[zaloguj się]

ETEZYJE (1) sb pl t

Fleksja

N Etezyj(e).

stp, Cn, Linde brak.

Wiatry północne, w obszarze morza Śródziemnego [Etesiae ... venti subsolani, qui quotannis stato tempore post caniculae cxortum flant quadraginta diebusroczne wiatry około świętej Margorzęty na kożdy rok przez czterdzieści dni wiejące Mącz 198d; wiatr corocznyetesiae Cn]: Eteſiae ná morze wpadáią: Nawy wiátr nieśie/ wioſłá odpoczynek máią KochPhaen 6.

MK