[zaloguj się]

ŁASKA (5496) sb f

Oba a jasne (w tym w pierwszym 85 r. w drugim 6r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg pl
N łaska łaski
G łaski, łaski(e)j, łaski(e) łåsk
D łasce łaskom, łaskåm
A łaskę, łaską łaski
I łaską, łasku łaskami
L łasce łaskach
V łasko

sg N łaska (538).G łaski (2454), łaski(e)j (2), łaski(e) (1); -i : -(e)j CzahTr (8 : 2); -i : -(e) RejKup (45 :1).D łasce (137).A łaskę (1230), łaską (1); łaskę: łaską ArtKanc (10 : 1).I łaską (561), łasku (1); -ą : -u LibLeg (16 : 1).L łasce (474).V łasko (1).pl N łaski (19).G łåsk (13); -å- (9), -a- (1) CzahTr, -(a)- (3).D łaskom (13) BiałKaz, łaskåm (8) ListRzeź (2), SarnStat (3), GrabowSet, JanNKar, WujNT; -åm (6), -(a)m (2).A łaski (36).I łaskami (4); -ami (3), -(a)mi (1).L łaskach (3).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Życzliwość, przychylność, okazywanie względow (o stosunku wyższego, np. wiekiem, urzędem lub jakąkolwiek sytuacją społeczną, do niższego; bardzo często o stosunku króla do poddanych); także dobrodziejstwo wyświadczone z życzliwości; gratia Mącz, Calep, PolAnt, Modrz, JanStat, JanPrzyw, Cn; favor BartBydg, JanStat, JanPrzyw, Cn; beneficium, benevolentia Mącz, Cn; charitas Mymer1, Mącz; clementia Modrz, JanStat; benignitas Mącz; pietas HistAl; misericordia Vulg; affectio JanStat [w tym: z określeniem dawcy lub sprawcy łaski wyrażonym pron (244), ai (209), sb (123)] (1057): BierEz F2v; OpecŻyw 90v, 94v; Mymer1 33v; BartBydg 56b; BielŻyw nlb 3, 99; A pan nasch yego m. za te laſke chcze vaschey Ias. odſlvzicz wſym dobrim LibLeg 11/62, 7/35, 11/40; RejJóz L4, M8, Q2v; na łasce WKM naszego MP wszytko RP dobre należy. Diar 65; GliczKsiąż A4; DWorzáninowi ſwemu poćichu precż kazał/ Ten prośił by mu iáwnie przed ludźmi rękę dał. A s ſkárbu mu kázáć dać/ áby ludzie ználi/ Iże z łáſką odieżdza/ ták o nim mnimáli. RejZwierz 24, 19v; Pánowie byli Węgierſkiey źiemie/ [...] Fránćiſzek Bátiány/ zwierzchni Karwáckiey/ Dálmáckiey/ Słowáckiey ziemie/ v krolá niepoſledniey łáſki. BielKron 305v; Praeripere alicui popularem gratiam, Vbieżeć kogo do poſpolitego człowieká w łáskę. Mącz 346d; Nam neque authoritate quisquam apud me plus te valere potest neque voluntare, Nikt bo nie yeſt którego bych ya ſobie ták wyſoko łáską ważył/ á ku ktoremu bych też skłonnieyſzą chuć y uprzeymoáć miáł [!] yáko ku tobie. Mącz 474a, 148d, 149b, 352d, 395d, 477d; Skromnego/ á ſtátecżnego/ nigdym ia w łáſce nie widział GórnDworz Lv, C2v, D4v, K8v [3 r.], Gg7v; HistRzym 15; KuczbKat 365; RejZwierc 45v, 153; BudBib 1.Esdr 7/27[28]; StryjWjaz Av; Bo ludźiom vbogim/ choćiaby się wſzelákiemi cnotámi ozdobili/ [...] bárzo máłe zapłáty bywáią náznácżone/ ták z ſtrony bogactw/ iáko z ſtrony łáſki/ y doſtoyności iákiey [tum ad opes, tum ad gratiam, tum ad dignitatem] ModrzBaz 18v; SkarJedn 174; KochOdpr A4v; wſzák złego nic nie vcżynię/ á tę łáſkę Bog tobie zápłáći/ gdy mnie vbogiemu tu v drzwi leżeć dopuśćiſz. SkarŻyw 135, A2v; StryjKron 155; KochMuza 28; ActReg 51, 61, 88, 119, 138 (8); Calep 463a; JanNKar A3 [2 r.]; Względem tedy tych ſłużb ich chcąc ie łáſki náſzey przychylnośćią vprzédźić [gratiarum nostrarum favoribus praevenire JanPrzyw 8]/ [...] pozwalamy SarnStat 886; obiecuiąc/ iż [...] Prȩłaty/ Rycérztwo/ poddáne náſzé w Pruśiéch náſzé potomki łáſką Królewſką będźie czćił/ y miłował [affectione Regia tractabit, honorabit et diliget JanStat 871] SarnStat 1093, 306, 834, 863; KmitaSpit C4; PowodPr 32; CiekPotr 27; PaxLiz B4, E4v.

łaska ku komu (5): LibLeg 11/88; OrzJan 61; ActReg 29, 88; Tám Monárchy Iławnego łáſkę nieomylną/ Káżdy widźiał ku tobie/ káżdy chęć vprzeymą. SapEpit [B2].

łaska przeciw(ko) komu (25): LibLeg 11/[322]; A łaſka waſza za praczami moiemi przeciw mnie w waſzych ſie ſerczach pomnożyła. FalZiołUng V 119v; HistAlHUng A2v; LubPs Z5; Leop 2.Reg 15/20, 3.Mach 6/37; BielKron 125; Mecaenas, Właſne ymię ſliáchćicá Rzimskiego [...] ten był oſobliwey łáski przećiw Vergiliuſowi y Horatiuſowi [...] ztądże wſzeláki obróńca [...] bywa zwan. Mącz 212b, 148d, 299b, 407c; OrzQuin G4v; GórnDworz Kk3; BudNT Act 25/3; ModrzBaz 124; KochPs 2; SkarŻyw 593; ActReg 13, 103; Calep 136b; KochFrag 49; WujNT Act 25/3; SarnStat 879, 1055; SiebRozmyśl A.

łaska na kogo (1): proſzym v.m. M. Kroliv abi v m vkazaly laſke ſwa na nas LibLeg 10/125v.

łaska nad kim (13): BierEz M4v; HistJóz Dv; Ruben obmawia bracią y dżiecię A czoż my naſz miły panie z ſobą pocżąć mamy Iedno na wſzem twoiey łaski nad ſobą cżekamy RejJóz O6, Lv, L4v, Q2v; BibRadz Gen 24/14; BielKron 351; RejZwierc 249; ModrzBaz 127; ZawJeft 41; ActReg 116; Phil C2.

Ze zdaniem przydawkowym wyszczególniającym [w tym: z zapowiednikami: ten (6), taki (2), jeden; (a. że) (8), aby (7)] (15): podziękuyże mu [panu] s tey łaſki iż cie przijął ForCnR B4v, C4v; LibLeg 10/62v, 11/11; Laſką thą od panow odzyerzal yſch nye na ſchubyenyczą alye na ſczyączye onego ſſą zdali LibMal 1543/74; RejJóz A3, H7; BibRadz Gen 20/13; BielKron 130, 350, 352v; GórnDworz V5; A on tylo tey łáſki v niego żądał/ áby w iego podworzu cháłupkę mu poſtáwił SkarŻyw 166, 206, 601.

W formule listu z kancelarii królewskiej (4): LibLeg 11/185; Krol nád Krolmi y pan nád pány Alexander ſyn bogá Hamoná y krolowey Olimpiey/ wſzytkim poſpolicie kſiążętom/ [...] y ludziem w mieſciech po wſzytkim kroleſtwie Perskim vſtháwionym łáskę ſwoię [Rex regum et dominus dominantium Alexander ... universis principibus ... gratiam suam.]. HistAl G4, E7; Wſzyſtkim y káżdému z oſobná Stároſtóm/ [...] nam ſczérze y wiernie milym łáſkę náſzę Królewską [fidelibus dileetis gratiam nostram cum favore JanStat 725]. SarnStat 906.

W formule prawniczej (3): GDyż w poſtępkách Práwnych v ſpráwiedliwych ſędźi nie ma miec waśń mieyſcá/ áni łáſká nie ma ſobie nie przywłaſczáć [nihil habeat odium vendicare, vel favor usurpere JanStat 643] SarnStat 158 [idem 2 r.] 789, 795.

W formułach przysięgi (2): GroicPorz c2v; wiernie zeznam nie zá miłośćią/ nie zá nienawiśćią/ [...] áni łáſką/ ále dla Bogá y ſpráwiedliwośći [fideliter recognoscam: non amore, odio, praetio vel favore; sed pro Deo et iustitia JanStat 521] SarnStat 573.

W formułach grzecznościowych:

»tw(oj)a łaska« (2): RejJóz C4v; Oná [Maryja Magdalena] mnimáiąc być ogrodniká/ przywitawſzy iáko śláchetniká/ ták go ſpytáłá gdźie twa łáſká Kriſtá położyłá. MWilkHist H4.

»łaska wasza« [w tym w pl (22)] [szyk 18 : 5] (23): Ktori na gorże opiſany obicżay y naſſe zrządzeni, waſſim łaskam panowie a prziiaczielie mili obiawiame ListRzeź w. 45, 1; SarnUzn Bv, D6, D8; Mam tedy tę nádźieię że łáſki wáſze/ racżyły porozumieć ty ſłowá Páńſkie/ ktore Pan mowić do Marty racżył. BiałKaz F2, A4, C2 [2 r.], C4, E3, F3v (16); SkarJedn 189; WujNT 890.

W połączeniach szeregowych (23): OpecŻyw 37; GliczKsiąż N6; BielKron 65v; KochSat B4v; Mącz 51a, b, 308c, 423c; RejAp 58v; Podárki/ diſpenſácyie/ łáſki/ ligi/ krewność y herby [Largitiones, dispensationes, gratiae, uniones, sanguis et stemmata]/ w doſtoynośći duchowne wlázły ModrzBaz 135v; Calep 136b; Phil H4; SWiátu ſię przypátruiąc/ do ſkutecżney ludzkośći trudnemu/ á rozważáiąc ſobie/ chęći/ vcżynnośći/ łáſki y dobrodzieyſtwá wielce ważne/ á mnie od Iego Miło: Páná Piotrá Myſzkowſkiego [...] vcżynione GrabowSet A2; [obywatelów ziemie Bełskiej do Korony wzięliśmy] obiecuiąc oné y kożdé z nich we wſzyſtkich ich práwiech/ w wolnośćiách/ w ſwobodách/ łáſkách/ nádániách/ doſtoienſtwách/ czćiách/ vrzędźiéch [in omnibus ipsorum iuribus, libertatibus, immunitatibus, gratiis, praerogativis, dignitatibus, honoribus et officiis JanStat 796] chowáć y záchowáć. SarnStat 1053, 201, 987, 989, 990, 998 [2 r.] (10).

W przeciwstawieniach: »łaska ... niełaska (11), gniew (5), srogość (2), bojaźń, groza, karność, miecz, mierziączka, moc, nieprzyjaźń, niesława, okrutność, pogorszenie, przekup, strach, śmierć, upor, zasługi, złość« (33): Ián cij nie ieſt taki botz on anij dlá boiazni/ auij [!] dla laſki vſtąpi od prawdy. OpecŻyw 47v, 33; A czo sye doticze Thatarow dawa Crol yego M. ym yako ſlvgam ſwim [...] a tak ti rzeczi za laſką chodzą a nyezavporem LibLeg 10/155, 11/88v; Godnieyſzych my marney ſmierći niż tey łaski byli RejJóz P; Diar 76; BielKom C2v; Oycowye wiedzyeć máyą iż potrzebá áby [...] myędzy łáſkę też myęſſali nyeco kárnosći/ thák yáko zwykli cżynić kuchárze/ ktorzy podcżás potráwy ſlodkye zálewáyą y zápráwyáyą octem GliczKsiąż F8; gdyż takie niewolſtwo náſze nie przyidźie nam z łáſką/ y owſzem tho ſpráwi Pan Bog náſz iż ſię nam obroći w nieſławę [quoniam non dirigetur servitus nostra in gratiam, sed in dedecus ponet]. BibRadz Iudic 8/13[17]; [krol wywołał z ziemie Sieciecha] ktory ziechawſzy do Ruſi/ przepráwił potym mierźiącżkę v krolá/ y był w łáſce záſię BielKron 349v, 393; Cżego ſtrach niewyciſnie/ i groza fukliwa. Richley dobroć/ i łaſka/ richley chuć wzaiemna W tim ci poſłużyć może/ i ludzkoſć przijemna. KochSat B4v; Mącz 126a; OrzQuin A2v; [jedni] nie telko przeſthawáli ná thym máłym pokazie łáſki/ ále theż y niełáſkę vmieli więc ſobie oſłodzić GórnDworz C4v, C5, D4v, M6, Bb7v, Dd3, Ii7; Niechay tedy ſędźiowie niepotępiáią niewinnych/ [...] niechay przekup/ álbo łáſká: niechay nienawiść álbo miłość/ nic ich nieruſza. KuczbKat 340; RejZwierc 226; gdyż nie w ſrogośći ále záwżdy w łáſce á w miłośierdźiu [...] łáſkáwie a miłośćiwie nam pánowáć á roſkázowáć będźieſz racżył. WujJudConf 16v; Komodus Ceſarz. [...] W okrutnośći ſie kochał łáſki tám nie miewał. PaprPan [Gg]4v; Weźmi Xiążę naiáſnieyſze/ [...] ten miecz/ [...] tylko ty obiemá rękomá nád námi chciey pánowáć/ w iedney Miecz/ w drugiey łáſkę záwżdy noſząc/ (marg) Decius. Altera manu frameam altera gratiam gestans. (–) StryjKron 667; KochFr 95; KochPieś 46; ZawJeft 18; [z przysięgi pisarza ziemskiego] áni będę dbał ná łáſkę/ álbo ná nieprzyiaźn czyię/ ná dáry ábo ná karánie czyie SarnStat 561, 554; A gdy záś ſczęśćie ſwą ſkłádáć pocżęło Srogość, y z łáſką náſtępowáć ięło: Wyiáchał cny krol do Pruſkiego Páńſtwá KlonKr F; GosłCast 73.

Przysłowia: Videndum est ne obsit benignitas, [...] baczmy yedno tego áby mu zbytnia łáská nie ſzkodźiłá. Mącz 494b.

Pańska łaska na pſtrem koniku RejJóz H marg.

Więtſzey ieſt władzey łáſká niż moc záwżdy RejZwierc 226.

Zwroty: »być, trwać w łasce« [w tym: u kogo (7)] = być obdarzonym względami [szyk zmienny] (16 : 2): LibLeg 7/34, 34v, 11/31v [2 r.]; [papież] wybrał cżterzech Kárdynałow/ ktore rozumiał być w nawiętſzey łáſce v krolá Fráncuſkiego/ áby ſie tym więcey záchował krolowi. BielKron 211v, 118, 222, 349v, 379v; GórnDworz K8 [2 r.] L; RejZwierc 154v; KochEpit A4; POkiś ty/ bury koćie/ ná myſzách przeſtawał/ A w inſześ ſię myśliſtwo z iáſtrząby niewdawał. Byłeś w łáſce v ludźi KochFr 117; PaprUp F3; Dopuść w mátczyney łáſce trwáć dźiećięćiu twemu ZawJeft 40, 41.

»być na łasce [czyjej], pod łaską [czyją]« = zależeć od kogo; in gratia consistere JanStat [szyk zmienny] (12 : 1): a tha ziemya. y tho czo yeſth wniey. pod moym rozvmem y pod moyą laſką yeſth. y zamye Boga proſſą. MetrKor 46/47; LibLeg 11/95v; Ale po ſzeſći Niedźielách/ przedłużyć nie może [zapłacenia winy]/ wyiąwſzy by to było ná łáſce Sędźiego. GroicPorz k2v, o3; ZapKościer 1583/54v; żywot/ zdrowie y ſtan tákowégo ſzláchćicá obwinionégo/ y tym obyczá em pokonánego/ będźie ná łáſce náſzéy Królewſkiéy. SarnStat 408; GDy kto przed Rycérſkim człowiekiem miecz álbo kórd wyymie/ nikogo nie rániwſzy/ niech będźie ná łáſce iego SarnStat 619, 22, 156, 408, 787, 833 [2 r.].

»dać łaskę [w tym: przed kim (2), przed oczyma kogo, w oczach kogo, u kogo]; dodawać łaski« = dare gratiamVulg, PolAnt; dare misericordiam Vulg; gratias concedere, favores ministrare JanStat [szyk zmienny] (6; 2): Proſſę miły Pánie/ [...] ſpráwuy ſlugę twego dziſia/ y day mu łáſkę v tego męża [et da misericordiam ei ante virum hunc], Leop 2.Esdr 1/11; tedy ludzye Izráelſcy [...] nápożycżáli v Egipcian nacżynia złotego/ [...] bo im był Pan Bog dał łáſkę przed ocżymá Egipcian iż im pożycżáli á wierzyli [Vulg Ex 12/36] BielKron 30; BudBib Ez 11/3, 1.Esdr 7/27 [28]; WujNT Act 7/10; SarnStat 987, 999, 1113.

»dać (a. zdawać) się, spuścić (a. spuszczać) się na łaskę; (od)da(wa)ć się w łaskę; po(d)dać (a. oddawać) się łasce; pod łaskę się dać« = conferre se in fidem et clientelam alicuius Mącz [szyk zmienny] (6 : 2; 3; 3; 1): MetrKor 47v; Tedy Darius ſam w ſobie pomyſlił rzekąc, niewiem czo lepſzego mam vcżynić, nielża iedno ſie Alexandrowey łaſce poddać. BielŻyw 153; RejKup Ee; BielKron 143, 147, 313v, 385, 406v; Mącz 126a; PaprPan Ee4v; ActReg 108; KlonKrGum Av; Przetom roznych zabáwek nie rad omieſzkawał. Z ktorymi ſię oddáię w łáſkę twoię tobie/ Proſzę vważ nie Wierſze lecż ſłużby me ſobie. CzahTr A4v, A4, G3v.

