? RejZwierc 166v (14); BudBib Eccli 44/22[23]; ModrzBaz 114v; SkarJedn 290 (2); ZapKościer 54; WujNT 1.Ioann 2/21 (6); WysKaz 27; KlonWor 70; RybWit A3; SzarzRyt A4v.

»a ktemu« (13): Ná drugi rok Cefarz obawáiąc ſie by mu ſzkody Krol Boleſław nie cżynił w iego niebytnośći (bo do Rzymá miał iecháć przećiw Papieżowi) á ktemu żáłował tych rycerzow ktore poimał Krol Boleſław/ poſłał do krolá Boleſławá BielKron 352 (2); RejZwierc 88 (4); WujJudConf 241v; Strum D4v; Ringolt gdy ſię wwiązał w Zmodźką y Litewſką Ziemię/ iáko Opiekun/ á k temu miał oyczyſtych Xięſtw Ruſkich kilko [...] dopiero ſię pocżął piſáć Wielkim Xiędzem Litewſkim StryjKron 285; CzechEp 182 (2); NiemObr 77; Przetoż z iednego (á ktemu z obumárłego) národźiło ſię potomkow ták wiele iáko gwiazd ná niebie WujNT Hebr 11/12.

»a mianowicie« (71): BibRadz II 2 marg (2); SarnUzn G8; wſzyſtki Symbolá á miánowićie świętego Athánáſego niezbożnie bluźnią WujJud 73; CzechRozm 75 (7); Oczko 22v; CzechEp 166 (9); NiemObr 4 (6); ReszPrz 42; ActReg 170 (2); cżerwone wino będźie cudne/ iedno to vmieć cżynić: á miánowićie/ przyſmáżywſzy iágod bzowych vſtałych: cżym teraz máłmázyą żydowie Tureccy fárbuią. GostGosp 132; LatHar 95 (11); WujNT 393 (6); WysKaz 41 (3); JanNKarKoch Gv; áby nigdy rzéki/ którémi wodné ſtátki chodzą/ á miánowićie Bug/ groblámi żadnémi hámowáné nie były SarnStat 1184 (19).

»a na imię« (13): WujJudConf 80v; ZapKościer 12v; CzechEp 362; PaprUp I3; Zgadzáią ſię ſtárzy Doktorowie á ná imię Auguſtyn S. wielebny Bedá/ y Theophyláktus/ iż tu Pan Chriſtus rozdawał Sákráment vczniom ſwym pod oſobą chlebá WujNT 297 (9).

»a osobliwie; a osobno (osobnie)« (108 : 6 : 1): OpecŻyw 119v; Pilát pytál iezuſa milego o rozmaijté rzecży/ a oſobno o to bylliby on krol żydowſki OpecŻywSandR IVv; ForCnR Bv; PatKaz II 71v; FalZioł II 1c (3); BielŻyw 113; LubPs aa3 marg (5); GroicPorz 12v (3); BibRadz Gen 1 arg (3); Alfonſus Hiſzpáńſki krol/ w Rycerſkich rzecżach (á oſobliwie w gwiazdárſkich náukach) thák ná wodzye iáko ná zyemi był biegły. BielKron 184 (2); Mącz 89d; SienLek 23v; RejAp 90v; BiałKat 148v (2); KuczbKat 425; WujJud 182 (3); PaprPan Bbv; Oczko 22v; SkarŻyw 194 (5); CzechEpPOrz x4v; [Faryzeuszów] Chriſtus pan/ ſrodze karał y ſtrofował/ á oſobliwie o to/ iż trádycyámi ſwymi roſkazánia páńſkie gwałćili. NiemObr 72 (28); ReszPrz 82 (4); ReszHoz 140; ReszList 147; KochWrJan 18; Mephitis – Błoto ſmierdzące, a oſsobliwie od ſiarki. Calep 654a; GostGosp 38 (2); LatHar 130 (10); WujNT 385 (14); WysKaz 36 (2); JanNKar Cv (2); SarnStat 404 (7); SkarKaz 3v; VotSzl D3 (3).

»a oto; a otoć« (7 : 2): MurzNT Luc 13/30; Leop Is 49/12; Pámięthay miły Pánie żeś mi powiedział iżebych miał pokuſy ćierpieć/ iákoby Iob/ á oto więcey niż Iob HistRzym 129v; RejPos 55v; RejPosWiecz2 91v; Widziałem niezbożniká ſtráſznego á kwitnącego iáko bobek zielony. Y minął/ á oto go nie/ y ſzukałem go á nie nálazł ſię BudBib Ps 37/37 [36/36] (3); WujNT Luc 11/31.

»a owo«: ále pátrzay iłłu práwie dobrégo/ z mokrégo mieyſcá. A owo nálepſza źiemiá iłłowata/ co od Rydlá odpádowáć nie chce Strum M2.

»a owszem; a owszem i« (48 : 1): Diar 41 (2); bo tá máść wſzelákié rány á owſzém zágniłé goi. SienLek 128 (38); SienLekAndr a2v (2); RejPos 110v (3); A zbytek/ ieſt niewſtydliwośći y wſzelákiey wſzetecżności mátką: á owſzem y ſámego łákomſtwá ModrzBaz 55v (4).

»a snadź; a sna; a snaść« (122 : 3 : 1): PatKaz II 38v; LibLeg 11/9v; SeklWyzn d2v; Acz wielki wſtyd o tym mowić [...] Iakom ia ſwą ſlawę miała A w takiey ſtraży chowała A ſnam tego ſtrzegła panie By y zly proch nie padł na nię RejJóz G7v (12); SeklKat S3v (4); RejKup g2v (10); KromRozm I N2; MurzHist C2v; KromRozm III F2 (9); GliczKsiąż G4 (7); LubPs Qv (2); RejWiz 78; PRzyſzedł potym k niey ieden/ nowo ſie ożenił/ A ſnadź cnotę niż poſag/ tániey był zácenił. RejZwierz 45v (4); cudzemu nieprzyiaćielowi nie odpieráli/ á ſnadź też niemieli cżym BielKron 364v (21); LeovPrzep C2 (2); RejAp 189v (2); GórnDworz G6v (8); RejPos 141 (4); Zaden narod/ żadna hordá/ á ſnadź y Cygáńſka/ nie ieſt w tákiey niedbáłośći [...] niżli ták ſławne á zacne tho páńſtwo náſze. RejZwierc 185v (15); MycPrz II Cv (2); StryjWjaz B3; PaprPan Bb2v (2); StryjKron 59 (4); CzechEp 81; NiemObr 76; GórnRozm E3 (2); ReszPrz 70; ActReg 165; GrabowSet B2 (2); Poſłużyło ná ten czás tym złym záiuſzonym ludźióm/ ſczęśćié niewiém iákié: á ſnaść to/ o ktorym Moyzeſz w czwartych kśięgách ſwych powiádał OrzJan 27; WujNT 463; VotSzl B2.

»a także też«: Gdy loźny poymie dźiewkę v kmiećiá oſiádłego dźiedźiczkę tedy ten lozny ma być dziedźicem/ á tákże też gdy loźny oſiádłą poymie. UstPraw B4v.

»a też« (45): PatKaz III 120; MetrKor 57/117; ComCrac 18; RejKup ee6; BielKron 173v (9); HistRzym 3 (2); RejPos 101v; Sukno pánie nie nátkáne/ A ktemu bárzo zmacżáne/ Więc ſie go śiłá sſtąpiło/ A też bárzo wąſkie było. RejZwierc 234d (2); BielSpr c2 (2); WujJud 86; BudBib 1.Reg 13/4; MycPrz II A4v; CzechRozm 132v (6); ModrzBaz 123v (4); SkarŻyw 207; ZapKościer 492; CzechEp [378] (3); ActReg 125 (2); KochCzJan A2v; LatHar 122; WujNT 80; SiebRozmyśl K3v; CzahTr L3.

»a też i« (2): A był też thám y on Amán/ ktoremu ſie bárzo niſko kłániáłá. RejZwierc 154v; CzechRozm 177v.

»a własnie« (15): FalZioł IV 38c; LubPs O4 (4); RejWiz 105v (2); Iákoż máło tych koſciołow ieſth/ áby ſie ieſzcże tych ſpraw Iezabelickich á właſnieyby rzec mogł cżártowſkich/ okázowáć nie miáło. RejAp 30v (5); BudBib 172a marg; Fretum ‒ Morze, a właſnie, morze cziaſnę. Calep 435a (2).

»a z osobna« (25): Ktora też nam teraz więcey może być pożytecżna/ dla wielu przycżyn/ á zoſobna też ku poćieſze ſmętnym y vtrapionym chwalcom Bożym CzechRozm 96v (10); Tákże y ſyny Iozefowe między ſynmi Iákobowymi 1. Kro. 5. v 1. á zoſobná Efraimá. Iere. 31. v 9. etc. pierworodnym piſmo zowie CzechEp 211 (13); CzechEpPOrz x4v (2).

»a zwłaszcza« in primis, maxime, maximopere, potissimum, presertimi principaliter, seortum, sigillatim, specialiter Mącz (1389): ListRzeź; BierRaj 20v; MetrKor 59/280v (3); BierEz L3v (5); OpecŻyw 16 (3); ForCnR kt (8); PatKaz II 81; Wiele ludzy w dalekich ſtronach naſienia Lubſzcżykowego w miaſtho pieprzu vżywaią, á zwłaſzcża w Liguriey. FalZioł I 75b (182); BielŻyw 18 (7); BielŻywGlab nlb 14 (6); Dłon ſzyroka á głęboka dobrze, znamionuie długi żywot, á zwłaſzcża ieſtli palce dobrze ku ſobie przyſtaią kiedy ie zciſnie. GlabGad P2 (11); MiechGlab 22 (6); LibLeg 7/8v (10); ZapWar 1550 nr 2665 (2); WróbŻołtGlab A3v (2); ſluchay káżdy zrozlicżnego národu/ á zwłaſſczá ty Izráel RejPs 74v (28); RejRozpr E (2); LudWieś A4v; SeklWyzn c2v (3); RejJóz M4 (3); LibMal 1554/190 (4); SeklKat R4v (4); RejRozm 393; RejKup dd7v (7); RejKupSekl a2v; KromRozm I Av (4); poczęli go około wielu rzeczy pytać/ a zwłaſzcza kiedy by á ktorem obyczáiem wtakową roſpacz vpádł. MurzHist L3 (2); MurzNT 96 (2); KromRozm II a2v (8); KromRozm III E2 (3); Diar 38 (5); DiarDop 115 (2); BielKom F4; GliczKsiąż E2 (4); LubPs R6v marg; GroicPorz z4 (10); KrowObr 142 (27); RejWiz 112 (9); OrzList dv; UstPraw A2 (15); RejZwierz 54 (3); OrzRozm O4v (5); BibRadz Ps 144 [143] arg (18); BielKron 87 (25); GrzegRóżn M3 (2); KwiatKsiąż A2v (12); In primis, A zwłaſzcza. Mącz 167a; Maximopere, A zwłaſzczá. Mącz 212a; Principaliter [...] A zwłaſzczá /á naypierwey. Mącz 322c (68); OrzQuin D4 (15); Prot C3v (2); SarnUzn A2v (3); Tho iedno wiem/ iżem ći chćiał z Rzeczy Słowieńſkiey (á zwłaſzczá Polak Polakom) pomoc y porádźić/ podług máłośći dowćipu mego. SienLek 44 (45); LeovPrzep E (7); RejAp 4 (27); ſmiechu było doſyć/ á temu zwłaſzcżá/ że on więcey bárwirzowi wierzył/ niż ſobie GórnDworz Tv (9); GrzepGeom B2; HistRzym 17 (2); cżego ſie mamy vcżyć/ á zwłaſzcżá białe głowy/ s tych ſwiętych ſpraw tey chwálebney á z dawná przeźrzáney pánny RejPos 306v (132); RejPosWiecz2 93 (2); BiałKat 151; BielSat D2v; HistLan A2v; KuczbKat 230; nic nie ieſt żywot oſobny bez dobrego towárzyſtwá/ á zwłaſzcżá bez ſzcżyrego á prawdziwego przyiacielá. RejZwierc 94 (56); Wſzemu Ricerſtwu Polſkiemu/ á źwłaſzcżá tym/ ktore młodość ná ſtronę vwodźi: Marćin B. BielSpr b2 (8); iáko to mieyſce Doktorowie święći/ á zwłaſzcżá Ambroży S. wykłádáią. WujJud 210 (7); WujJudConf 93v (8); RejPosRozpr c2v; RejPosWstaw [212]; BudBib b (10); MycPrz II B4v (5); Strum O (32); BudNT Ii6 (15); StryjWjaz A2; CzechRozm 133 (56); PaprPan Z; ModrzBaz 11 (17); ModrzBazBud VIv (2); SkarJedn 360 (16); KochOdpr A4; Oczko 26 (5); SkarŻyw A2 (47); ZapKościer 57; StryjKron 782 (5); CzechEp 307 (35); CzechEpPOrz xx4v; GórnRozm E4v (20); KlonŻal E3; ReszHoz 119; ReszList 168; WerGośc 253; BielSjem 2; KochPam 82; PudłFr 67; BielRozm 27; KochWr 28 (2); ActReg 94 (12); Calep [619a]; GostGosp 132 (6); Phil S (4); LatHar 42 (10); KołakCath B4 (2); WujNT 57 (46); WysKaz X2v (7); JanNKarKoch Gv; SarnStat 220 (98); KmitaSpit A4v; PowodPr 82 (5); Y Iákob wnęk iego tákiey troſki z ſynámi vżył/ á zwłaſzczá z Iozephem/ po ktorym áż do śmierći żáłobę nośić chćiał SkarKaz 45a (17); VotSzl E4v (10); CiekPotr 43; GosłCast 30 (3); PaxLiz B4v; SkarKazSej 696b (7); KlonWor 14 (4); ZbylPrzyg A2v (2).

ε. Spójnik a przyłącza dodatkowo człon rozwijający z odcieniem wzmacniającym (763): March1 A4 (2); OpecŻyw 24v (6); vyele dobrodzyeyſthwa a tak uyelkyego przeſz panną doſtąpylyſmy PatKaz I 13v (2); PatKaz II 76 (2); PatKaz III 119v; FalZioł V 69 (14); GlabGad H3; MiechGlab nlb 14; BierRozm 18; KłosAlg F4; myſzmy mv vyerzily a barſzo dobrze vedlug vaſzey przyaſzny LibLeg 7/67v (5); vſtá ich będą mowić roſtropnie/ á nie ynſſego iedno rzeczy ſobie potrzebne. RejPs 56 (16); ConPiotr 31v; LudWieś B3; RejJóz D5v (5); SeklKat K3; Abis wiedzial czo to ieſt koth Powim czi to a prawie wlioth RejRozm 393 (2); RejKup v8v (4); RejKupSekl a2; KromRozm I C3 (3); śiedzą [diabły] na mnie [...] a słuſznie/ bom ieſt odrzucon/ iżem śię Chriſtuſa zaprzáł. MurzHist G2 (3); MurzNT 126 (2); KromRozm II o3 (2); Yákoż ſye to częſtokroć/ á nye poyednemu tylko/ ále y mnogim ná raz [...] przydawáło y przydawa KromRozm III D8 (21); LibMal 1554/193; nic a zgoła nie ustawić WKM nie możesz. Diar 88 (2); DiarDop 101 (3); Przedſię ia mam mieyſce wſzędzie A przednieyſze niż ty ſamá BielKom F3; GliczKsiąż A4v (2); LubPs R4 (10); GroicPorz C2v; KrowObr 51v (2); RejWiz A3 (17); on ktory w Atenach był Miſtrzem/ á záwołánym y dużym Leop *B2 (15); UstPraw G3v (2); RejZwierz 9 (4); BibRadz I 7; BielKron 452; Do nas zmierza po korziſć/ a nielada iaką KochSat Cv; KwiatKsiąż L; Mącz 341b (2); SienLek 189v (7); RejAp 43v (20); GórnDworz Aa7 (27); HistRzym 90v (3); moy miły brácie rádzęć á iſcie pilnie rádzę RejPos 244 (83); RejPosWiecz2 91v (2); BiałKaz 123v; GrzegŚm 6 (4); KuczbKat 100; także iego kośći ſmierdzieć będą iáko y nauboſzſzego/ á ieſzcże bárziey/ bo ſie nápiły rozlicżnych zbythkow ſwiátá tego. RejZwierc 48 (14); Skłoniłem ſerce moie ku pełnieniu przykazánia twego/ dla zapłáty/ á zapłáty wiecżney WujJud 107v (3); WujJudConf 256; RejPosWstaw [1433] (2); áza niewiećie że kſiążę á wielkie poległo dziś w Izráelu? BudBib 2.Reg 3/38 (4); BudBibKaw Av (2); niemáſz ſpráwiedliwego ná źiemi ktoribi niezgrzeſził/ á nieraz álie śiedḿ kroć przez dźięń BiałKaz B2 (4); Miałem oko ná Greckie á nie ná iedne kśięgi BudNT dv (7); StryjWjaz B4; CzechRozm 98 (83); Bo to práwie ſą ludzye á nie z ládá głową PaprPan Hv (20); KarnNap D3; ModrzBaz 22v (21); ModrzBazBud V; SkarJedn 83 (7); Oczko 6v (12); KochPs 10; SkarŻyw 172 (16); ZapKościer 81v (2); KochTr 19; StryjKron 250; mowi iżeſmy wżdy bráćia/ á bráćia obłudzeni. CzechEp 98 (20); CzechEpPOrz x3v (2); NiemObr 106 (2); KochFr 23; GórnRozm A2 (11); ReszPrz 4 (2); ReszHoz 121; WisznTr 3 (5); Daymy: á naprzód daymy KochPieś 38; ArtKanc M14; WSiáday/ á śmiałym ſercem Krolu niezwalcżony Ná koń pyſzny KmitaPsal A4v (2); PaprUp E4 (3); ActReg 23 (2); GostGosp 20 (10); GostGospSieb x4; Poſtępuyże iuż á co dzień w tey cnocie Phil S6 (6); GórnTroas 48 (2); GrabowSet A3; Dar Boży tedy głádkość/ á dar známienity KochFrag 23 (3); MWilkHist A4v (3); LatHar 469 (20); WysKaz 3; KOniecznie ſłycháć miedzy wámi porubſtwo/ á tákie porubſtwo/ iákie ſię y miedzy Pogány nie náyduie WujNT 1.Cor 5/1 (18); JanNKar A3 (3); SarnStat 198 (6); CiekPotr 65 (4); VotSzl C4 (8); CzahTr G2 (2); ſłowy á oſtrémi Mówiłám z nim GosłCast 50 (27); SkarKazSej 690a; KlonWor 19; SzarzRyt D4v.

Połączenia: »a jeszcze; a jeszcze ktemu; a jeszcze snadź; a snadź jeszcze« (8 : 6 : 1 : 1): boć ſie też ſzcżęśći y niewiernikom/ a ieſzcże ſnadź więcey niżli wiernym RejAp 39b; ciebieby miano [...] wypchnąć do oney márney á zbrukáney ordy/ á ieſzcże ktemu ná wiecżne męki á ná wiecżne vdręcżenie twoie. RejAp 184; Słuchayże drugiey pokuſy/ á ſnadź ieſzcże ſrożſzey RejPos 71v; wydáć go racżył né ſrogą ſmierć: á ieſzcże nie ledá ná ſmierć/ ále kthorą ſam przed tym przeklináć racżył RejPos 171 (13); CzechRozm 127.

»a ktemu« (20): RejPs 47v; LibMal 1554/193; RejPosWstaw [213] (2); CzechEp 219; OrzJan 59; oná będąc ieſzcze młodą/ á ktemu pod zakonem ſtárym/ zá mężá wtorego iść niechćiáłá WujNT 200 (12); Lecż y tu ieſt rożnicá/ kiedy kto iednego Konia z ſtadá vwiedźie/ á k temu biednego KlonWor 19 (2).

»a owszem; a owszeki; a owszejki« (19 : 1 : 1): RejPs 124v (5); ále ty iáko cżłowiecżek á owſzeki z mężow namnieyſzy [...] iákoby myſz wyskákuiąc s ſwey iámy/ wyſzedłes HistAl C3v; Diar 57; LubPs Mv; RejWiz 169; Leop 3.Mach 7; RejAp 196v (2); Abowiem ktho go prowádził obácż/ ony zacne kſiążętá/ á owſzem zacnieyſzy niż wſzyſcy krolowie ziemſcy RejPos 2 (9).

»a snadź« (16): RejAp 150v (3); obacżywſzy iżeś przeſtępcá á ſnadź gorſzy niżli pogánin RejPos 76 (12); KuczbKat a2.

»a też«: nigdy do niego nie idą tylko ráno a wiecżor/ á też nie do gmáchow iego/ iedno cżekáć kiedy wynidźie. BielKron 450v.

»a zwłaszcza« (2): pátrząc ná thák miłego ſynacżká ſwego [...] á zwłaſzcżá nie ledá ná ſynacżká RejPos 105v (2).

