[zaloguj się]

B (40)

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) i XVIII w.

1. Litera alfabetu odpowiadająca spółgłosce b (21): gdiż przez nich[warg] mowa doſtatecżna nie może być, dla niektorich liter czo ſie w wargach zamykaią, iako ſą B F P M. GlabGad C2; nye wſſytkyego rázem potrzebá dzyecyęcyá vcżyć/ pirwey obyecádłá a b c d e etc. potem ſylábizowáć albo liter ſkłádáć ab ac ad etc. GliczKsiąż 18; Ieruzálem pirwey zwano [...] Iebuzſalem/ potym gdy ſie przemieniło w mowie b ná r/ zwano Ieruzálem. BielKron 69v; RejZwierc 7; lecż Słowiánie cżytáią z Greckiego (ktorzy Be niemáią) Warſona/ y Koruan. BudNT b7; JanNKar H3v, B3, Ev; Pŗykllády ná Conſonantes. b Buog ſtánąll w bogów zboŗe. b' Wygub' wſſytkie/ ktoŗy trapią duſſę moię. JanNKarGórn G4, G3v; JanNKarKoch G2 [2 r.], Ev [2 r.], Gv, G2 [4 r.], G3; Láćiná Niemiecka/ łatwie ią zrozumieſz iedno cżytay F miáſto V, cżytay B miáſto P, cżytay D miáſto T KlonFlis H2v marg.
2. Symbol zastępujący w tekstach prawniczych imię własne, nazwę miejscową lub administracyjną (19): IA A. B. C. D. przyſyęgam Pánu Bogu wſzechmogącemu/ y Naiáſnieyſzemu Pánu náſzemu/ Krolowi Polſkiemu/ y też wſzytkiemu poſpolſtwu Miáſtá thego/ być wiernym GroicPorz b4v; Wſzytkim y káżdému zoſobná w Woiewództwie náſzym B. będącym [...] oznaymuiemy SarnStat 573; przerzeczony N. przerzeczonemu N. dał iſtotné wwiązánié [...] w przerzeczoné dobrá N. to ieſt/ w wieś B. SarnStat 1253; będźie powinien przerzeczony N. [...] przerzeczonégo C. [...] względem przerzeczonych dóbr B. tym ſpoſobem dárowánych bronić SarnStat 1253; ſzláchetny A. dźiedźic B. dobrowolnie/ iáwnie/ y przez wyznánie zeznał SarnStat 1253; Sąd [...] ſpráwę między ſzláchetnémi A. powodem A. B. pozwánym/ zględem [!] C. D. toczących ſie/ ná Roki przyſzłé Ziemſkié odkłáda SarnStat 1258, 524, 574, 828 [2 r.], 1245, 1250 (18).
3. Użycie litery w funkcji porządkowej na oznaczenie stron, kart, szpalt, porządku alfabetycznego, dni tygodnia, punktów geometrycznych (materiał nie objęty statystyką): B Bayfet dziewiąti pan Turecki. MiechGlab nlb 12; Krothkie náznácżenye mieyſc oſobliwſzych/ dla prętſzego ználezyenia. B. BOgáctwo/ táiemny iad. RejWiz Cc 4; May Maius. [...] 1 b Philip. Iakub Goski A8v; B. Beroſus Hiſtoryk. BielKron 468v; Gdybyś chciał bólowi głownému pomoc/ ſzukaj B. álbo G. SienLek S; a/ známienuie ſtronę kárthy przednią: b/ známienuie kárty ſtronę poślednią. SienLek S; B. Bog nie prágnie ſmierći złego RejZwierc Aaaa3a; B. z Babilonu vćiekáć. WujJud L1 v; A znácży pierwſzą ſtronę kárty a wtorą b.CzechRozm*, B. Bázylius S. SkarJedn D3v; B. BAAL, báłwan. Rzym. WujNT Xxxxx2; Reieſtr. B. Baculati. SarnStat 107; a Klemens Alex. b Cypryan/ c Euzebius SkarKaz 156a; a Strom: 4. b. lib: 2. epiſt: 3. c 5. de demonſt. SkarKaz 156 b.

LZ