»da(wa)ć [co], podać, darować, udzielić, użyczyć, udanie z łaski« = de gratia perpetuo conferre, ex gratia concedere et largiri JanStat [szyk zmienny] (15 : 1 : 1 : 2 : 2 : 1): ha ktorego hymyenya korvnnego Iego krolewska myloscz raczil był dlia vychovanya stanv panyenskiego yey vziczicz z lasky swey krolewskiey ZapWar 1536 nr 2492; LibLeg 10/65, 67 [2 r.], 145v, 147v; Diar 26; GliczKsiąż N4; nie dał im nic z łáſki iedno co ſłużbę zápłáćił. BielKron 439v, 351, 390v, 429, 462; RejPos 13; ZapKościer 1583/54v; StryjKron 447, 497, 612 [2 r.]; SarnStat 987 [2 r.], 1089.

»za łaską dawan« (1): To tákowe liſty tylko ſláchćie zá náſzą łáſką máią być dawány UstPraw H2.

»łaską [kogo] darować, udarowany« (1 : 1): PaprPan B4; Tylko vbogim ſługą ſwym nie pogardzayćie/ [...] A w vboſztwie pocżćiwym dźiſieyſzym rátuyćie/ Mnie zewſząd vpádłego łáſką tą dáruyćie. CzahTr G3v.

»darować [kogo (czym)] z łaski« (2): On [mistrz] ſie ná to pirwey obrał/ Drogę Impreſorom podał/ Piſmá Polſkie imprimowáć/ Rácżcie go z łáſki dárowáć. BielKom A3v; BielSpr 46.

»nie dbać o łaskę, na łaskę« = negligere gratiam Mącz; neque favorem curare JanStat [szyk zmienny] (2 : 2): Mącz 148d; ArtKanc O15; áni będę dbał ná łáſkę ábo niełáſkę czyię/ áni ná datek ábo przegrożki y karánie iákie SarnStat 554, 561.

»z łaski dopuścić« (1): a mi zlasky naſchey potemvsz podlug przodkow yego, yako pyerwey belo wtichze granyczach to woyewodztwo yemvſmi miecz dopvſozyly LibLeg 10/65.

»łaski dostać; łaskę otrzymać; otrzymanie łaski« [szyk zmienny (2; 3; 1): ForCnR C3v, E2v; BielKron 53, 410v; MycPrz I B3; Bo coż może być nieſłuſznieyſzego/ iáko dobrym vmyſłem rádzącemu ſie złą rádę dáć: Czo cżęſtokroć zwykł pochlebcá cżynić/ gdy rádzącego ſie łáſkę rácżey otrzymáć niż prawdę mowić chce. Phil H3.

»dostąpić łaski« [szyk zmienny] (3): ForCnR A4v, C2; A z tegoć wywiodł mężá miłoſiernego/ ktory doſtąpił łáſki v wſzytkich ludźi [virum misericordiae invenientem gratiam in oculis omnis carnis]. BibRadz Eccli 44/25.

»folgować [czyjej] łasce« = liczyć się z czyimi względami; putare gratiae Modrz (3): Diar 75; [Luter] dowodźił Piſmem iż thy rzecży ktore powiádał Ekkius/ nieſą [!] gruntowne to ieſt niewedług Piſmá Swiętego/ iedno ſpochlebſtwá Papieżowi nápiſáne/ folguiąc łáſce Papieſkiey więcey niż piſmu ſwiętemu. BielKron 195; ModrzBaz 97v.

»przez łaski karan« (1): ieſli kto przed námi [przed Królem] miecz álbo kórd wyymie y kogo ráni/ przez łáſki niech będźie karan [sine gratia puniatur JanStat 30] SarnStat 22.

»z łaską karać« (1): Ieſtli bys z mey proſtoty/ czo nie kmyſli bacżył Proſzę abys do cżaſu/ z łaską karać raczył. RejJóz C.

»mieć łaskę« [w tym: czyją (8), u kogo (13), od kogo (4)] = być w łasce; habere gratiam Vulg, JanStat; gratiam obtinere Modrz; esse in bonis apud aliquem Mącz [szyk zmienny] (34): tedy młodźienietz [...] maiątz łaſkę pańſką/ jmie byćz bezpiecżen ForCnR C4; LibLeg 10/63, 69, 11/88, 88v; Bo żaczni czo rozum maią Pilnie ſie o to ſtaraią Aby mieli łaskę moię RejJóz E3v; ZapWar 1548 nr 2656; GliczKsiąż I2v; Leop Esth 2/17, Act 2/47; BielKron 65v, 194, 245v; Confectari alicuius benevolentiam largitione, Dáry á vpominkámi zábiegáć áby miał łáskę Mącz 385b, 129a, 137a, 149a, 152a, 218b, 405c, 428d; GórnDworz L; Pierśćień miał thę moc/ że ktożkolwiek go ná pálcu nośił/ miał łáſkę od wſzyſthkich/ thak że cożkolwiek żądał od nich wſzyſtko odzierżał. HistRzym 61, 61 v; MycPrz I B3; ModrzBaz 12v, 84v; SkarŻyw 114, 206, 435; GrabowSet X2; WujNT Luc 6/32, Act 2/47; SarnStat 957.

»mieć [kogo] na łasce, w łasce; mieć łaskę [ku komu]« = być łaskawym; habere in gratia et favore JanStat [szyk zmienny] (2 : 2; 2): Milij towarzyſze/ widzę ijże ku mnie mácie oſobną łaſkę s cego iá wám dźiękuię ForCnR B3; LibLeg 10/66; poſpolicie więc boiowi ludzie y wieldzy Hetmáni ná lepſzey piecży y ná więtſzey łáſce tákie więźnie záwżdy miewáli/ ktory ſobie idąc w okowach przy koniu z weſołą myſlą ſpiewa RejZwierc 85v, 55; ActReg 29; SarnStat 1103.

»mieć z łaski« [szyk zmienny] (8): LibLeg 11/[322]; Refero tibi acceptum, Tobiem zá to winien dziękowác y odsługowáć/ albo Z łáski twey to mam. Mącz 124b; Bo iesli w moich Rymiech będźie co chwalnego/ Z Niebá naprzod/ á po tym mam to z łáſki iego [o Kochanowskim]. Prot E; ModrzBaz 32; KochOdpr C4; ActReg 108; GórnTroas 63; SkarKaz 454b.

»o łasce, w łasce mieć nadzieję« [szyk zmienny] (1 : 1): Diar 76; Ale o łáſce teráznieyſzych [de benignitate praesentium]/ ktorzi ieſzcże známi żywą/ ábyſmy lepſzą nádźieię mieli ModrzBaz 140.

»za łaską [ = za przeproszeniem] mowić« = salvis auribus Mącz (7): Salva venia, Zá łaską mówiąć álbo s odpuſzczenim mówiąć. Mącz 366b; Bona tua venia dixerim, Zá łáską twą mówiać [!]. Mącz 480a, 366b, 429c, 480a; Otoż Papież przyznawa zwierzchnoáć świecką Ceſárzowi? zá łáſką I.M. mowiąc/ niewiem k rzecżyli to/ y bácźnieli powiedźiáno? y owſzem mali ſię prawdá rzec/ bárzo przećiw rzecży y bacżeniu. CzechEp [383], 166.

»naby(wa)ć, nabycie łaski; nabyta łaska« = aucupari gratiam, parare beneficium Mącz [szyk zmienny] (5 : 2; 2): RejPs 68v; Niemáią thu co cżynić Zydowie/ by ſnadź z náſzey ſzkody álbo nieſzcżęſcia náſzego ſobie łáſki v krolá ſwego nie nábywáli BielKron 68; Mącz 19c, 116c; GórnDworz I4v, K4v, Cc6, Ee3; KochPropKKoch 4.

»łaską nagrodzić (a. nagradzać)« = favore prosequi JanPrzyw [szyk zmienny] (5): LibLeg 7/37, 11/172v; To cokolwiek był obiecał/ wniwecż obroćił/ y odłącżył ſię od Ionátáná nie nágrodźiwſzy mu tego łáſką co wźiął od niego/ ále go nád to bárzo trapił. BibRadz 1.Mach 11/53; SarnStat 63, 882.

»naruszyć, naruszenie łaski« = exulcerare gratiam Mącz; indignationem experiri Modrz (2 : 2): Mącz 366b, 501b; Zali go będę iáko mogłá przywieść ktemu/ Zeby mię wżdy przypuśćił do dzyału rownego/ Acż wiem żem náruſzyłá bárzo łáſki iego. HistLan Dv; ModrzBaz 20.

»łaski naśladować« (1): Gratiam Caesaris sequi, Láski Ceſárskiey náśládowáć/ to yeſt. ſtać o yego łáskę. Mącz 384c.

»od łaski oddalić« (1): iż go [syna ojciec] nyema opusćić áni od ſiebye y łáſki ſwey oddálić. GliczKsiąż Q2.

»łaski nie odmieniać« (1): A za to pylnie proszy Krol yego m. pan moy abi V.C.m. raczil tey lasky nieodmieniacz przeczywko czorcze y wnwkowy [!] yego. LibLeg 11/[322].

»łaskę odnieść (a. odnosić)« [szyk zmienny] (3): BudNT przedm d2; PudłFr 40; Ale meo iudicio zato laski nieodniesiem zesmy tak ingrati przećiwko krwi Pana swego ActReg 23.

»odpaść od łaski« (1): álbo nań klucżkę iáką naydą/ áby ſie ſnim pogniewáć: zá ktorym pogniewániem/ iuż pozna że odpadł od łáſki GórnDworz Dd3v.

»za łaską odpuszczać« (1): ále oné [winy] przez Vrzędniki náſzé ná nas każemy wyćięgáć/ álbo oné tym/ którzy ie nam przepádli/ zá łáſką náſzą będźiemy odpuſczáć SarnStat 887.

»łaskę [u kogo] (o)dzierżeć« (5): LibMal 1543/74; Diar 76; záwſſe vcżeni ludzye w wyelkyey wadze byli/ myeſcá przednyeyſſe/ łáſkę/ miłosć/ y záchowánye v ludzi dzyerżeli GliczKsiąż N6; Gniewomir kijem zábit od rycerſtwá/ bo rozumieli iż ieſzcże łaſkę v krola mógł odzierżeć. BielKron 351v, 416v.

»nie oglądać się na łaskę« (1): Polak Polakom piſał/ co być Polſzce zdrowégo widźiał: nie oglądáiąc ſye ná łáſkę álbo ná niełáſkę/ człowieká ná świećie żadnego OrzQuin A2v.

»łaskę okaz(ow)áć (a. pokaz(ow)ać, a, ukaz(ow)ać); okazanie (a. pokaz) łaski; łaska okazana« = beneficium collocare, praestare alieui benevolentiam Mącz; ostendere gratiam Vulg [szyk zmienny] (68;3; 2): BierEz F4; [Matka Boża prosi Jezusa] O moy mily ſynu vkaży mi ale dzis łaſkę twoię/ racż wziątz kſobie duſſę moię. OpecŻyw 159, 4v; LibLeg 7/11, 34v, 10/125v, 11/137; BielŻyw nlb 3; Nie zginął ći on Iozeph mychmy go przedali Zayrzącz mu oney łaski czos mu okażował RejJóz P4, D3, E7v, O, Q2v; DiarDop 118; BielKom G5v; GliczKsiąż M6v; LubPs Z5; Abowiem wiele ich ieſt/ co zá okazánim łáſki/ y zá łáſkáwym vpominánim/ pomiernym karánim/ rychley ſye lepſzą niż zá karánim niemiłoſyernym GroicPorz c4; Leop 2.Reg 15/20, 1.Mach 13/37; LeszczRzecz A5v; RejZwierz 31v; BibRadz Gen 24/49; BielKron 53, 106v, 108, 435 [2 r.]; Mącz 116c, 269c, 308c, 350d, 405b (9); GórnDworz C4v, K8 [2 r.], Xv, Dd3 [3 r.]; RejZwierc 56; BudBib Eccli 29/18[20]; MycPrz I Bv; A po otrzymániu zwyćięſtwá ſkarawſzy tych ktorzi byli przycżyńcámi przećiw tobie woyny/ drugim wſzeláką łáſkę y ludzkość okazuy [in reliquos humanitas omnis exercenda est]. ModrzBaz 127, 113v, 124; SkarŻyw 333, 593; PaprUp C4; ZawJeft 20; ałaskę Kr. Im aby mu pokazał y wnię go przyiął. ActReg 118, 39, 78, 116, 170; Phil C2; SarnStat 606, 201, 326, 349, 437, 963 (9); GosłCast 8; SapEpit [B2]; ZbylPrzyg ktv.

»osięgnąć łaskę« [szyk zmienny] (3): Aequirere gratiam et benevolentiam, Oſięgnąć łáskę záchować ſie komu. Mącz 336c, 480a, 482d.

»z łaski otrzymać« (2): Tegoż czáſſu Fiedor Tanguſzko Xiążę Włodimirſkie v Krolá Jágełá y v Witołdá z łáſki otrzymał Xięſtwo Siewierſkie StryjKron 502; PaxLiz E2.

»łaską ozdobić« = favore prosequi, extollere praerogativa favoris JanStat (3): KołakSzczęśl A2v; NIechcąc zátłumić świętey vſtáwy/ ále chcąc ią więtſzą łáſką náſzą ozdobić/ ſkázuiemy: áby teſtámenty były czynioné/wedle ſtárégo zwyczáiu SarnStat 709, 956.

»łaską pamiętać [komu co]« (1): Mieyże dzięk z tey pracze miły Florijanie, Laſką ſwą pamietać ci to będą Polanie, Zeć twa praſa ięzyk naſz ſlicznie wytłocżyła FalZiołSpicz V 119v.

»pływać w łasce [czyjej]« (1): Amán Hetman krolá Aſweruſá/ ktory iáko paw pływał w roſkoſzach ſwiátá tego/ á w łáſce krolá onego. RejPos 127.

»łasce (się) poruczać« (5): zatym sye lascze V.C.M. porvczam ſwemv myloſcziwemv panv LibLeg 9/54v; GlabGad A4; WróbŻołt A5; GrzepGeom B3v; Dał mi znac X. Piotrowski, o staraniu wm o mnie zaco ią wm dziękuię zasługować iakom powinien będę, a iuz to tam dalei łasce wm porucząm ActReg 63.

»[komu] powiedzieć (a. opowiadać) łaskę (i pozdrowienie)« [w tym w formule dyplomatycznej: powiedzieć (naszą) łaskę (9)] [szyk zmienny] (11): Kreſus ten liſt Sámom poſłał/ Swą im łáſkę powiedzieć dał. BierEz F; Prziyachawſchi do pana Voyewodi Valaſkyego poſſel naſch. przothkyem powye pozdrowyenye y laſke naſſche samſzyadowy Blyſkyemv naſchemv LibLeg 11/151v, 7/37 [2 r.J, 10/69v, 11/24v, 135, 151v, 183; A iuż ták z tym poſelſtwem w imię Boże iedźćie/ Sioſtrom ſwym łáſkę náſzę y miłość powiedzćie. BielSjem 15; SarnStat 903.

»łaskę (po-, u)zna(wa)ć« = invenire gratiam Mącz [szyk zmienny] (40): A on znaiątz pańſką łaſkę/ pocżnie na nijm częſteé wyproſy cżynićz ForCnR Cv; FalZioł +2v; POznałem cżaſu przygody ſwoiey wielką á mnie nigdy nie zaſłużoną krom żadnych przicżyn y zaſług moich, z moimi przijacioły iawną laſkę ktorą V M. racżył ku mnie okazać Oſwieczony Vielmożny panie BielŻyw nlb 3; RejJóz D3v, G5, K6, Lv, N5, N5v; Ieno czy dzis Laſke znaią Czo nalepey pochlebiaią. RejKup Dv; RejZwierz 5v, 19v, 32; OrzRozm N3; Mącz 148d; GórnDworz H7, K8, K8v, Gg8, Ii2; RejZwierc 227; BielSpr 47v; Chćiałbym ták być ſczęſliwy/ y życzyłbym ſobie/ Abych iuż tę ná wieki łáſkę znał po tobie KochPieś 5; się starac o ten Vrząd ia niebędę bom vocatus na to Vltro od KIm Pana niego, poktorym wielką łaskę ztwarzy znąm y zrozmow ActReg 171, 13, 88, 115; KochCzJan A3; KochFrag 50; OrzJan 61; KołakSzczęśl A2v; JanNKar B; SarnStat 879, 1039, 1059, 1188; SiebRozmyśl A; GosłCast 8; SkorWinsz ktv; SapEpit D2.

»(po)zysk(iw)ać łaskę« [szyk zmienny] (8): FalZioł V 52; Kthory karze człowieká/ więcey ſobie v niego ná pothym łáſki zyſſcże [gratiam inveniet apud eum magis]/ niżli on co łágodnym ięzykiem iego zwodzi. Leop Prov 28/23; [każdy obawia się wolnie mówić] y owſzem chczącz pozyſkáć łáſkę/ woli poſpolicie to mowić co miło/ chocia zle GórnDworz Ee4, V7v, Ee2v, Kkv; KochFr 18; SarnStat 1279.

»łaski pragnąć« (1): Y tobie zá Kolędę Odmieńcá dáruię. Będźieli łáſki prágnął y iákiey obrony/ Obrońiſz go/ y káżdy cnotą osláchćiony. Prot Av.

