[zaloguj się]

GROCH (102) sb m

o jasne.

Fleksja
sg pl
N groch grochy
G grochu groch(o)w
D grochu
A groch
I groch(e)m
L grochu

sg N groch (41).G grochu (31).D grochu (1).A groch (12).I groch(e)m (8).L grochu (6).pl N grochy (1).G groch(o)w (2).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

bot. Pisum sativum L. (Rost); roślina strączkowa (i potrawy z niej); pisum Mymer1, Mącz, Calep, Cn; ervilia Murm (102): Zoraw grochu był náwárzył/ Ktory w ſklány dzban wyłożył BierEz N3; ZapWar 1525 nr 2333, 1531 nr 2540, 1541 nr 2448; Ervilia, Erbs Groch Murm 120; Mymer1 17; Fruilia, groch BartBydg 61, 116; á gdi ktemu przyłożiſz grochu albo pſzenicze/ á poważyſz weſpołek/ tedy ktoriby gołąb thego grochu albo pſzenice zakuſił każdy zdechnie FalZioł I 46c, III 25a, V 64v, 81v; GlabGad I2, K6v; RejRozpr H2v; LibMal 1547/132v [2 r.]; MurzNT 196 marg; RejWiz 14v, 15 [2 r.], 26v, 56v; Co pániey grochu nie kazał ieść. RejFig Aa4, Aa4; RejZwierz 137; Iák ſye widźi gęśi/ y grochu twemu/ wolę o tey drodze od ćiebie ſłyſzeć/ á niżli tę gęś ieść OrzRozm Qv, Qv; Ieſt kroleſtwo wielkie/ bogáte/ [...] ma pſzenicę/ żyto/ groch/ owies y inne żywnośći. BielKron 277; Orobanthe nomen herbae, Nieyákie ziele roſtące miedzi grochem/ wyką y ynſzemi yárzinámi y záduſza ye/ niektórzi máyą zá dźiką wykę. Mącz 270b, 301b, 387a, 393c; OrzQuin B3; SienLek 4, 6v, 44v, 181v, 240v, X2; GórnDworz N2v; Więc ſie iuż tu páni s pánem ieſzcże z wiecżorá rádzą/ co máią przy grochu á co przy kápuſcie poſtáwić. RejZwierc 59, 57, 59, 190v, 241v; BielSpr 54; PaprPan O2v; Oczko 10; SkarŻyw 107; ReszPrz 86; BielSjem 10; Calep 809b; Groch w ſuſzą ma bydź młocon: bo ſkoro vmięknie/ z cudnego żádny. GostGosp 50, 167; WyprPl C2; SarnStat [6]v; KmitaSpit C6v; KlonFlis D4, F [2 r.], H4; Koſturámi ſzermuią/ cżáſem ſię y ránią: Cżáſem w roboćie bywa groch y piwo z bánią. KlonWor 50.
Przysłowia: RejZwierc 14v; Lecż to wſzytko ſię mowi/ iákoby groch ná śćiánę miotał [Sed haec omnia canuntur surdis auribus] ModrzBaz 81; CiekPotr 13.

Choć im Státutá nyepráwye bárwy czynyą/ náturá ye ſámá práwye ſnyą ná ſwyát wypuſſcża/ wcżem oni ták ſye máyą yáko groch przy drodze/ káżdy ich vrwáć y vſſcżypnąć chce. GliczKsiąż B2; A hoyny záſię iáko Groch przy drodze/ Kto ſie nie leni ten go idąc głodze. RejZwierc 217.

Gdy Groch oſkubą grochowiny depcą/ Tákżeć o hoynym gdy nie ma nic ſzepcą. RejZwierc 217.

