[zaloguj się]

F (18)

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

1. Litera alfabetu (13): Cżemu wargi ſą miękkie. Odpo. Aby tim łacniey mogły głos rozdzielać ku wytwarzaniu ſłow gdiż przez nich mowa doſtatecżna nie może być, dla niektorich liter czo ſie w wargach zamykaią, iako ſą B F P M. GlabGad C2; MurzOrt B, Bv, B3 [2 r.]; JanNKar B3, H3v; Pjykllády ná Conſonantes. [...] f Ofiárvićie ofiárę ſpráwiedliwośći. JanNKarGórn G4, G3v; JanNKarKoch E4 [2 r.], G3; Láćiná Niemiecka/ łatwie ią zrozumieſz iedno cżytay F miáſto V KlonFlis H2v marg.
2. Symbol zastępujący w tekście prawniczym imię własne (5): któré dobrá zeznał [arendarz] iż nie innym práwem/ tylko práwem Arendy przerzeczonéy F. dźierży y w nich śiedźi SarnStat 1257; Szláchetny A. powód/ y C. pozwány zá zwoleniem ſtron ſámych/ álbo ſzláchetni T. F. od powodá y G. H. od pozwánégo ośiedli Prókuratorowie álbo téy ſpráwy ſprawcy oblicznie ſtoiąc piſzą Rok SarnStat 1258, 1254, 1256 [2 r.].
3. Użycie litery f w funkcji porządkującej na oznaczenie części rozdziału, układu alfabetycznego w rejestrach, dni tygodnia w kalendarzach, punktów geometrycznych (materiał nie objęty statystyką): Złotogłow. A MA w ſobie cziepłoſć y ſuchoſć w trzecim ſlopniu [...] F Też woda w kthorey korzenie iego wrało/ żywot odmiękcża y ftolcze cżyni. FalZioł I 15d; F. Fokás Cefarz przyſądził papieſtwo Biſkupowi Rzymſkiemu. liſt. 29. Fránćiſzek mnich y iego regułá. liſt. 135. KrowObr Rr3v; Záśię/ téyże Liniéy b. c. ieſt równa Linea e. f. GrzepGeom G2v; 25 6 f Trzech krolow/ álbo wziáwienie P. Iezuſá. 24 7 g Lucyaná męcżenniká y kápłaná. 23 8 A Seweryná Opátá y wyznawce. LatHar ++; SkarKaz 156a.

WG