»prosić, żądać, żebrać łaski; prosić o łaskę; łaskę uprosić« = petere gratiam, veniam deprecari a. petere Mącz; postulare gratiam Vulg; gratiam precari Miech; implorare clementiam JanStat [szyk zmienny] (21 : 7 : 1; 14; 2): MiechGlab 55; RejZwierz 14v; Priamus ſrogoſcią puśćił ſie ná Antenorá y Eneáſá/ ktorzy rádzili łáſki prośić v Grekow BielKron 59v, 19, 109, 115, 130, 146v (21); Mącz 295b, 305d [2 r.], 320b, 363c, 444a, 480a; GórnDworz O4, Hh6v; HistRzym 70; HistLan Dv; WujJud 17; BudNT Act 25/3; SkarŻyw 166, 347, 601; StryjKron 447, 502; Starosta Sądecki zebrze łaski o iego Starostwo Staraią się dway, bodaiby go niemiał Pan Zarnowski ActReg 156, 168; WujNT Act 25/3; SarnStat 701.

»łaskę [czyją] sobie przejednać« = invenire gratiam, gratiae reconciliari JanStat (3): á ieſliby ći tułáiący ſie łáſkę náſzę ſobie przeiednáli/ chcemy przedśię áby miedzy ſwémi równémi zá bezecné byli miáni. SarnStat 519, 252, 701.

»na łaskę [kogo] przeprawiać« = sklaniać do łaskawości (1): Dano im [dostojnikom oskarżonym o zdradę] potym ná łáſkę krolá przepráwiáć á ſpráwowáć ſie z oſkárżenia ſwego BielKron 402.

»przyjąć (a. wziąć) w łaskę, na łaskę, do łaski, ku łasce; przyjęty (a. wzięt), przyjęcie w łaskę« = recipere in gratiam Modrz; favoribus complectere JanStat [szyk zmienny] (29 : 1 : 3 : 1; 5 : 2): SeklWyzn 4v; RejJóz P4v, Q2; HistAlHUng A4; MurzHist C4; [Król Matyjasz Węgrów] z woyſka precż wygnał/ áż trzećiego dniá záſię ie ná łáſkę przyimował/ áby ſie drudzy karáli. BielKron 394; [król] ku łáſce pány záſię wzyąć obiecał. BielKron 402v, 229v, 233v, 252, 351, 365v, 448v; In fidem alicuius recipi vel redire, Przepráwić ſobie v kogo gniew á w łaskę być wzięt. Mącz 126a; HistRzym 120; RejZwierc 101v; Poſyłam tedi w. m. Kśiążki té proſząc ábyś w. m. óné y ze mną weſpółek w łaſkę ſwą przyiąć raczył. Strum B5; BiałKaz M2; StryjWjaz A3v; ModrzBaz 126v; Z ktorey dzielnośći gdy go Hetmánowie y Rotmiſtrzowie zálecáli/ był przyięt od Krolá w pirwſzą łáſkę. StryjKron 737, 567; PaprUp F2; KochProp 6; Ma Krol IM pretext przeszłey zasługy Pana Gniezninskiego doprzyięcia go właskę ActReg 118, 106 [2 r.], 108, 115, 118, 119; WysKaz 21; WujNT 626; SarnStat 1112; CzahTr A2, A2v, A3v, F2v, F4v (7).

»z łaską przyjąć (a. przyjmować), brać, wziąć, przyjęty« [w tym: w formule dedykacyjnej (14)] [szyk zmienny] (17 : 1 : 1 : 1): OpecŻyw 73v; RejRozpr K2; OrzQuin Pv; á wſzelkie dáry nieſpráwiedliwych/ nigdy z łáſką przyięte nie będą [non in beneplacitum donaria iniquorum], BudBib Eccli 34/20[21]; Strum B6; Oczko B; Pilnie tedy proſzę/ tę rowną pracą moię [...] z łáſką rácż W. M. przyiąć/ á pámiętnikiem być náſzey ſtárodawney przyiáźni/ ktorey ſię ia pilnie zálecam. WerKaz 277; KochPam 84; KochWrJan 18; KochCzJan A3; GrabowSet A3 [2 r.]; KochFragJan 4; RybGęśli A3; JanNKar Av, A4v; SarnStat 330; SiebRozmyśl A2; CiekPotr )?( 2v; Niechżeć będźie Pánie náſz wdźięcżna tá przedmowá Bierz z łáſką gdźie Muſae wprzod ſwych witáyne ſłowá. RybWit A3.

[co] na łaskę przypuścić« (1): O ſtátek [!] ná twą łáſkę przypuſczam. Niemiéć złotá/ Ieſcze nieſzkodá: ále ſzkodá/ co ſromotá. KochDz 108.

»do łaski przypuścić« (1): Potym diszkurował otych ktorzy przy Maximilianie, [,..] także gdy będą dołaski przypusczeni zeby zpokoiem siedzieli ActReg 4.

»przysięgać przez łaskę ojcowską« = iurare per paternam pietatem HistAl (1): Mikołaiu [...] przyſięgam thobie przez łáskę oycowską y przez żywot mátki mey w ktorimem był od bogá pocżęthy/ iże mnię vyrzyſz w oyczyznie thwey boiuiącego HistAl B2.

»przyść (a. przychodzić, a. wniść) w łaskę, ku łasce, do łaski; dojść łaski« [szyk zmienny] (8 : 7 : 5;1): LibLeg 11/72v; RejJóz A3; BibRadz I 453d marg; Márgrábic chcąc záſię do Ceſárzá w łáſkę przyść/ dobrze ſobie pocżynał BielKron 237, 411; Gratiam veterem reconciliare, Oſiegnąć [!]/ álbo prziść ku pierwſzey łáſce. Mącz 62d; ludzie/ nieprawdą/ pochlebſtwem/ y dziwnemi/ á nieprzyſtoinemi drogámi ſtáráią ſie o to/ áby do nich [panów] w łáſkę przyſzli GórnDworz Ee7, K6, Lv, Ee8, Gg7v, Gg8, Kk4, Kk5; RejPos 127v; BudBib Dan 1/9; Prziymi wdzyęcżnie coć piſzę boć nie ze złey woley/ Ale ábym do łáſki twey przyſzedł powoli. PaprPan B2; SkarŻyw 368; ActReg 80, 86; SarnStat 701.

»ku łasce (przy )wrocić; łaskę przywrocić« = in gratiam restituere Mącz (2 : 1): Mącz 414a [2 r.]; Gwido wźiąwſzy od krolá złoto/ dał wſzytko złoto Tyruſowi towárzyſzowi ſwemv/ á záś go ku pierwey doſtoynośći y łáſce krolewſkiey przywroćił. HistRzym 82.

»z łaską słuchać, wysłuchany« (2 : 1): DiarDop 99; Vboſtwá więcey ſzáuuy [!] niż wielkiego Páná/ Niech będźie iego krzywdá z łáſką wyſłuchaná. Prot D3v; ActReg 168.

»łaski spodziewać się« (1): DArmo ſię zá tą pracą łáſki mam ſpodźiewáć/ Bo ſię ludźie o prawdę muſzą záwżdy gniewáć. Prot D4v.

»stać o [czyją] łaskę« = gratiam sequi Mącz (2): Populo, Stoyę o łáskę poſpolitego człowieká. Mącz 312c, 384c.

»starać się o łaskę« = gratiam inire Mącz; gratiam quaerere JanStat [szyk zmienny] (4): RejJóz E7v; Qui in iſto homine colendo tam indormivi diu, Którym tak długo ſpał/ á nie ſtárałem ſie o łáskę tego człowieká. Mącz 95a, 117a; SarnStat 156.

»(s-, u)tracić łaskę« [szyk zmienny] (8): On vyancz [...] laſky V. C. M. nyeradby sobye straczil alyeby yą rad zachowal LibLeg 7/34v; RejJóz E8v; KrowObr C; Nimirum hic homines frigent Terent. Stráćili tu łáskę, álbo Przyaźń tu ich o ziemię. Mącz 137a; GórnDworz Ee3; HistRzym 71v; StryjKron 762; SiebRozmyśl H3.

»[nad kim] łaskę stroić« (1): Pięknieſz było gdy oni poważni krolowie/ [...] Nád poddánemi łáſki ſzyrokie ſtroili RejZwierc 249.

»łaski szukać« [w tym: u kogo (10), od kogo (1)] = aucupari gratiam Mącz, Cn; gratiam quaerere JanStat, Cn [szyk zmienny] (31): Ktoby cło wybierał/ á ná nieby iákim tráfunkiem liſty ſtráćił/ táki ma v nas y potomkow náſzych łáſki ſzukáć. UstPraw Ev, E3v, I3v; RejZwierz 11; Dáry dawa krolowi Egipthſkiemu ſzukáiąc od niego łáſki. BibRadz I 458d marg; Goski A3v; Krol Ian gdy ſie thego dowiedział ſzukał łáſki v Solimaná przez dáry BielKron 310v, 69 marg, 108, 174v, 202v, 235 (10); Mącz 19c, 326d, 385b; RejAp 144v; SkarŻyw 348; ActReg 110, 119, 155, 156 [2 r.]; SarnStat 156, 242, 397 [2 r.]; KlonKr F2v.

»pod łaskę, ku łasce uciekać się« (2 : 1): KuczbKat 275; [gdy się zbiegowie moskiewscy] pod łáſkę iego [króla Zygmunta Augusta] vćiekli nietylo że ie włáſkę przyiął ále y máiętnośćiámi wielkimi w Páńſtwie ſwym ie obdárzył BiałKaz M2; SiebRozmyśl A2.

»łaskę (u)czynić, udziałać, sprawić; łaska (u)czyniona; łaski [z kim] uczynienie« = gratiam facere Mącz, Modrz, JanStat, Cn; gratiam ponere Mącz; benefieium ponere, benevolentiam praestare Cn [szyk zmienny] (25 : 2 : 1; 2; 1): LibLeg 11/62; BierRaj 17; BierEz D2v, M4v; Vcżyń mi ale moy mily ſynu tę laſkę abych poſpolu [s tobą v]marla OpecŻyw 147v, 81, 179; RejZwierz 2v; BibRadz Gen 20/13, 24/14, 1.Esdr 7/28, Zach 7/9; BielKron 46v, 355v; Mącz 148d [2 r.], 251b; HistRzym 80; ModrzBaz 86; SkarŻyw 134, 306; Nie puśćiłeś wódz gniewowi/ Láſkęś nieprzyiaćielowi Vczynił: maſz y dźielnośćią/ Maſz iuż náden y ludzkośćią. KochPieś 46; Złąḿ płáczem iego wolą ſrogą: Owa łáſkę vczyni nád córą vbogą. ZawJeft 41; GrabowSet A2; KochFrag 46; SarnStat 79, 187, 357, 1120; Vmárłe dochodzi łáſká czyniona ich śierotom SkarKaz 387a marg, 387a.

»z łaski uczynić, uczyniony« [szyk zmienny] (1 : 1): Krol Iágyelo Polſki/ [...] vcżynił to z łáſki ſwey á dobrego bacżenya/ że też Kolegium Krákowſkye doſić zacne y známyenite záłożył GliczKsiąż Lv; SarnStat 1089.

»łaski uży(wa)ć« = korzystać z łaski; gratiis uti JanStat [szyk zmienny] (4): LibLeg 7/34v; Iakos ty mnię pod pokrywką a niewiernie służył Zapomniawſzy moiey łaski ktoreyż hoynie vżył RejJóz H4; GórnDworz Ee3; SarnStat 990.

»łaski używać« = być łaskawym (1): dla cżegoż tedy [zwyciężca]/ ludzkośći y wſzelákiey łáſki nád zwyćiężonemi vżywáć [clementia utatur] niema? ModrzBaz 127.

»wspomoc co, czym będzie łaska; pomoc łaską« (1 : 1 : 1): thak was proſym [...] abiſczie nas wſpomogly czim bedzie laſka vm. m. krolv LibLeg 10/124v, 11/62; Cżás po temu maſz/ y mieyſce/ drzwi záwárte ſtoią/ Zywy cżłowiek nás nie widzi: pomoż łáſką ſwoią. KochZuz A3.

»wkraść się w łaskę« [szyk zmienny] (3): powinien będzie [dworzanin] w tym cżynić wſzelákie ſtáránie/ że ſie wkrádnie w łáſkę páńſką GórnDworz Ee7; Phil G4 [2 r.].

»w łaskę się wszrobować« (1): A iák chytrze ná oycá ze wſząd záchodziłá. Aby ſie w łáſkę iego záś mogłá wſzrobowáć HistLan D2v.

»z łaski wypaść« (1): Bych ktorego s tych pánow ktore wiem łáſkę znał/ á chciał mu wolnie/ tho czo mi ſie widzi powiedzieć/ wiem pewnie/ iżbych prędko s they łáſki wypadł GórnDworz Gg8.

»z łaski wypuszczać« [szyk zmienny] (5): ForCnR B4v, C; zawsche radzy roſkazanie nasche pelnią przecz zebich niemial bicz na nye laſkaw abo ych z laſky swej wipvſczacz LibLeg 11/88v, 11/87v, 183v.

»(za)chować, zachowan w łasce; zacho(wy)wać (sobie) łaskę« = in bona gratia conservare JanStat [szyk zmienny] (4: 1; 6): LibLeg 7/34, 34v [2 r.], 10/69; tymiſz rzecżámi cżłowiek záchowáć ſobie łáſkę może/ ktoremi kniey przyſzedł GórnDworz Cc6, Cc6, Dd; ázaſz to [mieszkańcy Sparty ] nie ſą mocne mury miáſtá tego? kiedy ie ią będę chował w łáſcze á w miłośći/ w práwiech á w wolnośći ich. RejZwierc 45v, 45v; SarnStat 208; SkarKaz )(4v.

»zabiegać, zabieganie łaski« = captare gratiam a. benevolentiam a. favorem a. voluntates Cn (1 : 1): PowodPr 78; Przeto Poſłowie ktorzy byli poſłáni z powiátow/ y inſzy/ nie ſmieli ſię woley Krolewſkiey przećiwić/ iedni boiąc ſię ſtráćić/ á drudzy zábiegáiąc łáſki. StryjKron 762.

»w łaskę, do łaski, łasce, pod łaskę zalecać (się); łasce, w łaskę polecać (się); zalecanie się w łaskę« [w tym: się (16), służby swe naniższe (a. uniżone, a. wierne itp.) (17), siebie i służby swe (3), siebie i modlitwy (a. bogomolstwo) swe (3), siebie (1) [kogo] (1); w formułach dedykacyjnych (35), dyplomatycznych (3)] [szyk zmienny] (13 : 12 : 12 : 1; 3 : 1; 1): MiechGlab *3; przitim sye y ſlvzbi nasche wierne y powynowate zaleczami wlaſke v. m.k.m. naschego namylosczywſchego pana LibLeg 11/78v, 11/10v, 165v; Iuż niechay tu Simeon do cżaſu żoſtanie A my ſie zaleczamy twoiey łaſcze panie RejJóz N2; Diar 75; LubPs A2v; OrzList g2; BielKron 195v, 334; Mącz 192d; Przy cżym vniżone á wiecżne me ſłużby w miłośćiwą łáſkę W.K.M. zálecam. [...] Nainiſzſzy ſługá Łukaſz Gornicki. GórnDworz A3; KochList nlb 1; BudBibKaw A4; Stym ſię pilnie y bogomolſtwo moie grzeſzne w łáſkę W. Kx. M. zálecam. SkarJedn A7; KochOdpr A2, A2v; SkarŻyw A2v; ReszList 192; KochWrJan 17, 18; KochFragJan 3, 4; KołakCath A2v; Zátym Miłośći. łáſce W.X.M. śiebie ſámego y modlitwy me błáhe/ vniżenie zálecam. WysKaz X3v; JanNKar A2, B2; do vſzu Wáſzey X.M. áppelluię: á przytym me, et obſequia mea, ſed et ſeruitia do łáſki Wáſzéy X.M. mégo M. Páná zálécam. SarnStat 168, *4v, *7, 306, 314, 421 (11); SiebRozmyśl A2; SkarKaz )(4v; GosłCast 3; KlonFlis Bv; SzarzRytJSzarz nlb 2.

»łaskę zasłużyć (a. zasługować), łaski dosługować się« = demereri Calep [szyk zmienny] (7 : 2): RejJóz L4v; RejKup p7; y owszem szanowałem łaski wm wiernie azyczliwie dosługowałem się łaski wm. ActReg 173, 47, 110; Calep 303a; A oni zá powodem nas téż ſtárſzych ſtáráć ſie poſpołu známi będą/ iákobyſmy łáſkę W.M. ſobie záſługowáli KochFrag 50; SiebRozmyśl A; CiekPotr 88.

»na łasce [czyjej] zawisnąć« = in gratia consistere JanStat (3): A żywot poymánégo bánnitá ná łáſce Królewſkiéy záwiſnie. SarnStat 549, 94, 499.

»(z)jednać łaskę« [w tym: komu (6), u kogo (1), komu u kogo (9); sobie (8)]« = ponere ingratia a. in gratiam Mącz; gratiam ferre Modrz; inire a. parare gratiam, conciliare benevolentiam a. gratiam a. voluntatem Cn [szyk zmienny] (16): RejJóz P2; BibRadz Gen 39/21; BielKron 109; Largitione redemit, militum voluntates, Przes hoyne dáry ziednał ſobie łáskę v żołnierſtwá. Mącz 184c, 309c, 395d [2 r.]; GórnDworz L2, Cc4; RejPos 89; BudBib 3.Esdr 8/78; PaprPan Q2v; tákowe przedmowy [...] bywaią cżynione ábo dla ziednánia łáſki v ſędźiego [emerendi favoris iudicis]/ á iego myśli od prawdy odwiedźienia/ álbo dla zátłumienia rzecży ſtrony przećiwney ModrzBaz 94, 124; NiemObr 4; PaxLiz C3v.

