[zaloguj się]

GYNEKONOM (1) sb m

Fleksja

I pl gyn(e)k(o)n(o)my.

stp, Cn, Linde brak.

Stróż obyczajów u kobiet (z grec. γυναικονόμος): W onych ſtárodawnych Rzecżáchpoſpolitych y Greckich y inſzych narodow/ byli niektorzi Przełożeni co doglądáli dźiećinnych obycżáiow/ drudzy niewieśćich/ á drudzy ludu poſpolitego: á od tych trzech vrzędow nád ktoremi Przełożeni byli/ y przezwiſká mieli/ że iedne zwano Paedonomy, drugie Gynekonomy, á inſze Nomophylaki lubo ſtrofárzmi/ ktorzi nietylko piſánych Praw/ ále też y obycżáiow ludzkich doglądáli/ á do vcżćiwośći przyſtoyney przywodźili. ModrzBaz 31v.

ZZa