[zaloguj się]

JABŁONKA (6) sb f

Oba a oraz o jasne.

Fleksja
sg pl
N jabłonka jabłonki
G jabłon(e)k
D jabłonkåm
I jabłonką jabłonkami

sg N jabłonka (1).I jabłonką (1).pl N jabłonki (1).G jabłon(e)k (1).D jabłonkåm (1).I jabłonkami (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVII w.

Dem. odjabłoń; pomus Mącz (6): Wyſoki Cyprys ſtoi miedzy Iábłonkámi/ Nic pożytku nie cżyni ſwoiemi ſzyſzkámi. RejZwierz 37, 19, 37; Conserere agrum generibus pomorum et pyrorum, Wſzędźie po polu yábłonek y kruſzek rozmáyitych náſzczepić. Mącz 387a.

W porównaniu (1): Niech nam ſynowie roſtą ták/ iáko źieloné Iábłonki roſtą nowoſzczepione [sicut novellae plantationes Vułg Ps 143/12]. KochPs 209.

W przen (1): Powiedzyał mu Philozoph/ káżdy z nas ten Iádam/ A káżdy w tych pokuſach ile ich iedno znam/ Káżdemu tá iábłonká podle drogi wádzi/ A wſzyſcy tych iábłuſzek koſztuiemy rádzi. RejWiz 133v.

LW