[zaloguj się]

LEKCYJA (171) sb f

e jasne, a pochylone.

Fleksja
sg pl
N lekcyjå
G lekcyj(e)j lekcyj
A lekcyją lekcyje
I lekcyją
L lekcyi

sg N lekcyjå (160).G lekcyj(e)j (1).A lekcyją (3).I lekcyją (1).L lekcyi (1).pl G lekcyj (2) [w tym: -iy (1), -yi (1)].A lekcyje (3).

stp, Cn notuje, Linde XVII (z Cn) – XVIII w.

1. Czynność czytania lub sam tekst, książka; lectio Mącz [lectioczytanie Calep] (5): Wyęcey mu myſl o koniku/ ná ktoremby vcżyniwſſy go ſobye z laſki/ obyezdzał á tocżył/ niż kyedy o łáćinye albo lekcyi GliczKsiąż I5v; Mącz 187b; A tym ktorzi ſię wcżytaniu rozmaitych autorow roskoſzuią/ rozmáitość lekcyi poćieche a ochłodę im przinieśie/ abowiem nowa lekczya vprzikrzenie ſtarey oddali. KwiatKsiąż P4v; To ieſt/ tę świętą lekcyą/ Kſięgi Bibliey/ zakon pierwſzy przykazánia Bożego/ tákże y Teſtament nowy Ewánielią Páná Kryſtuſowę/ na Polſką mowę dawſzy przełożyć/ do cżego Pan Bog podpomoc á poſzcżęśćic mi w tey ſpráwie racżył BibRadz *2.
2. Wykład, nauczanie; lectio, schola Cn (6): ſnadź żadnegoby lekcyia nye przyodzyáłá GliczKsiąż G6; Dla tego Sokrates powiedał/ że mu ſie widziáłá iego lekcia/ śiłá iuż ſpráwić/ kiedy kthożkolwiek/ s ſłuchánia iey przyſzedł ná tę drogę/ iż chciał poznáć/ y náucżyć ſie cznoty. GórnDworz G3; ná inſzy ſobie dzień to vważenie odłożyć możeſz/ wierny cżytelniku/ podobnom ćię tą długą á trochę przytrudnieyſzą lekcyą ſprácował. SkarŻyw 261.
Zwrot: »lekcyje czytać« (1): Ná te rzecży [obłudę ludzi] kiedy ia pátrzę/ záwſze mi przychodzą ná pámięć one ſłowá ktore mawiáł ieden Praeceptor moy lekcie cżytáiąc/ kiedy przypadł Locus communis o nieſzcżyrośći ludzkiey KlonWor ded **2v.
W przen (2): Bo mi dáłá [Minerwa] lekcią á długo pámiętną/ A dziwnie mi cieſzyłá moię duſzę ſmętną RejWiz 67v; Trzecie záſię [przyrodzenie] będzie ták złe á ſwowolne/ że go żadne przykłády/ áni złe áni dobre/ nie ruſzą/ áż mu z brátem kijem muśi lekcią ſylábizowáć. RejZwierc 18v.
3. Wyjątek z Pisma świętego, pism ojców Kościoła itp. czytany podczas mszy przed ewαngelią lub podczas innych nabożeństw (160):

lekcyja z czego (32): Lekcia z cżwartych kxiąg Krolewſkich Cap: 4. Leop ZZ; Lekcia z Dzieiow Apoſtolſkich Cap: 2. Leop ZZ3v, ZZ [2 r.], ZZ3v [9 r.], AAA2 [4 r.], AAA4v [5 r.], BBB3 [9 r.]; WujNT przedm 25.

lekcyja u kogo (5): Lekcia v Izaiaſſá Proroká Cap: 49. Leop ZZ, ZZ [2 r.], ZZ3v, BBB3.

lekcyja na co (21): Lekcia ná wielki Czwartek. WujNT 605 marg, przedm 25, s. 565 marg, 585 marg, 606 marg, 608 marg (21).

lekcyja w co (85): Lekcya w dzień Bożego wſtąpienia. WujNT 394 marg, 348 marg, 395 marg, 399 marg, 400 marg, [405] marg (85).

lekcyja o kim (9): Lekcya o Pánnách. WujNT 642 marg, 586 marg, 623 marg, 689 marg, 729 marg, 786 marg (9).

lekcyja na czym (5): Lekcya ná Mſzey Zaduſzney. WujNT 709 marg; Lekcya ná trzećiey Mſzy Bożego Národzenia. WujNT 752 marg, 745 marg, 746 marg, 872 marg.

Zwrot: »czytać lekcyje; czcienie lekcyjej« [szyk zmienny] (2; 1): PatKaz II 60; Tegoż cżáſu ná Trydeńſkim Seymie duchownym vrádzono/ áby v Kánonikow y w Klaſztorzech cżytano w ſwiętym piſmie Lekcye BielKron 225v; ReszPrz 45.
Wyrażenie: »godzinne lekcyje« = modlitwy odmawiane w określonych godzinach (1): Godźiny kośćielne álbo Paćierze Kśiężey/ [...] to ieſt porządzone ná cżáſy y ná godźiny pewne Paćierze/ ktore Papieżnicy śpiewáią ſobie/ álbo mowią/ nie były znáiome onemu Kośćiołowi Bożemu pirwſzemu. Co może być pokazano z tychże to godźinnych lekciy/ y z inſzych dowodow. WujJudConf 186v.

KN