[zaloguj się]

AWA (12) pt

Nagłosowe a pochylone (3), jasne (2); åwå BudBib (2), Oczko; awå WujNT, PowodPr. Wygłosowe a pochylone.

stp, Cn notuje, Linde XVI w.

1. W funkcji modalno-potencjalnej, użyte zwykle na początku zdania wyrażającego treść możliwą, lecz niepewną, przypuszczalnąmoże; si forte PolAnt (9): Ratuy mila ieſli mozes A wa my wzdy czym pomozes RejKup h2; vbłagam oblicże iego [...] Awa przyimie twarz moię [si forte suscipiat faciem meam; owa sie zmiłuje nademną Wuj] BudBib Gen 32/20; przydz á przeklni mi go/ a wabym go mogł zwalcżyć á wygnáć go z ziemie [si forte possim pugnare cum eo et expellere eum; przeklni ji, azabym jako mógł walcząc odpędzić go Wuj] BudBib Num 22/11, 22/6; Pokutuyże tedy [...] a proś Bogá/ áwabyć było odpuſzczone to vmyślenie ſercá twego [roga Deum, si forte remittatur tibi haec cogitatio cordis tui] WujNT Act 8/22; [komentarz do zdania poprzedniego] Awabyć było odpuſzczone [...] pod wątpieniem mowi WujNT 430; PowodPr 32.
Frazy:»awa da Bog; awa zechce Pan Bog« (1 : 1): radzczie ſye [...] aczey bi ſye moglo czo vrwacz awa da bog yz bedzie powoly Chrzesczyanom LibLeg 11/57; Ale awa zechce Pan bóg/ że Król náſz [...] cnoćie y cáłému rozumowi ſwą cénę vſtáwi Oczko A4.
2. Użyte na początku zdania sumującego poprzednie wywody (3): BudBib I 455b marg; ciáłu ſłużą á brzuchowi ſwemu. Widząc á niechcą widźieć/ ſłyſząc nie ſłucháią [...] Awa zgołá dobrzeli zleli nic nie dbáią KołakSzczęśl A4; Bo choć iuż kto práwem cżego zyſzcże/ y zá więtſzą cżáſem ſzkodą ſwą ma ſkutek práwny odnieść [...] Awa cżego niewźiął práwny nieſtátek/ odeymie bezpráwne iednánie oſtátek PowodPr 65.

Cf AWACIEM

MK