ζ. Spójnik a zespala człony tautologiczno-synonimiczne (8390): pan Woyewoda ma ony mylczecz a nicz nyemowicz. MetrKor 40/823 (41); kaſzal poſdrovyenyae przyaczielſkie abraczſkye powiedziecz. LibLeg 7/31 (122); BierRaj 17v (3); March1 A4v (2); Wźiąłem przed ſięśmieſſnego á krotofilnego Marchołtá gadánie z Salomone March1 Wiet Av (10); Glos w Ramie ſlyſſán ieſt/ placż a lkanijé wielkie OpecŻyw 29 (53); OpecŻywList C2v (2); ForCnR A4v (12); ForCnRWiet Av; criſtus ſlugy ſwe [...] wnyeuynnoſzczy a wczyſtoſzczy ſthworzyl PatKaz I 9v (18); PatKaz II 22; PatKaz III 96v (41); HistJóz B4 (4); TarDuch A2 (2); to ma cżynić ieſtliby mocz á ſiła iey mogła znoſić FalZioł V 27 (78); BielŻyw 117 (54); BielŻywGlab nlb 15 (5); Broda rzadka á zle obroſła mgłoſć przyrodzenia vkazuie GlabGad O6v (101); March2 D4 (3); Sarmatia ma w ſobie rozmaithe narodi á rodzaie Tatarow MiechGlab 1 (33); ZapWar 1535 nr 2413 (6); KłosAlg A4; KlerWes A; March3 T7v; wſtąpił pan wgłoſie a w dzwięku trąby. [in voce tubae] WróbŻołt 46/6 (3); Tu ieſt proroctwo/ o zebrániu ſwiętey cerkwie á zboru krzeſćyańſkiego RejPs 71 (155); ComCrac 14 (8); My thedy rada a ſenath koronny ConPiotr 30; LibMal 1544/84 (7); od ſzcżepienczem[!] a heretikem mię być/ iawnie wkoſciele wolali SeklWyzn nlb 4 (8); Aż by był ſlep a nie widżiał RejJóz C7v (2); SeklKat D4 (26); RejKup kt (2); RejKupSekl a2 (3); KromRozm I B4 (18); MurzHist P3v; pobaczem ktoré ieſt prawé a właſné ſłów pańſkich wyrozumienié. MurzNT 91 (2); chćiwye á łákomo yedzą KromRozm II a3v (49); KromRozm III L4v (103); Diar 43 (7); GliczKsiąż D2v (345); LubPs P (34); GroicPorz hh2 (11); żebyſmv ſie też bronili/ broń á horęża nam dodawa. Leop *A3v (275); LeszczRzecz A2 (13); RejZwierz aa (3); Goski A3v; OrzRozm B4v (11); Moẃ ták do Lewitow á powiedz iem BibRadz Num 18/26 (98); nád kthorym woyſkiem [...] vcżynili Hetmaná Ekiuſzá/ mężá w Rycerſkich rzecżách biegłego á doświadcżonego BielKron 298 (256); GrzegRóżn A2v (5); KwiatKsiąż M4v (58); KochZg A2; Certare maledictis, Báńki yeden drugiemu ſádzić á złorzeczić Mącz 49c; Muſculi, Myſzki w ciele á w członkách człowieczich Mącz 238b (1166); OrzQuin Yv (12); iákim ſmyſłem vżywáłá ich Cerkieẃ á Oblubienicá Páná Kriſtuſowa. SarnUzn Bv (7); SienLek T4 (13); tylko cżekáiąc onego generału á onego głownego dekrethu ſwego RejAp 173v (312); áby był ſtátecżnie nabożnym/ bez owego boſzkowánia/ á lizánia obraſkow GórnDworz Hh6v (108); Hiſtoria o żywoćie s. Alekſzego/ á przykład wzgárdzenia tego świátá. HistRzym 135v (21); RejPos 113v (3234); RejPosWiecz2 91 (30); RejPosWiecz3 97 (6); BiałKat 41 (2); GrzegŚm 18 (3); HistLan E3v; áby tu ſwe to źwirzęce ciáło ták onym roſtropnym duchem rządził á ſpráwował RejZwierc L4 (280); BielSpr 23 (26); Przeto ſie wy z wáſzą tą nową prawdą á piątą Ewángelią/ niemaćie prze co chlubić. WujJud 4 (90); WujJudConf 15v (37); gdyż napirwey ſam Pán á Zbáwiciel náſz przyiął ná ſię tákową ſłużbę RejPosRozpr cv (18); RejPosWstaw [1433]v (77); BudBib Is 29/9 (20); MycPrz II C (6); [sprawa] ná pewnych á niepochybnych przyczynách vgruntowáná Strum A2 (2); WierKróc A2v; [Gdybyśćie] Krolá mieli głupiego/ niedbáłego/ krwie roźlania/ y roſtyrkow/ á niezgod domowych prágnącego BiałKaz Iv (9); BudNT 2.Tim 2/23 (6); Chriſtuſá náſládować: á práwie zá nim ſtopámi iego chodźić. CzechRozm 225 (48); PaprPan G4 (3); KarnNap F4v (9); bo nie zládá domysłu á vgádnienia poſzedł. ModrzBaz 90 (179); O iáko to było miłe á lube pocáłowánie SkarJedn 293 (28); Oczko 38 (58); Z kośćiołá niewiaſty z niewſtydem á wſzetecżnie przybráne [...] ſam wygániał SkarŻyw 414 (73); ZapKościer 64v (5); KochTr 13; StryjKron 390 (8); CzechEp 184 (7); NiemObr 91 (4); ZapMaz IIG 78/381; GórnRozm I3 (4); ſzcżery płácż á láment z źiemnych żył wypryſká. KlonŻal Bv; ReszPrz 95 (11); ReszHoz 124; Gdyż to ieſt rzecż pewna á nieomylna WerGośc 226 (13); WerKaz 285 (14); ArtKanc D4 (10); PaprUp H3 (4); KochWr 35 (3); ActReg 166 (2); Dziwne a niesłichane rzeczi. Calep 753b (3); drobney Sláchty co przegorzałkowáli a przekárcżmili ſwoie/ trzebá ſie bárzo ſtrzedz GostGosp 150 (16); GostGospSieb x4 (10); Phil L (15); GórnTroas 43 (3); KochCn B3v (4); KochPij C (7); w ktorych ták wiele cnot/ á przymiotow y dárow/ Bogu y dobrym ludziom miłych bacżę GrabowSet A3v (10); KochFrag 15; LatHar 612 (39); KołakCath A3v; KołakCathOkuń A2 (4); KołakSzczęśl A2v (3); WujNT 518 (40); WysKaz 5 (4); Tego tlloccy á tllumi/ á tego wynoŝi. JanNKarGórn H; SarnStat 8v (37); vczynże mię też czyſtą á niewinną SiebRozmyśl C2 (17); PowodPr 84 (12); SkarKaz 84a (20); VotSzl B3 (2); CzahTr K2v (2); GosłCast 29 (4); SkarKazSej 706a (6); KlonWor 78 (2); RybWit A2v (2).
η. Spójnik a zespala wyrazy powtórzone (388):
aa. W celu intensyfikacji ich znaczenia (280): [Pan] Ezopá Zenáſowi dał/ A ták mu ieſzcże przykazał: Iuż á iuż go ſobie miey BierEz A4; BielŻyw 12; LibLeg 11/40; LibMal 1545/103v; źli á grzeſſni ludźye ſą ponyekąd żywymi/ ponyekąd martwymi członkámi koſcyołá bożego/ ále inym á inym obyczáyem. KromRozm III D4v (2); Oto á oto iam ieſt czo Pánu ſpiewáć muſzę LubPs gg6 (7); A w Zydowſkiey źiemi ná wieki będzie mieſſkano/ y w Ieruzálem do rodzáiu á rodzáiu [in generationem et generationem]. Leop Ioel 3/20 (5); ábowiemem ia ieſt Bog á Bog twoy. [Deus Deus tuus ego sum.] BibRadz Ps 50[49]/7; Gdyż ia znam iż ieſth wielki Pan/ á Pan náſz nád wſzythkiemi Bogi. [quod magnus Dominus: et Deus noster prae omnibus diis] BibRadz Ps 135[134]/5; Kalibaſzá ſle á ſle do Skánderbegá áby ſie potykał BielKron 243 (15); coenito, Frequentativum, Częſto á częſto wieczerzam Mącz 59a; Lethargus [...] niemoc gdy yeden vſtáwicznie á vſtáwicznie ſpi Mącz 189c (24); Oto tu ſłyſzyſz á ſłyſzyſz/ iż vcżynki káżdego właſne [...] náſláduią káżdego. RejAp 124v (29); náder tháiemnym być chce/ nikomu á nikomu nie vfáiącz GórnDworz Dd2; kiedy by cżłowiek/ wſzytko iednoż/ á iednoż prowádził/ prędkoby ſie to ſprzykrzyło GórnDworz M3v (6); ktoby to wylicżyć mogł/ iáko tyſiącmi á tyſiącmi ieſt ſámołowek záſádzono ná cżłowieká bogátego RejPos 264; nie tobie á nie thobie - ia mam ſłużyć nieſláchetniku RejPos 264; Pátrzayże nędzny ſynu/ ná kogo thu przymowká/ [...] dotkni á dotkni ſie iedno káżdy z nas ſam RejPos 354v (108); Ieden ieſth Pan Kriſtus. Ieden á Ieden SarnUzn [G2] (3); ony márnie zgromádzone bogáctwá [...] práwie w niwecż á w niwecż/ [...] ſą ſie obroćiły RejZwierc 184v (22); BielSpr 64; WujJud 76v; wſzyſcy wierni nádzyeią tylko cżekáią á cżekáyą onego błogoſłáwieńſtwá RejPosWstaw [213]; BudBib 4.Esdr 14/16[17] (6); CzechRozm 255 (4); Prędzey cie pić niżli bić ſam á ſam wyzowie PaprPan H3 (9); SkarJedn 73; SkarŻyw 91 (3); Wſzytki troſki ná świećie/ wſzytki wzdychánia/ [...] Wſzytki á wſzytki záraz w dom ſye móy nośćie KochTr 3; StryjKron 210; CzechEp 29; NiemObr 88; GórnRozm F3 (4); ReszList 167; WerKaz 305; KochWr 20; [Włodarz] záoráć ma y pożąć kiedy y dworſkie: byle mu Kmieć domá táiemnie nie robił nic á nic. GostGosp 162 (4); GrabowSet A2v; Iużem ia nie z iednégo iadł mącznégo woru/ Aleć wſzytko chléb á chleb WyprPl A3; Y tym więcey á więcey ſię ſámi w ſobie zdumiewáli [Et plus magis intra se stupebant] WujNT Mar 6/51 (2); WysKaz 30 (2); Gdyż káżdéy Iuriſdiciiéy/ [...] práwo ieſt oſobno á oſobno kuńſztownie iáko w ſzkátułách ſwych záwárté SarnStat 4 (3); tedyć tám wźiąwſzy chleb y wino pewnie á pewnie ofiárował. SkarKaz 156b; CiekPotr Bv; Z tym ſię łáſce W.M. mego Mśćiwego Páná pilnie á pilnie zálecam. KlonFlis Bv.
bb. W formule tytułów i godności (38): Ia N. slyvbuya, ſſwam czeſcz ſſwam wyara [...] Na yaſznyeyſzemu panu a panu Sigmunthowy krolyowy Polſkyemu MetrKor 34/268; FalZioł nlb 2 przedm; Thesz m. a. M. Kroliv sprawiedlywoscz wſzitkym v. k. m. poddanim czinycz roſkazal y począl LibLeg 11/10 (7); Wielmozney paniey a paniey Annie Bohuſzownie Tęcżyńſkiey [...] Helena Florianowa ſlużby ſwe pokorne ofiaruie. HistAlHUng A2; MrowPieś kt; GliczKsiąż Av; GroicPorz A3; WIelmożnemu pánu/ á Pánu Ianowi Bonárowi z Bálic KrowObr A2; NAiáſnieyſzemu Pánu/ Pánu Zygmuntowi Auguſtowi/ z Bożey łáski Krolowi Polskiemu/ [...] Pánu á Pánu/ Pánu memu miłośćiwemu etc. BibRadz I *2; SarnUzn A2; KwiatOpis Dv (5); SkarJedn A2; SkarŻyw kt (3); KochWrJan 17; KochFrag 3; KołakSzczęśl A2; zá łáſką też Páná ſwégo ſczęśliwie ná ten czás nam pánuiącégo Páná á Páná Zygmuntá Auguſtá Krolá Polſkiégo SarnStat 1019 (9); KlonKrGum Av.
cc. W konstrukcji oznaczającej nieokreśloność (70): MetrKor 34/268 (2); iz ymienie ſwoye to ieſt tę abo tę vies przedal sliachetnemv temv a temv y potomkom iego za tę a za tę ſvmmę ComCrac 22 (3); gdyż to wyelka podporá náuki/ iż nye nowa/ ále iż ći á ći ták dźyerżeli y dźyerżą KromRozm I F3v; GroicPorz p2v (2); Záprawdę iaćiem zgrzeſſył Pánu Bogu Iſráelſkiemu/ thák á tákem vczynił. Leop Ios 7/20; [woźny] ma opowiedzyeć/ Iżem tám á tám ná tego pozew położył. UstPraw H4v; RejAp 148; GórnDworz S8v (2); Y oznaymili słudży Saulowi iemu rzekąc/ to á to mowił Dawid BudBib 1.Reg 18/24 (7); żadną miárą bez pieniędzy być nie może: áby tyle á tyle kop zá to dáć nięmiał SkarJedn 347; Przyimi tę ofiárę/ Pánie/ ktorą tobie zá ty á zá ty ofiáruiem SkarŻyw 91 (23); GórnRozm G3v (3); WerGośc 252 (2); KochAp 13; JanNKarGórn H2 (2); SToiąc oblicznie przed ſądem ſzláchetny N. ztąd á ztąd/ y tákże ſzláchetna N. małżonkowie [...] wyználi SarnStat 637 (13); iedźćie do pokłonu Syná mego/ z vpominki tákiemi á tákiemi. SkarKaz 518a (3); SkarKazSej 663b; KlonWor 54.
B. Spójnik a w funkcji przeciwstawnej (30 294):
a. Treści zestawione różnią się między sobą (18 996):
α. Zespala wypowiedzenia lub składniki uwydatniając zachodzącą między nimi rożnicę; natomiast, zaś, tymczasem, podczas gdy (18 709): ZapWar 1520 nr 2259 (139); MetrKor 26/62 (63); ListRzeź (2); LibLeg 6/116v (212); BierRaj 16 (4); PowUrb +; March1 A2v (9); BierEz H2v (39); gdyż to wyrzekl aniol/ zniknąl: a Maria po tym vcieſſeniju polecijla ſie milemu bogu. OpecŻyw 6v (203); OpecŻywSandP ktv; OpecŻywList C (2); ForCnR B2v (15); PatKaz I 3 (4); PatKaz II 25v (20); PatKaz III 118v (23); HistJóz Av (46); TarDuch A3v (10); FalZioł I 12a (346); ieſtliż czudnym będzieſz, cżyn to czo na twą czudnoſć zalęży, á będzieſzli grubey twarzi, patrz aby to zawetował czudnoſcią duſze BielŻyw 35 (58); BielŻywGlab nlb 10; GlabGad D3v (42); March2 D4 (2); MiechGlab 20 (26); BierRozm 23 (2); 96. Kwarth w barile/ á 24. garncze KłosAlg G (37); KlerWes A2v; ia ćiebie będę pitał/ á ty mnie odpowieday March3 T7v (3); Będźie ſądził okrąg ziemie w ſprawiedliwoſci/ á lud według zaſlugi. WróbŻołt 97/9 (64); RejŁas 412 (3); RejPs 75 (139); RejRozpr Hv (49); ComCrac 22 (23); LibMal 1543/70 (195); LudWieś B2v (13); SeklWyzn c2v (11); ConPiotr 30v (5); RejJóz A5v (78); Pan Bog przes ſſeſcz dni wſziſtko ſtworził á ſiodmego odpoczinął SeklKat G (48); RejRozm 396 (7); A tak Pawlie niech ſię ſchylą A ty vċziń Sentencya RejKup Ee (152); RejKupSekl a4; HistAl H3 (126); HistAlHUng A4 (2); KromRozm I D (69); MurzHist Ev (47); MurzNT Matth 13/30 (155); MurzNTSekl A2; MurzOrt B3 (3); KromRozm II g3v (64); KromRozm III A4 (72); Diar 59 (39); DiarDop 105 (3); MrowPieś A3v; BielKom Bv (27); GliczKsiąż L (38); LubPs P2v (133); GroicPorz oo4v (75); GroicPorzRej C4 (2); SeklPieś 16; KrowObr 63v (151); RejWiz 93 (361); Przetnićie to dziećię żywe ná dwoie/ dayćież iedney iednę połowicę/ á drugiey drugą Leop 3.Reg 3/27 (663); OrzList f2v (15); UstPraw G (107); KochZuz A2v (11); Sędziemu ieden przynioſł dwá Kápłuny tłuſte/ [...] A drugi przynioſł Liſá RejFig Aa3 (103); RejZwierz 24 (153); WyprKr 108v (17); Goski x2 (3); OrzRozm P2v (43); Y przezwał Bog świáthłosć dniem/ á ćiemnoſći nocą BibRadz Gen 1/5 (767); BibRadzBaz ktv; Chcecie mię tych ſynow zbáwić w ktorych ſie ia kochał/ pirwey Iozephá á teraz Beniáminá. BielKron 17 (585); GrzegRóżn L2v (51); KwiatKsiąż O4 (67); KochSat A2v (14); Więc téż tám rychléy naydźieſz Regeſtrá ná ſtole/ A ſpleśniáłą Biblią ſtrzygą w kąćie moię. KochZg A3v (11); káżdy z nas połowicę niebá widży á połowicá pod ziemią yeſt Mącz 158b (38); OrzQuin P2v (49); Prot E (15); ProtStoj E2; Seráphinowie [...] dwiemá [skrzydłami] zákrywáli twarzy ſwoie/ [...] á dwiemá poláthywáli SarnUzn D8v (53); SienLek 31 (145); SienLekAndr Aaaa3; LeovPrzep E4 (31); LeovPrzepSamb b4v (2); Inſze ieſt powiedzieć á inſze obiáwić RejAp D14 (248); Nákoniec y w tym ſmiechu/ cżáſem przydzie zápłonienie/ á cżáſem oſá ná nos ſiędzie. GórnDworz S2v (308); GrzepGeom K4 (88); HistRzym 28v (224); RejPos 253v (576); RejPosWiecz2 93 (14); Miłowáć páná Bogá/ ieſt w niego ſámego wierząc/ iego chwalić. A. bliźniego miłowáć/ ieſt iemu dobrze cżynić. RejPosWiecz3 99 (27); BiałKat 301 (43); BielSat C4v (11); KwiatOpis B2 (20); GrzegŚm 26 (69); HistLan F3 (11); kto miłuie/ niezáwżdy ſłucha y w vczćiwośći ma; á kto śie boi/ niezáwżdy miłuie KuczbKat 305 (36); RejZwierc 28 (544); BielSpr c2 (59); KochMon 35 (43); WujJud 138 (155); WujJudConf 130v (39); RejPosRozpr [c2]v (16); RejPosWstaw [1433]v (13); KochList 2; cepámi wybita będzie wyká/ á kmin bycżem cepowym. BudBib Is 28/26 (490); BudBibKaw Av; HistHel B3v (23); MycPrz II D (25); Strum [H] (54); WierKróc B2v (6); ZapMaz III G 1/113v; BiałKaz G3 (16); Lecż niech będzie wáſze ták/ ták: á nie/ nie BudNT Iac 5/12 (248); StryjWjaz Bv (28); CzechRozm Av (421); PaprPan H3 (35); KarnNap D3v (15); wiela rzecży przycżyny zákryte ſą/ á niektore zgołá przycżyn niemáią ModrzBaz 70 (168); ModrzBazBud VI (2); SkarJedn 286 (103); KochOdpr B4v (5); Oczko 12 (33); KochPs 211 (186); SkarŻyw 172 (1137); ZapKościer 4v (142); KochTr 21 (17); StryjKron 612 (332); Kto morduie á kto mord ćierpi. CzechEp 25 marg (390); CzechEpPOrz x3v; KochJez B (10); NiemObr 80 (119); KochFr 72 (81); GórnRozm N (118); KlonŻal C3 (6); KochBr 151 (4); KochDz 106 (4); KochMarsz 154 (2); KochMuza 25 (4); KochSz C2v (28); KochWz 139 (9); KochMRot B4v (10); ReszPrz 51 (20); ReszHoz 141; ReszList 162 (11); WerGośc 251 (30); WerKaz 286 marg (8); WisznTr 19 (12); BielSen 18 (10); BielSenJoach 4; BielSjem 18 (15); KochPam 87 (8); Inſzy to dármo po drógách miotáli/ A my nie damy/ bychmy wcále trwáli? KochPieś 38 (33); KochSob 70 (15); KochTarn 76; PudłFr 36 (42); ArtKanc E13v (47); BielRozm 20 (21); KmitaPsal Av (4); PaprUp K2 (23); KochProp 6 (19); KochPropKKoch 3 (2); KochWr 33 (6); ZawJeft 13 (29); ActReg 185 (78); Calep 817a (4); GostGosp 36 (72); GostGospSieb x4v (2); GrochKal 9 (17); Phil D2 (12); GórnTroas 46 (41); KochCn B3v; KochCz B2 (4); KochPij C3v; GrabowSet S4 (67); wolność prawdźiwie tá rozumiána bydź ma/ w któréy wſzyſcy práwu poddáni/ á práwu nikt nieroſkázuie OrzJan 16 (14); KochAp 5 (6); KochFrag 29 (25); MWilkHist B3v (51); OstrEpit A2 (3); WyprPl A2v (8); LatHar 687 (261); KołakCath A3v (9); KołakSzczęśl A3 (4); RybGęśli B2 (4); miáły nád ſobą krolá ániołá przepáśći/ ktoremu imię po Zydowſku Abáddon/ á po Graecku Apollion/ á po Láćinie Exterminans WujNT Apoc 9/11 (1440); WysKaz 17 (18); JanNKar D2v (16); JanNKarGórn Hv (3); JanNKarKoch F3 (3); SarnStat 16 (1147); SiebRozmyśl D4v (37); WitosłLut A3 (2); GrabPospR L (8); KlonKr E2v; KmitaSpit C5v (23); PowodPr 86 (47); SkarKaz 489a (238); VotSzl E3v (18); CiekPotr 92 (36); CzachTr F4v (22); GosłCast 58 (26); PaxLiz C4 (2); Pierwey iedná miſſá wſzytkim/ á teraz pułmiſkow kiládźieśiąt. SkarKazSej 666b (98); KlonFlis H5v (28); SapEpit A4; KlonWor xx5 (60); PudłDydo nsygn 1 (7); ZbylPrzyg A3 (9); SzarzRyt C2 (9).

Połączenia: »a lepak« (49): BierEz A2; OpecŻyw 63v (4); BielŻyw 2 (2); WróbŻołt aa4; MurzNT Mar 4/20; A było budowánie muru iego z kámieniá Iáſpiſá: á ſámo lepak miáſto ze złotá cżyſtego Leop Apoc 21/18 (14); SienLek 53 (2); RejAp 146v; HistRzym 53 (4); WujJud 77 (4); WujNT 7 przedm (8); WysKaz 18; SarnStat 1093 (3); PowodPr 10 (3).

»a też« (342): ListRzeź; BierEz Ev (2); OpecŻyw 32 (3); Niektorzy ludzie przyprawuią thę Mannę zczukrem albo z miodem á niektorzy też z ſokiem Lakricijey. FalZioł III 4d (6); GlabGad C8v; LibLeg 10/147v (2); WróbŻołt 103/34; RejPs 167v (5); ComCrac 18v (2); RejJóz M4 (4); RejKup t7v (8); HistAl B (7); KromRozm I P3 (2); MurzHist T2v; KromRozm II pv; KromRozm III I3v (4); Diar 74 (5); DiarDop 101; LubPs dd2v (11); GroicPorz v4 (4); RejWiz 140 (34); Leop Matth 22/39 (17); RejFig Dd3v (6); RejZwierz 103v (5); OrzRozm H3v (3); BibRadz Gen 22/24 (5); BielKron 11 (6); GrzegRóżn H4v; SarnUzn C7v; RejAp 176 (15); GórnDworz Q7v (3); HistRzym 105v; RejPos 230v (16); RejPosWiecz2 91v; RejPosWiecz3 97v; BiałKat 16; BielSat C2; GrzegŚm 39; KuczbKat 5 (4); Złothá probuią ná cżarnym kámyku/ A łżá theż pewnie doznaſz po ięzyku. RejZwierc 216 (43); WujJudConf 243; RejPosRozpr c; RejPosWstaw 41v; BudBib Is 57/17 (3); HistHel D2v (3); MycPrz II C4v (2); StryjWjaz D2; CzechRozm 253 (4); SkarJedn 403; KochOdpr C2v; KochPs 212 (2); SkarŻyw 532 (3); StryjKron 637 (5); CzechEp 310 marg (30); CzechEpPOrz xxv; NiemObr 93 (4); KochFr 51 (3); ZapKościer 47 (4); GórnRozm Nv; KochMarsz 155; KochMRot A3v; ReszPrz 69; PudłFr 72; ArtKanc R17 (3); MWilkHist C3v (2); LatHar nlb 5; KołakCath Bv; WujNT 462 (12); SarnStat 972 (3); SiebRozmyśl I; PowodPr 47; SkarKaz 6b (2); CzahTr L (2); CiekPotr 34; KlonFlis C3v.

»a też zasię (zaś)« (10 : 4): OpecŻyw 53; RejWiz 140v (3); RejZwierz 129; OrzRozm S2; GórnDworz L2; RejPos 111v; RejZwierc 102 (2); iż inſzy ieſt Anioł Poſłániec Boży: á inſzy też záś cżłowiek Iezus Chriſtus ſyn Boży CzechRozm 46v; CzechEp 266; SarnStat 271 (2).

»a zasię (zaś)« (363 : 329): BierEz L3v (2); OpecŻyw 32 (3); FalZioł IV 37b (11); BielŻyw 51 (2); GlabGad D7 (2); KłosAlg G (2); LibLeg 7/11v (2); MetrKor 57/117v (4); RejPs 201v (8); od poł dnia wytarło ſie gorące Słońce do ſrzod odwiecżora/ a zatym zaſię mgły powſtały do wiecżora LudWieś B3; LibMal 1545/99 (2); RejJóz L8 (2); RejRozm 403; RejKup o3; HistAl L2v (5); KromRozm I I2; MurzNT Mar 8/31 (3); KromRozm III L2; Diar 38 (3); DiarDop 115 (2); BielKom A2v; GliczKsiąż P4 (5); LubPs Z4 (5); GroicPorz eev (6); KrowObr 7 (23); RejWiz 97v (9); Leop 1.Esdr 5/15 (30); OrzList h4; RejZwierz 33v (2); OrzRozm D3; BibRadz I 288d marg (33); BielKron 114v (28); GrzegRóżn I3 (3); KwiatKsiąż O2 (6); KochSat A3; Mącz 40b (4); OrzQuin Y4 (3); SarnUzn G7 (4); SienLek 5 (10); LeovPrzep H2; RejAp 1v (11); więc then puſzcża báńki, á ow záſię ſiecże ſie winnikiem GórnDworz C6 (43); GrzepGeom I4v (6); RejPos 68v (3); RejPosWiecz2 91 (2); RejPosWiecz3 97; GrzegŚm 56 (7); HistLan D3 (3); KuczbKat 370 (7); Bo s pychy przypada zbytek á obżárſtwo/ á z obżárſtwá záſię [...] opilſtwo ſproſne á ożráłſtwo. RejZwierc 61 (13); BielSpr 18; KochMon 27 (3); WujJud 155 (11); RejPosRozpr c3v (4); RejPosWstaw 41v marg (3); BudBib 1.Mach 3/24 (12); HistHel C3v (4); MycPrz II A4 (3); Strum G4v (2); BudNT Mar 14/70 (3); Mátheulz narod Iozeffow/ ktory był mężem Máryey/ opiſuie: á Lukaſz zás małżonki iego Máryey. CzechRozm 150 (79); PaprPan Hh4v (5); KarnNap A2; ModrzBaz 6 (9); ModrzBazBud VI; SkarŻyw 559 (5); ZapKościer 7v (2); StryjKron 288 (11); CzechEp 357 (43); CzechEpPOrz x4; KochJez B3 (2); NiemObr 75 (11); KochEpit A3v; KochFr 62 (6); GórnRozm M2 (4); KlonŻal C4v; KochMarsz 154 (2); KochSz B3 (2); ReszPrz 8 (6); ReszHoz 117 (2); ReszList 148 (2); WerGośc 249; BielSen 13 (2); KochPieś 17 (2); PudłFr 34 (7); ArtKanc V2 (3); BielRozm 6; KochProp 9 (3); KochWr 31; ActReg 182 (6); GostGosp 108 (2); Phil P3 (5); GórnTroas 72 (3); KochAp 9; KochFrag 54; MWilkHist B2v; LatHar 329 (5); KołakCath C3v (2); WujNT 10 przedm (22); WysKaz 24; SarnStat 1239 (16); GrabPospR Mv; KmitaSpit C2 (2); PowodPr 70 (6); SkarKaz 607b (3); CzahTr Hv (11); PaxLiz D2v (3); KlonFlis F2 (3); SapEpit A3 (2); ZbylPrzyg A2 (3).

