[zaloguj się]

KOSMOLOGIJA (1) sb f

Fleksja

N sg kosm(o)logijå.

stp, Cn, Linde brak.

Nauka o istocie świata fizycznego; tu w objaśnieniu działu kabały, dotyczącego powstania i istoty świata:
Szereg: »berezyt albo kosmologija«: Ieſt v nich tá Kábálá dwoiáka/ iednę zową Berezy[t] álbo Káſmologia [lege: kosmologia]/ [...] wiedząc rzecży przyrodzone ná zyemi y niebieſkie biegi/ Biblią álbo piſmo ſwięte według rozumu przyrodzonego obycżáiem Filozowſkim wykłádáiąc. BielKron 46.

MM