»(z)naleźć łaskę« [w tym: u kogo (5), przed kim (3), przed oczyma czyimi (1), przed oblicznością czyją (4), w oczu czyich (5), w twarzy czyjej (1)] = gratiam invenire Mącz, Vulg, PolAnt (29): y nálazl Iozef łáſkę przed pánem ſwym y ſlużył mu HistJóz A3, E3v; TarDuch D7; RejJóz N2; á ták theraz ieſlim nalazł łaſkę przed ocżymá twemi [si inveni gratiam in oculis tuis]/ niech idę rychło á oglądam bráćią moię Leop 1.Reg 20/29; day nam náleść łáſkę przed oblicżnośćią tych [ivenire gratiam ante faciem eorum] ktorzy nas záwiedli Leop Bar 2/14, 1.Reg 20/3, 25/8, 2.Reg 16/4, Iudith 12/17, Esth 2/9, Eccli 42/1; BielKron 49v, 53, 96v, 114v, 115 [2 r.], 210v; Mącz 482d; Iáko potym ználázłá [Hester] łáſkę w twarzy krolá onego ſrogiego/ y iáko záſię odmienił on dekret ſwoy RejZwierc 201; Y Wywiodł mężá miłoſiernego/ ktory nálasł łáſkę v wſzytkich ludzi /vmiłowánego od Bogá y od ludzi Moiżeſzá BudBib Eccli 45/1 [44/27], Gen 47/25, 29, Ruth 2/3, 10, 13, 3.Reg 11/19; ActReg 119.

»zwątpić w łasce« (1): Potym Glinſki [...] zwątpiwſzy w łáſce/ wnet do wielkiey woyny myſl nákłonił/ á Krolowi mocą odeprzeć umyſlił StryjKron 707.

»życzyć [komu] łaski« (3): LibLeg 11/135v; KochPhaen 1; Panu Gniezninskiemu ia zyczę laski Krola Iego M bo mi się zdał zawzdybydz miedzy bracią quietioris ingeny ActReg 115.

Wyrażenia: »chętliwa łaska« (1): ZYGMVNT trzeći [...] Rozum wielki obacżył/ y rádę życżliwą. Ktorą inſze celuieſz; więc zá to chętliwą Tobie łáſkę pokazał wielką SapEpit [B2].

»dobrotliwa łaska« (1): Ze to ſzcżęſliwe páńſtwo/ kędy páná máią/ Ze po nim dobrotliwą łáſkę záwżdy znáią. RejZwierz 32.

»łaska docześna« (1): Pámiętałeś ieſztze/ iż ieſt rzetz dáleko podleyſza/ vtráćić tę łáſkę dotześną v ludzi tego ſwiátá nazacnieyſzych/ namoznieyſzych/ y na mędrſzych/ á niſſli vtráćić łáſkę y on ſkarb wietzny/ v Bogá KrowObr C.

»godny łaski« [szyk 5 : 4] (9): ForCnR B4; RejJóz P; GliczKsiąż N6; będąli [książki] tey łáſki godne/ áby ie pocżćiwi ludzie w ręce bráli GórnDworz V5, D2v, D4v, Bb5v, Ii7; A też ledwe ſye kiedy dźiéćię vrodźiło/ Coby łáſki rodźiców ſwych ták godné było. KochTr 11.

»łaska hojna« [szyk 1 : 1] (2): Krol ſie im ofiárował zá ich łáſkę hoyną/ Obiecuiąc to oddáć miłoſcią przyſtoyną. StryjWjaz A4; PaprUp C4.

»łaska ludzka« (5): Láſká ludzka ná ſwiecie/ w gniew ſię więc obráca BielKom C2v; RejPos 38v; NAdobnie ći Goreccy w łáſce ludzkiey gorą PaprPan Bb3; PowodPr 78. Cf »za łaską ludzką«.

»łaska macierzyńska, matczyna« [szyk 1 : 1] (1 : 1): ZawJeft 40; Iż téż dźiatki miłuieſz/ y pámiętaſz ná nie/ To łáſki máćierzyńſkiéy oſobliwé známię. GosłCast 34.

»miłościwa łaska« [szyk 37 : 2] (39): Nie jest nam żadną nowiną ta miłościwa łaska Waszej Krolewskiej Miłości naszego Miłościwego Pana Diar 20, 74, 75, 76; LubPs A2v; GórnDworz A4; BudBibKaw A4; KochWrJan 17, 18; ActReg 88 [2 r.], 115, 119, 159; KochFragJan 3, 4; KołakCath A2v; KołakSzczęśl A2v; RybGęśli A3; WysKaz X3v; JanNKar A2; Król Káźimiérz Trzeći, ták mówi y ſtánowi: Ieſliże pożytków/ wolnośći ſtanóm Rzeczypoſpolitey rozſzérzamy/ dáleko więcéy ſignum gratiae, to iest, z łoná miłośćiwéy łáſki winien vdźieláć kośćiołowi Bożému SarnStat 4, 168, 421; SiebRozmyśl A, A2 [2 r.]; PowodPr 3; CzahTr A2, A3v [2 r.], A4; GosłCast 3; RybWit [A2]; SzarzRytJSzarz nlb 2v. Cf »z miłościwą łaską«.

»obfita łaska« = uber gratia JanStat (5): A iżby ćiż obywátele obfitſzą łáſkę náſzę poználi/ poſtánawiamy SarnStat 1039, 66, 886, 1059, 1188.

»łaska ochotna« (1): RAd to wam z chęćią ſpráwię: boć káżdemu ſłużę/ Poki w łáſce ochotney/ v ktorego płużę. PaxLiz D.

»od łaski odrzucon« (1): Niewątpiąc ze zproźbą swą od łaski WKM. odrzucon nie będę ActReg 116.

»łaska ojcowska« [szyk 4 : 1] (5): HistAl B2; oſtátek ná Bogá przypuſzcżę/ Y ná łáſkę oycowſką/ y was wſzytkich zdánie. KochOdpr B3v; SkarŻyw 368; ZawJeft 41. Cf »z łaski ojcowskiej«.

»osobliwa, osobna łaska« = insolita clementia Mącz; gratia ineredibilis Modrz; specialis favor JanPrzyw [szyk 11 : 1] (10 : 2): ForCnR B3; Mącz 212b, 399b; ModrzBaz 139v; NiemObr 4; chcąc im to oſobliwą łáſką nágrodźić miáſtá/ zamki/ dźierżáwy/ miáſteczká/ wśi/ y poddáné we wśiách [...] pánów y ſzláchty wſzytkich czynimy wolné SarnStat 63, 349, 882. Cf »z osobliwej łaski«.

»łaska pańska, pana (a. panow)« = gratia potentum Modrz [szyk 31 : 7] (28 : 10): March1 Wiet Av; ForCnR A4v, Cv, C3v, C4; LibLeg 10/154; A idz iuż a bądz pilen vrzędu ſwoiego Bocz ſie iuz pańska łaska na wſzem odnowiła RejJóz K2, G5, G8v, P4v; BielKom G5v; GliczKsiąż I4; Skárbimirz Woiewodá Krákowſki Hetman krolewſki/ bacżąc páńſką łáſkę z ſwoich dobrych poſług/ ſhárdział krolowi BielKron 352v, 4v; GórnDworz K4v, K8, K8v, L [2 r.], M6 (12); HistRzym 71v [2 r.]; ModrzBaz 12v; PaprVp F3v; Nadziewalismy się iako słonce nawszytkie swieci ze tak y łaska Panska bydź miała, gdyz in aequabilitate ta Rpta iest zasadzona ActReg 158, 106, 108, 115; Phil G4; KołakSzczęśl A2v; JanNKar A3; SarnStat 965. Cf »z łaski pańskiej«, »za łaską pana«.

»łaską pocieszony« (2): ABy obfitſzą łáſką byli od nas obywátele króleſtwá poćieſzeni [ut gratia uberiori consolentur a nobis JanStat 122]/ [...] obiecuiemy SarnStat 66 [idem] 886.

»łaska przedajna« (1): Charitonius ‒ Ten ktori kaskę [lege: łaskę] mąprzedainą. Calep 187b.

»do łaski przyczyna« (1): Nie po tych ſłowách/ wyday co nairychléy ſyná/ Potym do iákiéy láſki może bydź przyczyná. GórnTroas 49.

»stały w łasce« (1): rácz W.M. bydź conſtans y ſtały w łáſce ſwoiéy przećiwko mnie ſłudze ſwému. SarnStat 879.

»łaska świecka« (1): Głod, prágnienie, y trapienie/ mieli wielkie ſromocenie/ o łaſkę świecką nie dbáiąc/ á zá nic ią máiąc/ w ſámym śię Bogu kocháiąc. ArtKanc O15.

»uprzejma łaska« (1): Solidum pararem hoc mihi beneficium, Abych tym vprzeymą łáskę ſobie nábyłá. Mącz 116c.

»łaska wdzięczna« (1): Y kazał [król] mu liſty piſáć/ Y znamienićie dárowáć. Ezop zá tę łaſkę wdzięcżną/ Vcżynił mu pámięć wiecżną BierEz F2v.

»wielka łaska« = magna gratia Mącz [szyk 30: 5] (35): March1 Wiet Av; BierEz D2v; FalZioł +2v; MiechGlab *2; LibLeg 10/66, 69, 95, 11/31v, 88; Iozeph Krolowi z they wielkiey łaski dziękuie RejJóz Lv, A3; GliczKsiąż N6; Leop 3.Mach 6/37; Wielki Kniáże Moſkiewſki Zygmunt/ Lenart/ tobie cżołem biją zá twoię wielką łáſkę BielKron 435, 211v, 379v, 435; Mącz 116c, 148d, 412d; GórnDworz K8, Lv; RejPos 101, 127v; RejZwierc 85v, 154v; SkarŻyw 114; KochPropKKoch 3; ActReg 171; KochFrag 49; SiebRozmyśl A; SapEpit [B2]. Cf »z łaski wielkiej«, »z wielką łaską«.

»wysoka łaska« (2): Naprzod powiedzial voyewoda Voloskj ze dziekvyem yego K.m. ſtey wiſſokiey laſky a ziczlywosczy LibLeg 11/10v. Cf »z wysokiej łaski«.

»łaska znaczna« (2): GórnDworz Dd3; Láſká Páńſka iednák/ która niewinné záwſze dźwiga: Láſká Iáſnie Oświéconego Kśiążęćiá/ Iego M.X. Kárdinałá Rádźiwiłá/ Biſkupá Kráko. etć. łáſká mówię mimo wſzyſtkie zaſługi znáczna JanNKar A3.

»znak, upominek łaski« [szyk 7 : 1] (6 : 2): Benevolentiae tuae erga me pignus atque iudicium, Swiádectwo/ znák/ Y vpominek twoyey łáski przećiwko mnie. Mącz 299b; OrzQuin G4v; GórnDworz M6, Kk3; okaż dźiś wſzeláki znák twoiéy Láſki. Mnie odpuść winę lichéy córze ſwoiéy. ZawJeft 41; KochFrag 49; JanNKar B.

Szeregi: »łaska i baczność (a. baczenie)« [szyk 4 : 1] (5): GliczKsiąż N6; RejZwierc 55; y acz nie wątpię owm baczęniu, y łasce ale wtym się iednak opowiadam ze y prawem y lewem bronic tegochce ActReg 165. Cf »z łaski a baczenia«.

»łaska i (a) chęć« [szyk 11 : 2] (13): Mącz 304a, 395d; Cny Myſzkowſki [...] komu ieſt táyna Twa łáſká przećiwko mnie/ y chęć niezwyczáyna? KochPs 2; PudłFr 40; KochProp 5; ActReg 13, 65, 116, 121; KołakSzczęśl A2v; dálſzey Mśćiwey łáſce y chęći W.M. y z cnym potomſtwem/ [...] dogadzáć y przychyláćiem ſię záwſze gotow. RybGęśli A3v; SapEpit [B2]. Cf »z łaski, z chuci«.

»łaska i dar« (1): W rychłym cżáſie poſełći ſie ſtáwi/ Páńſką łáſkę y dar ſwoy obiáwi BielKom G5v.

»łaska a (i) dobroć« [szyk 3 : 3] (6): Tak Kroly yego Mcz rozvmye yſch tho nyſkand ynand nyepochodzy yedno sdobroczy y zlaſky they Samſzyeczkyey. LibLeg 11/152; OrzRozm L3v; ActReg 108. Cf »z dobroci i łaski«.

»łaska i (a, albo) dobrodziejstwo« = gratia et beneficium Mącz (8): FalZioł +2v; A thak widziała mi ſye być przyſtoina rzecż powinnoſći moiey/ abich łaſki y dobrodzieiſtwa ich miłoſći [Tęczyńskich] przećiw mnię nieiaką pamiątkę po ſobie zoſthawiła. HistAlHUng A2v; Mącz 116c [2 r.], 269c; Calep 187a; GrabowSet A2v; JanNKar B2.

»łaska i dobrotliwość« (1): Wſzytkim y kożdému z oſobná Stároſtóm Króleſtwá náſzégo [...] łáſkę y dobrotliwość náſzę Królewſką [gratiam et benevolentiam regalem JanStat 721] opowiádamy. SarnStat 903.

»łaska a dobrowoleństwo« (1): ábychmy okázowáli s powinnośći ſwey łáſkę á dobrowoleńſtwo przećiw bliźnim náſzym LubPs Z5.

»łaska i intencyja« (1): o którégo [krola Stefana] łáſce y intentiiéy miedzy inſzémi y W.M. móy M. Pánie Podſkárbi wiedźiałeś dobrze W.M. JanNKar Bv.

»ludzkość i łaska« = humanitas et clementia Modrz [szyk 2 : 1] (3): ModrzBaz 127 [2 r.]; A on iáko pokorny/ ludzkośći ſię oney y łáſki Ceſarſkiey przećiwko ſobie bárzo wſtydząc/ mowił: Nic o mnie Ceſarzu nád ludzie ine niechćiey rozumieć SkarŻyw 593.

»łaska a lutość« (1): bo oná łaſká á lutoſć páná yego miłoſćy twego/ wdobrey mi pámyęćy yeſt March1 Viet Av.

»łaska a (i) miłosierdzie« = misericordia et miseratio PolAnt [szyk 8 : 2] (10): BierRaj 17; HistAlHUng A3v; SeklWyzn b3; BibRadz Zach 7/9; GórnDworz Hh6v; Affectus movere, Poruſzić komu ſercá ku łáſce á miłoſierdziu. Mącz [114]c, 326d; WujJud 17; WujJudConf 16v; Y dał Bog Dánielowi że (doſzedł) łáſki y miłośierdzia przed podkomorzem. BudBib Dan 1/9.

»łaska i miłościwość« (2): Insolita clementia et benignitas, Niepoſpolita oſobliwa łáská/ y miłośćiwość. Mącz 399b, 231a.

»łaska, (a, i) miłość« = gratia et misericordia Vulg; gratia et charitas Modrz [szyk 10 : 5] (15): MetrKor 31/621; y pokwápił ſie Iozef zdomu/ bowýem ſie iuż były poruſzyły miłoſcýą a łaſką wnętrznoſtzi iego nad bratem ſwoim HistJóz Dv; Leop Esth 2/17; LeszczRzecz A5v; BibRadz Gen 24/49; BielKron 108; RejZwierc 45v; ModrzBaz 139v; WerGośc 257; BielSjem 15 [2 r.]; OrzJan 61; Chcąc tedy [...] Mniſzki w miłośći y w łáſce powinowátych záchowáć [in bona gratia conservare JanStat 212]/ y ich potrzebóm łáſkáwie porádźić: vſtáwiamy y rozrządzamy SarnStat 208. Cf »z łaską i miłością«, »w łasce i miłości«.

»łaska i obrona« [szyk 5 : 1] (6): Prot Av; SienLekAndr a3v; KochWrJan 18; SarnStat *4v; Przezeń [o Zygmuncie Auguście] Inflantſki Miſtrz ſzumny ſkrocony, Z pokorą ſzukał łáſki, y obrony W Polſcze KlonKr F2v; KlonKrGum Av.

»łaska i opatrzenie« (1): poddánym króleſtwá náſzégo łáſkę náſzę y opátrzenié Królewſkié [clementiae nostrae et regalis provisionis JanStat 242] [...] w záchowániu Wolnośći rozſzérzamy SarnStat 896.

»łaska i poratowanie« (1): Tedy my łáſkę náſzę y porátowánié ku pomnożeniu miáſtá tego/ y popráwę murów/ y inſzych potrzeb znácznych poſpolitych/ odpuſczamy obywátelom wſzyſtkim miáſtá tego/ Szos SarnStat 964.

»łaska i (a) (dobra) przyjaźń (a. przyjacielstwo)« [szyk 10 : 51] (15): awſakze Ceſarz yego miloſcz dla Cro yego M. nyeodmavya thego yszhy syą okolo lasky a przyaſſny naydovacz dal LibLeg 7/34, 6/77v, 158v, 7/11, 34 [2 r.], 34v (11); BielKron 65v; RejZwierc 94; SkarŻyw 347. Cf »z łaską a przyjaźnią«.

»łaska, (a, abo, i) sprawiedliwość« (6): Iż ſpráwiedliwość á łáſká to ſą zamki Kſiążęce twárde/ A pomſtá záwżdy przypádłá ná ony złe tyránny hárde. RejZwierc 44, 45v; SkarŻyw 260 marg; WujNT 537. Cf »wedle łaski abo sprawiedliwości«, »z łaski a z sprawiedliwości«.

»szczodrobliwość i łaska« [szyk 2 : 1] (3): y v potomſſtwá iego [Manucyjusza]/ téż niemniéy godnégo/ téy łáſki y ſczodrobliwosći/ znáki wielkié dotąd ſie okázuią. JanNKar B. Cf »z szczodrobliwości i łaski«.

»łaska i upodobanie« (1): aby czy ktorzy zywy ſzą do laſki y vpodobanya, albo iakego kolwyek inſzego postanowyenya naſzego, Krolewſkego ZapKościer 1582/32v.

»łaska i wspomożenie (a. zapomożenie)« (2): TarDuch D7; ſwiadek ma bic prawdziwi nienamowioni ani taki cobi laſki tzijei y zapomozenia potrzebowal PaprUp Iv.

