[zaloguj się]

ETANIM (1) sb m indecl

a jasne.

Fleksja
sg
N etanim
L etanim

sg N etanim.[L etanim ].

stp, Cn, Linde brak.

Nazwa siódmego miesiąca roku hebrajskiego, odpowiadającego drugiej polowie września i pierwszej października: áby roſkazáli poſpolitemu ludu przyść [...] do Ieruzálem/ mieſiącá ſiodmego ktory zową Etánim/ v nas Páździernik BielKron 77.
[Zestawienie: »miesiąc etanim«: Y ſczedł ſię do królá Sálomoná wſzytek Izráel w mieśiącu Ethánim [in mense ethanim] (marg) Wrześniu. (–) w vroczyſty dźień/ ten ieſt mieśiąc śiódmy. WujBib 8/2.]

MB