[zaloguj się]

RAK (115) sb m

a jasne.

Fleksja
sg pl
N rak raki, racy, rakowie
G raka raków
D rakowi
A raka raki
I raki(e)m rakami
L raku rakoch

sg N rak (41).G raka (8).D rakowi (1).A raka (5).I raki(e)m (4).L raku (12).pl N raki (11), racy GlabGad (2), rakowie (1); -i : -owie HistAl (2:1).G raków (17); -ów (11), -(o)w (6).A raki (8).I rakami (2).L rakoch (3); -och (1), -(o)ch (2).

Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XIX w.

1. zool. Nazwa rozmaitych skorupiaków z rzędu dziesięcionogów (Decapoda) głównie z rodzaju rak (Astacus L.) obejmującego kilka gatunków; cancer Murm, Mymer1, BartBydg, Mącz, Calep, Cn; carcinus Calep (77): Cancer. Der krebs. Rák. Murm 4, 92; Mymer1 2v, 37; BartBydg 22; raki theż z ocztem warzone ſą dobre ku iedzeniu przy takiey [zapalonej] wątrobie FalZioł I 43b; RAk ieſt Riba czudna ma nog oſm, dwie przednie/ á po trzech poboczech mnieyſzych, Są miedzy niemi niewiaſty y mężowie [tj. samice i samce] FalZioł IV 30d; Auicenna piſze, Rak ſamiecz ma wſzytki cżłonki twarde iako kamień. FalZioł IV 31a, +7b, I 34a, II 23, IV 30d, 31a (15); Cżemu nie ktore rzecży żywe ſercza nie maią, iako riby, raci, wężowie etc. (–) Acżkolwiek takowe nie maią ſercza wſzakoż maią takowy cżłonek w ktorim ſerdecżna ſiła zależy. GlabGad E4v, E5; LudWieś A4; POchlebniká máluią/ á on Ráká dzyerży/ Gdyż ten narod pochlebny/ ſnadź káżdego mierźi. Bo iż Rák ma wiele nog/ ten też wiele zbyega RejZwierz 116; Ryb á źwierząth morſkich wielka moc ieſth/ kthore trudno przez figur wypiſowáć/ iedny ſą tey formy iáko Rák ale bárzo wielkie/ nogą cżlowieká dotrzyma y zabije. BielKron 295v, 295v; Chelae, Oskrzele á rámionká v ráków y niedzwiadków. Mącz 51b; Peloris, Nieyáki rodzay ryb w skorupách yáko ráki. Mącz 287d, 33b; A Moſkwićinám widźiał/ gdy węgorze ſłone y ráki ſurowe iadł SienLek 4; Możeſz też kość złamáną/ nátłukſzy ráków z ſádłem ſtárym okłádáć. SienLek 150; Wielkać ieſt ná iad moc wrákoch Gdy snich vczyniſz táki proch SienLek 154v, 130, 142, 149, 151v, 152 [2 r.] (16); BudNT Hhv; Calep 156b, 164b; GostGosp 168; WujNT 11; żebyś ſobie kazał vpiłowáć zdrową nogę dla chromey: [...] wieczniebyś zoſtał niedołężnym. (Chybáby kto był rákiem: bo temu inſza nogá wyrośćie choćia iednę ſtráći.) KlonWor ded **3v.

W porównaniach (3): A tego ktory ieſt tym ſwiátem zábáwiony bá nie tylko ſtráchem ále ledá iákim podobieńſthwem ſtráchu/ iáko dziecię rákiem ſnádnie vpłoſzyć może RejZwierc 134v. Cf Zwroty.

Zwroty: »pość wspak jako rak« (1): Gdyż ten ſwiat okrągły iako kula/ Kożda rzecż na nim poydzie wſpak iako rak/ Chytro iako liſzka. LudWieś A4.

[»jakoby rak wracać się«: iuż Zydowie/ ledwie nie Machometowie/ ktorzy ſwoią opácżną/ y wſpák lezącą wiarą/ iákoby rácy wracáią ſię do Zydoſtwá/ y do Pogáńſtwá. WerReguła 16.]

