[zaloguj się]

ALBOŻ (11) cn

a jasne, o prawdopodobnie pochylone.

stp notuje, Cn brak, Linde XVIII w. w innym znaczeniu.

Spójnik określający stosunek rozłączny między składnikami i zdaniami (11): będą powinni ná z ieźdźie powiátowym opowiedźieć/ álboż piſániem ſwym oznaymić GrabPospR L4v; ieśli nie będą chćieć koniem zupełnym/ á wzdam ſtrzelcem/ álboż robotnikiem pieſzym nágrodzą [...]/ álboż ſię tácy do inſzych ná wypráwę cáłego żołnierzá przyłożą GrabPospR M2, M2v, M3, M4, N.

Połączenie: »alboż i«: przed Krolem Ieo Mośćią/ álboż y przed kim inſzym od Krolá Ie° Mośći poſtánowionem/ okazał [jeśliż umie co rycerskiemu stanowi należy] GrabPospR K3.

Połączenie szeregowe wielokrotne: »alboż ... alboż ... alboż ... lub też i «: álboż vſárſką/ álboż ráytárſką/ álboż kozácką/ lub też y pieſzo GrabPospR K3.

AK