»łaska abo zapłata« (1): A ieſli miłuiećie te ktorzy was miłuią/ coż zá dźiękę (marg) łáskę, ábo zapłátę. (‒) maćie? [quae vobis est gratia?] WujNT Luc 6/32.

»łaska a zmiłowanie« (1): Tendere manus, Sciągnąć ręce/ łáski á zmiłowánia żędáć. Mącz 444a.

»łaska, (a, abo, i) życzliwość« = gratia et favor JanStat [szyk 7 : 2] (9): LibLeg 11/10v; A zdarzy Bog y ſzcżęſcie iż ći rychło odda Tę łaskę y życzliwoſc ktorą po tobie zna RejJóz K6; RejZwierz 132; Non obscura benevolentia, Nie táyemna, żiczliwość albo łáská. Mącz 257a, 407c; RejZwierc 231v; Calep 411a; SarnStat 1097. Cf »za życzliwością i łaską«.

Wyrażenia przyimkowe: »dla łaski« (5): Rzekł náſz ſtárſzy/ weyrzęli ná iego grob ſwymi niegodnymi ocżymá/ tedy ſobie dla iego łáſki ocży dam wyiąć. BielKron 456v; ZapKościer 1582/33v.
~ Szereg: »dla łaski albo szczęścia« = per gratiam aut per fortes JanStat (3): [aby sędziowie] przećiwko ſwemu ſumnieniu y ſpráwiedliwośći dla łáſki álbo ſczęśćia czyiégo nic nie czynili ku vbliżeniu ſtronie. SarnStat 159 [idem 2 r.] 790, 795. ~

»do łaski« (1): Ceſarz odpowiedział [...] nie wiecżne więźienie będzie miał/ iedno do łáſki náſzey/ tákeſmy my rozumieli. BielKron 230.

»wedle łaski« (4): Ktoryby ſzyku omięſzkał/ tháki wedle łáſki náſzey álbo hetmáná náſzego ma być karan. UstPraw E3v.

~ Szeregi: »wedle łaski albo sprawiedliwości« (1): summo iure agere, Ku zwierſchniemu wyrozumienimu [!] ſtatutu kogo ćiągnąć á nie wedle łáski álbo ſpráwiedliwośći. Mącz 178d.

»wedle wolej i łaski« (2): tákowé imioná Iego Królewſkiéy M. wedle woléy y łáſki ſwéy Króléwſkiéy rozdawáć ma/ ták Polſkiégo iáko y Litewſkiégo Szlácheckiégo narodu ludźióm SarnStat 450 [idem] 1024. ~

»z łaski« = benignitate Modrz; ex benignitate, ex indulgentia, de clementia, in favorem JanStat (88): BartBydg 31b; ZapWar 1536 nr 2492; LibLeg 11/187; Iednak było litować przedſię ſzcżęſcia ſwego Ktoreć było z mey łaski tak barzo vroſlo RejJóz G8v, Q2; Leop 3.Mach 7/5; BibRadz *2; KwiatOpis Cv; RejZwierc 97, Bbb3; CzechRozm 218v; V nas wiele ich ieſt/ ktorzi z łáſki Krolewſkiey [regis benignitate] wielkich vrzędow doſtąpili ModrzBaz 74v; a moy oczyecz slaſki swy spuſczel tę czeſcz Imyenya wyſzi opisanyego Iako slachetnyęmu panu woczechowy wąſorſkemu Grúchalę ZapKościer 1579/53; Przyſtąp Olbrychćie młody/ [...] Który trzymaſz w ſwéj wladzj piękną Pruſką źiemię/ Z łáſki cnych królów Polſkich KochProp 6; ActReg 109, 121; dla tego zwrodzonéy nam cnoty y łáſki Królewſkiéy/ dla wſzytkich poddánych náſzych ſpráwiedliwośći y pokoiu/ obiecuiemy to SarnStat 839, 208, 463, 590, 934, 936 (10); Ale iuſz ſię ná pokoy vdam, ábym tobie Służył: nábyłem z łáſki twey wiele dobrego. CiekPotr 63; PaxLiz A4v.

~ z łaski przeciwko komu (4): [My Mistrz Ludwik] Skázowánia/ obrony/ y dekrety z łáſki przećiwko Zakonowi náſzému [et decreta in favorem nostrum et ordinis JanStat 867] ná źiemie przerzeczoné przez Papieże Céſárze/ Króle/ Pány/ Kśiążętá/ Márgrábie/ [uczynione, nikczemne czynimy] SarnStat 1089, 326, 894, 1088.

W formule grzecznościowej: »z łaski swej« = pro tua clementia Vulg (6): Diar 81; ActReg 159; Wolą czynię ſwych ſtárſzych: á ty moie rzeczy Bárzo śćiſłé/ miéy/ proſzę/ z łáſki ſwéy ná pieczy. WyprPl Cv; WujNT Act 24/4; Ich mosći też Xiążąt Pruſkiego y Kurlánſkiego prośić/ áby też ráytárſkiemi pocżty z łáſki ſwey ná pomoc przybyli GrabPospR M4v, M4v.

W przeciwstawieniach: »z łaski ... za pieniądze, jako wilcy« (2): Bo ná tháką oſobę zewſząd pátrzą wſzyſcy/ Iedni z łáſki á drudzy práwie iáko wilcy. RejWiz 71; [stanowie ludzcy] cżáſem y inym ludziom/ iednym z łáſki/ drugim też y zá pieniądze/ tych godnośći ſwych vdzieláią. RejPos 13.

Wyrażenia: »z miłościwej łaski« (1): kiedyśćie W.M/ obádwá przez Iędrzeiow/ przed dwiemá láty iádąc/ zbiegłé przed powietrzem Muſas liche moie/ z Miłośćiwéy łáſki ſwéy náwiédzáć raczyli. KochFragJan 3.

»z łaski ojcowskiej« (1): koniec ſnádnieyſzy/ Zwłaſzcżá z błogoſłáwieńſtwem/ będźie vćieſnieyſzy. Ktore z łáſki Oycowſkiey/ ſzcżerze otrzymałem PaxLiz E2.

»z osobliwej, osobnej łaski« = de speciali gratia Jan Stat [szyk 3 : 1] (3 : 1): LibLeg 10/65, 11/11; tedy Wóytá y Láwniki Máieſtat náſz chcąc łáſką ſwą ozdobić/ oné z łáſki náſzéy oſobliwéy wyymuiemy od wſzyſtkich podatków/ Poborów/ y kontribuciy SarnStat 956, 1089.

»z łaski pańskiej« (1): ten Sieciech barzo ſie bel podnioſl zonich Fortunnich poſlug y zlaſki Panſkiei PaprUp B2v.

»z łaski wielkiej« [szyk 1 : 1] (2): BielKron 435; Dla tego vſtáwiono ieſt/ áby Szláchtá nigdy nie náwiédzáłá Zup/ áżby to było z wielkiéy łáſki Krolá Iego M. [de maxima gratia domini regis JanStat 36] SarnStat 372.

»z wysokiej łaski« (1): a mi obacziwschi yego [Piotra wojewody] pokorę dalyſmi mv znaschey oſſoblywey a wiſſokiey lasky woyewodztwo ziemie walaskiey LibLeg 10/65.

Szeregi: »z łaski a (i) dobrego (a. wielkiego) baczenia« (2): GliczKsiąż Lv; Proſzę tedy, ábyś W.M. iáko z łáſki y z baczenia wielkiégo ſwego, ták y z téy powinnośći pokrewnéy náſzéy młódźieńcá tego ſzláchetnego przyiąć wdźięcznie raczył. GosłCast 7.

»z łaski, z chuci« (1): [Herenijus mówi do rady Samnitów, którzy pojmali Rzymian] ſobie dobrze możećie pomoc y potomkom ſwoim ná pothym będącym/ gdy ie dáruiećie wolnośćią z łáſki ſwey s chući okazáłey/ cżego oni zápomnieć nie mogą áni táić BielSpr 46.

»z dobroci i (a) łaski« [szyk 2 : 1] (3): ActReg 108; SarnStat 153; y co z dobroći y łáſki ludźiom onym/ ktorzy ie bárzo iáko bogi ſwe czćili/ krolowie pozwolili: to my ná iego [królewskiego majestatu] zelżenie obrácáć mamy? SkarKazSej 692b.

»z łaski i z dobrotliwości« = de gratia ac benignitate JanStat (1): Który to Przywiléy z łáſki y z dorotliwośći iego świątośći [naświętszego ojca Klemensa siódmego] otrzymáliſmy/ zacnémi dowody y klauzulámi vtwiérdzony. SarnStat 193.

»z łaski a (i) z miłości« [szyk 2 : 1] (3): (marg) Wolność Chrześćiánska w czym zależy. (‒) nie żebyſmy od pełnienia Páńſkiego przykazánia wolni byli/ ále żebyſmy ie/ z łáſki á z miłośći/ łácno y z dobrą wolą pełnili. WujNT 662; SarnStat 102, 894.

»z łaski a z sprawiedliwości« (1): Gdy w pánu nie máſz chćiwośći/ z łáſki á s ſpráwiedliwośći/ Iż czo żywo k niemu bieży/ wiele mu ná tym należy. RejZwierc 233v.

»z szczodrobliwości i łaski« (2): z wrodzonéy nam ſczodrobliwośći y łáſki [ex innate nobis benignitatis clementia JanStat 744]/ im wolnośći/ ſwobody/ łáſki/ exemtciię/ y Przywileie/ [...] dáiemy y vżyczamy. SarnStat 987, 951.

Cf »da(wa)ć z łaski«, »darować z łaski«, »z łaski dopuścić«, »mieć z łaski«, »z łaski otrzymać«, »z łaski uczynić«. ~

»prze(z) łaskę« (3): nie nálazłem v śiebie nikogóy godnieyſzégo nad w.m. mégo Miłośćiwégo páná [...] prze tę łáſkę kthórąm záwſze Miłośćiwą w.m. przećiwko ſobie znał Strum B6.

~ W połączeniu szeregowym (1): PRoſzę ćię/ o Páni święta Marya/ [...] przez niewymowną łáſkę/ litość/ miłośierdźie/ miłość y pokorę twoię/ [...] ábyś ze wſzyſtkimi Swiętymi [...] przyſzłá y pokwápiłá ſię ná porátowánie moie LatHar 488.

Cf »przysięgać przez łaskę«. ~

praw. »pod łaską« [o władcy] (11):

~ Wyrażenie: »pod łaską naszą« = pod groźbą utraty łaski; pro gratia nostra, sub gratia nostra, sub obtentu gratiae nostrae JanStat (10): A tho chczemy aby pylnye wądlyą roſkazanya naſſzego powyedzyał y sprawyel pod laſku naſſzu. LibLeg 8/26v, 10/57, 11/40, 44; Doktorowie tákowé Aptekárze niepoſłuſzné [...] będą powinni nam y Rádźie mieyſckiéy oſkárżyć y opowiedźieć pod łáſką náſzą. SarnStat 273; tedy ich té kupié do ſkárbu náſzégo bierzćie/ y nam wiernie y cále záchowayćie/ [...] y pod łáſką náſzą ináczéy nie czyńćie. SarnStat 275; áby ták chwalebny Státut [...] od wſzyſtkich obywátelów Króleſtwá náſzégo pod łáſką náſzą roſkazáli chowáć SarnStat 902, 904, 905, 1229.
Cf »pod łaską być«. ~

»z łaską« = łaskawie (30): poſla swego do Vaſzey C.M. poſlal na roſzmovyenye y poſthanovyenye rzeczy swoych. slaską Vaſzey C.M. LibLeg 7/34v; Abowiem jeśliże na początku tego sejmu, a nie za daniem od nas k temu przyczyny taką niełaskę nową na sobie odnieść byśmy mieli, trudno byśmy mieli mieć jaką nadzieję, abyśmy tu sprawy swe koronne z łaską JKM odprawić mieli. DiarDop 119; VotSzl A3.

~ Wyrażenia: »z miłościwą łaską« (4): KochWrJan 18; KochFragJan 4; SarnStat 330; Proſzę tedy vniżenié W.K.M. ábyś W.K.M. z miłośćiwą łáſką té máłé kśiążeczki odemnie naniżſzéy ſługi ſwéy przyiąwſzy/ mnie Miłośćiwą Pánią bydź raczyłá SiebRozmyśl A2.

»z silną łaską« (1): natychmiáſt z ſilną laſką ij miloſcią go przyięli/ ij wiecżerzą náń ſprawili. OpecŻyw 73v.

»z wielką łaską« (1): aby ukazali swą niewinność, przez posły swe, ktorych WKM z wielką łaską i uczciwością słuchać a przed się przypuszczać raczysz. DiarDop 99.

Szeregi: »z łaską i miłością« (1) OpecŻyw 73v cf »z silną łaską«.

»z łaską a przyjaźnią« (1): Awſakze thak czo by bylo slaſką a przyaſſnyą Ceſ: kthorey pan moy przodkyem shanovacz chcze LibLeg 7/35v.

»z łaską i przywilejem« (1): Z łáſką y Priwileiem Kro: J: M: Drukowano w Krolewcu v Gerzego Oſterbergerá: M.D.LXXXII. StryjKron kt.

»z łaską i przyzwolenim« (1): Prziymuię tedy Doktory y oyce ſwięte dokąd ſi[e] s ſlowem Bożym zgadzáią/ ále gdy ſie nie zgadzáią/ z ich łáſką/ y przyzwolenim/ to wſzyſtko na ſtronę odrzucam. KrowObr B2.

Cf »z łaską karać«, »z łaską przyjąć«, »z łaską słuchać«. ~

»za łaską« (16): czo sye doticze mlinow na ziemy yego K. m. themv sye znam zem tego vziwal za łaską yego K. m. LibLeg 11/11, 11/44v; [Jazon] prośił krolá áby zá łáſką iego mógł widzyeć złote runo. BielKron 54v; Abs te hoc bona venia expeto, Niechay to v ciebie zá łáską twą vproſzę. Mącz 295d; OrzQuin P2v; Niech to práwi będzie zá łáſką w. m. ábych temu mogł niewierzyć GórnDworz Rv; CzechRozm 138; ZapKościer 1582/30v.

~ W przeciwstawiemu: »za łaską ... za niełaską« (1): Abowiem nic byśmy w tym nie wątpili, że za łaską staranie by pilne WKM czynić raczył, aby w rządzie, w dobrej sprawie i w sprawiedliwości wszytko w Rzeczypospolitej się sprawowało, za niełaską wszytko by to negligentius et remissius szło. Diar 65.

Wyrażenia: »za łaską ludzką« (1): á przedſie zá przysługą dworſką/ zá życżliwośćią y łáſką ludzką [interea profanis ministeriis, favore, gratia] do Kośćielnego chlebá przyść táż kárność dopuſzcża. ModrzBaz 6v.

»za łaską pana« (1): á zá łáſką téż Páná ſwégo ſczęśliwie ná ten czás nam pánuiącégo Páná á Páná Zygmuntá Auguſtá [...] toſmy [...] odźierżeli SarnStat 1019.

»za łaską przejednaną« (1): y zá łáſką przeiednáną [gratiaque a sua Serenitate conquisita JanStat 908] nam iego Iáſnośći ſtoiąc przy poſtánowieniu przerzeczonégo wiecznégo pokoiu/ [...] Nas/ Kośćiół/ Kápitułę/ [do Królestwa przywracamy] SarnStat 1124.

Szeregi: »za łaską i mocą« (1): Biſkupſtwo Chełmieńſkié do Kośćiołá Gnieźnieńſkiégo má ſie wróćić [...] zá łáſką y mocą Naiwysſzégo Oycá Papieżá [favore et auctoritate summi Pontificis JanStat 874] SarnStat 1096.

»za łaską i za przyczyną« (1): A gdyby potym zrzucony [z rzemięsła]/ záſye zá łáſką Rádźiecką/ y zá przyczyną ich ná rzemięſło był przyięt GroicPorz f4v.

»za życzliwością i łaską« (1): ModrzBaz 6v cf »za łaską ludzką«. ~

»za łaską« = za przeproszeniem; cum venia, salvo honore Mącz (12): Quod sine molestia tua fiat, Co zá łáską twoyą álbo krom yákiey nielubośćy. Mącz 395a, 157c, 480a; Ktemu proſzę áby zá łáſką/ cżyiąſzkolwiek/ I.M.X.K. ná mię ſię bez zdrowego rozſądku áni ſráſował áni gniewał CzechEp 260; Gdy będźieſz w cechu/ Zá łáſką/ co ſłowo/ Mow cżapkę ziąwſzy. KlonFlis F.Cf »za łaską mowić«.

praw. »na łasce« = in gratia JanStat (19): gwałtowniká gárdło ná náſzey [króla] łáſce/ á ná woli przyiaćioł tey biáley głowy UstPraw B2, C4v, E4; A IESLIBY [pomocnicy] nieośiádli byli, tedy ich ma poymáć y do wieże wrzućić [...J których karánié ná łáſce y Królewſkim zdániu. SarnStat 545.

~ Szereg: »na łasce i dobry woli« (1): a Gdze bi [....] Ktori przirodzony smarlego nalegal y bliſkowacz ſzyę chcza [!] do dobr poſzoſtalich to bęndzę na laſcze y dobri woli tego yeſzlibi czo slaſky darowacz chczal ZapKościer 1583/54v.
Cf »na łasce być«, »na łasce zawisnąć«. ~

»przy łasce« (1): [ksiądz Maciejowski] the rzecży do kthorych teraz przyſzło iáko pan wielkiego rozumu/ dáleko przed cżáſem widząc/ zábiegał im tyle/ ile wolność Polſka znieść/ á władza iego przy łáſce páńſkiey doſiącz mogłá. GórnDworz Dd8.

»w łasce (3): Gdyby kto kordá dobył przed náſzym Rycerzem/ táki w łáſce Rycerzowey: á ktory ránił/ tákiemu ręká ma być przebodźioná. UstPraw D4; PaxLiz E2v.

