[zaloguj się]

[GŹLISKO sb n

Fleksja

A pl gźliska.

stp, Cn, Linde brak.

Aug. odgzło”; tu zapewne o chałacie żydowskim:
Peior.: [o Żydach świętujących] Gdźie cáłą noc y cáły dźień/ oblokſzy ſię ná wierzch w iakieś gźliſka [!]/ ábo koſzule/ wołacie: gorzey niż chłopi w kárcżmie ożárſzy ſię. CzechOdpis 95.]

MB