[zaloguj się]

1. K (10)

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

1. Litera alfabetu (9): to ſámo/ á nie/ k/ czyni, że ſie właſnie k/ y ſz/ wymawia JanNKar F4v, B3, H3v; JanNKarGórn G3v, G4v; K iedno: kokoſz/ kur. [...] L dwoie: iedno Łáćińſkie [...]. Drugie barbarum JanNKarKoch F, F, G3.
a. Użycie litery w funkcji porządkującej na oznaczenie układu alfabetycznego w rejestrach (materiał nie objęty statystyką): K Katolik papież Armenſki. MiechGlab **; KrowObr Ss; RejWiz Cc6v; BielKron Kkkk4v; RejZwierc Aaa4v; WujJud Mm2v; WujNT Zzzzzv; SarnStat 1309; K. Kápłanámi czemu ſię nie zwáli Apoſtołowie SkarKaz Ooooc.
2. Symbol zastępujący w tekście prawniczym przedmiot sporu (1): piſzą Rok ná Roki bliſkié źiemſkié álbo dálſzé/ wedle [...] téy ſpráwy/ która ſie toczy między niémi o I. K. tákowa iáką dźiś mieli mieć/ nic nie vbliżywſzy żadnéy ſtronie práwá/ y owſzem we wſzytkim ie záchowuiąc. SarnStat 1258.

ZCh