~ Szereg: »w łasce a w miłości« (1): [Piotr upomina pasterzów Kościoła] iżby nie dla żadnego zyſku iedno dobrowolnie w łáſce á w miłośći ſpráwowáli Koſcioł Boży RejPos 318. ~

Iron. (8):

Zwroty: »z łaski [co] działać« (1): Bo wy kogo tám z náſzych zdrádą vłápicie/ To ſie tymi nędznemi pogrzeby chłubicie. Ale my wam pocżćiwosć tę z łáſki dziáłamy/ Domá ſie was nábiwſzy/ támże zoſtáwiamy. RejZwierz 26.

»z łaski [czyjej] mieć« (1): Ztychże [Homousyjan] łaſki ono mamy do Timotheuſzá/ Bog ziawił ſię wćiele. Bo ma być/ Wielká taiemnicá zbożnośći/ ktora ſię ziáwiłá w ćiele BudNT przedm b8v.

»łaski używać« (2): s kthorego [Chama] ſie potym ći ſláchetni pánowie Turczy á Táthárowie rozrodzili/ á iáko ich miłośći łáſki vżywamy y po dziś/ to iuż wſzyſcy wiemy. RejZwierc 62v [idem] WerGośc 257.

»łaskę zjednać« (1): Ale byś wiedźiał/ iáką łáſkę Orzechowſkiému/ oná Rozmowá náſzá Zurowſka w Wárſzáwie ná tym Seymie v ludźi ziednáłá/ nie rádźiłbyś mu żadnych Dyálogów do śmierći piſác. OrzQuin B3v.

Wyrażenia przyimkowe: »z łaski« (4): Miłość poddánych toć ſą twárde zamki/ Tyránnom záwżdy tłukły ſie by ſklanki. Piękna to miłość ktora z łáſki bywa/ Omylna w ocży s thyłu pálcem kiwa. RejZwierc 225; Tego tylko vpádłym nam niedoſtawáło/ Weſela w ćiężkim żalu/ lecz oto przydáło Nieſczęśćie z łáſki ſwoiéy: Polixenę ráią GórnTroas 59.Cf »z łaski działać«, «z łaski mieć«.

»za łaską« (1): Bo wiárá/ y práwo (zá łáſką tych dźiśieyſzych nowych Theologów) zda ſye iż oboie ku iednému kréſu ćiągną/ to ieſt/ ku vtwiérdzeniu/ y beſpieczeńſtwu rzeczypoſpolitych KochWr 22.

W funkcji przysłówka: »łaską« = łaskawie (3): Populariter – Liudsko zludska, łaską. Calep 822b.

~ Zwrot: »miłościwą (a. wielką) łaską przyjąć« [szyk zmienny] (2): RejJóz A3; Wáſzá Kró: M. tedy/ iáko Pan z Pánów/ mądry y ludzki/ przyiąć to będźieſz raczył odemnie [...] tą miłośćiwą láſką królewſką OrzJan 4. ~

a. Sprawcą łaski bogowie albo boginie (4): BOgini/ która miłosćią ſzáfuieſz [...] gdy zbędę iárzmá ták ćiężkiego/ Ná znák twéy łáſki/ y vlżenia ſwego/ Poſtáwię pálmę złotą w twym kosciele KochFr 76.
Zwrot: »na łasce trwać« (1): Rymy moie: na łáſce Bogiń áby trwáły. KochPam 80.
Wyrażenie przyimkowe: »z łaski« (2): Krol wzyął miecż/ chciał żonę zábić/ ktora z łáſki bogow przemieniłá ſie w Iáſkołkę/ Philomená w Słowiká/ á ſam krol w Dudka BielKron 49; PaprPan M4v.
b. Sprawcą łaski : fortuna, natura, świat itp. (9): Iowiſz. [...] Planeta wielkiey fortuny y laski każdemu prziwodzący Bo ieſt przijaciel wielki rodzaiowi ludzkiemu. FalZioł V 51; BielKom D6; RejZwierz 3 [2 r.]; Bo nie dufay fortunie choć cie kęs popieśći/ Tá łáſká iey áni wzwieſz gdyć zginie bez wieśći. RejZwierc B4; CzahTr Bv.
Wyrażenia przyimkowe: »z łaski swej« (2): Przeto też natura z łaſki ſwey tak ſprawiła iż gdy by kto był oſlepion na iedno oko á drugie czało zoſtało, tedi w onym iednym przybędzie mu oſtroſci wzorku GlabGad B4v; PaprUp A3.

»za łaską« (1):

~ Szereg: »za łaską a dobrocią« (1): gdy cnoty weſzły ná ſwiát/ zá łáſką/ á dobrocią nátury/ záraz też złośći dla oney przećiwnośći ſpiętey/ muſiáły im pomocz towárzyſtwá GórnDworz I. ~

2. teol. Nadprzyrodzony wewnętrzny dar życiowy udzielany ludziom przez miłość Bożą, aby mogli oni uczestniczyć (głównie za pośrednictwem i na wzór Chrystusa) w życiu wiecżnym; także dobroć i miłość Boża obdarzająca człowieka wszelkimi dobrami; gratia Vulg, PolAnt, JanStat, Cn [w tym z określeniem Boga jako dawcy lub źródła łaski wyrażonymi ai (1309), pron (1193), sb (287)] (4361): O myloſcywi oycze. takye naſ ſwoyᾳ laſkᾳ racz vczinyc ſktorimybi chcyal nawyeky myeſſkac. BierRaj 19; Zeznáwám ij wierzę ijżes ty bog wierny/ znám ijżem rozgniewala laſkę twoię niewymownie/ ij zgrzeſſylam przeciw wielmożnoſci ij ſprawiedliwoſci twé OpecŻyw 46; A niecháy laſka twoia zawżdy panuie we mnie OpecŻyw 111v, 18, 23v, 46v, 58, 97 (12); PatKaz I 2v, 6 [2 r.], 17v; PatKaz II 20 [2 r.]; PatKaz III 113, 122v, 141v, 146v, 147v [3 r.] (11); To iey ſſczesćie miły bog/ łáſką ſwoią ſpráwił Ze ią ná tákowy ſtan wyſoki poſtáwił. KlerWes Av; Cżas ſtarego zakonu był niepłodny bo nie rodził thakiey łaski ktoraby proſto otworziła vlicżkę niebieską, ale to cżyni zakon nowy. WróbŻołt V v; Racż mię richło wyſluchać panie boże/ boć vſtał we mnie duch moy. To ieſt vſtała łaska ktorąmem był żyw. WróbŻołt tt3, V7v, X2v, nn6v, nn8v, oo2 (12); A ſtego ták vciſliwego mieſcá wywiodł mię/ ná ſſerokie przeſtrzeńſtwo przeto iż łáſką ſwą nieraczył opuſćić mię. RejPs 24v; a tak nie racz miły panie nas zamiatowac od łaski ſwoiey RejPs 153v; ábychmy byli ták łaſki twey náſyceni iáko ſucha ziemiá wody we dni gorące. RejPs 194, 58v, 67v, 88, 95v, 147 (12); RejJóz C4, N7, N7v, Q4; SeklKat T2; Prozno ſię ſpanem wpoczet wdaċ Snac liepey na laſcze przeſtaċ. RejKup n4; Wſnoſſe panie ręcze obie A widże jż bes łaſky twey Pomocz duſſy niemogę ſwey RejKup p3v, b5, d2, d3, o3v, r4v (12); KromRozm I H3v; MurzHist B2, H4; MurzNT 11; Táć łáſká [Boża] ſpráwuye w nas miłoſć ku bogu y ku bliźnyemu KromRozm II n2, c; KromRozm III G7; Wiernić twoi miły Pánie co w tobie vfáią/ Cić ſie z rádoſcią w łáſce twey dziwnie roſkocháią LubPs B4v, E3, E4 marg, H marg, H3, I3v (21); Przeſto teſz S. Páweł Ewanielią Swiętą zowie/ przepowiedánie łáſki y mowá poiednánia z Bogiem. KrowObr 44, 97v, 152, 154, 164, 170v, 212; A to naproſtſza drogá do tey łáſki iego/ Abyś myſli nie puſzcżał ſwowolnie do złego. RejWiz 138, 36v, 50v, 53, 77, 82 (9); Leop 1.Cor 15/10, Eph 2/5; RejZwierz 59v; bo dla tego przyſzedł ná świát/ áby grzeſzniki łáſką ſwoią zbáwił. BibRadz *7; Ale bárzo obfitowáłá łáſká Páná náſzego z wiárą y z miłośćią/ kthora ieſt w Kryſtuśie Iezuſie. BibRadz 1.Tim 1/14, Prov 3/22, Hebr 12/28, 1.Petr 1/10, 13; BielKron 298, 422v; OrzQuin E2, G4, Y; A gdzieć to ſłowo łáſká przypádnie ná kogo/ iużći ſie tám wſzytko co iedno ieſt dobrego ná ziemi y ná niebie w thym iednym ſłowku zámyka. RejAp 198; HistRzym 65v, 117, 128; O ſrogaſz to rzecż nam wiedzieć/ iż tám tobie iuż ni cżym pomoc nie możemy/ ieſli ſobie tu łáſki nie vgonimy zá żywotá ſwego. RejPos 6v, 26v, 53, 74, 89, 101 (17); RejPosWiecz3 99; HistLan D2, E2; Ale nád inſze iego známienite dary/ onę łáſkę wyſłáwiáć mamy/ kthora nas cżyni ſpráwiedliwymi/ y znacży nas Duchem S. KuczbKat 70, 70, 85, 160, 180, 200, 235, 390; RejZwierc 128v, 237, 245; [człowiek] bez łaſki ſam ku ſpráwiedliwośći przed Bogiem z ſwey wolney chući/ poſtąpić niemoże. WujJud 95; ſam Pan łáſkę ſwoię do Sákrámentow przywiazáć [!] racżył. WujJud 249, 67v, 94v, 97 [2 r.], 101, 113, 114 [2 r.] (14); WujJudConf 111v, 256v; RejPosRozpr b4v; RejPosWstaw 21v [2 r,], [212]v, 22, [414]; Iehowá/ Iehowá/ Bog Miłoſierny y Miłośćiwy długo cżekáiący/ y obfity włáſce y wprawdzie. BudBib Ex 34/6; BudNT Rom 11/6 [2 r.], 2.Cor 4/15; CzechRozm 131v, 216v; KarnNap Bv; SkarJedn A6, 10, 72, 347; Oczko 31; Liczby niemáſz łáſki twéy KochPs 103; Nieday/ áby vpádły wſtyd odnióſł ná ſobie/ Owſzem mógł zá twą łáſkę podźiękowáć tobie. KochPs 110; Boże móy/ ty bądź zemną/ prze imię ſwoie: Ty mię rátuy: bo wielkié ſą łáſki twoie. KochPs 169, 8, 29, 65, 76, 93 (18); vcżynię wſzytko co każeſz/ iedno twoiá łáſká niechay mię prowádzi SkarŻyw 83; BEnedict (to ieſt Błogoſłáwiony) imieniem y łáſką/ był wielebnego żywotá mąſz SkarŻyw 248, 4, 74, 121, 185, 196 (12); PAnu dźięki oddawaymy/ Iego łáſkę wſpominaymy/ Który hárdym miéſza rzeczy/ A ſkromné ma ná ſwéy pieczy. KochPieś 44; Bez ćiebie nic nie możemy/ łáſki twey potrzebuiemy/ do ćiebie Páná wołamy/ Alleluia. ArtKanc F3v, E5v, E20, F10v, G14, K11v (13); ZawJeft 18; Lecż znáiąc nas grzeſzne tego żebrzę Pánie/ Niech wſzędy ná rátunek mnie twa łáſká ſtánie GrabowSet C; Day rátunek/ bo twa moc łáſką opływa GrabowSet D; W twey łáſce/ me nádźieie/ przednie śiły máią GrabowSet G4; Rácż być pomocą/ do łáſki nędznemu GrabowSet L2v; BOże moy/ o Boże moy/ tożeś ieſt ćierpliwy/ Gdy ćię ią gniewam grzeſząc/ tyś z łáſką chętliwy GrabowSet N2; Láſki wzruſzywſzy/ wneteś mnie rátował/ A iáko Oćieo ſyná/ mnieś záchował. GrabowSet R4, A4v, B4, B4v, C, C4v (49); KochFrag 20; Abowiem ieſli mię łáſká twoiá bronić y ſzcżyćić nie będźie/ zginąłem: będę iáko proch od wiátru porwány/ á práwie wniwecż ſię obrocę. LatHar 140; niewdźięcżność ieſt głownym nieprzyiaćielem łáſki/ y ieſt zbáwieniu przećiwna. LatHar 559; O Nadobrotliwſzy OYcże [...] tobie dźiękuię zá wſzytkie dáry twoie: (á miánowićie tu świeżą łáſkę wſpomni) LatHar 570, 6, 30, 34, 145, 232 (19); wſzytkim ták Zydom iáko y Pogánom/ przyſzłá łáſká Páná náſzego Ieſu Chriſtá: ktora też przeto łáſką ieſt názwána; iż nie iáko dług z ſpráwiedliwośći ieſt oddány/ ále dármo dány. WujNT 521; ták iż wam ná żadney łáſce (marg) ná żadnym dárze. G. (–) nie ſchodźi [ita ut nihil vobis desit in ulla gratia]/ oczekawáiącym ziáwienia Páná náſzego Ieſu Chriſtá. WujNT 1.Cor 1/7; Nie zániedbaway łáſki [noli negligere gratiam] ktora ieſt w tobie: ktorać daná ieſt przez prorokowánie/ z kłádzienim rąk kápłáńſkich. WujNT 1.Tim 4/14; Láſká dar Boży nádprzyrodzony/ ktory nas Bogu wdzięcznymi cżyni. WujNT Zzzzz4, s. 143, 190, Ioann 1/16 [2 r.], s. 439, 519 (36); SarnStat 986; SiebRozmyśl B, F3, F4, K4; Przyidźi Pánie Iezu Chryſte/ przyidźi pierwey do ſercá łáſką y duchem twoim SkarKaz 8b; ábych nigdy od łáſki y ołtarzá twego odepchniony y wzgárdzony nie zoſtawał. SkarKaz 316b, 41a, 82a, 122b, 209b, 347 [2 r.] (13); CiekPotr 63 [2 r.]; ia niegodny/ Sługá twoy w łáſkę twą głodnj. Ku tobie ſerce ſwe wznoſzę/ O rátunek Pánie proſzę. CzahTr H3v, B3, C3; GosłCast 51, 64; Twą łáſką wolny/ pomocą twą nogi Moie nie zſtąpią z twoiey świętey drogi SzarzRyt Bv.

łaska czego [jaka] (31): Rozlála ſie łaſka vcieſſné ij ſlodkieć wymowy w vſciech iego. OpecŻyw 39v, 2; O daleko to bylo Szluſznyey dacz tą laſką nyeuynnego począczya ſwey myley matcze PatKaz II 73; PatKaz III 137v, 152v, 153; KromRozm III G8; LubPs V v; KrowObr 106, 171v, 217; Przez tego duchá ieſt y bywa daná mądra mówá/ y vmieięthna: [...] drugiemu łáſká vzdrowienia/ proroctwo BiałKat 201; KuczbKat 135; Pokutá ma pozwirzchnie znáki/ Rozgrzeſzenia/ Spowiedźi/ ſkruchy y Doſyćvcżynienia/ ktore známionuią łáſkę grzechow odpuſzcżenia/ tedy Sákrámentem być muśi. WujJud 160; SkarŻyw A5, 26; BOże/ ktory błędem vwikłáne rzecży nápráwiaſz [...] rácż miłośćiwie wylać łáſkę iednośći twoiey ná lud Chrześćijáńſki LatHar 621, 37, 429, 486; nie iednáką moc y łáſkę cudow Pan Bog dáie káżdemu świętemu y káżdemu mieyſcu: ále inſzą temu á inſzą owemu. WujNT 323, 84, 444, 637 marg, 728 marg, 802, Bbbbbb4. Cf »łaska usprawiedliwienia«, »łaska wiary«.

łaska czego [= coś sprawia łaskę] (22): á ták ty mnie moy pánie proſſę racz odżiwić łáſką miłoſierdzia twego/ ábych ſie mógł vpełnie náuczyć pełnić roſkazánia twego. RejPs 181, 217; BibRadz I 436b; RejPos 75; KuczbKat 135, 155, 230; WujJud 83; Cżyń ochotnie świętą wolą iego/ poniewaſz ſynowſkie ſerce/ w lane w ćię ieſt [...] łáſką ćię Nowego Teſtámentu pośila. SkarŻyw 2, 3; Day pámiętác łáſki/ twey wielkiey miłośći/ Zmiłuy ſię moy Boże GrabowSet P2; LatHar 66; WujNT Act 10 arg, s. 521; SkarKaz 119a. Cf »łaska krztu świętego«, »łaska sakramentu«.

łaska do czego (5): SkarŻyw 3; WujNT 200; Stáry zakon przez Moyzeſzá/ ktory pomocy do wypełnienia dáć nie mogł/ poſtáwiony ieſt: á nowy przez Chryſtuſá/ ktory łáſkę y pomoc do wypełnienia dáć mogł y dáie/ wnieśiony ieſt. SkarKaz 310b, 316b; SkarKazSej 670a.

łaska ku czemu [jaka] (5): PatKaz III 136v; HistRzym 54; iey [Maryi] tę łáſkę Bożą ku pocżęćiu y porodzeniu opowiedał ánioł CzechEp 192; przez [Jezusa Chrystusa] [...] wźięliſmy łáſkę y Apoſtolſtwo ku poſłuſzeńſtwu wiáry [accepimus gratiam et apostolatum ad oboediendum fidei] miedzy wſzytkimi narody WujNT Rom 1/5, s. 629.