»a za to« (32): BierEz S2; PatKaz I 2; RejPs 89v (2); LibLeg 11/32b; RejJóz K7; RejKup n4v (2); Wſſytki on hoynye karmi chocyaſz doſyć máyą/ A oni yemu zá to cżeść y chwałę dáyą LubPs F2v (2); KrowObr 30 (2); Leop Ez 21/4; BielKron 6v (4); RejPos 32; KochFrag 44; BielSat L4; SkarJedn D3; KochFr 95; ArtKanc T9; GrabowSet B4v; SkarKaz 351b; CzahTr I2v (4); SapEpit B3; SkarKazSej 701a (2).

β. Spójnik a zespala paralelne składniki lub wypowiedzenia składowe o odwróconym porządku i funkcji elementów; nawzajem, wzajemnie (287): Będzieſz moim á ia twoią/ Dwie ſercá ſie niechay ſpoią. BierEz R (2); OpecŻyw 6v (5); PatKaz II 53v (2); PatKaz III 144v; BielŻyw 131; Czyń z grziwien złote/ a z złotych grzywny. KłosAlg Ev (2); RejPs 200; RejJóz E4v; SeklKat N4v; MurzNT Ioann 17/10 (4); KromRozm III B4; KrowObr 2I2v (7); Leop ZZ rej (7); UstPraw B3v; Biádá onym kthorzy názywáią złe dobrym/ á dobre złym/ kthorzy kłádą ćiemność zá świáthłośći/ á świátłość zá ćiemnośći BibRadz Is 5/20 (8); BielKron 99 (14); gdźie co ſthoi obaláią/ á obálone rzecży z nowu buduią GrzegRóżn H2v; KwiatKsiąż K2 (4); Mącz 510c (2); SarnUzn B3 (5); RejAp 44 (2); GórnDworz Z2v; We ſnácheſmy obá byli do tey to chwile/ ty bezemnie/ á ia bes ćiebie HistRzym 27 (2); RejPos 12v (9); RejPosWiecz2 92v (20); RejPosWiecz3 97 (2); BiałKat 266 (5); GrzegŚm 19 (2); KuczbKat 180; Widziſz że dźień w noc/ á noc w dźień vſtáwicżnie ſie ták mienić [...] muſzą. RejZwierc 171v (3); BielSpr 28v (2); WujJud 112v (8); WujJudConf 23v (7); BudBib Cant 2/16 (5); Będzie bo od tąd pięćioro w domu iednem rozdzielonych/ trzey ná dwu/ á dwá ná trzech. Odłącży ſię oćiec od ſyná/ á ſyn od oycá/ mátká od corki/ á corká od mátki/ świekrá od niewiaſtki ſwey/ á niewiaſtká od świekry ſwey. BudNT Luc 12/52—53 (10); CzechRozm 108 (7); KarnNap D3; ModrzBaz 123v (2); SkarJedn 366 (2); SkarŻyw 297 (2); StryjKron 225; CzechEp 161 (4); NiemObr 101 (3); GórnRozm I; ReszPrz 34; WerKaz 289 (2); ArtKanc G17; ActReg 20 (2); GostGosp 2 (3); GórnTroas 68; LatHar 371 (4); KołakSzczęśl Cv (3); WujNT 520 (39); bo ieſli ieſt ſpráwiedliwy/ iáko grzeſzy? á ieſli grzeſzy iákoż ieſt ſpráwiedliwy? WysKaz 16 (3); SarnStat 1058 (9); PowodPr 65 (2); SkarKaz 161a marg (6); GosłCast 51.

Połączenia: »a też; a takież« (21 : 3): Leop 1.Ioann 3/24; znam owieczki moie/ á moie też mnie znáią. BibRadz Ioann 10/14 (3); RejAp 178v (2); HistRzym 84v; ći ieſliby háyẃ od nas chcieli do was/ iuż nie mogą/ á thákież ſtámtąd do nas. RejPos 161v (6); RejPosWiecz2 93 (3); RejZwierc 31v; CzechRozm 241 (2); SkarŻyw 117; CzechEp 374 (3); WerKaz 304.

»a zasię (zaś)« (11 : 3): Pytá pana obycżaiu pocżęcią [!] Elzbiety/ a ona zaſię panieńſkiégo OpecŻyw 11v; HistAl L3; OrzRozm T3v; BielKron 187 (2); Mącz 161b; RejZwierc 61; BielSpr 34v; vcżyniłby z źiemie niebo/ á z niebá záś źiemię CzechEp 161; SarnStat 1114 (2); CiekPotr 22 (2); SapEpit [B2].

b. Treści zestawione kontrastują z sobą; na odwrót, natomiast, przeciwnie, zaś (2854): MetrKor 31/621; ListRzeź; BierEz L3v (17); OpecŻyw 56v (22); PatKaz I 16; PatKaz II 55; PatKaz III 136v (3); HistJóz B (4); FalZioł I 19d (43); BielŻyw 10 (23); BielŻywGlab nlb 11; GlabGad D2v (9); BierRozm 6 (2); KłosAlg F; KlerPow 4; sobie bi bil yego K. m. malą szkode vczinyl a mnie wielky pozitek LibLeg 10/152 (13); Czo tobie miło czyn drugiemu, A czo tobie nie lubo nie czyn drugiemu. WróbŻołt B7 (8); RejPs 16 (41); Krotka rádoſć á żal długi RejRozpr F2v (3); ComCrac 12v (2); SeklWyzn 2 (2); RejJóz D4 (10); SeklKat C3 (12); RejKup c2 (8); HistAl A7v (7); HistAlHUng A3v; KromRozm I Mv (5); MurzHist F3v (7); MurzNT 91 (21); MurzOrt B3; KromRozm II a2 (7); KromRozm III C2 (13); ktore bori striy pan Aliexy chcze aby byly mierzany. a pan Synowiecz niechcze ZapWar 1553 nr 2685 (2); Diar 66 (3); Podnioſł pokorne ludzi á pyſzne ſtrącono BielKom F5v (8); GliczKsiąż P4v (13); LubPs cc5 marg (38); GroicPorz ff3 (11); KrowObr 144 (51); Bo gdy wiátr s ciepłey ſtrony/ też więc ciepło będzye/ A gdy z źimney/ źimno ſie też roznieſie wſzędzye. RejWiz 149v (25); Leop Num 1/51 (70); UstPraw C2v (2); KochZuz A2; Bo kto ſie zle záchowa/ złą też ſławę miewa/ A kto dobrze dobrą też záwżdy pámięć miewa. RejZwierz 38v (20); OrzRozm Ov (12); to co było dobre/ vſtáło/ á co było złe/ zoſtáło. BibRadz 4.Esdr 3/22 (76); GrzegRóżn Lv (19); KwiatKsiąż C4 (8); Iſz wſzelaki źwierz inſzi pochyłym ſtworzono: A cżłowiek twarz wynioſłą nieſie przed wſzitkimi KochSat B4 (2); KochZg A3v; miłuieſz ty ktorzy ciebie nie miłuią/ á ktorzy ciebie miłuią/ tych ty nie miłuieſz BielKron 72v (74); Novalis [...] Nowo dárta rola álbo odłóg/ To yeſt rola która odłogiem leży. przes roky á przes roki bywa śiána. Mącz 251d (8); OrzQuin C3v (18); Prot A2; SarnUzn F7 (5); SienLek 22 (16); LeovPrzep F4v; podziſz wierny moy do wiecżnych obiecánych rádośći ſwoich/ á ty złośćiwy ná wiecżne potępienie ſwoie. RejAp 9 (46); czo żádne/ to y złe/ á czo piękne/ to j dobre GórnDworz L15 (35); GrzepGeom P (2); HistRzym 65v (10); RejPos 59 (201); RejPosWiecz2 93v (5); RejPosWiecz3 98; vmieráiąc z Chryſtuſem świátu á żywiąc Pánu Bogu BiałKat 261 (13); GrzegŚm 7 (11); HistLan F4v (4); Pan Bog niebo y źiemię [...] władzą y mocą ſwoią ogárnuie/ á ſam żadnym mieścem ogárnionym nie ieſt. KuczbKat 380 (8); RejZwierc 46 (139); BielSpr 16 (15); KochMon 20; Gdźie zgodá tu Pan Bog/ á gdźie niezgodá tu Cżárt pánuie. WujJud 127 (23); WujJudConf 38v (8); RejPosWstaw 22v (13); BudBib Gen 12/3 (42); HistHel ktv (4); MycPrz II B2; Strum L4v (17); BiałKaz D4v (4); BudNT 2.Tim 2/22 (32); StryjWjaz C2v; CzechRozm 9v (51); Pány ſobie nie kmyſlne wieſz iáko tráćili/ A dobre y to cżytaſz iáko ie wielbili. PaprPan B2v (6); KarnNap A4; ModrzBaz 69 (110); SkarJedn 398 (39); Tákże y zdrowie niema ieno iedno Cżłowiek śmiertelny/ á przećiwko temu Niezliczna lidźbá chorob rozmáitych. KochOdpr B2 (5); Oczko 4 (8); KochPs 145 (44); ieſli ty [...] wlewo poydzieſz/ ia wpráwo: á ieſli ty w práwo/ ia wlewo SkarŻyw 283 (246); KochTr 3 (2), StryjKron 657 (6); CzechEp 215 (24); CzechEpPOrz x3v; wiáry zbáwienney fundáment nie piaſcżyſty ále opoczyſty [...] oſtoi ſię przeciw wſzem Szátáńſkim náwałnośćiam. A ſprzećiwia dom ná piaſku[...] zbudowány/ muśi vpáść NiemObr 67 (14); KochFr 91 (7); GórnRozm I2v (21); Ci ſą którzy obłudy świátá podeptáli/ A ſámi ſie zá cnotą y prawdą vdáli. KochMRot C (5); ReszPrz 3 (4); ReszList 165; WerGośc 222 (8); WerKaz 284; BielSen 8; Długo myśl/ á prędko cżyń BielSjem 29 (4); KochPieś 44 (4); KochTarn 75; PudłFr 16 (4); Vſty mię pięknie chwali, a ſercem przeklina ArtKanc Q11 (24); zeſmy ſtárych á chwalebnych obyczáiów odſtąpili/ á miáſto tego ięliſmy ſye zbytków KochWr 26; ZawJeft 27 (3); ActReg 141 (6); Calep 1024a (2); GostGosp 44 (13); Phil D4 (12); GórnTroas 25 (6); GrabowSet F3v (23); OrzJan 54 (7); KochAp 8; KochFrag 16 (4); LatHar 603 (46); KołakCath B4v (6); KołakSzczęśl Cv (19); SIny mroz ku nam krocży/ á życżliwe Láto Precż ſię bierze RybGęśli B4 (7); WujNT Ioann 20/23 (140); złość obfitowáć á miłość prawdźiwa z wiela ſerc ludzkich wygáſnąć miáłá. WysKaz X2 (16); JanNKar D2v (3); JanNKarGórn H; JanNKarKoch D4v; SarnStat 167 (48); SiebRozmyśl H3 (7); GrabPospR Nv; Dobry, dobrym był, á vpornym ſrogi KlonKr B3 (2); PowodPr 33 (18); Nędzá náſzá przelećiáłá iáko ſtrzałá [...] á roſkoſzy iáko morze nie przebráne trwáią. SkarKaz 639b (46); VotSzl B2; vbogim folgowáć zwykłeś á bogacze Tłumić CiekPotr 62; CiekPotrHerb 3v; iuż nieprawdá zniſczona/ A prawdá ná mieyſce iéy/ ieſt przez ćię wſczépiona. GosłCast 18 (6); PaxLiz B3; Tám było kroleſtwo/ ále kápłáńſkie: á v nas kápłáńſtwo/ ále krolewſkie. SkarKazSej 679a (27); KlonWor 66 (13); PudłDydo Bv (2); Iże gárdźi Stroiámi, á ma ſię do CNOTY. ZbylPrzyg kt; SzarzRyt B.

Połączenia: »a lepak« (18): BielŻyw 6; BielŻywGlab nlb 10; Abowiem gniew iego ieſt bárzo krotko trwáiący/ [...] á dobrodzieyſtwá lepak iego wieczne nigdy nie vſtáwáiące RejPs 42v; Leop 2.Reg 12/3 (8); SienLek 54y; RejAp 124; HistRzym 133v; RejZwierc 152; WujJud 79v; Swiát ſię będźie rádowáć, á wy lepak płákáć ArtKanc I20; WujNT 218.

»a też« (48): Prawdáćiem ſámá vkaże/ Kto ieſt práwy/ á kto też łże. BierEz H4v; FalZioł IV 41a; GlabGad A8; LibLeg 6/78v (2); WróbŻołt T4v; MetrKor 61/224; RejPs 208 (3); RejKup Aav; LubPs hh2v (2); GroicPorz rv; RejWiz 26v (3); Leop Gen 41/27; OrzList i; BibRadz 1.Cor 15/6; BielKron 341 (3); SienLek 45v; RejAp 146v; z dopuſzcżenia Páńſkiego może Anyoł sſtąpić na ziemię/ á cżárt też ná wyſokośći niebieſkie RejPos 164 (9); RejZwierc 3v; RejPosWstaw [412]; CzechEp 233; ArtKanc N15v; KochAp 10; WujNT Luc 16/25 (3); KlonFlis H4.

»a też zasię, a zasię też« (3 : 1): Wſzák wiemy iż ná ſwiecie ſą drugie kráiny/ Co tám w nich záwżdy ciepło/ nie máſz nigdy źimy. A ſą też záſię drudzy co látá nie máią RejWiz 151; RejPos 263 (3).

»a zasię (zaś)« (153 : 84): Cżemu owcá idąc milcży/A wieprz záśie śilno kwicży? BierEz C3v (2); OpecŻyw 64 (3); PatKaz II 60v; FalZioł V 36 (4); GlabGad D6 (4); RejPs 142v (6); LudWieś B2 (2); HistAl F5 (5); HistAlHUng A3; BielKom B8v; GroicPorz hh2; KrowObr 43 (8); RejWiz 76 (3); Leop Dan 14/41; RejZwierz 125; BibRadz Eccle 7/16 (6); BielKron 81 (3); GrzegRóżn H2v (2); KwiatKsiąż B4 (4); KochSat C; Mącz 387a (2); OrzQuin R4; SarnUzn E5 (2); SienLek 32; RejAp 59v (5); o co bywa poſpolicie bárzo trudno temu kto to dáie/ á temu záś bárzo łatwie/ kto to bierze GórnDworz Ff8v; GrzepGeom O3v; RejPos 139 (18); RejPosWiecz2 91v; GrzegRóżn 52 (3); KuczbKat 90 (6); RejZwierc 122 (19); KochMon 19; WujJudConf 258; Od pocżątku ſtworzone ſą rzecży dobre dobrym/ á záſię złośnikom złé. BudBib Eccli 39/29; BudNT Ii; CzechRozm 187v (16); PaprPan Kv; ModrzBaz 58 (19); ModrzBazBud V; SkarŻyw 99 (3); StryjKron 245; CzechEp 346 (17); NiemObr 38 (4); KochFr 59 (2); GórnRozm A3 (5); ReszPrz 94; ReszList 185; WerKaz 305; WisznTr 32; ArtKanc G12v (4); PaprUp L2; ActReg 135 (2); Phil Q2 (3); KochFrag 20; LatHar 158; WujNT Matth 18/6 (2); WysKaz 22; SarnStat 80 (5); Miły Boże, ſą iedni ktorzy śiłá máią; A drudzy záśię máło: iedni doſtawáią Siłá; á drudzy záś nic. CiekPotr 64 (3); CzahTr B (2); GosłCast 62; SkarKazSej 688a; SapEpit A4v.

c. Treści zestawione wykluczają się; ale, tylko, zamiast (3191):
α. Drugi człon zaprzeczony (2711): ZapWar 1505 nr 2010 (14); BierRaj 17v; MetrKor 38/286 (4); BierEz B4 (28); OpecŻyw 3v (22); bociē miedzy ludźmi/ a nie miedzy drzewiną nám vſtawiono mieſzkaćz ForCnR D4v; PatKaz II 34v (2); PatKaz III 133 (3); LibLeg 10/155 (33); HistJóz C4; TarDuch A2v; FalZioł V 46v (20); Zona mądra rozumem ſobie męża wybira á nie okiem. BielŻyw 53 (25); GlabGad F3v (13); MiechGlab 20 (2); WróbŻołt kk5v (13); RejPs 84v (13); RejRozpr K (2); ComCrac 16v (7); SeklWyzn ktv (5); RejJóz H6 (3); V Chriſtopha Myaſkowskiego Bill raſz po wiwolanyu ſwym zzyemye woſzyeku thelko na podworzu Anye wdomv LibMal 1546/123 (4); SeklKat F (20); Idz ſam Czarcze na ſtronie preċ A niewtraczay ſię wnaſſe rzeċ RejKup z8v (28); HistAl D7v (8); Abowyem prorocy/ ápoſtołowye/ ewángeliſći ſlowo Boże/ á nye yáko wy/ wymyſly ſwoye/ powyádáli KromRozm I C3v (10); MurzHist N3v (7); MurzNT Matth 9/13 (12); MurzOrt B3; przedſye wźyęćye [...] Ewányeliſtow było/ wypiſáć kto był/ á co cżynił Yezus ná śwyećye/ á nye/ czego vczył. KromRozm II d2 (15); KromRozm III A3 (37); Diar 26 (12); DiarDop 99 (9); Wiedz pewnie á nie mnimay kiedy co ſpráwuieſz BielKom C5v (3); GliczKsiąż N3 (54); LubPs aa4 (21); Woyt winy bierze/ á nikt inny GroicPorz d3v (9); SeklPieś 32; KrowObr 1v (46); O márni rodzicowie co iedno pátrzycie/ Aby ciáło buiáło/ á nic nie bacżycie/ Iżby pilniey potrzebá vmyſł vpſtrzyć cnotą RejWiz 88v (45); Leop 3.Reg 3/26 (58); OrzList a4v (6); ſkázuiem Piotrowi przyſiądz [...] iż ſwoy miod á nie cudzy przyniozł do domu. UstPraw I3 (2); LeszczRzecz A5; RejZwierz 13v (16); OrzRozm B2 (36); BibRadz Lev 19/20 (47); BielKron 211v (181); GrzegRóżn M3v (41); Mącz 274d (20); OrzQuin D2 (27); Czego ná znák wdźięcznośći gdy iemu winſzuię/ To czynię z powinnosći/ á nie pochlebuię. Prot E (3); SarnUzn E5v (15); SienLek X2v (11); LeovPrzep G3; RejAp 131 (31); GórnDworz G7 (26); Iuż bacżę że to ieſt zły duch/ á nie dobry Anyoł Boży HistRzym 29 (12); tho niechay będzye nawiętſze kochánie twoie/ co nacżęſciey ſiádáć w domku ſwoim/ á nie włocżyć ſie po terminoch iáko z wilkiem po kolędzye. RejPos 306 (93); RejPosWiecz2 95 marg (2); RejPosWiecz3 97; BiałKat 208v (3); BielSat C (2); GrzegŚm 4 (15); HistLan E3; tylko w ſámym Bożym Kośćiele á nigdźie indźie náyduie śie chwałá prawdźiwa KuczbKat 80 (15); RejZwierc 115v (24); BielSpr 7 (3); WujJud 31v (63); WujJudConf 43v (10); RejPosRozpr b3v (8); RejPosWstaw [1102]v (11); BudBib 2.Esdr 9/29 (55); MycPrz I A4v (2); Strum F4v (3); BiałKaz G4v (4); BudNT Hebr 12/8 (25); StryjWjaz A3 (2); CzechRozm 84 (246); PaprPan Aa3 (8); KarnNap F3v (2); ModrzBaz 78v (71); ModrzBazBud VI; SkarJedn D5 (68); Oczko 15v (18); KochPs 47 (18); SkarŻyw 334 (53); ZapKościer 89v (10); StryjKron 612 (8); CzechEp 298 (219); CzechEpPOrz x; NiemObr ktv (15); KochFr 93 (2); iż tu oſobliwie/ á nie w kupie ludzie mieſzkáią GórnRozm K3v (22); KochDz 106; KochMuza 26; KochMRot A4 (2); ReszPrz Av (5); Odpowiedźiał mu iuż inny z oney ſtrażey/ á nie ten co pierwey WerGośc 249 (3); WerKaz 280 (6); BielSjem 39; Przécz mam zayźrzéć koſztownych páłaców komu/ A nie ráczéy w ſwym mieſzkáć oyczyſtym domu? KochPieś 18 (2); FRAſzki/ á nie ináczéy/ tym kśięgóm mym dźieią PudłFr [3] (2); ArtKanc M13v (2); BielRozm 16; PaprUp K3v; Méy złośći to káźń wlaſna á nie winá twoiá. ZawJeft 41; rzeczą to pokazę anie słowy ActReg 162 (23); GostGosp 152 (18); Phil E2v (6); GórnTroas 19 (3); KochPij Cv; GrabowSet E3v (16); MWilkHist B4v; OrzJan 48 (8); KochFrag 14 (5); LatHar 478 (19); KołakCath C3; KołakSzczęśl B2v; WujNT Luc 12/39 (213); WysKaz 9 (6); JanNKar B (6); SarnStat 556 (83); GrabPospR K4 (2); KlonKr C2; KmitaSpit B3v; PowodPr 34; SkarKaz 80a (40); VotSzl C4; CzahTr G; SkarKazSej 671a (11); bądź ćierpliwy/ A nie bądź do tey wody ták ſkwápliwy KlonFlis D3v (2); KlonWor 69 (11); PudłDydo B4; Towárzyſzem ći ia twoy/ á nie ſłużebnicá ZbylPrzyg A3v (6); SzarzRyt C4v (2).
β. Pierwszy człon zaprzeczony (480): ZapWar 1505 nr 2014 (4); Boć mądrzy nie vmieráią/ Iáko ſzaleni mniemáią: A po śmierći práwie żywią/ Ludzi rządząc náuką ſwą. BierEz H2 (24); OpecŻyw 114 (3); ForCnR A3 (3); HistJóz A3; FalZioł I 12a; wſzelkiego przekażenia nie dbay, á dobréy myſli bądz. BielŻyw 145 (4); GlabGad K; BierRozm 17; Czosz tesz powiadal od pana voyewodj yzbi yeſcze niektorzi valachowie niebili vipvsczeny a yzbi na olstinie bicz mieli LibLeg 11/50 (7); RejPs 101 (15); RejRozpr Ev (2); RejJóz C3v (13); Ktorzy [...] ſię dla prawdy ſlowa á ymięnia Bożego przećiw bluſnierzom niezaſtawiaią/ [...] á ſnać ieſcze bluſnierſtwa bronia/ grzeſą przeciw bogu. SeklKat F3 (3); RejKup bb8 (28); HistAl K4 (2); MurzHist C3 (3); MurzNT 78v (3); KromRozm II b2; KromRozm III H3v (3); LibMal 1554/193; Diar 31 (6); DiarDop 100 (3); aby nye był w podeyrzányu rod yego/ á o nim ná wſſytkim dobrze trzymano. GliczKsiąż B5v (5); LubPs bb5 marg (8); GroicPorz C (2); KrowObr Av (2); RejWiz 22 (21); Leop Zach 11/16 (18); OrzList b3; UstPraw C4v (4); RejFig Dd; RejZwierz 104v (13); OrzRozm K4v (7); BielKron 252 (60); niechcemy ſłucháć głoſu twego [...] á rádſzey ſłuchamy głoſu naiemniká omylnego RejAp 45v (20); GórnDworz Mmv (6); GrzepGeom D; HistRzym 9 (3); RejPos 225 (29); Pan Bóg śmierći nie vczynił/ á śmierć przyſzłá zá grzéchem BiałKat 216; RejZwierc 150v (6); WujJud 191; BudBib 2.Par 20/32 (3); MycPrz II A3 (2); CzechRozm 194 (2); ModrzBaz 9v (13); SkarJedn 363 (7); Teraz ná rozum niedbáiąc/ A żądzom tylko zgadzáiąc/ Zdrowie/ y ſławę trácą KochOdpr B; Oczko 17; KochPs 28 (2); SkarŻyw 520 (6); ZapKościer 13v (3); StryjKron 612 (2); KochFr 91; GórnRozm B; WerKaz 303; Dobra myśli [...] Niegardz moim chłódnikiem chróśćiánym/ A bądź zemną ztrżéźwym/ y z pijánym. KochPieś 4; KochWr 36; ActReg 162 (2); Calep l008b; GostGosp 70 (3); Phil R2; GórnTroas 34 (2); Nie odwłocż Pánie/ á rácż mnie rátowáć GrabowSet Q3v; Iamći go nie ſzukał/ á on mnie ſzukał: iam go nie wzywał/ á on mię do śiebie wołał. LatHar 568 (3); WujNT Matth 6/26 (4); SiebRozmyśl Mv (3); ieſli łácne piſmo y otworzyſte/ czemu ſię w nim nie zgadzáią/ á ieden ták wykłáda/ á drugi inák? SkarKaz 81b; CzahTr A4; SkarKazSej 672b; KlonWor 55 (4); PudłDydo A4; ZbylPrzyg B2 (2); SzarzRyt B.