Zestawienie: »rak rzeczny« = Astacus astacus L.; rak szlachetny, gatunek skorupiaka z rzędu dziesięcionogów (Decapoda) z rodziny rakowatych (Astacidae) zamieszkujący rzeki; największy bezkręgowiec w faunie Polski; cancer fluvialis a. fluviatilis Cn [szyk 7:2] (9): Kiedy pies wſciekły vkąſi/ raki rżecżne ſurowo wyłupić/ á mięſo gich z mlekiem dać pić. FalZioł II 23; Raki rzecżne cżęſto iadane, tucżą cżłowieka. FalZioł V 89v, IV 31a, 36c; Albo rzecznych ráków z oliwą nátłucz á z wodą y z pieprzem/ á thym przed popádnienim chorégo pomázuy. SienLek 142, 39, 93, 102, 154.
a. Gammarus locusta L.; kiełż morski, gatunek skorupiaka z rzędu obunogów (Amphipoda), z rodziny kiełżowatych (Gammaridae) żyjący w przybrzeżnych wodach morskich otaczających Europę; cammarus, gammarus Mącz, Calep (5): Cammarus, Rodzay ráków więtſzich. Mącz 32d; Concha, Wſzeláka rybá morska/ która ná ſobie czáſzkę albo skorupę ma/ yáko yeſt Rák/ Zołẃ/ etć. Mącz 62c, 142b; Gammarus – Rak. Calep 447a.
Zestawienie: »rak morski« = cammarus Calep, Cn; cancer marinus Cn (1): Cammarus – Kak [!] morski. Calep 155b.
b. Zestawienie: »rak morski« = Ostrea sp.; ostryga, jadalny mięczak z gromady małży (Bivalvia), z rodziny ostrygowatych (Ostreidae) żyjący na przybrzeżnych skałach płytkich mórz (1): Ostreum – Rak morski wſelyaki. Calep 742b.
c. Zestawienie: »morski rak« = Corophium sp., bełkaczek; rodzaj skorupiaka z rzędu obunogów (Amphipoda), z rodziny bełkaczkowatych (Corophiidae) żyjący w przybrzeżnych wodach morskich otaczających Europę (1): Corophium, Rodzay nieyaky morskich ráków. Mącz 66b.
2. Zwierzę fantastyczne podobne do raka; cancer HistAl (3): Potym z oney trzćiny ráki bárzo wielkie wychodziły/ máiąc grzbiety twárdſze nád Kokodrille HistAl H6v; Tedy niektorzy Macedonowie zwlokſzy ſie s ſzat weſzli w morze/ á náthychmiaſt rákowie wielcy wychodząc z głębokoſći morskiey wſzytki s ſobą zátopili. HistAl M4v, H6v.
3. Nazwa konstelacji gwiezdnej, też znaku zodiaku; cancer, carcinus Cn (31): NAwrot ziele/ Plinius powiada iż wten cżas kwitnie kiedy ſłończe biwa wznamieniu niebieſkiem w raku FalZioł I 49c; W thym cżaſie Słończe troie znamion przechodzi na pocżątku Raka, w poſrzodku Lwa. Na kończu znamię Panny. FalZioł V 53v, +8v; Zodyák ieſt okrąg álbo koło ná niebie/ ná kthorym ſą dwánaśćie známion w okrąg iedno po drugim/ ktore cżęſto ſłychamy: Skop/ Byk/ Bliźniętá/ Rák etć. BielKron 263; Dnia 20. Czerwcza zaczmi ſzye Słoncze wſzyodmim ſtopniu m:37. Raka. Goski kt, kt, A16v [2 r.], *, *3; Aselli, asellorum stellae. [...] Dwie gwiaźdźie w Ráku znamieniu niebieskim ták rzeczonym. Mącz 17d; ábowiem Pruſkiey Ziemi pánuie Rák známię niebieſkie. LeovPrzep B2v, Av, B [2 r.], Bv [3 r.], C; HYdrá wielkié ná niebie mieyſce záſtąpiłá: Głowę ſwą ſtráſzliwą pod Rákiem położyłá. KochPhaen 17; To przéczné [koło] záśię/ morzá ták wielé przechodźi/ Iáko od Kozorożcá dáleko Rák wſchodźi. KochPhaen 19; A kiedy z Oceaná wychodźi Lew ſrogi/ To co był Rák ná morze wegnał wielonogi: Wſzytko znika do kóńcá KochPhaen 21, 6 [2 r.], 18 [3 r.], 20 [2 r.]; PaxLiz C2.
W przen (1):
Fraza: peryfr. »słońce raka zagrzewa« = słońce wchodzi w konstelację Raka (początek astronomicznego lata) (1): GDy ſłóńce Ráká zágrzéwa/ A ſłowik więcéy nie ſpiéwa: Sobótkę/ iáko czás nieśie/ Zápalono w czarnym leśie. KochSob 55.
4. lek. Rak (carcinoma, neoplasma), nowotwór złośliwy, może też każdy trudno gojący się wrzód; carcinoma Murm, Mymer1, Mącz, Cn; cancer, gangrena Mącz, Cn; cancer morbus Murm; erysipelas, phagedaena Cn (7): Carcinoma est cancer morbus. Der krebs Rák. Murm 78; Mymer1 38v; Kwiat thego ziela ſtarthy na proch á zmieſzany ſprochem kwiatu ſwięthego Iana ziela, niemocz ktorą zową rak: goij FalZioł I 79b; [ziele gruszczyczki] wilk wrzod na nodze goij/ j wrzod kthory zową rak/ niedopuſzcża ſie im rosſzerzać. FalZioł I 116d; Carcinoma, Niemoc którą Rák zową. Mącz 38b; Gangrena caro emortua, Zgniłe/ odrętwiáłe álbo zmartwiáłe mięſo/ niektórzi zową Rák chorobę. Mącz 142c, 33b.
5. Żartobliwy wiersz, który czytany wspak ma sens odmienny (zwykle w pl) (2): (nagł) Ráki. (–) FOlguymy paniom nie ſobie ma rádá/ Miłuymy wiernie nie ieſt w nich przyſádá. KochFr 9.

[rak do kogo o czym: (nagł) Rak do Polaków o obieraniu króla z Pieskowej Skały (–) Bierzcie za króla cesarza nie Lacha, Dzierżcie się Niemca nie chudego bracha PismaPolit 32.]

rak na co (1): (nagł) Ráki ná ſpráwy dziſieyſzé. (–) PLáći dźiś cnotá nie złotu hołduią Tráći pochlébſtwo nie dáróm folguią. PudłFr 46.

6. n-pers (2): y na thąſch namową vkradl ſwemu Goſpodarzewi trzy wyertelye owſſa wſtodolye. y do thegoſch raką donyoſl a on mv zan dwa groſſa dall LibMal 1544/93v.
Zestawienie (1): Item powyada yſch woythek rak kmyecz wkiczynye onego namawyall [...] na kradzyecztwo. LibMal 1544/93v.

Synonimy: 4. kancer, kankier, wrzod.

MN