Fraza: »słowa są jako groch w pęcherzu itp.« (5): Tákże bogacż nádęty á nic k rozumowi/ Podobien ku brzmiącemu grochem pęcherzowi. RejWiz 6; GórnDworz F6 [2 r.]; Abowiem ty pochlebne głoſy/ choćći ſie ták zda iż cie przeſtrzegáią/ á iżći rzkomo wiernie życżą/ máią być przedſię pilnie vważáne/ bo tákie ſłowá ſą iáko groch w pęcherzu/ ktore tylko iż brząkáią á pożytku żádnego nie cżynią RejZwierc 92, 218v.
Zwroty: »grochu z ćwikłą mieszać« = mieszać pojęcas (1): Iáko y to też ma/ wedle inſzych piſm ś. iż Chriſtue pan/ ieſt y ſłońcem ſpráwiedliwośći/ y świátłośćią prawdźiwą y ſkutecżną ludźi ná świát przychodzących. Ale nii iuż dla tego/ grochu z ćwikłą mieſzáć potrzebá. CzechEp 167.

»grochem strzelać« (1): Albo puſzkarz kthoryby chciał twárdego zamku grochem ſthrzeláiąc dobywáć. RejZwierc 144v.

Wyrażenia: »groch w strączkach« (1): Abo- (kust) wiem (‒) záwżdy kiedy iedno przyiechał/ pudło śliw iáko korzec Krákowſki/ [...] grochu w ſtrącżkách cżtery mágierki/ ná káżdy dźień ná cżco to záwżdy ziadałWerGośc 242.

»ilo, jako groch (wielki)« (2 : 2): FalZioł V 99; dawáli nam pięć ſeth Pereł iáko groch wielkie. BielKron 447v; s tegoż gáłeczki dźiáłay ilo groch á ná noc ie ſobie w nozdrze w práwuy. SienLek 74v, 93v.

Zestawienia w funkcji nazw botanicznych na oznaczenie różnych roślin strączkowych: [»gęsi groch« = Vicia Cracca L. et spr. aff. (Rost: orobus): Gęśigroch/ Orobus, Eruum. Genſzwicken Erwen SienHerb, I4#.]

»granowity groch« (1): nie rozumiem/ áby tákowe fráſzki iney zapláty były godne/ iedno oney iáką był dał Alexánder wielki onemu chłopu/ kthory gránowitym grochem czo gi po Láćinie Cicer zową z dáleká doſyć ćiſkáiąc/ ná koniec igły vtykał. GórnDworz M5v.

»groch leśny« = aphace Cn [szyk 1 : 1] (2): Leśny groch/ Orobus ſylueſtris, Wild wicken. SienLek 233, X2.

[»słoneczny groch« = Lupinus albus L. (Rost: słunecznik); łubin: SLoneczny groch jest bobowey natury. Sieią go dla nátłuſzcżenia źiemie/ zwłaszcżá w winnicach Cresc 1571 174 (Linde).]

»wielki groch« (1): Pisum. Rmyſch erbs. Wyelky álbo włoſky groch Murm 120.

»wilczy groch« = medica Calep; evum, herbum, orobanche Cn (12): Pellicinus. Wilcży groch. 108. FalZioł + 4c; WIlcży groch ieſth ziele ktore miedźi pſzeniczą roſcie FalZioł I 109a, I 108d, 109a, 114a, IV 29c, V 96v, 98; weźmi korzenia z Wilczego grochu/ ktore Lácinnicy Remora y ononis rzekáią/ zſkrobże wierzchnią ſkorkę s niego/ á miáłko ią ſtłucz ná proch/ tego prochu w iedzeniu y w pićiu przez cáły rok vżyway SienLek 107; Wilk źielé/ 1.252.fi.2. Niedobrze tám ſtoi Wilczy groch. SienLek X4, 107; Calep 645a.

»włoski groch« = pisum Murm; cicer Calep (4): Murm 120; Więc roże podle płotow/ więc tu włoſkie grochy/ O wa prożnego mieyſcá nie naydzyeſz ni trochy. RejWiz 56; SienLek 199; Náſádziſz málunecżkow/ ogorecżkow. [...] Więc włoſkich grochow/ Więc wyſokich koprow RejZwierc 107v; Cicer – Włoski groch. Calep 193a.

Cf WIELKOGROCH, WIELOGROCH

MM