Połączenie: »a owszem« (53): aby ſprawami ludzi złoſciwych [...] nic niebyły wzgorſſone: a owſſem aby były ſtemi złączone ktorzy wniewinnoſci [.,,] przemieſzkawaią RejPs 38 (7); RejKup z4; Diar 59; Zli nigdy pokoiu nie miłuią/ á owſzem ſie w roſterkach kocháyą. LubPs cc2v marg (5); Leop 3.Reg 22/8 (3); RejAp 86 (2); ieſlibyś tego nie cżynił ſercem niewinnym/ á owſzem ſercem zákáżonym waśnią RejPos 181 (31); RejPosWiecz2 92; RejZwierc 173v (5); SarnStat 154 (2).

d. Spójnik a zespala składniki lub wypowiedzenia składowe, między którymi zachodzi mniej lub więcej wyraźny stosunek przyzwolenia; choć, mimo że, mimo to, jednak, przecież, wszakże (5253): ZapWar 1511 nr 2097 (7); March1 A4v; BYł ieden mąż [...] Vrodzenia niewolnego/ A rozumu ſláchetnego. BierEz A2 (25); Iako ten vmié piſmo a nieucżyl ſie go? OpecŻyw 66; Ten ieſt kierz/ ktory gorzál a nieſpálon. OpecŻyw 184v (95); ForCnR C2v; PatKaz I 4v (4); PatKaz II 23v (9); yako ta gwyazda yeſt namnyeyſza a barzo moczna tak panna marya pokorna a wſzytkym panuyącza PatKaz III 126v (8); MetrKor 40/823 (4); powyedałem gádácom ſen á nyemaſz żadnego ktoby y wyłożýł. HistJóz B2 (8); TarDuch A2v (4); FalZioł IV 2a (75); Był pytan [...] czoby cżynić miał ten kto mało ma á wiele potrzebuie BielŻyw 49 (27); GlabGad O7v (16); BierRozm 10 (4); KłosAlg G4 (5); KlerWes A2 (2); March3 V7v (2); WróbŻołt aa5v (19); Krol yego M roſkazal abi mv bila sprawiedlywoſcz a ſprawyedlywoſcz mv ſſye zadna nieſtala LibLeg 11/94v (18); POſluchayćie máło á pilnie RejPs 72v (37); RejRozpr Dv (15); ComCrac 20v (5); LibMal 1544/87v (5); LudWieś B2v (2); SeklWyzn a3v (2); Dziwni to iaczys goſcie trzeba im rąk patrzać Bo tu iny nikt nie był a iuż kubek zginął RejJóz O3v (18); SeklKat I3 (28); Bo czaſem wierę o glodzie Liepſſi ziwot na ſwobodzie Niſz wroſkoſſi a wniewoli RejRozm 396 (2); Ieden zdrugiego chcze znoſyć Grzechy a ſwoich ma doſyć. RejKup h8 (41); RejKupSekl a6; HistAl K2 (16); by też wydał ćyáło ſwoye ták żeby gorzał/ á miłoſći by nye myał/ nic mu to nye pomoże. KromRozm I O4 (12); MurzHist L2v (9); MurzNT Mar 12/20 (41); MurzOrt B2; KromRozm II f3v (17); KromRozm III C8v (28); Diar 45 (7); DiarDop 111 (3); BielKom E3v (6); GliczKsiąż M7v (10); LubPs O6v marg (20); Máłpá [...] podobieńſtwo człowieká ſpráwámi ſwymi okázuie/ á człowiekiem nie ieſt GroicPorz 113 (28); [obraz] ma otzy á niewidzi/ ma vſzy á nieſlyſzy/ ma nogi á niechodzi/ ma gębę á niemowi. KrowObr 114v (34); Wrzeſzcży/ ſápi/ márkoce/ á mnima iż ſpiewa. RejWiz 16v (56); Leop Iac 4/2 (176); UstPraw Iv (56); KochZuz A5 (2); LeszczRzecz A5v (2); Lecż pátrzay iáko wielki dziw po ſobie ſpráwił/ Sam niemiał nic/ á wiele potomkom zoſtáwił. RejFig Cc3 (14); RejZwierz 132v (32); OrzRozm Ev (3); Poymieſz ſobie żonę á iny znią ſpáć będźie/ zbuduieſz dom á mięſzkáć w nim nie będźieſz/ náſádźiſz winnicę á nie będźieſz iey zbierał. BibRadz Deut 28/30 (83); ſtał w wodzye do gęby á prágnął/ co ſie chciał napić to ſie wodá vmykáłá/ tákież iábłká mu ná rozgach wiſiáły do ſámey gęby á łáknął BielKron 21 (112); GrzegRóżn I2v (2); KochSat C2v; KochZg A2v (2); Yedney mátki á inſzego oycá. Mącz 136a (19); OrzQuin T3v (7); Prot E; Ták dawno wiárá Krześćiáńſka ſtoi/ á dopiro o niey wąthpią SarnUzn F2v (8); SienLek 197 (12); LeovPrzep I2v (5); Wdzięcżneć theż było v niego miáſtho Ieruzalem iego [...] á ſkoro poſtáwił ſzátan w nim ſtolec ſwoy/ o wnet Pan nie zámieſzkał ná zburzenie y miáſtá onego/ y tego nowego kſiążęciá iego RejAp 24v (47); wiele ieſt rzecży/ ktore ták ná pirwſzym poźrzeniu/ zdádzą ſie dobre/ á ſą złe: drugie záſię/ zdadzą ſie złe/ á ſą dobre. GórnDworz L3v (33); GrzepGeom Pv (2); HistRzym 127 (44); poydą á iam ich nie poſłał/ będą poſelſthwo ſpráwowáć/ á iam im nie porucżył. RejPos 240v (119); RejPosWiecz2 91 (2); BiałKat 146 (8); ZapMaz II G 97/89v (2); GrzegŚm 42; HistLan ktv; Do właſnego ſwego przyſzedł/ á ſwoi go nieprzyięli. KuczbKat 35 (9); RejZwierc 225 (53); BielSpr 31 (5); KochMon 32 (2); WujJud 124v (13); WujJudConf 119 (5); RejPosRozpr c4; ſwiátłość przyſzłá ná ſwiát/ á ludzye vmiłowáli więczey ciemnośći niż ſwiátłość. RejPosWstaw 21v (5); BudBib Ruth 2/10 (78); HistHel B4 (3); MycPrz II C2v (4); Strum P4v (18); WierKróc B3v; BiałKaz E; Gniewayćie ſię á nie grzeſzćie BudNT Eph 4/26 (23); CzechRozm 161v (8); PaprPan Q2 (2); KarnNap Dv; ModrzBaz 113v (13); SkarJedn 216 (20); KochOdpr Cv (2); Oczko 3v (4); KochPs 76 (18); Robić kazał/ á śiły/y łáſki/ do roboty nie dawał. SkarŻyw 3 (53); ZapKościer 60; Pełno nas/ á iákoby nikogo nie było KochTr 8 (2); StryjKron 677 (10); CzechEp 96 (14); CzechEpPOrz xx3v; KochFr 42 (4); GórnRozm I2 (15); KochMuza 28; KochSz B3; ReszPrz 64; ReszList 181; niechceſz mieć pijánego ſługi á ſam ſię vpijaſz? WerGośc 261 (2); WisznTr 18; BielSjem 25; KochPieś 10 (2); KochSob 58 (2); PudłFr 20 (3); Cżłowiek śię nie ſpodźiał/ Godzien byś go ſkarał/ A tyś mu łáſkę dał ArtKanc A11 (13); BielRozm 7 (3); coſz ti nam chceſz Sina Krolem zaſtawic á o Matce iego nie dobrego nietrzimaſz? PaprUp O3v (5); KochWr 32; ZawJeft 29 (7); ActReg 22 (16); Salse ‒ Oſtrze a nieobrazliwię. Calep 938b; GostGosp 22 (9); GórnTroas 47 (2); Wiecżyſte ſkárby tráćiſz/ á nie cżuieſz. GrabowSet V3 (6); KochAp 11 (2); RybGęśli Dv; MWilkHist I4 (2); Grzeſzy nieſpráwiedliwy/ á karány bywa ſpráwiedliwy: wyſtępuie winny/ á ćierpi niewinny: obraża złośliwy/ á ná śmierć ſkazány bywa bogoboyny LatHar 268 (30); KołakCath C2v; WujNT Matth 25/42 (332); ſąchmy iákoby nic nie máiący á wſzyſtko trzymáiący. WysKaz 9; Karánié ná tego co ſie ſzláchćicem czyni á nie ieſt. SarnStat 239 (15); SiebRozmyśl K4 (3); KmitaSpit C3v (2); PowodPr 46 (3); Ieſli ſtroż ná wieży wołáć będzie: oto idzie nieprzyiaćiel: á ludzie ſię nie przeſtrzegą: ſámi ſobie winni zoſtáną SkarKaz 3 przedm (46); VotSzl E3 (5); CiekPotr A4 (7); CiekPotrHerb 3; CzahTr L4 (6); GosłCast 27 (5); PaxLiz Bv; SkarKazSej 658b (18); Chwal morze/ á ſam pływay po świádomey Rzece znáiomey. KlonFlis D4v; KlonWor xx3 (8); ZbylPrzyg A2.

Połączenia: »jeszcze ... a; jeszcze ... a już; jeszcze ... a wnet(że)« (8 : 27 : 2): Pietzdziaſiąt lat ieſſcże niemáſs/ a mowiſs bys Abrama widziál. OpecŻyw 64v (6); PatKaz I 8; PatKaz II 27 (4); PatKaz III 88; WróbŻołt K6v; RejPs 206; RejKup z5; RejWiz 164 (2); Leop Is 65/24; SarnUzn Cv; RejAp 128v (2); Ale opilec ieſzcże niewie ieſli żyw á iuż znowu konwie podle ſiebie máca. RejZwierc 75v (4); BudNT a2v; KochPs 103 (2); ieſzcże iey mąż nieokrzepł/ ieſzcże go niepochowáłá/ á wnet y dwu ſynu ſtráciłá. SkarŻyw [197] (3); ieſzcże ſobie vſt nie vtárł/ á przedſię wołał áby mu pełną iną nálano WerGośc 242; ActReg 23; WujNT 342 (2); ieſzcześ ſię nie vrodźił/ á iuż ſłużyć/ ieſzcze mátczynym tchnieniem żyieſz/ á iuż kazánie czynić chceſz? SkarKaz 577b (2).

»już ... a; już ... a dopiro« (3 : 1): GliczKsiąż P4v; iuż ſzedziwy/ á teraz probuie/ Iako cnotę rozeznáć RejZwierz 31; Florentinowie [...] wydáli byli pieniądze wſzytki s poſpolitego ſkárbu/ ták iż niebyło ſie iuż dáley do cżego ſięgnąć/ á woyná ſtátecżna/ dopiro ſie w ten cżás pocżynáłá GórnDworz P3v; WujNT Matth 17/12.

»a jednak« (183): FalZioł V 35v (2); GlabGad B8v; WróbŻołtGlab A5; RejŁas 26 (2); RejPs 46v; RejRozpr Bv; RejJóz P2 (3); Vkáż że mi gdźye piſano w Ewángeliey álbo v S. Páwłá o krzćye máłych dźyatek [...] A yednák y to wyerzymy KromRozm I L4v (12); KromRozm II r2v (20); Słyſſeli żydowye o yedzenyu ćyáłá yego/ á yednák nye rozumyeli KromRozm III C (23); Diar 77; DiarDop 117 (2); LubPs Z5v; RejWiz 144; Leop Philipp 2/27; BibRadz 138 c marg (3); BielKron 301; GrzegRóżn D2 (23); Mącz 297d (3); SarnUzn G4v; GórnDworz Cv (2); BiałKat 26; HistLan D4v; WujJud 118; ModrzBaz 141v; SkarJedn 75 (2); SkarŻyw 213 (37); ReszPrz 65; WerKaz 284; GostGospSieb x4v; RybGęśli D3; WujNT Act 1/18 (6); SarnStat 433 (6); GrabPospR N2v (2); SkarKaz 155a (12); SkarKazSej 687b (4); PudłDydo B.

»a jednak przedsię« (4): Wie iż zle/ czaſem ſie bogi A iednák przedſię przy ſwym ſtoi RejRozpr F (2); KromRozm II f2v; KromRozm III D5v.

»a jeszcze; dopiero ... a jeszcze; już ... a jeszcze« (11 : 1 : 13): BierEz L2; OpecŻyw 144; RejJóz L3v; GroicPorz r4v; Cżytałem iuż Poety/ mawiał s Philozophy/ A przedſię ieſzcże v mnie rozum bárzo płochy. RejWiz 81v; Leop 1.Ioann 3/8 (2); RejFig Ee2; RejZwierz 19 (2); OrzRozm D4; BielKron 17v (2); Mącz 211a (3); SienLek 156v; LeovPrzep H2; RejAp 50v (2); mnie iuż było dwádzieſciá lat/ á ieſzcżem od mátki/ áni od ſioſtr nie był odłącżon GórnDworz I2; Pożądáią Duſze vprzeymie dźiedźictwá ſobie nágothowánego/ á ieſzcże nie máią ſwego poſtánowienia. GrzegŚm 15; RejZwierc 251 (2); Iuż dawno nie máſz Troye ledwie znáć gdzye byłá/ A wżdy ſławá cnych ludzi ieſzcże nie zginęłá. PaprPan B3v.

»a już; dopiero (dopiruczko) ... a już; ledwie ... a już; skoro ... a już« (7 : 3 : 4 : 1): [pożałujże dzieciątka] bo ſkoro dwa mieſiątza mialo/ a iuż za nás przeſladowanié cirpialo. OpecŻyw 28 (3); GliczKsiąż D8v; Nie pomoże ſobye więc nie cudzym łáńcuchem/ Dopirucżko krolem był á iuż wierći brzuchem. RejWiz 104 (4); BielKron 186; Mącz 501a; GórnDworz I2; HistRzym 116; Ledwie byli pięć dni mniſzy oni ná wygnániu/ á iuſz kazał ie záśie názad [...] przyprowádzić SkarŻyw 300 (2); Sad [...] we dwádźieśćiá rzędow młodych/ á iuż rodnych [drzewek] GostGosp 170.

»a ono« (16): iako rzeczeſz bratu twęmu Dáići wyimę trzáſke zoka twégo a ono trám woku twoięm? MurzNT Matth 7/4; BibRadz I 458d marg; SkarJedn 96 (2); wrzecży ná potrzebę/ á ono ná otárćie łez y vſkromienie płácżu wychodził. SkarŻyw 574 (2); NiemObr 76 (5); GórnRozm Av (2); WerGośc 246 (2); KochFrag 24.

»a oto« (23): Wſſakos ty mnie obietzál ijżem przez boleſci bytz miala/ a oto dzis iey zbytz niemogę. OpecŻyw 81 (5); MurzNT Luc 23/14 (4); Leop 2.Cor 6/9 (3); BibRadz 2. [4.] Reg 7/10; o Alexánder maſz zá to ábyś wſzytek ſwiát poſiadł/ á tyś oto ſam ieſt w ręku v białey głowy. BielKron 126v; GrzegŚm A3v; BudNT Apoc 1/18 (2); WujNT Act 5/28(6).

»a przedsię (przecię)« (633): BierEz N2; FalZioł II 2c; BielŻyw 134; GlabGad M7; RejPs 51 (9); RejRozpr B4v (6); ComCrac 15v; RejJóz G3v (5); I tak czy mam doſyċ nedze. A ty mię przet ſię fraſuies RejKup f4v (7); MurzHist Hv (9); MurzNT 111 (2); KromRozm II q3v; KromRozm III Hv; Diar 48; GliczKsiąż C4 (4); LubPs B6v (10); GroicPorz s2; KrowObr 85v (7); RejWiz 4 (32); Leop Mar 5/26 (12); UstPraw K3 (4); RejFig Bb4; RejZwierz 62v (8); BibRadz I 466 marg (13); BielKron 29 (5); GrzegRóżn N2 (2); KochZg B; OrzQuin R4v; SarnUzn C2v (20); SienLek 176v (2); RejAp 23 (30); GórnDworz Fv (17); GrzepGeom K4v; RejPos 18v (39); RejPosWiecz2 93v; RejPosWiecz3 96v (2); GrzegŚm 51; HistLan F4v (5); KuczbKat 330; ſpi/ [...] á przedſię y omácmie koflá podle ſiebie máca. RejZwierc 3v (61); WujJud 128 (3); WujJudConf 138 (5); RejPosRozpr b3v; KochList 2; BudBib b3 (7); MycPrz I C3v (5); Strum G3 (4); BiałKaz I3v; BudNT b przedm (10); CzechRozm 247v (36); ModrzBaz 34 (22); SkarJedn 9 (8); KochOdpr B3 (2); Pożycza człowiek zły/ á nieoddáie/ Dobry dáruie/ a przećię mu sſtáie KochPs 53 (8); SkarŻyw 25 (23); CzechEp 13 (19); CzechEpPOrz x; KochJez B2; NiemObr 27 (18); KochFr 45 (3); GórnRozm H2v (5); KochSz C2v; ReszPrz 5 (2); ReszHoz 137; ReszList 182; WisznTr 32; BielSen 19; Pijáli przed tym y Philozophowie/ A przedśię mieli ſpełná rozum w głowie. KochPieś 4 (2); KochSob 56 (3); PudłFr 50; ArtKanc O4 (3); KochWr 29; ActReg 85; GórnTroas 4; OrzJan 93; LatHar 372 (13); WujNT 43 (26); WysKaz 11 (4); JanNKar E3 (5); znamy śiłá Iuriſtow, co vmieią práwá, ſtátuty, á przedśię tępi ſą do piſánia práwnych poſtępków. SarnStat 5v (16); SiebRozmyśl F (2); WitosłLut A5v; PowodPr 23 (16); SkarKaz 485b (10); CiekPotr 47; CzahTr E3v; PaxLiz E3v; KlonWor 16 (6); ZbylPrzyg B.

»a przedsię jednak« (12): GroicPorz ee3v; RejWiz 118v; Iedurny ſam ieſt człowiek/ á drugiego niema/ áni ſyná/ áni brátá/ á przedſię iednák prácowáć nieprzeſtawa Leop Eccle 4/8; RejFig A2v; SarnUzn H3v (2); GórnDworz E; HistLan F5; RejZwierc 158v; WysKaz 23 (2); SarnStat 1263.

»a snadź (sna)« (17): Przez dźień y przez noc będę wołał bez odpoczynku moy pánie/ á ſnadz nie vſlyſſę łáſkáwey odpowiedzi twoiey. RejPs 31 (3); RejRozpr A4 (3); RejKup c8v (3); LubPs E2; GroicPorz ee3v; KrowObr 149v; RejAp 136v (3); HistLan A4v; NiemObr 66.

»a wszakoż; a wszakże; a wszak; a wszako« (683 : 337 : 11 : 6): MetrKor 34/135 (12); BierRaj 23v; Wiele ieſt ludźy co w vboſtwie trwaią/ á wſſzák że z żonami mieſkáią. March1 A4v (2); BierEz C3v (4); LibMal 1552/169v (3); Iám ieſt więtſſy miedzy wami/ a wſſakom ieſt taki iako ten ktory ſluży. OpecŻyw 95v (42); ForCnR A3 (6); ForCnRWiet Av; PatKaz I 6v (3); PatKaz II 55v (5); PatKaz III 116v; HistJóz A4v (2); FalZioł IV 21c (60); FalZiołUng V 119; LibLeg 7/35v (53); March2 D4 (2); Ty wſzitki cięſzkoſci przyſzły na nas/ á wſzakoż nie zapamiętaliſmy ciebie miły pánie WróbŻołt 43/18 (21); March3 V5v; RejPs 91 (17); ComCrac 11v (6); ConPiotr 34 (3); RejJóz P4v (2); ZapWar 1548 nr 2668 (6); SeklKat Y4v (4); RejKup aa3v (2); HistAl Bv (27); KromRozm I G3; KromRozm II g4v (2); KromRozm III K (3); Diar 83 (16); DiarDop 99; niech iáko chcą źli lżą y háńbią wierne/ á wſzákoż Pan błogoſłáwić im racży. LubPs Z2 marg (41); GroicPorz mv (2); KrowObr 63v (11); RejWiz 189 (8); Wiele ich vpádło od miecżá: á wſſákże nie thák wiele iáko ich poginęło dla ięzyká ſwego. Leop Eccli 28/22 (5); OrzList e; UstPraw D3 (23); RejZwierz 58 (4); BibRadz Num 22/20 (109); OrzRozm Dv; BielKron 267 (26); GrzegRóżn H2v; KwiatKsiąż O2v (23); Veruntamen, A wſzákże mimo to wſziſtko. Mącz 489b (3); OrzQuin M2(2); SarnUzn F8v (5); Ale zápáliſte oczy ták chłodźić maſz/ Málonu vkrawáiąc ná nie przykłáday/ álbo opich z białkiem iáiowym: á wſzákże y ſámy pśinki świeże dobre. SienLek 66v (56); LeovPrzep b2v (3); LeovPrzepSamb b3v; RejAp 180v (31); GórnDworz Kv (21); GrzepGeom C3v (2); HistRzym 29 (21); RejPos 173v (15); BiałKat 18v (2); KuczbKat 80 (2); RejZwierc 109v (67); WujJud 204 (12); WujJudConf 253v (11); wiele ich też miedzy námi ktorzy go nie widzyeli/ á wſzákże vwierzyli. RejPosRozpr cv (2); BudBib 1.Reg 12/20 (25); MycPrz II B2v; Strum P4 (10); WierKróc A2v (2); BiałKaz C4 (2); BudNT b3 (2); CzechRozm 185v (4); PaprPan N3v (3); ModrzBaz 90 (11); SkarJedn 5; SkarŻyw 286 (3); StryjKron 557; NiemObr 35 (2); KlonŻal A2; KochSz A3; WerKaz 285 (3); Smierć z Zywotem walcżyłá/ á wſzákoż nie zwyćiężyłá ArtKanc F15v (9); PaprUp C3; ActReg 44 (2); GostGosp 116; LatHar 372 (2); KołakCath C3v; Oycze/ ieſli chceſz/ przenieś ode mnie ten kielich. A wſzákże nie moiá wola/ ále twoiá niechay ſię sſtánie. WujNT Luc 22/42 (7); WysKaz 5; SarnStat 547 (111); CzahTr E2v; KlonFlis G2 (3); KlonWor 65 (5).

»a wszakoż (wszakże, wszak) jednak« (16 : 9 : 2): FalZioł V 16d; zową mye kozopaſſem a chlopem a wſchakosch ya yednak yako y drugy ſtworzenym bozym LibLeg 11/14 (6); wſſytki złoſći á ćięſzkoſć przełożyli ná grzbiet iego á wſſák iednák temu nigdy niemogą nic vczynić. RejPs 196 (4); RejKup 15v; Diar 65; A miłoſyernym Bogyem záwżdyś im też tu bywał/ A wſſákżeś ſye yednák mśćił yáwnye náde wſſytkimi/ Kyedy cye obrażáli LubPs Xv (2); RejWiz 77; UstPraw G3 (2); BibRadz Gen 15/10 (2); OrzQuin L2; RejPos 49; RejZwierc 144 (3); KlonFlis G3 (2).

»a wszakoż (wszakże) przedsię« (13 : 3): ſnadz y oczy moie pátrząc zwątpiły o wſpomożev ſwem/ á wſſákoz ia przed ſie nieprzeſtánę ku tobie podnoſić rąk ſwoich. RejPs 130; KromRozm I C3; LubPs Sv; Wiem dobrze/ iż Dawid iáko tzłowiek grzeſzył/ á wſzákoſz był przed ſie błogoſláwiony przed Pánem Bogiem KrowObr 156v (3); BibRadz I 293v marg; RejAp 178v (3); RejPos 243 (2); HistLan F4v; RejZwierc 185; z błędu w drugi błąd poſtępuią/ y dla zgody błądzącym nieco pozwaláią/ á wſzákże przedśię ſwą prowádzą. WujJud 255 (2).

»a wszak wżdy; a wszakoż wżdy; a wszakże wżdy (wżdam) « (1 : 9 : 2): BierRaj 23v; BierEz C2; OpecŻyw 29 (2); ForCnR A3v; Theż nie maią nozdrza cżym by woniały á wſzakoſz wżdy woniaią FalZioł IV 33c; BielŻyw 28; Wiele ludzi wuboſtwie trwáią/ á wſſák wżdy bogáctwá żądáią. March3 V5; Verum enimvero, A wſzák że wżdy/ yednák wżdy/ nic tym mniey. Mącz 489b; RejAp 114; RejZwierc 160v; Toć Pánie moy nawięcey duſzę mą roźŕzewnia/. [!] Że ták wielką niewcżeśność od nieprzyiaćioł ma; A wſzákże ią wżdam poćieſzam ArtKanc Q9.

