[zaloguj się]

ETYMOLOGIJA (5) sb f

-ty- (4), -ti- (1).

e oraz oba o jasne, a pochylone.

Fleksja
sg
N etymologijå
G etymologijéj
I etymologiją

sg N etymologijå (2).G etymologijéj (2); -éj (1), -(e)j (1).I etymologiją (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

jęz. Wyjaśnienie znaczenia wyrazu w oparciu o jego budowę, pochodzenie wyrazu, źródłosłów [etymologiaporozumienie BartBydg; ‒ prawy, pewny a isty wykład albo powód, pochop, początek albo rodzaj niektórego słowa Mącz 108d; wykład słów, dobywanie początku abo własności słówetymologia Cn] (5): OrzQuin O4v; Co ia lepák napłetkiem zowę/ to poſpolicie nie obrzezániem zową/ ále bárzo nie krzecży. [...] Bo ſłowo Hywreyſkie Arlá tákże Greckie Akrowiſtia/ y Láćinſkie praeputium/ nie od rzázánia imię máią/ przeto y náſze ma ſię Etymologią/ z ktorymkolwiek ięzykiem z tych trzech zgádzać. BudBib b4; Czechá káżdy Słowięńſki naród Czechem zowie: Polaká Láchem tylko ſámá Ruś miánuie. Czy to ieſt iákoby vćinek cáłégo ſłowá/ Polak/ z przewróceniém oſtátniéy litery ćienkiéy w ſwoię hrubą: Czyli nas od wiáry Látfkiéy/ to ieſt Láćinſkiéy (bo ſámi ſą Greckiéy) Láchy zową/ a to wedle etymologiéy: bo iáko od Czeſkiéy Czech/ od Włoſkiéy Włoch/ ták od Látfkiéy wiáry/ Lách wiedźion być może/ zá tą tych dwu liter/ którą między ſobą máią/ bliſkośćią ſ. álbo t s/ á z Greckim x. á náſzym ch. KochCz Bv; Etimologia ſłowá tego [Hiszpan] po náſzému Iż pan, bárzo nie od rzeczy. JanNKar C4v.
Szereg: »etymologija abo własność słowa« (1): A dármo ſię do etymologiey/ ábo właſnośći ſłowá Greckiego μετ῾ανοια, ráczey niż do zwyczáiu piſmá ś. y ś. Doktorow vćiekáią WujNT 11.

MB