[zaloguj się]

KWARCIANY (9) ai

qu- (4), qw- (3), kw- (2).

kwar- (8), kwår- (1); kwar- SarnStat (7); kwar- : kwår- GórnRozm (1 : 1); drugie a jasne.

Fleksja
sg
mNkwarciany
pl
G kwarcianych
A subst kwarciané

sg m N kwarciany (2).pl G kwarcianych (3).A subst kwarciané (4); -é (2), -(e) (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) i XVIII w.; poza tym XVII w. w innym znaczeniu.

Przymiotnik odkwarta”: ‘część dochodu z dóbr królewskich (9):
Wyrażenia: »akcyje kwarciane« = sprawy dotyczące kwarty, należące do kompetencji sądu sejmowego (1): Wyiąwſzy z tego ákcye Quárćiáné odeſłáné z Tribunału Lubelſkiégo y Wileńſkiégo ná Séym. SarnStat 7.

»pieniądze kwarciane« = pieniądze pochodzące z kwarty [szyk 1 : 1] (2): ći zołnierże/ ktorży zá pieniądze kwárćiáne ſłużąc po Miáſteczkách teraz dáleko od gránice leże máią. GórnRozm Mv, D3v.

»retenta kwarciane« = zaległości wpłat z tytułu kwarty (3): A tá Conſtitucya o ſądzeniu retent Poborowych y Quárćiánych/ y ſumm ſtárych/ nie ma ſie śćiągáć ná X. Litewſkié/ iedno ná Koronę. SarnStat 7, 414, 416.

»szafunek kwarciany« = wydatkowanie sum pochodzących z kwarty (1): przyśdź nigdy niemogło do ſtátecznégo wyſłuchánia liczby/ y záwárćia ich/ z ſzáfunków Poborowych y Qwárćiánych SarnStat 413.

»żołnierz kwarciany« = żolnierz zaciężny opłacany z kwarty; miles cui quarta pars redituum Rei pub. in stipendium cedit Cn (2): A Ten Zołniérz Qwárćiány lećie ma ſtać obozem polem/ zá włośćiámi w grunćiech náſzych SarnStat 435, 366.

AKtt