»a wżdy; a wżdyć; a wżdam; a wdy« (595 : 5 : 7 : 15): BierEz L2v (2); OpecŻyw 96 (4); ForCnR D; PatKaz I 4v; PatKaz III 99v (3); FalZioł I 86d; Lew zwierzę mocznę, á wżdy cżaſem małym ptaſzkom pokarmem bywa BielŻyw 105; BierRozm 3 (3); March3 X; WróbŻołt 34/16 (7); LibLeg 7/98; RejŁas 412; RejPs 31v (2); RejRozpr D3 (5); Apoſtołowie ſnać wąſow niegolili/ a wżdyć Teſtamentv bożego niełamali SeklWyzn e3; RejJóz D (7); RejRozm 399; Ieſczes mie y teras pądzys Wſtać niemozes a wzdy rzadzys. RejKup g4 (9); KromRozm I C2 (5); MurzHist F4 (10); MurzNT Matth 6/26 (9); KromRozm II x3 (2); KromRozm III D5v (3); Diar 34; DiarDop 103 (2); BielKom A2 (2); GliczKsiąż L6 (2); LubPs E4 (19); GroicPorz e (2); SeklPieś 31v; KrowObr 54v (16); RejWiz 10v (38); Práwdziwie wam mowię/ żeć wiele wdow było/ zá cżáſow Heliaſſowych miedzy ludem Izráelſkim [...] á wżdy do żadney z nich nie poſlan Heliaſz był iedno do Sárepty Sydońſkiey/ do niewiáſty wdowy. Leop Luc 4/26 (3); OrzList b3 (3); RejFig Dd7v (2); RejZwierz 32v (11); OrzRozm P3v (3); pic będziećie á wżdy prágnienia nie vgáśicie BibRadz Agg 1/6 (17); BielKron 79 (19); Lichy/ Niepoczeſny/ á wżdy chce być widzian. Mącz 65c; OrzQuin L; Prot B3 (7); SarnUzn D7v (3); SienLek 19 (2); Ale rzece kto [...] áżaż przedtym niebyło Sektarzow doſyć/ á wżdy ſądny dźień nieprzyſzedł? LeovPrzep G3v; RejAp 53v (15); toć ia mężátek nie miłuię/ á wdy mię pan Bog tákową ráną náwiedził. GórnDworz T (18); HistRzym 3 (4); Piotr zgrzeſzył iáko y Iudaſz/ gdy ſie záprzał Páná ſwoiego/á wżdy ſie Pan nád nim zmiłował. RejPos 290 (83); BiałKat 190v (5); BielSat Hv (10); GrzegŚm 50; HistLan E4v (9); Nie gniewa ſie Miſthrz ná dziecię/ á wżdy mu cżáſem miotełką wytnie: nie gniewa ſie myſliwiec ná ieleniá á wżdj go zábije. RejZwierc 76v (40); BielSpr 69; WujJud 61 (3); WujJudConf 55v; BudBib Tob 14/10 (3); MycPrz II B2 (3); WierKróc B2 (2); BiałKaz Iv; BudNT b3v przedm; CzechRozm 31v (71); PaprPan T4 (6); ModrzBaz 99v (2); SkarJedn 246; SkarŻyw 207 (2); Prośi też zá vmárłym/ ſtoiąc z nim przy grobie/ żeby w nim mogł trup iego odpocżywáć ſobie: á wżdy záś w krotkiey chwili wyrzuca go z niego CzechEp 363 (37); NiemObr 146 (4); GórnRozm D4 (9); WerGośc 252 [idem GórnDworz T]; BielSen 12 (7); BielSjem 23 (2); PudłFr 24 (2); POd ſzopą śię národźił/ ktorego wſzyſtek then Swiát był/ á wżdam nie miał/ kędyby śię ſkłonić miał. ArtKanc B15v (8); BielRozm 16 (3); PaprUp F2 (2); ZawJeft 25; KochPij Cv; OrzJan 103 (2); WyprPl C2v; LatHar 234 (3); WujNT 555 (15); WysKaz 26 (2); SiebRozmyśl I2; wſzák y teraz Bogá ná oko nie widźirn/ á wżdy do báłwochwálſtwá nie idźiem? SkarKaz 487a; CzahTr L2 (2).

»a wżdy jednak« (6): ktorzy ptaſſkowie áni orzą/ [...] áni do gumná wożą: A wżdy iednák głodem nieumieráią KrowObr 149; Mącz 84c; Tu ſlyſzyſz iáko tho ſą ſłowá iáſne á zrzetelne/ á wżdy iednák cżárt kuśi ſie y o to/ iáko by thy ſłowá wywroćił. SarnUzn D4v (2); WujJud 244v (2).

»a wżdy (wdy) przedsię (przecię)« (25): ábowiem y Dyábli to wiedzą/ á wżdy przedſię potępieni będą KrowObr 55 (6); Obácżże co zá roſkoſz być w pocżćiwym ſtanie/ A wżdy przedſię to v nas záwżdy będzye tanie. RejWiz 188 (3); GórnDworz G4; RejPos 50v (4); MycPrz II B; CzechRozm 147 (4); niebyłá żadna rzecz v Céſárzá/ któréjby mu ſie Céſarz nie zwierzał: á wżdy przećię táká [...] świetność/ niemogłá w nim żalu y ſmętku z odprzyśiężonéy wiáry nigdy zatłumić OrzJan 36 (6).

»a zasię (zaś)« (7): HistAl F6; RejZwierc 21v (2); A ácżkolwiek pokoy miedzy ſobą cżęſto ſtánowili/ ále go záśię dla ledá przycżyny rwáli: przymierze bráli/ á záśię ie tárgáli. ModrzBaz 105v; SkarJedn A4; CzechEp 214; WujNT Ioann 11/8.

C. Spójnik a w funkcji nawiązującej (23 718):
a. Wprowadza wypowiedzenie otwierające nowy fragment tekstu (15 664): ZapWar 1507 nr 1980 (43); Them goſzczinczem może mynącz pana Poſnanſkiego [...] A czoſzią thknye kvpczow czi rozno ydą bo zrozlicznich myaſth ydą MetrKor 57/117 (54); ListRzeź (2); BierRaj 18; PowUrb +4; March1 A2 (2); On rzekł á iuż mi przymawiaſz/ Moiey prawdzie ſie pzzećiwiaſz [!J BierEz M2 (57); OpecŻyw 135 (115); ForCnR D2 (11); LibLeg 6/159 (190); PatKaz I 1 (6); PatKaz II 80v (14); PatKaz III 141v (5); nigdy ſie [Asenech] żadnemu mężowi nye vkazowała/ a była wyeżá przy palacu onego xyążęcya oyca iey wyelka HistJóz B3 (23); KlerPow 4; TarDuch A5 (11); FalZioł IV 11d (108); BielŻyw 154 (7); GlabGad L7 (3); TEdi krol Sálomon [...] doprowádzon ná páłac iáko mocny y bogáty pan. A mátká Márchołtowá [...] náláłá garniec czyſtego mleká March2 Dv (2); [królewna Wandalów] w rzekę wſzkociła, ktorą dziſia Wiſtła zową. A dla pewnieyſzey o Wandalach hiſtoriej trzeba wiedzieć MiechGlab 41 (13); BierRozm 20 (3); KłosAlg D2v (2); KlerWes A2; March3 T7; WróbŻołt 118/43 (19); WróbŻołtGlab A4 (2); RejŁas 411; ábowiem y obłoki wyznawáią dziwne ſpráwy iego. A iſćie oſobnego podziwienia ieſt ten wielmożny bog naſz RejPs 99v (231); ZapMaz V S 2/335 (3); LibMal 1543/67v (86); RejRozpr A3 (13); ComCrac 13 (13); Goſpodyniey Kolenda. A ta pani ſlicżnie chodzi Noſi ſukienkę od zieleni LudWieś A3v; SeklWyzn b2 (3); RejJóz D6 (77); A zamykaiąć rzec/ roſkazał nam pan Chriſtus abyſmy proſſily SeklKat T3v (32); Liepſſi ziwot na ſwobodzie Niſz wroſkoſſi a wniewoli [...] A marnie to kazdi placzi Kto prze pichę wolnoſcz traczi RejRozm 396 (5); (did) Sumnienie karże Kupca jż ſię dawno nieobacżił (‒) A yuż bacżiſs że w prżigodzie Zle pływacż prżecżiwko wodzje RejKup q4 (113); RejKupSekl a4v (2); HistAl Gv (33); HistAlHUng A2v (2); KromRozm I M3v (19); Ktoryi ia tobie wiernié ſprzám czytelniku miły/ A ſtem nielitui oſtatka posłuchać. MurzHist A4v (17); Gdźie iéi [łodzi] téſz wały barzo cięſzko czynili/ Bo był wiatr przeciwny/ A Ieſus czwártyi ſtráży nocnéi ſzedł do nich MurzNT Matth 14/25 (81); MurzOrt B3 (2); KromRozm II r4 (28); KromRozm III A5 (44); Diar 97 (18); DiarDop 103 (5); Bachus [do Mierności] A tyżeś to wyleciáłá/ Prożnych tu ſłow nábáiáłá BielKom E8v (2); Potrzebáć [...] áby Kolegia były/ do ktorychby rodzicy ſyny ſwe ná náuki dawáli [...] gdi ſie nie práwye domá náucżyć nye może/ á dla cżegoby to było [...] yeſſcże nyektore przycżyny przyłożem. GliczKsiąż L2 (11); Pan záwżdy wyernego/ choć w vboſtwie/ nie przebacży. A thu ieſth przykład wſzytkiemu koſcyołowi LubPs Iv marg (89); áby ná tych Sądźiech [...] żaden ſye niewiádomoſcią nie wymawiał. A dla lepſzey pewnoſći [...] thedy ná táki Sąd wyłożony trzy kroć thegoż dniá po ránu dzwonią. GroicPorz 1v (49); GroicPorzRej C3v; KrowObr 212v (93); RejWiz 44v (290); Leop 2.Reg 5/8 (401); OrzList b4v (6); UstPraw K2 (45); KochZuz A5 (3); LeszczRzecz A6v; A niechay narodowie wżdy poſtronni znáią/ Iż POLACY nie Gęśi/ iż ſwoy ięzyk máią. RejFig Ee4 (9); ten [rycerz] nigdy z nieprawdą/ niechciał być w przymierzu. A dobrze/ kiedy ſie ták/ omylny ſwiat mieni/ Iż kiedy mądrzy milcżą/ niech mowią ſzaleni. RejZwierz A6v (59); RejZwierz (Wirzb) A4v; WyprKr 14 (2); OrzRozm T (21); Otoż wam ieſt zoſtáwion dom wáſz opuſthoſzony/ á zaprawdęć wam powiedam że mię nie vyzryćie BibRadz Luc 13/35 (413); BielKron 44 (279); GrzegRóżn M4v (27); KwiatKsiąż P2v (51); KochSat C (4); KochZg B (4); Mącz 223a (6); OrzQuin Aa4 (27); A tu niech będźię [!] Koniec tey náſzey roſpráwy Prot E (3); Iſtność álbo będący poſłał mię do ciebie. A ieſzcże trzebá obacżyć nieiákie rozeznánie miedzy tym ſłowem Náturá á miedzy Iſtnoſcią. SarnUzn B5v (43); SienLek 44 (62); LeovPrzep B4v (4); RejAp 59 (350); RejAp (Wirzb) Cc6; Ieſt tego w Hiſtoriach ták wiele[...] Rzekł tu pan Boiánowſki. A wie to Bog pánie Koſtká/ tákli też to było/ iáko w Hiſtoriach ſtoi GórnDworz Z6 (78); GrzepGeom B3v (3); byli dwá rycerze/ á ieden był ſpráwiedliwy y bogoboyny/ drugi był łákomy á bogáty [...] A rycerz ſpráwiedliwy/ miał niektorą źiemię gránicżną á przyłącżoną [ź]iemi onego łákomego HistRzym 73v (136); RejPos 301 (287); RejPosWiecz2 91 (18); RejPosWiecz3 98v (8); BiałKat 88v (24); BielSat I4 (5); KwiatOpis [C2] (5); GrzegŚm 7 (24); HistLan B (18); Pan cżęſto Phárizeuſze gromiąc/ obłudnymi ie zowie. A iuż ná tym doſyć niech będźie/ coſmy o pierwſzey Przykazánia tego cżęśći mowili KuczbKat 340 (69); RejZwierc 171 (383); BielSpr 41 (15); KochMon 28 (2); WujJud 84v (38); WujJudConf 238v (47); RejPosRozpr c2 (3); RejPosWstaw [1433]v (34); BudBib 1.Reg 3/1 (189); HistHel B3 (8); MycPrz II [B3]v (11); Strum [H]v (56); WierKróc A3 (2); BiałKaz H (11); inácżey być niemogło/ áni ſię godziło. A ná oſtátek choćby żadney ztych [...] przycżyn do tego niebyło/ tedy by mię oná iedná/ ktorą tu przytocżę/ łácno przemogłá. BudNT aij2v (163); StryjWjaz A3 (9); CzechRozm 55v (173); PaprPan Y3v (38); A naprzod káżdy z was Panu Bogu dziękuy/ zá tę łáſkę wyſoką KarnNap C2 (14); ludźie młodego wieku [rodziców swych naśladują]. A tu radbych to widźiał/ áby káżdy rodźić [!] wſię weyrzał/ ieſliże ſwoich dźiatek obycżáiow nie ſam więcey popſował? ModrzBaz 11v (224); ModrzBazBud VI (6); Stárego zakonu o brákowániu y cżyſtośći ábo niecżyſtośći potraw nie trzymamy. A to co o krwi y dawionym Apoſtołowie powiedzieli/ do cżáſu tylo trwáć miáło SkarJedn 238 (103); KochOdpr B2v (8); Oczko A4 (32); tyś wſzytkim życzliwy. A niemáſz ták lichégo ná świećie ſtworzenia/ Coby ſye nie ćieſzyło z twégo opátrzenia. KochPs 210 (11); ſzedł iuſz ná on cżás y mieyſce dyſputácyey náznácżone Arryuſz [...] á idąc przez rynek Konſtántego: pádłá nań wielka boiazń SkarŻyw 390 (161); panowyę opyeknowyę[!] wſzyeli stego dworu yedenaſzcze talaroff temu dzyeczyęczu [...] a czo ſzyę tyczyę o Ruchna Matczynyę tę trzi szyoſtri wrowny dzal braly ZapKościer 61 (111); KochTr 16 (4); A tu iuſz Czytelniku miły po długiey nići kłębká będziem dochodzić StryjKron 66 (80); CzechEp 290 (297); CzechEpPOrz xx3v (5); NiemObr 110 (53); KochEpit A4 (2); KochFr 84 (18); GórnRozm E3 (102); DZIEWOSŁąB IANA KOCHANOWSKIEGO. A Ia záś ták rozumiém/ że do ożenienia [...] ſzukáć trzebá/ [...] cnoty KochDz 104 (3); KochMuza 25; KochSz C3v (5); ReszPrz 110; ReszHoz 125 (4); ReszList 192 (9); WerGośc 203 (12); WerKaz 283 (7); WisznTr 9 (3); BielSen 17 (2); BielSjem 18 (6); KochPam 86 (3); KochPieś 43 (23); KochSob 59 (3); KochTarn 79 (3); PudłFr 73 (5); ArtKanc A8v (28); BielRozm 9 (4); KmitaPsal Av; PaprUp D2v (15); KochProp 7 (5); KochPropKKoch 4; KochWr 21 (16); ZawJeft 11; ActReg 165 (60); GostGosp 1 (92); GostGospSieb x3 (3); GrochKal 22 (5); Phil P2 (21); Tenże rozum człowieczy powieda o prawdźie/ który y o nieprawdźie: á prawdá bydź nie mogłáby/ by nie było kłamſtwá GórnTroas 3 (23); KochCn B3v (4); KochCz A3v; KochPij C (2); GrabowSet A2 (13); MWilkHist Lv (17); OrzJan 27 (16); KochFrag 46 (16); OstrEpit A2 (2); LatHar 688 (100); KołakCath C (2); KołakCathOkuń A2; KołakSzczęśl B4 (10); A We dni one przyſzedł Ian Krzćićiel/ każąc ná puſzczy Iudſkiey/ y mowiąc: Czyńćie pokutę WujNT Matth 3/1 (670); WysKaz 39 (26); JanNKar B (9); JanNKarGórn G3v (2); JanNKarKoch E3v (3); SarnStat 66 (406); SiebRozmyśl A3v (25); WitosłLut A3v (7); GrabPospR K4 (40); PowodPr 79 (25); SkarKaz 581a (62); VotSzl E (6); KlonKr B2 (3); KlonKrGum Av; KmitaSpit B2 (2); CiekPotr 90 (9); CzahTr I2v (12); GosłCast 18 (5); PaxLiz B3 (4); SkarKazSej 689b (30); KlonFlis H (8); SkorWinsz A2v; SapEpit B3 (3); KlonWor 81 (15); PudłDydo nsygn 1v (5); ZbylPrzyg B4v; Co ma człowiek nie twego? á ktory ſie chlubi Z dárow twych/ wieczny Krolu/ dáry twoie zgubi. SzarzRyt B2 (7).

Połączenia: »a dlatego; a dlategoż; a dlategoć« (154 : 40 : 1): BierEz C4; OpecŻyw 71 (46); PatKaz I 8v; ktorey rzeczy konyecz dobry wſzytka rzecz dobra/ a dla tego mouy Apoſtol wſzytko czynczye ku chwale bozey PatKaz III 145v; HistJóz D4 (4); FalZioł V 25v (16); BielŻyw 66; GlabGad H3 (4); KłosAlg A2; LibLeg 7/34v; WróbŻołt 31/5 (11); RejKup f3; HistAl G2 (8); KromRozm I I3v (2); KromRozm II k3v; KromRozm III B4v (4); LubPs N5 (5); GroicPorz a3v (5); Leop Zach 1/16 (4); A dla tegoż też Pan thák mowi/ Wyćiągnę rękę moię nád Edom. [Idcirco sic dixit Dominus Deus: Et extendam manum meam super Edom] BibRadz Ez 25/13 (34); BielKron 225; GrzegRóżn [K4v]; Quapropter nihil eſt quod metuas, A dla tego ſie nic nie obaway. Mącz 338c (2); GórnDworz Y4 (8); GrzepGeom M4v (2); HistRzym 122; BiałKat 23v; WujJudConf 5 (2); BudBib 4.Esdr 11/45 (9); PaprPan Z4v; ModrzBaz 65v (6); SkarJedn 158; PaprUp L4 (3); KołakCath C4v; WujNT 1.Cor 14/13; SarnStat 11 (4).

»a i« (71): BierEz D3v (5); OpecŻyw 173; LibLeg 7/8v (4); RejPs 114 (2); RejKup o7 (6); MurzNT Luc 24/22; RejWiz 166 (5); RejFig Cc3 (2); RejZwierz 100; A tákże ſie sſtáło y drugim ſynom BielKron 65; Mącz 48a; RejPos 10 (2); RejZwierc 7v (8); KochMon 21; WujJudConf 13; A y ia nieday tego Boże ábym miał grzeſzyć Iehowie BudBib 1.Reg 12/23; BiałKaz ktv; CzechRozm 218v (4); CzechEp 127 (6); GórnRozm C (2); KochMuza 27; ReszList 182; KochWr 19; ActReg 95 (3); A był y napis nád nim [Chrystusem] nápiſány/ piſmem Greckim/ y Lácińſkim/ y Hebráyſkim LatHar 725; RybGęśli A4; A proſzę y ćiebie towárzyſzu właſny/ pomagay tym ktore w Ewángeliey ſpołu zemną prácowáły [Etiam rogo et te germane compar, adiuba illas] WujNT Philipp 4/3 (3); SarnStat 439 (2); GrabPospR N3; VotSzl B4; GosłCast 28.

»a ktemu; a ktemuć; a ktemuż« (97 : 1 : 1): A k temuć ieſt moiá rádá/ Ták cżyn iżby byłá bláda BierEz Qv; a k themuſz mouy Szwyąty auguſtyn PatKaz II 73v; MetrKor 59/281v (2); FalZioł V 17d (4); LibLeg 10/66; LudWieś A4v; RejKup k8v (3); Diar 30; KrowObr 111v; RejWiz A4 (6); Leop Hebr 10/11; OrzList d4; UstPraw Iv; BibRadz Num 4/21 (5); GrzegRóżn [G4]v (2); RejAp 23 (7); GórnDworz Ee4v (2); RejPos 106 (9); HistLan Fv; RejZwierc 153v (6); BielSpr 15; WujJudConf 17v (2); CzechRozm 32v; ModrzBaz 1 (6); SkarJedn A4; SkarŻyw 2 (4); ZapKościer 51; CzechEp 304 (2); ReszList 184; WerGośc 204; Phil G4; LatHar 130; A k temu w oneż dni/ ná ſługi me/ y ná ſłużebnice moie wyleię z Duchá mego [Et quidem super servos meos, et super ancillas meas in diebus illis effundam de Spiritu meo] WujNT Act 2/18 (3); SarnStat 91 (5); PowodPr 62; SkarKaz 3b (9); SkarKazSej 684b (2).

»a ktemu i« (5): Leop 3.Esdr 6/17; RejAp 33v; PaprPan V4; A ktemu y iednego chlebá pożywáć nam dano/ ábyſmy ſię [...] wſzyſcy iednym chlebem ſtawáli. SkarJedn A2v; CzechEp 178.

»a ktemu też« (3): MurzNT Luc 16/20; SienLek 149; á ktemu też proznuiące vczą ſię chodźić dom od domu [Simul autem et otiosae discunt circuire domos] WujNT 1.Tim 5/13.

»a ono« (14): A ono Lactuka wątrobę odwilża FalZioł nlb 35 przedm; RejKup m3; RejZwierc 32v; Strum P3; A ono mowi piſmo: nie kto ludziom/ ale kto ſię Bogu podoba/ ten chwálebny ieſt. SkarŻyw 185 (2); GórnRozm B2v (2); PaprUp H4v (2); LatHar 693; SkarKaz 313b (3).

»a oto; a otoci; a otoż« (136 : 1 : 1): tzo ſie narodzi s ciebie/ ſyn bożi wezwán będzie. A oto Elzbieta przyrodzoná twá/ w ſtaroſcij ſwe pocżęla ſyna OpecŻyw 8v; ForCnR Ev; A otoci moj chcą mię poniewoli we zdrowiu zachować MurzHist O (2); MurzNT Matth 28/20 (4); LubPs P6; Leop 1.Reg 11/5 (14); RejAp 3v (2); A otoż ſą oſtátecznemi ktorzy będą pierwſzemi/ á ſą pierwſzemi ktorzy będą oſtátecznemi. [Et ecce sunt novissimi, qui erunt primi, et sunt primi, qui erunt novissimi.] BibRadz Luc 13/30 (16); BielKron 43; RejPos 108 (4); GrzegŚm 61; HistLan F; BudBib Iudic 4/22 (21); BudNT Luc 23/50 (7); CzechRozm 14 (2); CzechEp 371; KochSz B4v; MWilkHist Dv (3); LatHar 693 (3); A oto przychodzę rychło. [Et ecce venio velociter] WujNT Apoc 22/7 (52).

»a owo; a owa; a owaciem« (6 : 3 : 2): Kozá gdy precż wychodziłá/ Koźlę w chlewie oſtáwiłá: [...] A owaćiem wilk przydybał/ Dźiurą w chlewie koźlę vźrzał BierEz N2 (2); ForCnR C4v; A owá s ſtało śię iéſt/ że vmárł żebrák i doniesion ieſt od Angiołów [...] na łono Ąbrahamowé [Factum est autem mori pauperem, et asportari eum ab angelis in sinum Abrahae] MurzNT Luc 16/22 (2); ácż ſzkody żal było nieco oycu: ále [...] za to go niekarał. A owo gdy drugi raz konie licżyć pocżęto/ wſzytki ſię nálázły. SkarŻyw 527 (6).

»a owszem; a owszejki; a owszeki« (22 : 2 : 1): Kożda mi iágnię vrodzi/ Co ſie tu przez rok przypłodzi: Pátrzyſz więc roku drugiego/ Iákie ſtádo będzie z tego. A owſzeyki do cżterech lat/ Będę w owce bárzo bogát. BierEz Q3; ForCnR C4; RejPs 22 (8); Diar 87 (2); DiarDop 101 (2); LubPs O4v; RejWiz 152v; A owſſem y ia będę kláſkał ręką w rękę [Quin et ego plaudam manu ad manum] Leop Ez 21/17 (3); Atque aedepol ea res eſt, A owſzeki tá rzecz yeſt. Mącz 19b; RejPos 351 (3); KuczbKat 265; CzechRozm 207.

»a potym; a potem; a potymże« (290 : 8 : 1): PowUrb + 3v; Ezop tákowy koniec miał/ Ktory wſzem Krolom mędrował. A potymże w krotkiey chwili/ Delfowie ſkaráni byli BierEz H2 (8); OpecŻyw 63 (5); PatKaz II 69; ZapWar 1525 nr 2317 (4); HistJóz C (6); FalZioł IV 46b (42); BielŻyw 47 (2); LibLeg 7/42 (11); WróbŻołt M7v (2); RejPs 154v (3); LibMal 1543/68 (7); SeklKat D (2); RejKup c8v (2); HistAl G7 (3); A Potem przebywáł Ieſus w Galileiéi MurzNT Ioann 7/1; GroicPorz i3v (3); KrowObr B2 (9); RejWiz 26v (8); A potym vmárł Iozue ſyn Nun [Et post haec mortuus est losue] Leop Ios 24/29 (7); UstPraw A3 (2); A potym zdechł Oſiełek/ więc ony brzemioná/ Ták s chłopem poſpołu/ włożono ná Koniá. RejZwierz 121 (7); BibRadz Gen 23/19 (15); OrzRozm V2v; GrzegRóżn A3; KwiatKsiąż D3; OrzQuin Kv; SienLek 44 (3); RejAp 63 (12); GórnDworz M2v; GrzepGeom K2; HistRzym 40 (4); RejPos 52 (2); BielKron 335 (7); RejZwierc 175 (11); BiałKat 58v; KuczbKat 185; BudBib Gen 6/1 (19); BudNT Apoc 18/1 (3); CzechRozm 172 (2); PaprPan Hh3v; SkarJedn 166; Oczko 30; SkarŻyw 511 (2); StryjKron 747 (12); ZapKościer 27v; CzechEp 320 (28); ReszList 161; WerGośc 242; BielSjem 26; GostGosp 52; MWilkHist B2 (2); OrzJan 27; A potym gdy Ian był wydan/ przyſzedł Ieſus do Gálileiey [Postquam autem traditus est Ioannes] WujNT Mar 1/14 (12); SarnStat 867 (8); PowodPr 47; KlonWor 73; PudłDydo A3v; ZbylPrzyg ktv.

