[zaloguj się]

*RADNIE (130) av

Zawsze comp i sup (128 + 2) (-)radniej (130), [radni].

-a- (112), -å- (4); -å- WujJud; -a- : -å- BielKron (17:1), BielRozm (1:1), KuczbKat (3:1); -éj : -ej OpecŻyw (1:1).

sup nå- (1), nåj- (1) GórnDworz (1:1).

Sł stp: radniej, Cn: radniej s.v. raczej, Linde XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.: radniej.

1. Chętnie, chętniej; libentius Modrz (7): ktore [nieszczęście]/ máiącz władzą nád ludźmi/ nairádniey ſie ná cznotliwe/ á godne tárga GórnDworz Dd7v, Bb8v; Bo y ludźie mądrzi rádniey ich [artykułów prawnych] będą posłuſzni/ gdy ie do słuſznośći vſtoſowáne być vyrzą ModrzBaz 98v; Y nie máſz inſzego známieniá/ ktoregoby człowiek Chrześćijáńſki rádniey vżywáć miał ná żegnánie ſámego śiebie ábo innych/ iáko to [...] WujNT 298.

W połączeniu: »radniej (...) niż(li)« (1): gdyż [Kazimierz Jagiellończyk] rádniey mieſzkał w Litwie niżli w Polſzce dla roſkoſznych łowow StryjKron 662; [Podáli węgrzy Budzyń Turkom radniey niż Ferdinandowi z żáłością poſpolithego ludu BielKron 1551 135v].

Zwrot: »radniej widzieć« = woleć (2): CzechRozm 60; Wſkazałem tedy przez ſługę do Páná Chyckiego/ iżbych to był rádniey widźiał/ áby X⟨iądz⟩ K⟨anonik⟩ ták iáko przyſtáło/ z Miniſtrem náſzym rozmowę miał: lecż iż mnie wyzywał/ mnie nielza/ iedno [...] prawdźie świádectwo dáć NiemObr 24.
2. W funkcji partykuły: podkreśla jeden z dwu elementów, który w danej sytuacji uważany jest, z pewnym wahaniem, za właściwszy (drugi element jest wyrażony w tekście lub domyślny): raczej; potius Miech, Modrz, Cn; magis Vulg, Cn (123): OpecŻyw 152; A gdy ſie bárzo zmordował/ Nędzny ośieł śmierći żądał: A iuż ále rádniey zginę/ Za po śmierći odpocżynę BierEz R2v, A4, M2; WróbŻołt B7v; Nie ſadź ſie ná wielką rzecż rádniey przyymuy máłe/ Ná ktorych możeſz przeſtáć gdy pocżćiwe trwáłe. BielKom C2; Leop Num 11/15; wybierzcie ſobie teraz przedemną/ á powiedzcie komu rádniey będzyecie chcieć ſłużyć/ ieſli bogom Pogańſkim cżyli Pánu ſwoiemu BielKron 48, 32v, 76, 84v, 109v, 196, 310v; SarnUzn C5; Cżemużeś ty mnie rádniey miły Pánie/ w onych pothrzebach gdziem bywał zginąć niedał/ iżbych był nigdy ná kátowſkie ręce nie przychodził. GórnDworz S7, G7, T4, Bb8v, Cc5v; HistRzym 80v; BielSat Ev; ktora [wiara] nas wzgorę podnośi/ y zákłáda grunt ſobie w niebie/ áby ſtámtąd radniey ſzukáliſmy Kryſtuſá y z nim ziednocżenia. WujJud 260; BudBib c3; CzechRozm 113, 203; WerGośc 248; BielSen 9; BielRozm 34; GórnRozm Av; ActReg 87, 102, 114; GórnTroas 28, 46; O nieſzcżęſna godźino coś mnie w świát wydáłá/ Cżemuś nie rádniey z mátki do grobu podáłá? GrabowSet A4v; Wiem/ że nie życżyſz zginienia/ grzeſznemu/ By żył bez grzechu rádnieybyś dał iemu GrabowSet M3, Cv, Iv, V [2 r.]; OrzJan 25, 81; Gdy co przyiacielowi dobrego vczyniſz, Nie żáłuy, wſtydź ſię rádniey ieſli nie vczyniſz. CiekPotr 24, 16, 21, 35, 49, 56, 60, 77; GosłCast 6; KlonFlis F; Ieſli dla nabożeńſtwá tákowego chodziſz Do Włoch/ do Hiſzpániey/ ſam ſię bráćie zwodźiſz/ Siedź rádniey domá/ proſzę KlonWor 52; [Leop Gen 23/11 (Linde); A cżemuſz my dla rozmáitośći opiniy odſtáwáć od Ewánieliey mamy? Cżemu ſię nie rádniey o to ſtáramy/ żebyſmy miedzy kłamſtwem prawdę poznáć/ á zárzućiwſzy co obłędliwego ieſt/ prawdy ſię obiemá rękámi viąć mogli. GrzegŻarnPos 1597 a4 (Linde s.v. radniej)].

