[zaloguj się]

GOSPODAROWAĆ (4) vb impf

Wszystkie o prawdopodobnie jasne (tak w gospodarz i w formancie -ować); pierwsze a jasne.

Fleksja
indicativus
praes
sg
1 gospodaruję
imperativus
sg
2 gospodaruj
conditionalis
sg
3 m by gospodarowåł

praes 1 sg gospodaruję (1).imp 2 sg gospodaruj (1).con 3 sg m by gospodarowåł (1).part praes act gospodarując (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. Pracować we własnym gospodarstwie wiejskim; admmistrare rem familiarem, praedia studiose colere, rei operam dare, obire rem privatam a. res suas, revocare se ad curam rei domesticae, servire rei familiari Cn (2): Naprzod niech ná tę wypráwę nie obieráią żadnego goſpodarzá [...] ale ſyná ktorego podroſłego alboż naymitá [...] á ná tákiego obránego y wyſłánego mieyſce [...] będą poſyłáć goſpodarzowi [...] robotnikow ſwych [...] żeby krzywdy nie miał/ boby y ſam goſpodarz domá goſpodárował/ y miałby ná wypráwionego mieyſce vſtáwicżnego drugiego robotniká GrabPospR M3; Otworz ocży duchowne/ o ślepoto polſka/ ná ſpráwę pobożną przodkow twoich/ ktorzy máło orząc/ y zgromadzáiąc/ ábo goſpodáruiąc/ by też przemrzeć/ Bogu y koáćiołom á vbogim powinnośći ſwe cáłe oddawáli. PowodPr 25.
2. Prowadzić gospodę, karczmę (1): Cauponor – Goſpodaruię, przekupuię. Calep 174b
3. Zajmować się gospodarstwem domowym (1): Goſpodáruy/ á prządká niechay kądźiel przędźie. ZbylPrzyg B2.

MM