»a przedsię; a przecię; a przedsięż« (11 : 2 : 1): A Przedſięż to Woyth hárcuie Rad iż panu pochlebuie RejRozpr B2v; SarnUzn C2v (2); A ktoż Hetmánem? Rozum. A ktoż ná ſtraży? Rozmyſł. A kthoż ſzpiegiem? Cżuyność á Bácżność: á przedſię ſie nie nie lękáć. A przypádnieli co niewiádomie/ więc ſie bronić á ſzkody wetowáć. RejZwierc 153 (5); CzechRozm 85v (2); ModrzBaz 78; CzechEp 119; tám nie w polu obieráią/ ále obieráią w Murże/ y ieſzcze tych dobrże záwrą [...] áż Pána obiorą. A prżećię poki nie obiorą Páná/ ieſt tęn kto rżądźi á zbrodnie karże. GórnRozm Av (2).

»a przeto; a przetoż; a przesto; a przetoc; a przestoć; a przestoż« (536 : 333 : 94 : 3 : 1 : 1): A przeto kto chce bogáty być/ Oplwawſzy ręcże trzebáć robić BierEz I2 (6); OpecŻyw 118 (40); OpecŻywPrzedm C4; ForCnR D4 (7); MetrKor 38/501; PatKaz I 11v (10); PatKaz II 64 (83); [bog] chczyal yz by przeſz yey porodzenye ſyna bozego bylo naprauyone kozde tego upadlego ſzwyata ſtadlo O a przeto grzeſzny czlouyecze pathrz yako uyſoko maſz mylouacz yako theze barzo czczycz maryą ſzlyczną panną PatKaz III 92 (16); HistJóz B2 (3); TarDuch D5v; FalZioł I 5c (27); BielŻyw 72 (3); MiechGlab 25 (4); BierRozm 8; LibLeg 8/133 (3); WróbŻołt 70/18 (14); A przeto ſnadz niewytrwa bog áby nie miał wykorzenić ćię RejPs 78v (11); ComCrac 15v; LudWieś A4v; SeklKat A5 (3); RejKup p2; HistAl C8 (3); KromRozm I I3 (6); KromRozm II b2 (10); KromRozm III B4 (14); Diar 56 (5); GliczKsiąż O8 (17); LubPs M4 (11); A przeſtoć ná to pytánie twoie/ dam troiáką odpowiedz. KrowObr 214; A przeſto opuśći tzłowiek oycá ſwego y mátkę/ y przyłątzyſie do żony ſwoiey/ y będą dwoie iedno ćiáło. KrowObr 221 (98); Leop Eccle 4/4 (38); BibRadz Ez 29/19 (111); OrzRozm H4v (5); BielKron 207 (3); GrzegRóżn B (20); KwiatKsiąż A3 (17); Mącz 164b; OrzQuin P3; Prot D2v; A przetoć Gálenus nie rádźi częſto krwie dla czyśćienia innych wilkośći puſzczáć SienLek 33v (23); LeovPrzep a2 (5); RejAp 19 (7); GórnDworz C8v (78); GrzepGeom O2v; HistRzym 23v (32); BiałKat 106 (5); RejZwierc 36 (3); WujJud 58 (3); WujJudConf 247v (8); RejPosRozpr b4 (3); RejPosWstaw [412]v (3); BudBib Iob 7/11 (33); A przeſtoż vpadek máiąc prżed oczymá Paná Boga wzywaymy żebyſmy ſie w niebeſpieczęńſthwá nie wdawáli MycPrz II B4 (4); BudNT Eph 2/19 (2); CzechRozm 96v (13); ModrzBaz 75 (79); ModrzBazBud VI; CzechEp 336 (3); GórnRozm Fv; WerGośc 230; WerKaz 301 (3); ArtKanc B6v (3); KochWr 26; GrabowSet K3;. LatHar 482 (4); KołakSzczęśl A4v; A przeto z owocow ich poznaćie ie. [Igitur ex fructibus eorum cognoscetis eos.] WujNT Matth 7/20 (59); WysKaz 20 (10); SarnStat 592 (20); PaxLiz E4 (2); A przetoż bráćie do dobrego mienia Z nienagłá ſtąpay KlonFlis E; KlonWor 51 (4).

»a snadź; a snadźże« (212: : 1): Bacż tzo ſie dzieie/ bo możeſs ſie niecżego naucżytz/ a ſnádz wątpiſs dlá cżego chciál Iozeff tę pannę opuſcijtz OpecŻyw 13 (3); LibLeg 10/151v (3); RejŁas 411; RejPs 38v (67); RejRozpr C3v (15); LudWieś A4; A ſnadz nie ieſt żadne zwirzę/ tak vporne waſniwe Iako ſlyſzę białe głowy/ a gdy ktemu pletliwe RejJóz C4v (12); SeklKat H4; RejKup B (28); KromRozm II m; Diar 65; BielKom D6v; GliczKsiąż L8 (3); GroicPorz bb2v; RejWiz 16 (9); RejFig Dd; A ſnadź że y ći młodſzy/ z rownáli s ſtárſzymi/ Pięknie ſwoy ſtan ſpráwuiąc/ iáko dobrze wiemy. RejZwierz 70v (11); BielKron 16 (3); RejAp 185v (3); A ſnadź źwirzęthá leśne lepſzy żywot wiodą/ niż ten/ kto bez białychgłow żywie. GórnDworz Bb6 (7); RejZwierc 269v (29); MycPrz II B; WierKróc B; BiałKaz L4v; PaprPan M2; GórnRozm M4; ArtKanc K15v; GórnTroas 58.

»a stąd; a stądże; a stądci; a stądżeć« (81 : 18 : 4 : 1): OpecŻyw 32 (2); OpecŻywPrzedm C3v; PatKaz III 106v (2); FalZioł I 76b (5); BielŻyw 143; GlabGad G (3); BierRozm 11; a ſtąd nam może wzroſc przyſluga RejPs 138v (2); RejRozpr H4v (2); LudWieś A4 (2); HistAl L8 (4); A ſtątżeć mi pochodźi ſtrach i żałośc niewymowná MurzHist O4v; BielKom F; A s tąd że też bękárći wedle Práwá Mieyſkiego máią krewne/ ále po wrzećienie nie po mieczu GroicPorz ff (10); GroicPorzRej C4; KrowObr 2v (5); A ſtądći to przypada ono zámieſzánie/ Skąd więc roſtą vpadki/ roście krwie roźlanie. RejWiz 174v (5); Leop Num 21/11 (2); BielKron 23 (22); GrzegRóżn M3 (2); Mącz 358a; SarnUzn F4; RejAp 82v (5); GórnDworz C4 (4); GrzegŚm 34 (2); KuczbKat 105 (2); RejZwierc 188v (2); WujJud 194v; WujJudConf 13v; ModrzBaz 112v (5); GórnRozm L3v; A ſtąd poznayćie doświádczenie iego/ iż iáko ſyn oycu/ zemną ſłużył w Ewángeliey. [Experimentum autem eius cognoscite, quia, sicut patri filius, mecum servivit in evangelio.] WujNT Philipp 2/22 (3); SarnStat 1056 (2).

»a syc« (2): A ſyc/ tedyć tá Linia proſta/ do drugiéy proſtéy przytykáiąc/ czyniłáby álbo więcéy/ álbo mniéy niż dwá kąty proſté GrzepGeom G3v (2).

»a tak; a tako; a takoż; a takci; a także« (3402 : 57 : 20 : 3 : 1): MetrKor 31/621 (10); BierRaj 23v; Tedy ſie źiemiá vłożyłá/ A nędzną myſz porodziłá: A tákoż z onego wielkiego ſtráchu/ Było doſyć wſzędy śmiechu. BierEz Nv (30); A záli do Galilee przydzie kryſtus? wſſako piſmo mowi ijże ſ pokoleniá Dáwidowégo z miaſta Betleiem/ A tako byla ſwada oń między nimi OpecŻyw 76 (74); OpecŻywPrzedm C4v; ForCnR A4v (10); LibLeg 6/116 (157); PatKaz I 8; PatKaz II 33 (14); PatKaz III 118 (6); ZapWar 1551 nr 2684 (13); HistJóz A3 (4); FalZioł I 121a (82); BielŻyw 55 (10); BielŻywGlab nlb 4 (2); GlabGad N3 (30); MiechGlab 33 (3); BierRozm 19 (3); KlerWes Av; WróbŻołt 58/13; A ták przed ſie podnoſćie ſie fortki/ á niechay będą otworzony mocnoſći wáſſe RejPs 35 (88); LibMal 1543/76v (3); RejRozpr D2 (21); SeklWyzn a3 (5); RejJóz D4v (43); SeklKat A4 (22); RejRozm 405 (4); RejKup Bv (120); RejKupSekl a3v (2); HistAl F4 (25); HistAlHUng A2v; KromRozm I N3 (7); MurzHist Nv (5); MurzNT Matth 12/12 (3); MurzOrt B; KromRozm II d4 (19); KromRozm III A5 (31); Diar 91 (35); DiarDop 100 (23); BielKom B4v (9); LubPs A4 (97); GroicPorz Bv (23); KrowObr C4 (14); RejWiz 8v (131); A ták y ty ieſli mi daſz chwałę padſſy przedemną/ to wſzyſtko będzie twoie. [Tu ergo si adoraveris coram me, erunt tua omnia.] Leop Luc 4/7 (98); OrzList e2v (19); UstPraw F3v; LeszczRzecz A3v; RejFig Bb6 (4); RejZwierz 7 (17); OrzRozm L3 (9); A ták oto ia dźiś iuż tám idę/ dokąd y wſzyſcy inſzy ludźie [Et ecce ego vado hodie per viam universae terrae] BibRadz Ios 23/14 (279); BielKron 14v (264); BielKronCies Mmmm 3; GrzegRóżn C3 (17); KwiatKsiąż C2v (11); KochSat B4 (2); Mącz 276c; OrzQuin E (9); Prot A3; SarnUzn G4 (5); SienLek 13 (37); SienLekAndr a2v (2); RejAp E8 (104); GórnDworz B6 (58); GrzepGeom D (31); A tákże Appollon kazał pełny okręt pſzenice náſypáć HistRzym 10v (28); BielSat C (2); KwiatOpis C4 (2); GrzegŚm 10 (5); HistLan ktv (10); KuczbKat 300 (2); RejZwierc 135 (228); BielSpr 7 (24); WujJud 5 (27); WujJudConf 170v (22); A tákći cżęſtokroć Pan bog tych śrzodkow w podpomożeniu náſzym vżywáć racżył/ ktore ſie nam niepodobne być zdádzą. RejPosWstaw 44 (4); KochList 1; BudBib 1.Mach 5/33 (192); HistHel B3; MycPrz II Av (7); Strum E2 (20); WierKróc A3; BudNT Luc 24/50 (29); CzechRozm 10v (130); PaprPan Aa4v (2); ModrzBaz 104v (69); SkarJedn 6 (22); KochOdpr B3v (4); KochPs 5; SkarŻyw 15 (21); ZapKościer 55v (53); KochTr 24; StryjKron 16 (26); CzechEp 5 (62); CzechEpPOrz xx4v; KochFr 32; GórnRozm A2v; KlonŻal A2v (2); WerGośc 218 (4); WerKaz 279; WisznTr 35; BielSen 17; BielSjem 24 (6); KochPieś 23; KochTarn 78; PudłFr 34 (5); ArtKanc D8v (9); BielRozm 16 (3); PaprUp G2 (5); ZawJeft 18; ActReg 164 (2); GostGosp 4 (8); Phil E4 (3); GórnTroas 39; OrzJan 27; LatHar 15 (9); KołakCath B (2); KołakSzczęśl Cv; A ták wſzytkiego pokolenia/ od Abráhámá áż do Dawidá/ ieſt pokolenia czternaśćie. [Ornnes itaque generationes ab Abraham usque ad David generationes quattuordecim] WujNT Matth 1/17 (99); WysKaz 15 (2); JanNKarGórn H2; SarnStat 4 (117); GrabPospR N3v; SkarKaz 352a; CzahTr Cv (7); GosłCast 50; PaxLiz E (12); SkarKazSej 685b (2); A tákći Frycżu iuż powiem po proſtu/ Gdy będźieſz niżey Wárſzáwſkiego moſtu/ Gołędźinowſkich oſtrow będźieć w ocży/ Wiſłęć zákrocży. KlonFlis F4 (2); KlonWor 4 (8); PudłDydo B2v (2).

»a tak więc«: Skąd więc roſtą powagi roſtą y pożytki/ Cnoty ſie zámnáżáią á niſzcżeią zbytki. A ták więc przychadzáią ku oney zacnośći/ W ktorey fáłſzu nie bywa áni omylnośći. RejWiz 7.

»a także i; a takież i; a też i; a takżeć i« (13 : 7 : 2 : 1): RejKup M; MurzHist S2v; KrowObr C3 (4); A tákżeć y dotknienie co theż wiele cżuie/ A przedſię iednák rownie nie wſzytkim ſmákuie. RejWiz 118v; A tákież więc y cżłowiek gdy ſie nie nádzyewa/ Wpádnie wiecżor ná deſzcżkę choć poránu śpiewa. RejWiz 130v (5); BibRadz 1.Cor 15/18; A też y ći nie ſtánowią dwu Bogow/ tymże wykłádem GrzegRóżn B4; RejZwierc 160 (7); BudNT Philipp 2/18; A także y ći poginęli/ ktorzy záſnęli w Chriſtuśie. [ergo et qui dormierunt in Christo perierunt.] WujNT 1.Cor 15/18 [idem BibRadz ]; SarnStat 131.

»a także też; a takież też« (5 : 1): a thakyeſz theſz ma bicz roſumyano o poddanich. krola yegomiloſczy MetrKor 40/823; A także téſz ieſli by cię noga twoiá gorſzyła/ odetni ią [Et si pes tuus scandalizat te, amputa illum] MurzNT Mar 9/44; KrowObr 104v; UstPraw Av; BibRadz 1.Reg [3.Reg] 22/12; GrzepGeom I4.

»a także też i« (4): A thákże też y gwiazdy choć ſie widzą máłe/ Ale w dziwnych możnoſciách záwżdy będą trwáłe. RejWiz 128v; RejZwierc 176v; SarnStat 94 (2).

»a także zatym«: A także za tym wyſſedl Iudáſs ku żydom OpecŻyw 94v.

»a tedy; a tedyć; a tedyż« (53 : 7 : 1): PowUrb +; BierEz P3v (2); OpecŻyw 168 (5); ForCnR Ev (2); PatKaz II 33v (14); PatKaz III 140 (2); WróbŻołt 7/8 (2); LibLeg 11/58; MurzNT Matth 24/14 (4); LubPs B2 (2); KrowObr 146v (2); I rzekł Abráhám: Ia przyſięgę. A thedvſz przymowił Abimelechowi o ſthudnię wody Leop Gen 21/25 (2); BibRadz Luc 21/27 (2); SienLek 21 (2); HistRzym 41 (4); A idąc tedy zwolennicy iego/ vcżynili thák iáko roſkazał im Iezus. RejPos 1v (4); BudBib 4.Reg 16/7 (2); A tedyć vyrzą ſyná człowieczego przychodzącego w obłokách/ z wielką mocą y chwałą. [Et tunc videbunt Filium hominis venientem in nubibus cum virtute multa et głoria.] WujNT Mar 13/26 [idem BibRadz Luc 21/27] (7); SarnStat 472.

»a tedy więc« (6): A tedy więcz będę ciebie ċhwalił panie Boże moy we wſzythkim ſercżu moim WróbŻołt 85/12 (6).

»a też; a także; a takież; a teżci; a takież ci; a takżeć« (463 : 88 : 10 : 3 : 1 : 2): A liſzká też tym vmyſłem/ Tedy też ſzłá w drogę ze pſem. BierEz R3 (3); MetrKor 34/134 (5); OpecŻyw 138 (7); ForCnR Ev (4); PatKaz I 11 (2); A thakyeſzczy ta myla panną yeſth zwyecznoſzczy poſzwyączona/ y ſtala ſyą koſzczyolem boſkyem PatKaz II 39v (2); GlabGad C4 (6); MiechGlab 87 (2); WróbŻołt C6; LibLeg 10/70v (8); RejPs 53v (10); LibMal 1543/68; RejRozpr C3 (5); RejJóz I7v (6); ZapWar 1545 nr 2646; SeklKat T3v (2); RejKup m3v (14); KromRozm I Bv (4); MurzHist H4 (5); MurzNT Mar 2/21 (8); MurzOrt Bv; KromRozm II e (7); KromRozm III K3v (3); Diar 92 (3); BielKom Dv; GliczKsiąż 18; LubPs A2 (7); GroicPorz mm (5); KrowObr 20v (6); RejWiz 169 (28); A teżći żaden nie wſzywa łáty ſukná nowego do ſtárego odzienia [Nemo autem immittit commissuram panni rudis in vestimentum vetus] Leop Matth 9/16 (5); UstPraw D (2); RejFig Aa (3); RejZwierz 42 (7); A także wy wroćiwſzy ſie/ płákáliſćie przed Pánem [Et reversi estis, et flevistis coram Domino] BibRadz Deut 1/45 (27); OrzRozm N (2); BielKron 338v (16); GrzegRóżn L (4); SarnUzn H4 (17); SienLek 159 (5); RejAp 10v (21); GórnDworz V (2); GrzepGeom A3v (3); HistRzym 124; RejPos 227v (23); BiałKat 113v; GrzegŚm 34 (2); KuczbKat a2 (3); RejZwierc 38 (39); BielSpr 54; WujJud 44 (4); WujJudConf 76v (9); RejPosRozpr c3v; BudBib 1.Mach 11/13 (8); HistHel Cv (2); MycPrz II B2; Strum K4v (8); BiałKaz H4; CzechRozm 250v (22); PaprPan G (4); KarnNap G2v; ModrzBaz 117 (8); SkarJedn 75 (4); Oczko 19; KochPs 151 (3); SkarŻyw 241 (3); StryjKron 777 (5); CzechEp 197 (36); CzechEpPOrz xxv; NiemObr 54 (2); GórnRozm C2v (4); WerKaz 294; PudłFr 45; PaprUp D3; KochWr 40 (3); ActReg 164 (6); GrochKal 16; ZapKościer 77v; GórnTroas 26; GrabowSet H3v; MWilkHist B3v (3); OrzJan 42 (2); LatHar 56 (6); KołakSzczęśl Dv; A tákżeć oni [Apostołowie] ſzli od oblicznośći oney rády/ ráduiąc ſię iż ſię sſtáli godnymi dla imieniá Ieſuſowego zelżywość odnieść. [Et illi quidem ibant gaudentes a conspectu concilii] WujNT Act 5/41; A tákże w nas okázuie śmierć ſkutek ſwoy/ á żywot w was. [Ergo mors in nobis operatur, vita autem in vobis.] WujNT 2.Cor 4/12 (21); JanNKar A4v; SarnStat 103 (24); SiebRozmyśl K2v; GrabPospR K4v; KmitaSpit Bv; SkarKaz 155b (5); GosłCast 72; SkarKazSej 663b (3); KlonFlis E (4); KlonWor 56 (2).

»a więc« (63): BierEz B (6); RejRozpr D3; RejKup 16 (4); GliczKsiąż M4 (2); RejWiz 59v (10); A więc y głupi przeglądáli mię [Stulti quoque despiciebant me] Leop Iob 19/18; GrzegRóżn K3; OrzQuin Y4; SarnUzn E7v; RejAp 66 (2); GórnDworz G2; HistLan A4v; RejZwierc 191 (4); CzechRozm 73v (4); PaprPan Yv; ModrzBaz 124 (5); Oczko 27; KochPs 163 (2); SkarŻyw A4v przedm; KochFr 25; GórnRozm E2v; ReszPrz 22; A wam więc nád ninieyſzémi [!] zwiérzchność ieſt dáná KochPieś 46; KmitaPsal [A5]v; GórnTroas 46; GrabowSet K; KochFrag 43 (2); WysKaz 32; SarnStat 270; KmitaSpit Cv; W żárty obracáią chleb/ á wino żeby zbytki ſtroili. A pieniądzom wſzyſtko więc hołduie. PowodPr 72; PaxLiz B3v.

»a wszak; a wszakoż; a wszako; a wszakci« (99 : 52 : 4 : 3): BierEz R2v (3); Mariá wezrzy ono twoy ſyn vmarl/ a wſſak zoglądámy ieſtli trzeciégo dniá zmártwy wſtanie. OpecŻyw 151v; A wſzakoż miedzy wſzemi Powojmi Chmiel ieſt nalepſy FalZioł I 153d (28); BielRozm 5; RejPs 149v (4); RejRozpr H3v (3); SeklWyzn Dv; RejJóz G6 (7); RejKup k7v (14); GliczKsiąż M7v; LubPs V2 (6); A wſzák też y pies rychley kiedy ſie sſtárzeie/ Záwżdy ſie w ogon gryzye/ záwżdy ſpárſzywieie. RejWiz 29 (16); RejFig Bb (3); RejZwierz 137 (3); SarnUzn B4 (3); SienLek 120; A thuby rzekł kto: A wſzakoś nam powiádał moy miły Pánie/ iż kſiążę tego ſwiátá związáne ieſt RejAp 23 (6); GórnDworz P7 (2); HistRzym 15; RejPos 270 (2); RejZwierc 61 (7); WujJud 12 (2); BiałKaz M2v; BudNT Kk3 (2); CzechRozm 167v (2); PaprPan Cc2v (3); SkarŻyw 153 (3); CzechEp 43 (3); PudłFr 26 (3); PaprUp G2 (2); MWilkHist Ev; WujNT Gal 3/15; PudłDydo B4v; A wſzákći mię do śiebie prośił ná weſele Sąśiad ZbylPrzyg A2.

»a wtym; a wtem« (76 : 5): PowUrb +3v (2); LibLeg 11/75v; HistAl C7v; A wtem miſerny człowiek głoſem wielkiem zawołał MurzHist F4v (2); MurzNT Luc 24/28; LibMal 1554/194v (2); KochZuz A3v; BielKron 842 (54); RejPos 73; BudNT Ioann 4/31; SkarŻyw 385 (3); StryjKron 757 (5); A w tym piaſczyſty obłok punkt niebá widomy Záſłonił ZawJeft 13; ActReg 128; A w tym przyſzli vczniowie iego: y dźiwowáli ſię że z niewiáſtą mowił. [Et continuo venerunt discipuli eius: et mirabantur quia cum muliere loquebatur.] WujNT Ioann 4/27; KmitaSpit C5v; GosłCast 60; KlonWor 14 (2).

»a wżdy« (9): A wżdyby cie też co kiedy ruſzyć mogło/ żebyś thák nie leżał márnie iáko ſłoń podpárſzy ſie drzewá RejZwierc 160 (7); RejPosWstaw [413]v; CzechRozm 32v.

»a wżdy przedsię jednak«: A wżdy przed ſie iednák łáią Choćia máło náuczáią. RejRozpr A2v.

»a zatym; a zatem« (92 : 1): OpecŻyw 168 (4); LibLeg 9/54v (2); LibMal 1543/67v (2); RejRozpr Kv; A zatem mu poviedzial pothstarosczi ZapWar 1548 nr 2656; KromRozm I H; KromRozm III G; Diar 51 (2); KrowObr 103 (2); RejWiz A4 (2); Leop 4.Esdr 11/29; OrzList f3v; A zátym Noe poznał iż wody opádły z źiemie. [Et cognovit Noach quod alleviatae essent aquae, quae erant super terram] BibRadz Gen 8/11 (3); BielKron 164v (6); GórnDworz X (5); HistRzym 67v (2); RejZwierc 179v (7); KochMon 22; BudBib Iudith 13/26 (3); Strum Lv; CzechRozm 152; SkarJedn 255; SkarŻyw 391; ZapKościer 36v; NiemObr 66; GórnRozm C3v (5); WerKaz 306; BielSen 11; ZawJeft 44; ActReg 138 (2); GórnTroas 29 (2); KochFrag 4; LatHar 320 (2); WujNT Gal 6/17 (2); JanNKar D4v; SarnStat 1002 (5); SiebRozmyśl A2 (2); GrabPospR K4 (3); PowodPr 3 (4); SkarKaz 421a; VotSzl Fv; CiekPotr A3 (2); CzahTr E4; GosłCast 7; KlonFlis G; KlonWor 4.

