[zaloguj się]

ALMA (53) sb f

Nagłosowe a prawdopodobnie jasne (pisane dużą literą), drugie a jasne.

Fleksja
sg pl
N alma
G almy
A almę
I almą almami
L almie
V almo

sg N alma (26).G almy (2).A almę (5).I almą (12).L almie(6).V almo (1).pl I almami (1).

stp, Cn, Linde brak.

Wyraz hebrajski tłumaczony bądź jako młoda kobieta, bądź (za Septuagintą) jako dziewica (53): otho Almá [Vulg Is 7/14 virgo] porodźi/ á będźie ſyn iey wezwan Emánuel BielKron 464; Bo Eraſmus przywiodſzy kilká mieyſc z piſmá/ na ktorych Alma dziewicę znaczy ták to zámyká BudNT Gg3, Gg3; Abowiem gdyby ſie kto właſnośći názwiſka tego Almá/ przypátrzał/ y źrzodło z ktorego płynie poznał [...] iż y młodą y od ſpołecżnośći męſzćińſkiey záchowáną biáłą głowę znácży. CzechRozm 129v; Wſzákże niechby to żydowie pokazáli/ żeby kędy we wſzyſtkim piſmie ś. mężátkę/ ábo pánnę náruſzoną piſmo Almą názywáło CzechRozm 130v, 129 [3 r.], 129v [3 r.], 129v marg, 130 [11 r.], 130v [3 r.] (50).

TZ