łaska ku komu (8): Leop Sap 4/15; SkarŻyw 285; Boć wielka ieſt łáſká twoiá k nam/ ktorąś hoynie vkazał nam/ wźiąwſzy náſze przyrodzenie/ z ſwey miłośći. ArtKanc C17v, B6, K2; Lecz to com ieſt/ z łáſkim Bożey ieſt: á łáſká iego ku mnie prozną nie byłá [gratia eius in me vacua non fuit] WujNT 1.Cor 15/10; SkarKaz 487b; PowodPr 16.

łaska przeciw komu (24): MurzHist H3; MurzNT 103v; KromRozm II e3v, n3v; KromRozm III B7; GliczKsiąż D3v, M6v; niechay będą wysławiáne ſpráwiedliwośći páńſkie/ y łáſká przećiwko mocnym ludu Iſráelſkiego [iustitiae Domini et clementia in fortes Israel] Leop Iudic 5/11; BibRadz I 3a marg, 1.Cor 15/10; RejPosWiecz3 99; KuczbKat 325 marg; WujJudConf 79v, 104v; A vkazáłá ſie tá łáſká przećiw nam/ gdy tu dla nas przyść racżył ná ſwiát/ y sſtáć ſie prawdziwym człowiekiem RejPosWstaw 21v; CzechRozm 216, 221; ModrzBaz 109; CzechEp 119, 268; KochEpit A4; ArtKanc C2; KochWr 23; LatHar 592.

łaska na co (1): Ták nam P. Bog obiecuie záwżdy vżyczáć łáſki y pomocy ſwey ná pełnienie roſkazánia ſwego/ ábyſmy ſię trudnośćią nie wymawiáli. SkarKaz 41a.

łaska na kogo (1): [w Maryi] myeſzkacz myal bog y bycz pelną laſky y wſzytkyey ſzwyątoſzczy ſktorey pelnoſzczy na nas wſzytky ſyny adamoue laſka PatKaz III 92.

łaska nad kim (68): a ſnadz iuſz zadnego konca niema dobrotliwoſc twoia a miłoſierdzie twoie a gdyzes iuſz zaczął nad nami bez wſſey godnoſci taką łaskę ſwoię RejPs 211v, 104, 172v, 195v, 218v; Dziekuij Bogu jż ċzię ſtreſktał Za żiwota a nieprzeſtał Swey ſwietęj łaſky nath tobą RejKup ſ3, aa4; LubPs F, Iv, P3 marg, Tv, Y6v, Zv [2 r.] (10); RejWiz 53, 181v; BibRadz I 3b marg; RejAp 55, 91, 92v, 197v, 198 [2 r.]; RejPos 3, 32, 54, 55, 80 (17); BudNT Act 4/33; KarnNap A3v; KochPs 110, 129, 175, 193; SkarŻyw 79, 82 [2 r.], 167, 599; CzechEp 347; ArtKanc T8v; ActReg 77, 116; GrabowSet B2v, T; KochFrag 51; OrzJan 14 [2 r.]; KołakSzczęśl C4; WysKaz 14; y byłá wielka łáſká nád nimi [Apostołami] wſzytkimi [et gratia magna erat in omnibus illis]. WujNT Act 4/33; CzahTr Fv, G3v.

Ze zdaniem przydawkowym wyszczególniającym [w tym: z zapowiednikami: ten (17), taki (5), jaki (2), on, takowy; (a. że) (29), aby (8), iżby (1), gdy (1), bez spójnika: kto (3)] (42): a wſſakoż żádny s nich niebyl takowé laſki/ ktoby go na wiecżerzą wezwál. OpecŻyw 73v, 2, 141v, 147v; PatKaz I 15v; PatKaz II 64v, 67, 73; PatKaz III 110v, 111; Dziękui á nieprzeſtáway záſlugowáć iemu żá [!] ony łaſki/ iż on dobrowolnie bez wſſey godnoſći odpuſſcża wſſytki wyſtępki rozliczne twe RejPs 150; RejJóz F5v; MurzNTSekl A2; wyelka á oſobliwa to yeſt łáſká od miłego Bogá á ſtworzycyelá náſſego/ gdy małżonkowye w ſtadle á w przyworze małżeńſtwá ſwego dzyatki máyą myeć GliczKsiąż C7; LubPs ccv marg; RejWiz 53v, 80v; Mnie záprawdę namnieyſzemu ze wſzytkich ſwiętych dána ieſt tá łáſká/ ábych opowiádał miedzy Pogány [data est gratia haec in gentibus evangelizare]/ nie doſtępne bogactwá Chryſtuſowe Leop Eph 3/8; BibRadz Tob 10/14; Prot B4; RejPos 89, 286, 314; BiałKat 161; BudBib Tob 10/14; PaprPan H4; KarnNap F3v; SkarŻyw 260, 285, 482, 536, 557; ArtKanc B6, E9v, K15v, N15v, NI8; LatHar 555; Wſzák wiećie łáſkę Páná náſzego Iezuſá Chriſtuſá/ iż dla was zſtał ſię vbogiem/ ábyśćie iego vboſtwem byli vbogáceni [Scitis enim gratiam Domini nostri Iesu Christi, quoniam propter vos egenus factus est Vulg 2.Cor 8/9] KołakSzczęśl C; WujNT 2.Cor 8/9, Eph 3/8; RybGęśli C.

W pozdrowieniach:

»łaska (miłosierdzie) i pokoj) [komu] (od Boga Ojca)« = gratia vobis, (misericordia) et pax a Deo Patre Vulg, PolAnt (42): Láſká wam wſſytkim/ ktorzy ieſteśćie w Kryſthuſie Iezuſie Leop 1.Petr 5/14, Gal 1/3, 1.Thess 1/2, 1.Tim 1/2; Tymotheuſzowi właſnemu ſynowi w wierze/ łaſká niech tobie będźie/ miłośierdźie/ pokoy od Bogá Oycá náſzego/ y od Iezuſá Kryſtuſá Páná náſzego. BibRadz 1.Tim 1/2, 1.Thess 1/1 [2], 1.Petr 1/2; GrzegRóżn C3v, D3; RejAp 6, 6v [3 r.]; BudNT przedm b4v, b5, 1.Cor 1/3, Tit 1/4, Philem 1/3; CzechRozm 46, 199v; Láſká y pokoy niech ſię wam rozmnoży w vznániu Bogá y Chriſtuſá IEſuſá Páná náſzego WujNT 2.Petr 1/2, Rom 1/7, 1.Cor 1/3, 2.Cor 1/2, 1.Tim 1/2, Gal 3 (20); SkarKaz )(2, 607b.

»łaska (Pana naszego Jezusa Chrystusa) z wami (wszytkimi) (a. z duchem waszym); łaska ze wszytkimi, którzy miłują Pana naszego Jezu Chrysta« = gratia Domini nostri Iesu Christi vobiscum (a. cum omnibus vobis) Vulg [formuła zamykająca listy apostołów] (26 : 1): Láſka Paná náſſego Iezuſá Chryſtuſá ze wſſyſtkimi wámi A M E N. Leop Rom 16/24, 2.Tim 4/22; BibRadz 2.Thess 3/18, Apoc 22/21; GrzegRóżn M2; RejAp 196; Láſká páná náſzego Ieſuſa Chriſtá z duchem wáſzem bráćia/ amen. BudNT Gal 6/20[18], Rom 16/27[24], Eph 6/24; CzechRozm 199v; Láſká ze wſzytkimi którzy miłuią Páná náſzego Ieſu Chriſtá w nieſkáźitelnośći. WujNT Eph 6/24, Rom 16/20, 24, 1.Cor 16/23, 2.Cor 13/13, Gal 6/18 (17).

»łaska nad wami Boża« (1): Ani/ którzy przemijáli Czáſu zbiéránia zboża: Robotnikom winſzowáli/ Láſká nád wámi boża [Benedictio Domini super vos Vulg Ps 128/8]. KochPs 193.

W tłumaczeniu bibl. 2.Cor 12/9 (6): BibRadz 2.Cor 12/9; CzechRozm 202v, 203; SkarŻyw 196, 294; y rzekł mi; Doſyć ty maſz ná łáſce moiey [sufficit tibi gratia mea]: ábowiem moc w ſłábośći bywa potężnieyſza. WujNT 2.Cor 12/9.

W formule modlitewnej: »proszę twe(j) łaski« (2): O boże wſſechmotzny [...] proſſę twé nięwymowné laſki racżyż mi to datz z ſwé mądroſcij/ abych pilnie mogła ſlużytz iego ſwięté miloſci. OpecŻyw 15; LatHar 652.

W połączeniach szeregowych (79): O wierny ſynie boży/ ku cżemu twa pokora tak niſko z ſtąpila/ cżym twá laſka roſpálona/ nácż twá lutuſtz [!] przyſſla/ cżego twá miloſtz doſięgnęla/ k cżemu przyſſło tweé zlutowanijé? OpecŻyw 134, 46, 189v; PatKaz III 107, 109, 150v; SeklKat N4v, S2v; MurzNT Sekl A2; LubPs ddv; KrowObr A2, A4v, 47v, 55v, 72v (10); Wy ktorzy ſię boićie Páná/ nádźiewayćież ſię dobrego/ weſela wiecznego y łáſki [sperate in bona et in lactitiam seculi et misericordiae]. BibRadz Eccli 2/8; Mącz 74d; GrzegRóżn M2; Gdyż tu nam známionuie thá białość pokoy/ łáſkę/ nádzieię/ á pewny znák miłoſierdzia Páńſkiego/ y wſzytkiego dobrego RejAp 57v, 6v, 35, 85, 91 [2 r.], 118 (11); RejPos 3, 80, 120v, 142v, 159 (14); KwiatOpis A2; GrzegŚm 66; RejZwierc 173v; WujJud 223, 258v; BudNT przedm a2; CzechRozm A2, 46v, 202, 214v; KarnNap C2v; SkarŻyw 349; CzechEp 283; WerKaz 275; ArtKanc A11v, T8v; LatHar 26; Kto ſię kośći ktorego męczenniká dotyka/ ten bierze nieiáką cząſtkę świątośći/ łáſki y mocy/ która w niey ieſt. WujNT 143, przedm 1, 2.Cor 13/13, 2.Ioann 3; SkarKaz 3a, 206b, 310b [3 r.], 514a, 552b; VotSzl B4v; On záſklepi dni wáſzé w ſwoiéy opátrznośći/ W Wieloſkárbnéy łáſce ſwéy/ y ſczodrobliwośći. GosłCast 11; ZbylPrzyg B4v.

W przeciwstawieniach: [Z rzeczownikami oznaczającymi karę] »łaska ... gniew (27), sąd (8), karanie (6), srogość (6), pomsta (5), sprawiedliwość (5), kaźń (4), złość (3), potępienie (2), strach (2), kłopot, mierziączka, niełaska, nieprzyjaźá, rozgniewanie« (72): W thym pieniu prorok [...] prośi pokornie aby Pan bog raczył być obrońcą iego/ aby iego nie odrzuczał od oblicża ſwego a nawięcey gdy zgaſnie łaska a będzie zloſć obfitowała WróbŻołt Y2, Y3; znáiąc to iákoś ty ieſt miłoſierny/ á ná pomſtę nic nie vkwápliwy owſſem złáſką káżdemu gotowy RejPs 213v, 76, 138, 150v; SeklKat V; RejKup dd5; Z tądże też yeſt zakon łáſki/ iż przezeń odpuſſczoná nam yeſt od bogá myerźyączká/ á łáſká przywroconá KromRozm II m2; Pan wiernem w łáſce/ á nyewiernym w ſrogośći pánuie. LubPs P3v marg, X4 marg, Y6; KrowObr 53 [4 r.] 143; O nędzo/ o ſlepoto narodu błędnego/ Iż ni łáſki nie bacżyſz/ áni ſtráchu ſwego RejWiz 50v; Otoż duſzę niewinną z Máieſtatu ſwego/ Podawa iáko w ſequeſtr do ciáłá márnego. Aby iey thu probował iáko w ogniu złotá/ Ieſliże łáſki godná/ álbo theż kłopotá. RejWiz 117, 122, 127, 132v, 182, 184v; BibRadz I 9d marg; BielKron 4; RejAp 125v; HistRzym 54; ále nád ludem tym bez pomſty nie będzie rozgniewánie me/ á ty zoſtánieſz w łáſce moiey RejPos 50v, 104, 314v; RejPosWiecz3 98 marg; RejZwierc 265v [2 r.]; ſámi o ſobie śmiele kázáć niemamy/ iákobyſmy iuż pewni zbáwienia być mieli: poniewaſz niewie cżłowiek ieſli nieprzyiáźni álbo łáſki godźien. WujJud 68v, 68, 105; WujJudConf 93v; CzechRozm 93v; przez ktorego Bogá przenoſzeni bywamy/ z grzechu do ſpráwiedliwośći/ z gniewu do łáſki iego/ z potępienia do zbáwienia wiecżnego KarnNap B2, Bv; Gniéw iego nietrwálſzy piány/ A łáſki wiek nieprzetrwány KochPs 41, 113, 153; SkarŻyw 2, 79, 262, 493; Miéy nas ná wódzy/ niech nas nieroſpycha Docześna roſkoſz licha. Niechay ná ćię pomnięmy/ Przynamniéy w kaźni: gdy w łáſce niechcemy. KochTr 19; CzechEp 49, 283; ArtKanc A15, M18; ZawJeft 18; Ktory/ długo ćierpliw/ z tą łáſką zloſnemu/ Karánie znieść kazał/ zá niezmierne złośći GrabowSet R4v; Byś ſłowá ſwoie wſpomniawſzy/ nádemną Láſki ſwey vżył/ w ſąd nie wchodząc zemną. GrabowSet T, Bv, Cv, C3, E4, Pv, T; LatHar 130, 624; KołakSzczęśl C4v; WujNT 742 [2 r.]; Ná ſądźie tym nie będzie odwłoki/ nie będźie żadnego miłośierdźia/ nie przeſzkodźi łáſká/ muśi miłośierdźie ábo milczeć/ ábo z dáleká y prożno płákáć; á ſpráwiedliwość ſzczera y goła ſkázowáć ma. SkarKaz 4a, 347a, 352b, 384b; VotSzl A2v; SzarzRyt C.

[Z rzeczownikami oznaczającymi przewinienia człowieka] »łaska ... grzech (śmiertelny) (47), występek (4), złość (ludzka) (3), postępek wszeteczny (a. złośliwy) (2), przestępstwo (2)« (58): Laſka zakrywá mnogoſtz grzechow OpecŻyw 46v; PatKaz I 5v; PatKaz III 141 v; TarDuch E4; SeklKat v, v4; MurzHist Fv; MurzNT 3v; KromRozm II m2v; SeklPieś 20; KrowObr 44v; RejWiz 188v; Leop Prov 14/9; A ták wieku oſtátniego/ Pośle [Pan Bóg] ná ſwiát ſprawcę ſwego. Ten ſie z Zydowki národzi/ Láſką wyſtępki nágrodzi. BielKron 134, 4 [2 r.]; HistRzym 101; RejPos 133v, 228v; BiałKat 16; KuczbKat 155; BudNT Rom 5/20, 21, 6/1; KarnNap C2, E3v; KochPs 34; ReszPrz 49; ArtKanc D8v, F14v, L20v; WIerzyłem/ żeś mnie miał wyſłucháć Pánie [...] Láſkąś záſłonił poſtępek złośliwy/ Chcąc mi okázáć iákoś dobrotliwy GrabowSet N2v; Oświeć mnie/ chęć zápal/ poświęć/ twe nacżynie Ocżyść z złośći/ łáſki niechay twey nápłynie GrabowSet O3v, B3, F3v, G4, I2 [2 r.], Pv (12); LatHar 39, 148, 201, 416, 519, 580, 677; WysKaz 15, 16; Lecz gdźie obfitowáło przeſtępſtwo/ tám łáſká tym więcey obfitowáłá. áby iáko grzech krolował na śmierć ták też áby łáſká krolowáłá przez ſpráwiedliwość ku żywotowi wiecznemu [ubi autem abundavit delictum, superabundavit gratia; ut, sicut regnavit peccatum in mortem, ita et gratia regnet per iustitiam in vitam aeternam] WujNT Rom 5/20—21, s. 518, Rom 6/1, s. 544, Cccccc.

[Z rzeczownikami oznaczającymi zabiegi człowieka] »łaska ... uczynki (41), zasługi (22), staranie« (62): ábowiem kto ſie w tem obaczy/ ſnadz mu to więcey pochodzi z łaſki páńſkiey niſſli z iego ſtáránia. RejPs 188; SeklWyzn b4v; SeklKat N3; Bo by też ſnac był naliepſzy Iednak nedznik ſwiata ſedſzy. Z zaſlugy ſwoiey do nieba Idz niemoże/ Laſky trzeba. RejKup 12, a7; LubPs H3; KrowObr 59v; BielKron 158, 260v; Mącz 333c; WujJud 97, 101, 110 [2 r.], 111, 111v (17); Ieſli przez łáſkę/ iuż nie z vcżynkow/ boby iuż tám łáſki niepotrzebá/ gdźie kto co záſłuży. A ieſli z vcżynkow bywamy vſpráwiedliwieni/ tedy iuż nie z łáſki [Si autem gratia, iam non ex operibus; alioquin gratia iam non est gratia Vulg Rom 11/6]/ boby tám iuż vcżynkow nie było/ gdźie łáſki á zmiłowánia potrzebá. WujJudConf 111v, 100, 110v, 111v, 114, 114v;BudNT Rom 11/6, k2v marg; Iż poniewaſz żaden nigdy nie mogł być vſprawiedliwiony z vcżynkow: tedy on też vcżynki wolał ná ſtronę odłożyć/ á ná łáſkę ſie Bożą ſpuśćić. CzechRozm 208v, 208, 208v [2 r.], 212 [3 r.], 212v, 216v (12); KarnNap D3v, E3v; WujNT przedm 13, s. 84, 108, 533 [2 r.], 536 [2 r.] (12); SkarKaz 351a.

