[zaloguj się]

BABINIEC (2) sb m

Obie samogłoski jasne.

Fleksja
sg
G babińca
A babiniec

sg G babińca (1).A babiniec (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

Kruchta, przedsionek kościelny; vestibulum templi Mącz, Cn; ambitus ZapMaz; locus mendicorum stipem petentium, pronaus, proseucha, protemplum Cn (2): (Leonardus de Campyste debuit facere) ambitum alias babynyecz (in ecclesia parrochiali in Zaramby, ut in Vronye) ZapMaz III T 1/175v; Iam in vestibulum templi perumperant, Juſz ſie byli do koſcielney krukty Albo babincá yáko niektórzi zową/ przedárli/ Przećiſnęli. Mącz 361b.

Synonim: krukta.

LZ