»a znać«: A to czo ża pacholę na wielbłądzie macie Znać iż nie z naſzey ziemie komu ie chowacie A znać iż to muſi być/ iednak czos dobrego Bo tho ſtan okażuie/ y oſſoba iego. RejJóz B8v.

b.Spójnik a wprowadza wypowiedzenie podrzędnie złożone, zaczynające się od wypowiedzenia podrzędnego; obok nawiązującego spójnika a na drugim miejscu stoi spójnik podrzędny (8054): Akyedy then poſel poyedzye [...] abyſzczye nanaſz dwor yego poſlaly MetrKor 38/321 (47); ListRzeź (3); BierRaj 19; LibLeg 6/116 (101); PowUrb +3v (2); March1 A4; March1 Wiet A2; Máłe wieſzą wielcy złodzieie: A gdyby ſpráwnie wieśili/ Máłoby Pánow oſtáwili. BierEz N4 (111); ty iemu będzieſs ſioſtra [...] ij matka. A gdyż to wyrzekl aniol/ zniknąl OpecŻyw 6v (74); OpecŻywList C2; ForCnR B3 (9); PatKaz I 1 (2); PatKaz II 61 (12); PatKaz III 147 (2); HistJóz Av (43); TarDuch Ev (2); A gdy ſie iuż Sęp ſtarzeie/ tedy mu ſie wirzclmi nos pod ſpod ſkrzywi FalZioł IV 27a (244); BielŻyw 48 (39); GlabGad Mv; March2 Dv (5); MiechGlab 10 (32); ZapWar 1535 nr 2413 (12); BierRozm 26 (5); KłosAlg F3v (2); Si aūt derelinquerint filij eius legem meā [...] A ieſtliby ſynowie iego opuſcili zakon moy WróbŻołt 88/31 (5); RejPs 23v (55); A yako skoro ye [pieniądze] wzyela do domu goſpodarza ſwego [...] ye donyoſla LibMal 1552/167v (23); RejRozpr C2v (6); ComCrac 16v (20); LudWieś ktv; SeklWyzn f4 (8); ConPiotr 31v; RejJóz I5v (12); SeklKat S4v (24); RejRozm 397; RejKup d7 (37); RejKupSekl a4 (4); A ize ſnadz obcowánie náſze [...] żądaſz wiedzieć/ tobie przez ten liſt opowiádamy. HistAl H2v (29); KromRozm I I2 (19); A im/ tak iaſné [...] pomſty bożyi przykłady/ rzadſzé ſą/ tym pilniei obaczáné być maią MurzHist Q2 (31); CAPITVLVM. XVI. A Gdy Sobbota przeminęła [...] kupiły wonnych maści [Et peracto Sabbato] MurzNT Mar 16/1 (51); MurzOrt B2; KromRozm II rv (32); A lubo wſſyſtcy byli ápoſtoły/ wſſákoż Pyotrowi dano yeft od páná [...] áby on [...] przełożonym był KromRozm III N6 (46); Diar 42 (52); DiarDop 111 (6); MrowPieś A4; BielKom A4v (4); GliczKsiąż H (14); LubPs B6 (22); A niż pocznie świádczyć/ tedy [...] przyſyęże GroicPorz x3 (127); GroicPorzRej C4 (2); A iż ty Kryſtuſá w ſwey mocy niemafz/ przeto go teſz offiárowáć niemożeſz. A gdyſz ták ieſt/ tedy ſie ſluſznie Mſzą brzydziemy KrowObr 189 (205); Wierz iáko Tobiaſzá Anyoł ſwięty gromił/ Iż ſie też niſko przed nim do kolan vkłonił. A kiedy tego niechcą y ſwięći duchowie/ Przecżże wáſzy máią chcieć tám zyemſcy oſłowie RejWiz 179 (162); od niepráwęgo łożá/ plemie będzie wygłádzone. A chodź by też długiego żywotá byli/ zá nic policżeni będą [Et, si quidem longae vitae erunf] Leop Sap 3/17 (295); OrzList g (20); UstPraw I (81); KochZuz A4v (2); LeszczRzecz A3 (3); RejFig A7 (6); RejZwierz 84 (37); Goski x2v; OrzRozm B3 (40); A gdy ſię przybliżył czás owocow/ poſłał ſługi [Cum autem appropinquasset tempus fructuum] BibRadz Matth 21/34 (225); A gdy thedy Iowiſz pięćkroć rázow ſwiát obſzedł/ vmárł ná wyſpie Krecie BielKron 25 (928); GrzegRóżn Nv (43); KwiatKsiąż G3v (7); KochSat C (7); Si variaret, A gdy by ſie odmienił Mącz 475d (9); MączLub; OrzQuin A4 (45); Prot D (11); SarnUzn Gv (28); SienLek 97v (66); LeovPrzep E4 (13); A iżby to y wedle rozumu nikcżemnego cżłowiecżego rzecż pewna byłá/ tedy to ſnádnie káżdy oſądzic może RejAp 196 (153); A chocia thá [białagłowa] będzie cnotliwą/ iednák roſpuſtnym ſmiechem [...] przypráwi ſie o nietrefną ſławę. GórnDworz Xv (32); A żeby to ták było/ tegoby ſye dowieść mogło GrzepGeom D (19); Rzekł iemu Domicyan. A nie będąli mi twe mądrośći pożytecżne/ thedy ia ſwe pieniądze ſtrácę. HistRzym 58 (207); A páklibych odſtąpił od niego [...] tedym tego pewnie iſt/ iż y on mnie odſtąpi RejPos 72 (267); RejPosWiecz2 93v (8); RejPosWiecz3 98 (16); BiałKat 328v (42); BielSat D2 (2); KwiatOpis A2v; GrzegŚm 4 (15); HistLan E3v (3); KuczbKat 20 (46); A ácż thu do cżáſu to mizerne ciáło w ziemi zoſtánie [...] ále duſzá [...] będzie w ręku Páńſkich RejZwierc 4v (200); BielSpr 57 (15); KochMon 19 (6); WujJud 132v (26); WujJudConf 242 (28); RejPosRozpr c4; RejPosWstaw [1434] (13); KochList 1; A choćiáſzby drugi mógł zápłáćić/ ledwie połowicę przynieſie BudBib Eccli 29/7 (110); HistHel B4v (6); MycPrz II C4v (16); Strum B3v (60); BiałKaz Mv (17); A gdzie ia odchodzę/ wiećie/ y drogę wiećie [Et quo ego vado scitis et viarn scitis] BudNT Ioann 14/4 (93); StryjWjaz B4 (6); CzechRozm 5 (202); PaprPan K2 (29); ZapMaz II G 61/159 (2); KarnNap E4 (15); A ácżkolwiek ſchadzki y bieśiády vcżćiwe niemáią być zábraniáne/ wſzákże w nich ma być znácżna ſkromność [Etsi autem congressus ... prohibenda non sunt] ModrzBaz 36v (157); ModrzBazBud VI (2); SkarJedn 128 (65); KochOdpr A2 (3); A chceli ſye téż Krwiſty ſkąpáć [...] będźie mu wolno Oczko 33v (60); KochPs 93 (7); SkarŻyw 384 (220); ZapKościer 17 (56); StryjKron 5 (88); A ponieważ to ták ieſt: że inſzych o tym świádectw zániecham: á cżemużby piſmo ś. miało być rzeſzotem ſzátáńſkim? CzechEp 120 (171); CzechEpPOrz x2v (2); NiemObr 78 (60); PRoſzono iednéy [...] A iż ſtáteczna byłá białagłowá/ Nie wdawáłá ſię z gosćiem w długie ſłowá. KochFr 23 (7); GórnRozm H2v (34); KlonŻal Dv; KochDz 105 (2); KochMarsz 154; KochWz 138 (5); KochSz A4v; ReszPrz 15 (17); ReszHoz 128 (2); WerGośc 214 (16); WerKaz 295 (5); WisznTr 4 (6); BielSjem 19 (2); KochPam 88 (2); A kiedy równé towárzyſtwo śiędźie/ Prędka dobra myśl KochPieś 48 (11); KochSob 58 (5); KochTarn 76 (3); PudłFr 55 (8); ArtKanc K18 (24); BielRozm 8 (2); PaprUp D2 (13); KochProp 14; KochWr 27 (2); ZawJeft 44 (3); Krol zawarł się ze dwiema Kanclerzoma [...] ażetam siedzieli przez pułtory godziny nie mogł tegoferre Marszałek ActReg 11 (47); A gdźieby ſie w boru zápaliło/ káżdy poddány [...] ma bieżeć gáśić GostGosp 12 (27); GostGospSieb x4; GrochKal 12 (2); Phil C4 (20); GórnTroas 4 (10); KochCz B2v (2); KochPij C3v; GrabowSet I (31); OrzJan 23 (8); KochAp 11; KochFrag 30 (3); MWilkHist C (7); LatHar 350(60); KołakCath B3; KołakSzczęśl A2 (5); RybGęśli B3v; A GDy ſię národźił Ieſus w Betlehemie Iudſkim [...] oto Mędrcy ze wſchodu ſłońcá przybyli do Ieroſolimy [Cum ergo natus esset Iesus] WujNT Matth 2/1 (510); WysKaz 36 (12); JanNKar A3 (3); JanNKarGórn H2; JanNKarKoch Ev; A żeby ſie Vltáie nie mnożyli/ áby żaden nie śmiał przyiąć [...] zbiegłégo kmiećiá SarnStat 1178 (657); SiebRozmyśl Kv (17); GrabPospR M2v (12); KlonKr D4v (4); KmitaSpit B4v (4); PowodPr 71 (17); A ieſli to prawdá iż Chryſtus zmartwychwſtał: ták y to prawdá iż my zmartwychwſtániē. SkarKaz 208b (64); VotSzl D2 (14); CiekPotr 52 (7); CzahTr C (8); GosłCast 38 (6); PaxLiz C2v (6); SkarKazSej 685b (22); A gdy ſię w ćiepłey piekárni rozgrzeieſz [...] Praẃże nowiny KlonFlis H4v (23); SkorWinsz A3v; KlonWor 59 (28); PudłDydo B2v (2); ZbylPrzyg Bv (5); SzarzRyt C2.
2. Spójnik a zespala człony syntaktycznie niejednorodne (1101):
A. Zespala imiesłowowy równoważnik zdania ze zdaniem posiadającym orzeczenie czasownikowe (219):
a. Imiesłowowy równoważnik zdania stoi przed zdaniem z orzeczeniem czasownikowym (138): OpecŻyw 91 (2); PatKaz II 33 (3); pyerwſzy abel uydzącz wczyelenye criſtuſouo ſpanny maryey a przeto dzyeuycztwo choual PatKaz III 100 (2); Iezu ienżes będącz nawyſſzym Bogiem/ á wſzakożes w Iaſlkoch leżał/ ſmiłuy ſie nadnami. TarDuch A8v; vſlyſzawſſy to iakob iako by ocućiwſzy ſię śćiężkyego ſnu á wſzakoż niewierzył ym HistJóz Ev; rozmocżywſzy chuſtę: á przyłoż na cżoło y na ſkronie FalZioł V 75v (56); panſtwa więtſzego niemaſz, iedno maiącz nad winnymi moc á nie mſcić ſie. BielŻyw 166 (3); RejPs 170 (3); LibLeg 11/134 (2); SeklKat H3; HistAl K4v (3); KromRozm II e2v; Diar 68; KrowObr 89v; Bywa drugdi iż kto śćiemnice y z okow przychodzi ku kroleſtwu: á drugi rodząc ſie w kroleſtwie/ á wżdam w vboſthwie zginie. Leop Eccle 4/14; BibRadz Iudith 14/1 (3); przeto ich wiele ná plácu poginie/ bo nie vćiekáią nigdy/ mogąc vść á nie vydźie BielKron 450v (2); SarnUzn C; SienLek 111 (3); RejAp 130; oćiec moy Krol Apollon zoſtháwiwſzy mię w mieście Tárſis [...] á ſam błądźy po morzu przez ſmutek HistRzym 25v (6); Błogoſłáwieni tedy ſą ći ktorzy nic nie widziawſzy á vwierzyli. RejPos 118; Ale ći owſzem błogoſłáwieńſzy będą/ co nie widząc á vwierzą temu. RejPos 207v (11); GrzegŚm A3v; RejZwierc 268 (5); BielSpr 43v; WujJudConf 11v; BudBib Sap 18/21 (3); MycPrz II A4v (4); SkarŻyw 193; ZapKościer 86 (2): GórnRozm H2; ArtKanc E9v; Ale ieſt drugi Práktykarz/ ktory mogąc mieć ſprzężay/ á nie ma go GostGosp 42; Bo kto mogąc hámowáć złość/ á nie hámuie Ten/ żeby źle czynióno ćicho roſkázuie. GórnTroas 25; Widząc á niechcą widźieć/ ſłyſząc nie ſłucháią. KołakSzczęśl A4; WujNT Mar 6/48; GrabPospR N4v; Niech przykład ze mnie biorąc każdy á niech będźie Oſtrożnym dokąd ná nim ſzcżeśćie złe nie ſiędźie. CzahTr I2 (3); Iedno záś bywſzy w Polſcze, á Polſkich ſzat nie vżywáć GosłCast 4; SzarzRyt D2v.
b. Imiesłowowy równoważnik zdania stoi po zdaniu z orzeczeniem czasownikowym (81): Ale oná będąc śmiáła/ Iże w ſwe ſyny dufáłá: Pyſznie iey odpowiedziáłá/ A każąc áby milcżáłá. BierEz M3; tedy myloſyerdzye ktore zwyecznoſzczy przed bogyem yeſth Przyſtąpylo przed oblycznoſzcz boſką a rzekącz O myly panye ſthworz czlouyeka PatKaz II 32v (3); ZapWar 1527 nr 2376 (2); Theż vcżyń cżopek z naſienia Pokrzywianego á z miodem przeſnym vſmażywſzy na rincze iako ieſt obycżay. FalZioł I 152c; Prorok lituie tych ktorzy z błądziły od zakonu páńſkiego/ á życząc iem áby ſie obaczywſfy ná ſluſſną drogę byli náwroceni. RejPs 185 (6); LibLeg 11/75v (2); RejRozpr F3v; skrzynke othworzil a wzyawſchy snyey pyenyadze kthore beli wedwv myeſzkach skrzynką zynſchymy rzeczamy tham zoſthawywſchy. LibMal 1554/185 (2); RejKup cc2v; Gdy ten liſt był nápiſan/ wezwał k ſobie poſlow Dáriuſa Ceſarzá/ á dawſzy im dáry známienite y z liſtem odeſzli preeż. HistAl C6 (4); Diar 53; GliczKsiąż H5; Oto ten kielich zbáwienny rad wezmę z wdzięcżnoſcią A wzywáyąc imyę Páńſkye z wyelką vććiwoſcyą. LubPs aa2; powiedzyał mu ono vpominánie Philozophá ſwego/ á proſząc/ áby mu tho był ſzyrzey rozwiodł. RejWiz A5v (2); Leop Iudic 5/30 (4); ćić byli Kśiążęty káżdy miánowićie w domu ſwym/ á rozmnażáiąc ſię bárzo w domiech oycow ſwoich. [Isti sunt qui veniunt per nomina principes in familiis suis, et domo patrum suorum multiplicati sunt in multitudinem.] BibRadz 1.Par 4/38; BielKron 442; SienLek 185; Anyołowie ſwięći rozlicżnemi głoſy ſpiewáią/ á cżeść á chwałę ſpołecżnie dáiąc temu żywiącemu ná wieki wiecżne. RejAp 54v (4); RejPos 311v (23); RejZwierc 26 (8); MycPrz II Dv (2); SkarJedn 294; Oczko 26v; SkarŻyw 2 (2); ZapKościer 7; StryjKron 265; SarnStat 700; SiebRozmyśl E4v; trzebá żebyſmy z ták twárdego y dawnego ſnu niedbáłośći náſzey ocknęli/ á oczy ſobie przetárſzy/ y co ſię z námi w koło práwie dzieie/ obaczywſzy. VotSzl Bv.
B. Spójnik a zespala wypowiedzenie główne z poprzedzającym je wypowiedzeniem podrzędnym; wypowiedzenie główne stoi na drugim miejscu (418):
a. Wypowiedzenie główne poprzedzone jest wypowiedzeniem podrzędnym czasowym (79): A gdy ták chćiwie zobáli/ A o śieći nie niedbáli: A w ten cżás ie łowiec potárgnął BierEz S3v; GDy tak ſ placżē nábożnie pāna náſwiętſſá dlugo mowila/ a oto Iezus miloſciwy [...] nápirwéy ſie ſwé matuchnie vkázál OpecŻyw 164; O gdyſzczy doktorouye uyznauayą ſyą bycz nyedoſtateczny ku uypyſanyu otwym począczyu/ a tedy ya muſchą mylczecz glupy PatKaz II 19v (14); TarDuch E; kiedy wezmieſz ſok Gorycżki/ albo wodę w ktorey by wrzała Goricżka s cinamonem/ á thego ſie napijay/ abowiem boleſć bokow [...] vzdrawia FalZioł I 58d (38); Ale twoy fkarb gdigo komu vdzieliſz, á wnet w nim vmniejſzenie wezmieſz BielŻyw 8; SeklWyzn b3; Pothym gdy Alexander ſpráwował wielkie gody tamże w Bábiloniey/ á ná nię wſzyſtki kſiążętá ze wſzech ſtron kazał wezwáć. HistAl N (2); Gdy Fárao ſćiga Izráhelity/ á po ſuſſy w morze wſzedſſy ze wſzyſtkiemi ieznimi y z woży vtonął. Leop Exod 14 arg (3); Gdyc wſtanie goſpodarz y zámknie drzwi/ á poczniećie ſthać na dworze kołácąc we drzwi á mowiąc [Ex quo autem surrexit paterfamilias et clauserit ostium, et caperitis foris stare et pulsare ostium dicentes] BibRadz Luc 13/25 (2); Y przygodźiło ſie iednego dniá gdyż ná iármárk iáchał z onym sługą/ á iádąc przez lás pośrzod iego ſtráćił trzydzieśći grzywien śrebrá. HistRzym 87v; ktory [rycerz Julian] gdyż był iednego cżáſu wyiáchał ná łow/ á vdawſzy ſie zá iednym pięknym Ieleniem gonił go bárzo dáleko. HistRzym 115; A gdy przyiáchał ku iednemu kośćiołowi á záwieśiwſzy táyſtrzyk z liſty/ położył ſie przy onym kośćiele y vſnął. HistRzym 134 (7); gdi był Pan Bog podnioſł ſrogą plagę ſwoię nád ludem onym ſprzećiwnym woley ſwoiey/ [...]: á ná prośbę Aaronowę wnet przeſtáłá pomſtá Páńſka oná. RejPos 202; gdy Ammonitowie powſtáli byli/ y bárzo ſie byli zmocnili ſynom Izráelſkim/ á był Ieffte wielki mąż [...] w inſzym powiecie/ ktory zwano Tob. RejPos 343 (6); A gdym ſię przypátrował rogom/ á oto rog inſzy máły wyraſtał miedzy nimi [Considerabam cornua, et ecce cornu aliud parvum ascendebat inter ea] BudBib Dan 7/8 (2).
b. Wypowiedzenie główne poprzedzone jest wypowiedzeniem podrzędnym warunkowym, przyczynowym, dopełnieniowym, podmiotowym (6 : 4 : 2 : 1): ForCnR E3; ieſli racżycie/ Skoſztowáć/ á co zá ſmák/ ſnádnie obacżycie. RejFig Aa5; Miey o nim ſtáránie/ á cokolwiek nádzwyſz wyłożyſz/ á ia kiedy ſie wrocę zápłácęć. [quodcumque supererogaveris ego, cum rediero, reddam tibi] Leop Luc 10/35; A gdyż ieſt tháka miłość w rodzicoch ku dzyatkam ſwoim/ á kto ich nie ma/ trudno ma doſwiádſzyć/ iáką [...] nádzyeię ma mieć o Bogu Oyeu ſwoim RejPos 256; o cokolwiek będzyecie chcieć/ prośić Oycá moiego/ á z ſtánie ſie wam wſzytko. RejPosWiecz2 93; O tey [ufności] ták mowi Ieremiaſz błogoſłáwiony mąſz ktory/ vfa w Pánu Bogu/ á będźie Pan Bog vfność iego BiałKaz F3; GórnRozm G2v.
c. Wypowiedzenie główne poprzedzone jest wypowiedzeniem podrzędnym przyzwolonym; spójnikowi a towarzyszy dodatkowy wskaźnik (lub wskaźniki) stosunku syntaktycznego (326):

»acz ... a; aczkolwie(k) ... a; choć ... a; chocia ... a; chociaj ... a« (4 : 3 : 2 : 1 : 2): PowUrb +4; PatKaz III 138v; DiarDop 110; Choć ieſzcże nic nie zbroił á iuż więźniá máią. RejWiz 88; A co Więc nieprzyiacioł cichych dla nich mamy/ Chociay ſie nam kłániáią/ á my ich nie znamy. RejWiz 104v; Niewiáſty Liwońſkie ſą vrodliwe/ ále nie robotne/ choćia máią Len ſláchetny á nie przędą go BielKron 437v; RejAp 183v; RejPos 215 (2); RejZwierc 69v; ArtKanc E14; Tákći y ięzyk ácz ieſt członek málutki/ ále ”wielgie rzeczy podnośi’ (marg) ”á wielce ſięchlubi. G. (–) [Ita et lingua modicum quidem membrum est et magna exaltat] WujNT Iac 3/5 marg.

»chociaż ... a jednak«: chociaſz wyęc też káżdy s nich ma w głowye ſwey ocży/ A yednák żaden nye bacży co ſye tu s nim tocży LubPs aa.

»acz ... a jednak przedsię«: ná ktorych obu [koncylijach] ácz nyetrzebá było nic vſtáwyáć áni zmyenkę czynić o teyto zwirzchnoſci [...] á yednák przedſye w obu náyduyą ſye znáki yey KromRozm III P7v.

»chocia (chociaj) ... a przedsię« (4): Choćiaś myſzy nie łowiłá/ A przedśię tyś mnie ſzkodziłá. BierEz N4; chociay zle ocżymá widzimy/ A przedſię ſie ni zacż nie wſtydzimy. RejAp 199v; chociaby ná kthorego przyſzedł iáki vćiſk/ [...] á on przedſię będzie ſtał RejPos 20; RejZwierc 10.

»acz ... a wszakoż (wszakże, wszako, wszak); aczkolwiek (aczkoli, aczkolwie, aczkolwiekci, aczkolwiekciem) ... a wszakoż (wszakże, wszak); choć (chocia, chociaj, chociaż) ... a wszakoż (wszakże)« (107 : 95 : 20): ktora rzecz aczkolwye wyelką trudność wſobie miáłá á vkázowáłá/ á wſſákoż yá [...] tymem wyętſſą chćiwoźć myał. March1 Wiet Av; BierEz Q3v (3); acżkoli ſ taką cżcią ij chwálą prowadzili go a wſſakoż ſie s tego niechelpil OpecŻyw 72 (8); ForCnR D2v (4); PatKaz I 16v (6); PatKaz II 58v (2); acz marya panną byla nauboſſa uboſtwem dobrouolnym [...] a wſzako to uczynyla PatKaz III 131 (6); HistJóz D2; FalZioł I 133d (5); LibLeg 8/132v (6); BierRozm 18; WróbŻołt T4 (5); Aczkolwiek zárzućili ſidłá zewſſąd námię/ á wſſákem ieſſcze wnie nie vpadł RejPs 84v (13); ComCrac 11 (4); SeklWyzn f3; SeklKat Y (2); HistAl B3 (4); KromRozm I Av (3); KromRozm III O3v (2); DiarDop 116; grzeſzny chociaby ſie naſrożey náſadził ná wiernego/ á wſzákoż záłáſką páńſką nie może nic záſzkodzić iemu LubPs K2v marg (15); GroicPorz g4v; KrowObr C3 (17); RejWiz A4 (2); Acżkolwie to być muśi áby przychodziło pogorſzenie: á wſzákoż biádá temu cżłowiekowi przez kogo pogorſzenie przychodzi. [Necesse est enim ut veniant scandala. Veruntamen vae homini illi] Leop Matth 18/7 (2); OrzRozm Bv (2); BielKron 148 (6); KochSat B4v; Są teſz y drudzy acż dowcipu prętkiego/ awſzakoſz ięzyka y wymowy nierychłego KwiatKsiąż Kv (14); OrzQuin C3v (4); Aczkolwiekćiem táka niemoc nieiáko ſye przedłuży/ á wſzákoſz ſzkody nieuczyni. SienLek 21 (10); Aczkolwiekći tego przyśćia ſam Pan Bog wie rok/ dźień/ y godźinę: á wſzákoż rzecz ieſt nieomylna LeovPrzep K (2); RejAp 26v (4); GórnDworz S4v (4); GrzepGeom Fv; HistRzym 91v; RejPos 210v (15); RejPosWiecz2 95v (2); HistLan F5; RejZwierc 17v (5); choć Pan Chriſtus káżdy Sákrámēt nietylko vftáwił/ ále y fam podawa: [...] á wſzákże też ludźie pozwierzchniemi ſługámi Sákrámentow poſtánowił ták nád Kośćiołem WujJud 124 (11); WujJudConf 45; BudBib b4; Tu ácż Martá mocy Boſkiey nic niewyznawa w Pánie. A wſzakże ukázuie/ iákym Chriſtuſá Páná rozumiáłá bydź. BiałKaz C4v; Záiſte on ſąd Sálomonow choćia nie zdowodow ſtron/ á wſzákże nie bez rozumu vcżynion ModrzBaz 90 (7); WerKaz 291; Acżeś ty ieſt w Perſonách troiákim/ A wſzákeś w poſtáći iednym BOgiem ArtKanc I 10v; ACzkolwiek w wielu ſpráwách prędkość zálécáią/ á wſzákoż táż prędkość álbo kwápliwość w ſądzeniu [...] niektórych kauz/ ſłuſznie nie ma bydź záchowána SarnStat 154 (12).

