[zaloguj się]

[KABALISTYCKI ai

Oba a jasne.

Fleksja
sg
fNkahalistyckå
Gkabalistycki(e)j

sg f N kahalistyckå.G kabalistycki(e)j.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odkabalistyka: MEżnie náſzy niektorzy Philoſophi/ dáleko mężniey y ſerdecżniey Zydowſcy/ bronili y ſzcżycżyli/ mądrośći Kábáliſtickiey/ [...] Zámyka tedy w ſobie tá mądrość Kábáliſticka/ wſzytkę Philoſophią Boſką/ ludzką/ przyrodzoną/ y wſzyſtkich rzecży náuki/ lecż nie kſztałtem inſzych náuk wywody/ y ſłuſznemi przycżynámi/ ále licżbą/ figurámi/ znáki PoklPogrom B4v.]

AKtt