Połączenia: »a radniej« (2): GórnDworz G7; Zaż można [Boże]/ byś ſię nie miał dáć vprośić/ A rádniey/ ná ſwym ludu/ pośmiech znośić? GrabowSet V.

»czyli radniej« (1): Coż tedy woliſz: cżyli áby ten złocżyńcá ták ſię wolno wáłęſał/ [...] cżyli rádniey áby z więźienia wyſzedſzy ſpráwował ſię? ModrzBaz 84v.

»nie (tylko nie) ... ale radniej« (2): iż Pánowie náſzy nic inſzego nie żądáią/ iedno [...]/ áby nieprzyiaćiel Krześćijáńſkiey wiáry niemiáł poćiechy z roſterkow/ ále rádniey ſkáżenie ſercá BielKron 435v; CzechRozm 209v.

»radniej (...) (a)niż((e)li)« (57): BielŻyw 10, 34, 52, 58; MiechGlab 54; BierRozm 16; SeklKat Y2; Diar 32; [żony] wſzytki ſzły przed Senat/ [...] á proſząc/ áby káżda żoná rádniey miáłá dwu mężu niż mąż dwie żenie. BielKron 120v [idem HistRzym 72v]; rádnieybyſmy gárdłá dáli/ niżliby świeccy ludzie mieli mieyſcá wybieráć ku ſpráwie duchowney BielKron 230v, 76v, 100v, 108, 124, 190v (10); bo poprawdzie s przyrodzenia tho ma káżdy cżłowiek/ iż rádniey pogáni gdi co zle/ niż pochwáli gdy co dobrze GórnDworz I5; Ieſli też iáki przyrodzony á nieſzkodliwy niedoſthátek w przyiacielu obacży/ áby gi ćirpiał rádniey/ niżli by/ ledá o czo miał ſie z nim gryść. GórnDworz M3; więtſzą dziękę/ od białychgłow odzierżyſz/ kiedy rádniey co przydaſz/ niż vymieſz tym thák zacnym cnotam/ wymową ſwoią. GórnDworz Y4, G6v, I7, L, M3, N4v, Xv, Z2v; HistRzym 72v; BielSat Dv; KuczbKat 140, 230, 280, 310; Oczko 5v; NiemObr 180; BielRozm 24; czemuſz nie rádniey mnieyſzą kaźnią karżećie dłużniká/ to ieſt śiedzeniem niżli infamią GórnRozm I3; GostGospSieb +4; GrabowSet Y2v; czemużby [cesarz turecki] zwyćiężywſzy Węgry/ puśćić ſie rádniéy do Niemiec miał niż do Polſki? OrzJan 83, 72, 113; Przetoż nieſłuſznie odſzczepieńcy/ ſpráwowánie y vżywánie Sákrámentu Ciáłá Páńſkiego rádniey wieczerzą Páńſką/ niżli Mſzą [...] názywáią. WujNT 607; PowodPr 57; CiekPotr )?( 2v; KlonFlis B; Cf Zwrot.

Zwrot: »radniej woleć« [w tym: (a)niż(e)li (10)] [szyk zmienny] (11): OpecŻyw 13v; BielŻyw 32; WróbŻołt A2v; Radbych tu káżdego z W. M. ſłyſzał zdánie/ [...] dla ktorych przycżyn z iednemi ludźmi rádniey/ niż z drugimi przeſtáćby wolał. GórnDworz C6v, C2v; CzechRozm 161v; GostGospSieb +2; Y wolałeś rádniéy bydź tákim królem krześćiáńſkim/ niżeli áby ćię tylko nim zwáć miano OrzJan 95, 107, 137; przeto y ia wolę Zyć rádniey z cnotliwymi, ániżli ze złymi. CiekPotr 18; [Ia rádniey wolię ſie ſmiać/ niżli płákáć/ y káżdy człowiek ia wierze rádni woli/ nie iácy ia ſámá. Wokabul 1539 O4v; GrzegŻarnPos 3/632].
a. Wprowadza poprawkę wyrazową, wyraz uznany za właściwszy niż poprzedni (7):

Połączenia: »a radniej« (2): Ale w tákiey wolnośći á rádniey ſweywoli á konfuſiey/ mogłby mu kto zádáć co w dawney Hiſtoriey cżytamy [...] PowodPr 62; VotSzl C4; [Boć y oni nie zowią ſie áni zwáć mogą Miniſtrámi kośćiołá powſzechnego: ále Miniſtrámi iákiegoś kośćiołá reformowánego (á rádniey deformowánego) WujPosŚw 1584 556].

»abo radniej« (5): CzechEp 87; Odyſſea Homerowa nic inſzego nie ieſt iedno żeglowánie ábo rádniey tułánie ſię po morzu Vlyſſeſá Itáceńſkiego KlonFlis A3v, A2v, A4; KlonWor 75; [KuczbKat 163, 199].

LWil