»acz ... a wszakoż (wszakże) jednak; aczkolwiek ... a wszakoż jednak; chociaż (choć) ... a wszakoż jednak« (5 : 2 : 5): LibLeg 11/77; Acz ſie mu náczás trefi niewczáſow niemáło/ áwſſákże prędko iednák tych pilen pan ktorzy przeń bywáią ná myſliach vdręczeni RejPs 50; DiarDop 116; choć iuż zdamy ſie w náwiedzeniu páńſkim od Páná ſwego opuſzcżonymi/ á wſzákoż yednák nas Pan w thych boleſciách duſznych y cieleſnych nie przebacży LubPs Y5 marg (2); Atzkolwiek Pánnę Máryą [...] mamy vććiwie wſpomináć/ [...] A wſzákoſz teſz to wiem iednák/ iż tá Pánná/ nigdy tego niepożądáłá KrowObr 152v; BibRadz I 148v; OrzQuin Aa2; chociaż też wodá wedle iſtotnego doſwiádcżenia/ nie może ſie odmienić [...] á wſzákoż iednák iż ieſt ſákrámentem/ tedy nie ieſt znákiem gołym RejPos 153v; HistLan C2; Acżby o tym było wiele piſáć/ á wſzákoż iednák krotko tego dotknąć może. RejZwierc 33 (2).

»acz ... a wszakże jednak przedsię«: Acż mu ieſzcże bárzo żal iże nic pewnego/ Nie zrozumiał ná ſwiecie co ieſt nalepſzego. A wſzákże iednák nie źle przedſię ſobie tuſzył RejWiz 46.

»acz ... a wszakoż przedsię«: ácześ nam dał tu ku doceſnemu mieſzkániu ziemię rozmáytemi roſterki á troſkami nápełnioną/ á wſſákoż przed ſie nieieſt beſpieczne mieſzkánie náſſe od ſrogich przećiwnikow náſſych. RejPs 109.

»aczkoli ... a wszakoż wżdy«: ácżkoli on [Job] też wſzytko był ſtráćił/ á wſzákoż wżdy miał gnoy ná ktorym ſiedział HistRzym 129v.

»chociaby ... a wszakże wżdy jednak«: choćiaby ſię też zdáli nie práwie być bez wády/ á wſzákże wżdy iednák máią ſwoie godnośći ModrzBaz 58.

»acz (aczci) ... a wżdy (wżdam); aczkolwiek (aczkoli) ... a wżdy; choć (chocia, chociaj, chociaż) ... a wżdy« (17 : 8 : 39): aczkolym nyeuymowny/ a wzdy mylczecz nyechczą othwym na ſzwyąthſchym y naczyſtſzȳ począczyu PatKaz II 19v; PatKaz III 116v; BielŻyw 101; SeklKat S3v; aċz vmiał Wiarę [Judasz]/ a wżdy był Lotr RejKup z4v; DiarDop 102; Chociaſz wednie y w nocy głos moy k tobye wznoſzę/ A wżdy nic w tey potrzebie ſobie nie vproſzę LubPs Fv (12); RejWiz 72v (3); Y okręty oto ácż wielkie ſą/ [...] á wżdam od máłego wioſlá bywaią obrácáne [ecce et naves, cum magnae sint ... circumferuntur a modico gubernaculo] Leop Iac 3/4 (2); áczkolwiek im on zákázował/ á wżdy oni to tym więcey opowiedáli. [Quanto autem ille eis praecipiebat, magis amplius praedicabant.] BibRadz Mar 7/36; choćia tám ſubtylne ſzáty máią nád iedwab/ á wżdy len wpowadze BielKron 453v (6); KwiatKsiąż Nv; Choć to iáwnie widźiemy/ choć to wyznawamy/ A wżdy o polepſzenie ſłábo ſię ſtáramy. Prot A2; chociay mu [Ezechiaszowi] był Pan pomknął cżáſu ſmierći iego w niemocy iego/ á wżdy pomiernego lekárſtwá y pomiernego żywotá vżywał po wſzytki cżáſy ſwoie RejPos 257 (16); BielSat C2; GrzegŚm A2v; HistLan E3v; MycPrz II C2v (2); CzechRozm 80v (6); WerGośc 237 (2); BielSjem 7; Acżći ieſt nieźrzetelne, á świátu mierźione/ á wżdy ma dáry obfite/ przez Kryſtá Páná nábyte ArtKanc K11v (2).

»choć (chocia) ... a wżdy jednak« (2): Choczya blyſko pana chadzal [Judasz] A wzdy go też iednák ſdradzal. RejKup i7; ludźie/ choć dobrze baczą/ że tego zdrowiem przypłacáią/ á wżdy iednák zbytków ſwych przeſtáć nie mogą KochPij C2.

»choć (chocia) ... a wżdy przedsię (przecię)« (4): choćia widzićie y ſlyſzyćie/ áwżdy przedſie niewidzićie/ áni ſlyſzyćie. KrowObr 220; choć ná obrázy pátrzą vſtháwitznie/ á wżdy przed ſie/ áni przykázánia Bożego/ áni Kredá/áni Paćierzá nieumieią KrowObr 115; RejPos 184; ániołowie chocia [...] żadnym obrázem wyráżeni być nie mogą/ á wżdy przećię w ſtárym zakonie byli málowáni WujNT 471.

C. Spójnik a zespala zdanie zbliżone charakterem do zdania podrzędnego z poprzedzającym je wypowiedzeniem głównym; wypowiedzenie główne stoi na pierwszym miejscu (464):
a. Zdanie zbliżone do zdania podrzędnego względnego rozpoczyna się połączenie : a on (45): BierEz H2v; ForCnR C2; PatKaz II 51v; HistJóz Ev; WróbŻołt V6 (3); Abowiem to wiemy/ iż on ieſt nawyſſy krol nádewſſemi krolmi/ y pan nádewſſemi pány á on záłożył fundámenty gruntow wſſytkiey ziemie RejPs 140v; ſtawa ſię niewolnikiem ſzatańſkym á on ieſt bogiem iego SeklKat D4v; ZapWar 1550 nr 2676 (2); BielKom F6 (2); Spráwyedliwe wſpomożenye me od Páná mego/ A on zbáwi wyerne ktorzy ſą ſercá práwego LubPs B6; KrowObr 210v; Powiedáli o iednym á on ſie dziwował/ Kiedy widzyał iż ſie krol o co záfráſował RejWiz 70v (2); Y wyganiał Iezus dyiabelſtwo/ á ono było nieme. Leop Luc 11/14; Abowiem tev ktory przyſtępuie do Bogá/ potrżebá wierzyć iż Bog ieſt/ á on tym ktorzy go ſſukáią/ odpłaycá ieſt. Leop Hebr 11/6 (3); BibRadz Ez 14/15 (3); co theż mnimaćie o mnie z porucżonym woyſkiem od was/ ábych ſie miał záwrzeć przed nieprzyiaćielem w murzech [...] albo z iakiey gory przeſpiecżnie patrzyć ná nieprzyiaćiele/ á oni lud niewinny wiążą/ morduią/ zboża pſuią/ wśi puſtoſzą. BielKron 244v (2); BiałKat 211; RejZwierc 191 (2); ieſli vcżyniſz przymierze z obywátelem ziemie/ á oniby ſię blaznili zá Bogi ſwoimi BudBib Ex 34/15 (4); CzechRozm 168 (2); Ieden Bog y oćiec á on nie rodzony/ ieden ſyn á on rodzony Chryſtus SkarJedn 281 (3); Jáko ſtráż będzie trzymał/ á on y w południe Przeſypiáć ſię náucżył? KochOdpr C3; Niech wſzytek świát ten głos czuie/ Pan ná kroleſtwo wſtępuie. A on z źiemie ſtráchy złoży/ Ze ſobą więcéy nie trwoży. KochPs 145 (2); SkarŻyw 171; Tráfiło mi ſię nie dawno żem pośćignął Podſtárośćiego á on z wożnem y Szláchtą iedźie ná rumátią GórnRozm G2v; ArtKanc B10; GosłCast 61; A ſtyr pozadu [...] Kieruie ſzkutę/ á oná nie błądźi/ Gdy ią ſtyr rządźi. KlonFlis E4.
b. Zdanie zbliżone do zdania podrzędnego dopełnieniowego lub przydawkowego zapowiedziane jest przeważnie przez występujące w zdaniu głównym verba demonstrandi; dodatkowo spójnik a uwydatnia współczesność akcji w obu zdaniach zespolonych (419): BierEz O; Też vzrzyſz á woiewodzic Przedſie náſz brát ſtoi zá nic RejRozpr C4; RejJóz A6; HistAl B; Tu w tey mierze ieſt [...] nieznośne okrućieńſtwo nád właſnymi dźiedźicmi/ gdy ná to pátrzą/ á práwie im to co ich ieſt właſnego z rąk wydźieráią. GroicPorz gg2v; Wnet poźrzał ná wſchod ſłońcá á zarzá rożána/ [...] Obiáśniłá wſzytek ſwiát RejWiz 108 (9); Leop Is 41/27; Vźrzał dzicżek á páſterz w mroz ná ręce chuchał RejFig Aa3; Vźrzał á Wilk przed Chárty/ ochotnie wywija RejFig Dd8v (4); TEnże ſzedł mimo namiot ćicho drabá ſwego/ Vſłyſzał á tám mowią o nim nic dobrego. RejZwierz 27; PAſterz vźrzał á morze/ pyęknie cicho ſtało RejZwierz 121v (6); BibRadz Gen 19/1 (7); OrzQuin Aav; SienLek 182; Dáley powieda Apoſtoł; Iż widział á vmárli ták wieldzy iáko y máli byłi poſtáwieni przed onym máyeſtatem ſtráſzliwym. RejAp 172v (3); RejPos 193 (2); RejZwierc 101 (6); WujJud 44v; BudBib Dan 7/9 (3); CzechRozm 68; SkarŻyw 187 (4); KochTr 20 (2); KochJez A3v; KochFr 105 (3); GórnRozm N3v; Phil C; ZIemiánin ieden w Polſcze ożeniwſzy ſie/ w kilká niedźiél záſtał á żoná leży w połogu KochAp 12; WyprPl C; WujNT Luc 8/22; KmitaSpit C5 (2); VotSzl B; CZáſu iednego ſiedząc ſkowronek ná płocie/ Vyźrży á chłop ſię wala by świniá we błoćie. CzahTr 4; KlonWor 14 (3).

Połączenia: »a on« (232): BierEz K (3); OpecŻyw 33 (3); Moyzeſz [...] uydzyal kyerz abo drzeuo zyelone barzo ſzlyczne a ono pala ognyem PatKaz II 55v; BielŻyw 77 (4); MiechGlab 56; Azadvr [...] ktori zeſnawa gdi ye nadyechal a ony ſſye dzielyą kvpyą LibLeg 11/94v; RejPs 56 (3); HistAl I; MurzHist Kv (2); Błogoſławieni ſłudzy oni/ ktore przyſzedwſzy pan/ náidźie a oni czuią MurzNT Luc 12/37 (14); GroicPorz kk3; Idzye dáley y ználaſł nadobne dzyeciątko/ A ono w piaſku grzebie RejWiz 126; Y vźrzał piękny domek á on wſadku ſtoi RejWiz 126v (10); Leop 1.Mach 5/30 (32); Gdy kogo kto záſtánie w ſwoim gáiu á on rąbi tákowemu pierwſzy raz ma być wźiętá śiekierá UstPraw E4; RejFig Cc6 (4); RYcerzá kiedy chcieli/ mieć Krześćiáńſkiego/ Málowáli we zbroi/ á on s Koniá ſwego/ Bije Smoká ſrogiego/ o Krolewnę zacną RejZwierz 113 (10); Przybiegſzy thedy Filip/ vſłyſzał go a on czyta Ezáiaſzá Proroka BibRadz Act 8/30 (8); máluią go [Atlasa] z niebem á on ie noſi. BielKron 273; gdźiem widźiał ſwym okiem z miedźi cżártá wylanego/ á on prawą ręką duſzę do gęby przytyka BielKron 460v (24); KochSat C; vyrzałem gwiazdę á oná vpádłá ná ziemię RejAp 76 (8); krol Alfons Arágońſki [...] był raz wſzytko to dał dworzáninowi ſwemu/ czo powiedał że mu ſie (á on od krolá bierze) ſniło GórnDworz R4 (6); HistRzym 12v (4); Coż ieſlibyśćie vyrzeli Syná człowieczégo/ á ón wſtępuie/ gdźie był piérwéy? BiałKat 313v (2); HistLan C2v; Tám że ſie nápátrzyſz nadobnych ſprawek y poſthawek iego/ á on chrapi iáko świniá kiedy ſie drożdzy opije/ á on ſobie pluie ná brzuch RejZwierc 62 (33); KochMon 23 (3); BudBib 2.Esdr 13/15 (5); HistHel B2; Strum I; Ci gdy go obacżyli á on ie ná glinie/ Pocżęli ſie vſmiecháć ony głupie świnie. PaprPan Gg3v (2); ModrzBaz 31 (4); SkarŻyw 436 (20); WerGośc 224 (3); A który był dopiéro v niéy [u fortuny] pod nogámi/ Pátrzayże go pochwili/ á ón gárdźi námi. KochPieś 10; ArtKanc N17v; Tám było widáć Pruſsy/ á oni woiuią Mázowſze/ ludźi wiążą/ wśi/ y miáſtá pſuią. KochProp 7; OrzJan 24; MWilkHist K3v (2); WujNT Mar 9/4 (6); SkarKaz 158b; CzahTr L; KlonWor **6.

»a ono« (53): OpecŻyw 137v (3); PatKaz II 61; RejKupSekl a4; Także gdy virzáł a ono niektoré muchy na nim śiedzą powiedźiáł MurzHist I4; zły by tho pies był/ gdy widzi á ono páná ſſárpáią/ á on by miltzał. KrowObr C4v (2); Leop Mar 1/10; BibRadz Dan 7/9 (4); LeovPrzep Gv (2); Trzećiego dniá/ Mytnik [...] vyrzy tákie widzenie: á ono go ná Sąd Boży porwano SkarŻyw 98 (21); NiemObr 22 (3); KochFr 23; ReszList 180; WerKaz 305; PudłFr 8; ArtKanc A3; GostGosp 169; GrochKal 13; OrzJan 135; LatHar 259; KołakCath B2 (2); WujNT Apoc 5/6; Nápátrzyć ſię niemogą: á ono to z ſzyie Słońcu rowny: to z ſkrzydeł biały promień biie. WitosłLut A4; SkarKaz 386b.

»a oto« (62): Leop Zach 1/8 (12); gdy ſie Fárao przybliżał/ Synowie Izráelſcy podnieſli oczu ſwych/ á oto Egiptcyánie tuż byli zá niemi BibRadz Ex 14/10 (13); Vyrzałem gdy Báránek otworzył piecżęć ſzoſtą/ á oto drżenie ziemie wielkie sſtáło ſie ieſt. RejAp 62v (7); vyrzáł Bog ziemię/ á oto ſkáżona byłá bo ſkáziło (było) wſzelkie ciáło drogę ſwoię ná ziemi. BudBib Gen 6/12 (13); BudNT Apoc 19/11 (5); CzechRozm 124; Pátrzałem w widzeniu nocnym/ á oto przychodźił w obłokách niebieſkich niektory iáko ſyn cżłowiecży CzechEp 299; Y vkazał ſię drugi znák ná niebie: á oto ſmok wielki rydzy máiący śiedm głow/ y rogow dźieśięć WujNT Apoc 12/3 (10).

** Pozycja słownikowa (26): Atque ita, a thak BartBydg 242; At vero, a thak BartBydg 242; Et ecce, avaczyem, a otho BartBydg 243b; Igitur, a thak vel przetoszh [!] BartBydg 245; Per consequens, a zatymBartBydg 247; Ac, Coniunctio, Polonice A/ Y/ aliquando Adverbium eſt, et ſignificat, Quam niżli. Mącz 1d;Atque, Coniunctio copulativa, y też A/ Y Mącz 19b; Ergo, Coniunctio illativa, ſeu completiva ponitur in principio pro Itaque A przeto/ A ták/ á ztąd/ á dla tego. Mącz 107d; Et, Coniunctio copulativa, ſignificat, V AMącz 108c; Idcirco et Ideo coniunctio cauſalis. Dla tego/ A przeto. Mącz 164b; Ideo coniunctio collectiva five rationalis, Dla tego/ A przeto. Mącz 164b; Igitur collectiva vel rationalis coniunctio eft. á dla tego/ a przeto.Mącz 164d; Proinde coniunctio rationalis, Aprzeto/ á dla tego. Mącz 168c; Ita adverbium ſimilitudinis, Tak [...] Vel coniunctio illativa Itaque. A ták/ przeto. Mącz 175c; Proinde adverbium. A preto [!] á dla tego. Mącz325a; Quapropter aliquando etiam indefinite aliquando idem quod coniunctio, Quamobrem, A dla tego. Mącz338c; Quocirca, coniunctio rationalis, A przeto dla tego Mącz 343d; Quoniam coniunctio cauſalis, A iż/ przeto iż/ dla tego iż. Mącz 344b; Si vero, A yesli/ yesli więc. Mącz 390d; Siccine – Atakze. Calep 977a.
*** Dubia (14): FalZioł I 1b; March2 Dv; BierRozm 10; LibLeg 10/154v; Leop 4.Esdr 12/1, Act 17/6; RejAp 44; CzechEp 12, 319, 328; ActReg 53, 55; Calep 316b; SarnStat 1097.
II. Partykuła a (4117):
1. W pytaniach (3960):
A. Rozpoczyna wypowiedzenie pytajne (3672): BierEz B4v (33); OpecŻyw 106 (28); ForCnR D2 (3); O aczoſz ya rzeką grzeſchny twoy kaznodzyeya PatKaz II 19v (5); PatKaz III 104v (2); HistJóz D2v (4); Alexander [...] rzekł, nigdim niewidział ludzi ſędzącz thak ſprawiedliwie, ſędzia nieznaiąc go rzekł, á ſąli ktorzyby nie ſprawiedliwie ſądzili, rzekł Alęxander [!] barzo ich wiele ktorzi nietak ſądzą, Sędzia rzekł, á bywali deſzcż wich ziemi. BielŻyw 161 (7); GlabGad L8; BierRozm 14 (5); KłosAlg G2 (3); WróbŻołt 61/4 (4); LibLeg 7/100 (2); RejPs 63v (12); RejRozpr D (15); LudWieś A2v; RejJóz H5v (43); Dowodziles pyſmem/ ze pan Bog przed tym ſrogo takowe Bałwophalce karał á czemuz ich dzis niekarze. SeklKat E2v (2); RejRozm 405; RejKup cc6v (61); HistAl B6v (7); A mnye wołaſz dobry pánye? KromRozm I A3 (44); MurzHist O (4); MurzNT Matth 6/27 (4); KromRozm II c4 (25); KromRozm III B7 (17); Janye a Nyewyeſz kądi czego vkraſzcz LibMal 1554/183v (8); Diar 48 (3); DiarDop 101 (6); BielKom D4; GliczKsiąż D6v (7); LubPs Z4 (14); KrowObr 140v (228); Bo o tey wielmożnośći [Boga] á kto mowić może. RejWiz 52v (110); Y rzekł kniemu: A thyś ieſt mąż Boży/ ktoryś przyſſedł z źiemie Iudá? [Tune es vir Dei qui venisti de Iuda ?] Leop 3.Reg 13/14 (44); wybieráią tu ſobie niektorzy ſámi przes ſye Biſkupy y Miniſtry: á czemu też nie Krolá. OrzList hV (11); LeszczRzecz A6 (3); RejFig Dd4v (25); A to coć łeb ogryzło/ towárzyſzu miły. RejZwierz 120 (27); á nie Sąd że to Boży iáwny nád námi ieſt/ á nie iáwnaż to pomſtá Boża nád Krolem y nád Kroleſtwem iego OrzRozm C3v (56); BibRadz Ps 116/12 (79); A twoy to głos ſynu moy Dawid? BielKron 67v (36); GrzegRóżn G (5); KochSat B2 (3); KochZg A3v (3); Quidem [...] A dla czego/ A przecz/ Albo czemu ták. Mącz 340c; Quid tum, A cóſz. Mącz 341b; Quamobrem A przecz/ á dla czego. Mącz 353c (32); OrzQuin M2 (57); Prot C (4); SarnUzn B4 (5); SienLek 194; RejAp 44v (139); bo á czo wiedzieć/ komu koſtká pádnie GórnDworz E2; A kiegoż diabłá ieſzcże cżynicie. GórnDworz T2 (55); Zdrow bądź miły przyiaćielu/ á odkądeś? HistRzym 78 (11); Nie ſtałeieś wiáry Pietrze/ á cżemuś wątpił? RejPos 245 (395); RejPosWiecz3 98 (4); BiałKat 121 (19); GrzegŚm 12 (2); HistLan F2v; KuczbKat 280 (10); miła bábo á będzieſz zá mię Bogá prośiłá? RejZwierc 39v (352); BielSpr b4v (2); WujJud 77v (68); WujJudConf 238v (2); RejPosWstaw 21v; BudBib Mal 3/2 (72); HistHel B4v (4); MycPrz II C (5); Strum L4 (2); A dla cżego pytaſz? BiałKaz E4 (3); BudNT Matth 22/31 (26); Lecż á co z tąd zá ſławá/ gdybyśćie grzeſząc/ zá to policżkowáni byli/ y ták byśćie to ná ſobie odnośili? CzechRozm 233 (243); Krol go ſpytał nieboże á cżymże mi groźiſz? PaprPan Gg3v (7); ModrzBaz 51 (171); teraz wiele ich odſtąpiło y poginęło. á co my wiemy ieſli ſię przywrocą? SkarJedn 384 (35); A to co zá koń Ták wielki ná poboiu ſam ieden ſtoi? KochOdpr D2 (7); Oczko 19v (19); KochPs 11 (3); SkarŻyw 263 (172); KochTr 25; CzechEp 19 (103); CzechEpPOrz xx3v (4); KochJez Bv; Ktorą tákową nie Chriſtyáńſką powieśćią/ á co inego cżyni/ iedno iż ſię duchowi Bożemu/ [...] ſprzećiwia. NiemObr 74 (22); KochFr 73 (9); Sądy Boże pędzą was/ iáko wiátry na morżu okręt/ á co wiedźić [!] ieſli ku portowi/ czy ku zginieniu. GórnRozm M2v (46); KlonŻal E3v; KochDz 104; KochSz B4 (4); KochMRot B4v; ReszPrz 104 (7); ReszHoz 127 (2); WerGośc 248 (9); WerKaz 300; WisznTr 12 (4); KochPam 87; KochPieś 31 (3); KochTarn 73; SAtyrze/ ſłuchay/ iuż liſt pádnie z drzewá: A wá na źimę gdźie mieſzkáć będźiewá? PudłFr 6 (8); ArtKanc E14 (7); BielRozm 28 (2); PaprUp Kv (7); KochWr 27 (4); ZawJeft 33 (5); ActReg 24 (7); Quippini – A cżemu nicz. Calep [890a]; GostGospSieb x2v (3); GrochKal 10 (3); GórnTroas 49 (16); KochCz Bv; KochPij C4; GrabowSet C4 (12); MWilkHist D2 (17); OrzJan 115 (4); KochAp 10 (2); KochFrag 45; á rychłóż mię chcećie wypráwowáć? WyprPl A3v (11); Grzechy á ktoż wyrozumie? LatHar 111 (51); RybGęśli B3v (2); Przyſzedłćiem miotáć ogień ná źiemię: á czegoż chcę iedno áby był zápalon? [et quid volo nisi ut accendatur?] WujNT Luc 12/49 (56); WysKaz X2v (9); zá czáſem/ á kto wió może podobno bydź co więcéy JanNKar A4v (3); JanNKarOrz F3v; SarnStat 18; SiebRozmyśl M2 (3); ZapMaz II G 97/89v; KmitaSpit C3; Nuż Iármárki/ tárgi/ háńdle/ y poſpolite vgody ábo ſpráwy/ á kiedy cżęſtſze iáko w świętá? PowodPr 52 (29); A gdźież nam każeſz? W ogień. A długoż? Na wieki wiekom. SkarKaz 7a (50); CiekPotr 47 (21); Córko/ á coż to czyniſz? GosłCast 24 (11); PaxLiz B4v (2); Wielkie to rzemioſło/ ludźie rządźić: á iákoż ie vmieć ma ten/ ktory ſię go nie vczył? SkarKazSej 662b (19); A przecżżeś ie wyrywał z ogniá gwałtownego/ Gdy ie záś chceſz do morzá