[zaloguj się]

RAJCZYNA (2) sb f

Pierwsze a jasne, końcowe pochylone.

Fleksja
sg pl
N rajczynå rajczyn(e)

sg N rajczynå (1).pl N rajczyn(e) (1).

Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Znaczenia
Żona rajcy (2): (nagł) O Mieyſckich żonach: Rozdźielenie Siodme. (–) PAtrzże záſie mieyſckich żon/ [...] pſtrzą ſie też by srocżki/ Twarz gore/ trzewik ſkrzypi/ brwi cżarne y ocżki. (marg) Ráyczyne. (–) BielSat D2v.

W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy miejscowej (1): Tegoż roku Málcherowa ráyczyna Krákowſka z nawodu cżártowſkiego/[...] cżęśćią theż przez żydy namowiona/ Krześćijáńſką wiárą wzgardźiłá BielKron 424.

[W połączeniach szeregowych: Dzis miedzi nami niepoznać gdzie małżonka/ gdzie wdowa/ gdzie panna/ gdzie woiewodzianka/ gdzie ziemianka/ gdzie raycżyna/ gdzie rzemieslnicżka Senatulus 1004, 1003, 1004 [2 r.]; Niechay wżdy rozność/ będzie co Woiewodzina/ Kaſztellanká/ Ziemiánká/ álbo y Ráycżyna. PaprPrzykaz C2.]

[Szereg: »rajczyna z burmistrzową«: Alić páni Ráycżyna z Burmiſtrzową ſądzi PaprPrzykaz B3v.]

DDJ