[Z rzeczownikami oznaczającymi nakaz i rygor] »łaska (i prawda) ... zakon (22), przykazanie« (23): Ale yednák y o obyczáynym przikazányu dobrze może być rozumyano/ iżeſmy pod nim nye yeſt/ ále pod łáſką KromRozm II nv, n; KrowObr 43v, 44, 56v; BibRadz Gal 5/4; WujJud 76; WujJudConf 79; CzechRozm 19 [2 r.], 93v [2 r.], *v; CzechEp 32, 320, 367; WerGośc 208; LatHar 556; Abowiem zakon przez Moyzeſzá ieſt dan; á łáſká y prawdá przez Ieſuſá Chriſtuſá ſię sſtáłá [lex per Moysen data est, gratia et veritas per lesum Christum facta est]. WujNT Ioann 1/17; Abowiem grzech nád wámi pánowáć nie będźie: Bośćie nie pod zakonem/ ále pod łáſką [non enim sub lege estis, sed sub gratia.]. WujNT Rom 6/14, Rom 6/15, Gal 5/4; SkarKaz 310b.

W porównaniach (3): OpecŻyw 187; Láſká Boża ieſt iáko rzemiosło ktorym nierobiący/ nic niema. SkarŻyw 26 marg; Iák wdźięcżnie kwiát rożány wſchod ſłońcá rozbija/ [...] Ták twa łáſká cżłowieká/ tu ná świećie zdobi GrabowSet Ev.

Zwroty: »być (a. żyć, a. mieszkać, a. trwać) w, na łasce, pod łaską« = esse a. permanere sub gratia Vulg [szyk zmienny] (79 : 5 : 6): OpecŻyw 48v; PatKaz I 5v; PatKaz II 78v; Dayże to miły pánie by ſie to ſpełniło Aby to pokolenie w twoiey łáſce było Aby ſie rozmnożyło/ ku wſſemu dobremu KlerWes A2; my ktorzy mieſzkamy w tym koſciele w łaſce bożey, dóbr a duſznego będziemy naſyceni. WróbŻołt T8v; SeklKat Tv, Xv, Yv; RejKup r4; KromRozm I Ev; KromRozm II n, nv; Bo wyedz żeć wżdy zoſtáną oſtátki wyernego/ Ktory tu żył ſpokoynye w łáſce Páná ſwego LubPs K2v, P2v marg, T2, Y2v marg, Z5 marg, bb6; KrowObr 53, 53v; BielKron 4, 35, 136v, 464, 467v; RejAp 6v, 38, 41, 68v, Ee2v; Dzyatki Krześćiáńſkie ſą ná łáſce Páńſkiey/ choćby nie były krzcżone RejPos 153 marg; A záſię myſl á ſerce vniżone/ iáko było záwżdy w wielkiey miłośći á w wielkiey łáſce y powadze v niego [Boga] RejPos 199; kto vwierzy á okrzcżon będzye w imię ſwięte iego/ iż pewnie zbáwioń á záwżdy ieſt w łáſce á w opiece ſwiętey iego. RejPos 356, 20v, 42, 42v, 43v, 45v (25); BiałKat 226; BielSat H2; KuczbKat 365; RejZwierc 2, 57; WujJud 133; WujJudConf 246v; CzechRozm 165v; IEſzcże zacna Korono ſobą nic nie trwoży/ Nic nie wętpi w łáſceś ieſt y obronie Bożey PaprPan Ee3v; SkarŻyw 349; ReszList 158; ArtKanc K13v; ZawJeft 11, 25; GostGospSieb +4v; Vcżyć ſię będą/ żyć pod łáſką Bożą. GrabowSet Q3, V2; Y ieſliś przed tym miły P. Bogu był/ przeto żeś w iego łáſce świętey żył y mieſzkał LatHar 204; święći w niebie [...] w tákiey czći y łáſce ſą v Páná Bogá/ że y mogą y chcą dobrodzieie ſwe przyiąć do przybytkow wiecznych WujNT 262, 30, Act 13/43, s. 518, 540, 550 (15); SkarKaz 117a, 275a.

»z łaski da(wa)ć, podać (a. rozdać), (na-, po)dany« = gratuitus Calep [szyk zmienny] (88 : 5 : 12): [ludziom prostym] mily Iezus z ſwé laſki dáwá rozum glęboki wielkie rzecży vznatz ij téż zrozumietz. OpecŻywPrzedm C4; PatKaz II 66; LibLeg 11/11; SeklWyzn f4v; yż nam pan Bog dał złaſki żywoth wiecżny/ y to czo mamy/ dla tego też my powinny dawać bliznemu naſſemu potrzebuiącemu przebog SeklKat M; RejKup dd6v; LubPs B3, D, E2v, F4v, O6 (9); [ten porządek ja] ile Pan Bog raczył dáć z łáſki ſwey/ ile mi też czáſu od moich prac sſtawáło/ wypiſałem krotko GroicPorz A3v; KrowObr 12v, 163v, 228v; Gdyż nam piſmo nie broni z dobrą myſlą tego/ Vżywáć dobrodzyeyſtwá z łáſki nádánego. RejWiz 190v, 46v, 49v, 50v [2 r.], 116v, 151v, 184v; Leop A3v; RejZwierz 124v; OrzQuin L2; RejAp 28v [2 r.], 158, 161v, 174; HistRzym 28v, 123v; RejPos A3v, 42v, 48, 75, 81v (28); RejPosWiecz2 90v, 92v; KuczbKat 404; Fortunny to komu ſzcżęſcie z niebieſkiego grodu Z łáſki dano RejZwierc 86v, 105v, 169, 236v, 237; WujJud 52v, 108v, 111v; RejPosRozpr c4v; CzechRozm 185v, 218v; ModrzBaz 70; KochPs 6; SkarŻyw 172; CzechEp 127; KochFr 84; ArtKanc D8v, T10v; ActReg 29; Calep 464a; GórnTroas 23; GrabowSet Pv; OrzJan 92; LatHar 207, 209, 220, 343, 448, 459, 470; WujNT Rom 12/3; SarnStat 1002; SiebRozmyśl B2v, E4; SkarKaz 578a; VotSzl A2; SkorWinsz A2.

»przez łaskę dać« (1): przes twoiα dobrotα day nam ſbawyenye przeſtwα laſkα day tu dobre pomyeſſkanye a potim ſtobα wyeczne krolyowanye. BierRaj 20.

»łaską darować, darowany, darowanie; łaskę darować; darowana łaską« [szyk zmienny] (5 : 2 : 1; 3; 2): OpecŻyw 48; PatKaz II 20v; LubPs S6v; KrowObr 214v; myſmy też w nim [w Chrystusie] y obráni/ y vmiłowáni/ y łáſką przed cżáſy wiekuiſtymi dárowáni [Vulg Eph 1/4] CzechRozm 28v, 31v [2 r.], 61, 259; Páná z chęćią wyznawayćie/ [...] Abowiem nas vmiłował/ Hoynie łáſką ſwą dárował KochPs 177; CzechEp 188, 257; ArtKanc K14.

»z łaski (do-, ws)pomoc (a. wspomagać, a. podpomagać)« [szyk zmienny] (14): RejJóz B2; MurzNTSekl A2; LubPs T2v, Y4; SeklPieś 32; A thák wiedz że ten Bog náſz ieſt ták iſtność dziwna/ [...] Ktorey żadny rozeznáć ni zrozumieć może/ Aliż kogo z łáſki ſwey onże ſam wſpomoże. RejWiz 113v, 50v; RejAp 138; RejPos 307; RejPosWstaw [1102]v; HistHel D; Do ćiebie ſye vćiekam/ á ty złáſki ſwoiéy Chćiéy ſmętnéy duſzy dopomoc moiéy. KochPs 175; ArtKanc L12v; OrzJan 106.

»z łaki dopuścić« (2): Bo ſam Bog wtych drzwieṙzach ſiedzy A komu złaſky dopuſczy Is bez kluċża zamek puſczy Ieno mu mocnie wieṙz ſługo RejKup o7v; SkarŻyw 294.

»łaski dosta(wa)ć (a. dostąpić, a. nabyć itp.); dostanie (a. dostąpienie, a. otrzymanie itp.) łaski; łaskę otrzymać (a. odnieść, a. osiągnąć itp.)« [szyk zmienny] (35; 10; 27): O czlouyecze, y chczeſz laſky boſkyey doſtąpycz uczyekay ſyą do panny czyſtey pokornym ſerczem Odzyerſzyſz wſzytko PatKaz II 49v; PatKaz III 152; TarDuch E4; Z tąd obacż pożytek ſwiątoſci iże przez nie cżłowiek doſtawa łaski Bożey. WróbŻołt H4; racz łaskawie [...] nas tak ſprawowac iako by my naſladuiąc ſprawiedliwoſci łaskę twą ſwiętą ſobie otrzymali. RejPs 16v, 100v, 105, 107v; HistAl E6v; MurzHist I3v; KromRozm III B2; KrowObr 44, 61, 106, 176, 242v; RejWiz 45, 100v, 184v; BibRadz Prov 8/35, Eccli 32/16, II 128b marg; prze ktore wyſokie cnoty/ wielkiey ſławy/ y miłośći doſtánie v ludzi/ á v Bogá znácżney łáſki GórnDworz Gg4; HistRzym 72; RejPos 90v, 162, 266, 347; BiałKat 243v; KuczbKat 110, 135, 150, 155, 180 [2 r.] (9); RejZwierc 46v, 94; WujJud 166v, 190, 250; WujJudConf 81v; KarnNap C4v, E3v; ModrzBaz 11v; KochPs 96; SkarŻyw 262; Ceremonije w tym tylko ſámym kośćiele Bożym ſą/ nam ku pozyſkániu łáſki Bożey vżytecżne. ReszPrz 24, 52; ReszList 154; ArtKanc F17v, 118, M19v; Pámięć dam świátu temu/ Ze ſerce me vfáiąc/ Láſkę odnioſło/ k tobie przyſtawáiąc. GrabowSet Lv; LatHar 244, 246, 396, 519; KołakSzczęśl A3v; WujNT 13, 194, 520; SiebRozmyśl Bv [2 r.], M2; KlonKr C; SkarKaz 3a, 385b; Leć przećię w miłoſierdźiu twym nádźieię mamy/ Ze łáſkę twą nád ſobą wrychle otrzymamy. CzahTr G3v; ZbylPrzyg B2.

»(d)ufać (a. mieć ufność) w łasce, łasce, w łaskę; dufanie w łasce; dufność łaski« [szyk zmienny] (10 : 4; 1; 1; 1): OpecŻyw 45v; RejKup n5, p8, r2, dd2v; MurzHist G3v; KromRozm II ev; WujJudConf 104v; BudBib 4.Esdr 11/46; KochOdpr C; Vfam twéy łáſce/ że mię ná wieki Nieſpuśćiſz/ panie/ z ſwoiéy opieki KochPs 33, 30, 48, 109; SkarŻyw 235; ArtKanc H15v; Ieſzcżem v pierśi wiſiał mátkiey moiey/ Kiedym moy Boże vfał w łaſce twoiey. CzahTr B3.

»karać bez łaski« (1): Z nienawiśći gdy zgrzeſzę/ karz bez łáſki zá to/ Lecż miłośćią zbłądzęli/ proſzę pomni ná to/ Ze zá to twego gniewu niechćiałbym odnośić GrabowSet Dv.

»z łaską karać« (3): RejWiz 130v; Dobre iáko z łáſką Pan karze. RejZwierc 175v marg, Aaa3v.

»łaskę mie(wa)ć« = habere gratiam Vulg [szyk zmienny] (55): OpecŻyw 45v; PatKaz III 94v, 147v; LibLeg 8/133v; Iako ziemia ſucha, to ieſt ktora łaski twey nie ma. WróbŻołt tt3, Xv, kk5v; LudWieś A3; SeklKat B3; RejKup ee4v; MurzHist D3v; DiarDop 110; LubPs aa5 marg, ii; KrowObr 44, 55v; RejWiz 50; Páweł ſwięty miał oſobną łáſkę Pogánom Ewángelią kázáć ku oſwieceniu ich. Leop Eph 3 arg, 3.Esdr 6/5; OrzQuin M4v; HistRzym 65; RejPos 54 marg, 120, 120v, 133v; KuczbKat 180, 225; WujJud 104v, 113; BudBib 4.Esdr 4/42 [44]; CzechRozm 31v, 172v, 239; Bo wielka to rzecż ieſt/ mieć łáſkę Bożą/ y Pánu Bogu przyiaćielem być. KarnNap D; Ieſli Dawid ſługá twóy łáſkę miał v ćiebie/ Niechćiéyże y potomſtwá odmiátáć od śiebie. KochPs 195, 150; cżyń teſz ty iáko Abel/ ſprzećiwiay ſię ták grzechowi á cżyń dobrze: tęż odemnie łáſkę mieć będzieſz. SkarŻyw 263, 31 [2 r.], 208; BielSjem 41; ZawJeft 35; GrabowSet K3; KołakSzczęśl Bv; WujNT 108, 200, 429, 541, 624 marg, Hebr 12/28; SkarKaz 311a, 312a, 578a, 670a; A iż grzechow wſzyſcy trudno vść możem: od tego łáſkę mamy IEZVSA Chryſtuſá w ſákrámenćie ſpowiedźi/ ná ktorey kreẃ iego oczyśćia nas SkarKazSej 661a.

»mieć [kogo] w łasce« (2): BibRadzBaz ktv; NA tych Bog pokazał tey zacney Koronie/ Ze ią chciał mieć w łáſce ſwey y w ſwoiey obronie. PaprPan Dd3.

»mieć [co] z łaski, przez łaskę« [szyk zmienny] (28 : 1): PatKaz III 92; KromRozm II n2; LubPs X4; KrowObr 55v, 59, 210v; Choć drudzy z Bożey łáſki ſłuſzną żywność máią/ A wżdy ſie dla pożytkow w niewolą przedáią. RejWiz 104; GrzegRóżn D3v; RejPos 165, 219v, 239v; BiałKat 198v; RejZwierc 66; WujJud 110, 110v; WujJudConf 102; RejPosWstaw [213]v; CzechRozm 61, 251; ArtKanc M11; GrabowSet F4v; LatHar 441; mamy bowiém z łáſki Bożey Polaków dobrych dosyć y wymowców wielkich JanNKar D2v; Wſzákże w téy mierze/ gdybyſmy z łáſki Bożéy mieli ſyny y dźiewki [filium vel filias (divina nobis providente elementia) habuerimus JanPrzyw 4] SarnStat 882; PowodPr 60; VotSzl C4v; CiekPotr 24; Druga wolność ieſt dobra: obcym pánom y pogáńſkim krolom nie ſłużyć/ [...] Tę wolność maćie z łáſki Bożey SkarKazSej 692b, 693a.

»mieć (a. pokładać) nadzieję w łasce, o łasce; nadziewać się łaski; nadzieja łaski« = sperare misericordiam PolAnt [szyk zmienny] (8 : 1; 3; 3): LibLeg 10/114v, 11/44v, 142; RejKup r6; Wſcyągnęłá ſie duſſá ma w ſłowye Páná mego /[...] Pokłádáłá nádzyeyę w łáſce Páná tego. LubPs ddv; nienádziewayćie ſie żadney łáſki/ bośćie ſniey wypádli. KrowObr 56v; BibRadz Eccli 2/8; RejPos 262; WujJud B; CzechRozm 22; KarnNap E2v; Ia w nádźieię łáſki twéy będę ſpał beſpiecznie/ Bo mię ty ſam/ pánie móy/ opátruieſz wiecznie. KochPs 6; SkarŻyw 440; OrzJan 106; mieyćie nádźieię o łáſce wam ofiárowáney [sperate in eam quae offertur vobis gratiam]/ przez obiáwienie Chriſtuſá Ieſuſá WujNT 1.Petr 1/13.

»łaską nagrodzić (a. nagradzać)« (4): RejPs 94, 205v; RejZwierz 52; A Pan ktory łáſką nágradza [retribuit gratias]/ będzie pámiętał ná potym/ iſz tákowy najdzie podpomożenie cżáſu vpadku ſwego. BudBib Eccli 3/32[34].

»łaską napełnić, napełniać się, napełnion; napełnić, napełniać się łaski« [szyk zmienny] (6 : 1 : 1; 3 : 2): Racżyż ſwą laſką napelnitz/ Sertza ktorés rácżyl ſtworzytz. OpecŻyw 177, 8v, 181; PatKaz II 49v; PatKaz III 110; WróbŻołt V8; KuczbKat 140; SkarŻyw 224; ArtKanc H5v, T10v; O iákoż to święte ſą gody/ ná ktorych Chryſtuſá pożywamy/ ná mękę iego wſpominamy/ łáſki ſię iego nápełniamy/ á zaſtáwę chwały przyſzłey otrzymawamy LatHar 103, 276, 381.

»łaskę naruszyć; łaski naruszenie« (2; 2): tedy ſie o tym pilnie ſtáray/ iákobyś ſobie ni w cżym nie naruſzył ſwiętey łáſki iego. RejPos 3v; CzechRozm 238; Niechayże mi tá ſłábość y oźiębłość moiá/ nie iedna łáſki twoiey náruſzenia LatHar 217, 235.

»łaską nawiedzić (a. nawiedzać), nawiedzeni« [szyk zmienny] (6 : 1): nyezányechał Bog z nyewymownego miłoſyerdźya ſwego rodzay ludzki vpádły łáſką ſwą ſwyętą náwyedzáć KromRozm III B3v; LubPs S2v; RejWiz 155; Pan Bog cżęſtokroć łáſką ſwoią w dárzech rozmáitych/ narod ich [Izraelitów] náwiedzáć rácżył BielKron 35v; RejPos 220v; SkarŻyw 212; ArtKanc Kv.

»łaskę [nad kim (9), z kim (1), komu (2)] objawić (a. zjawić)« (12): Stworziwſſy go dziwnie ſobie Podobnego kſwey oſobie Dziwnies Laſkę nadnim zyawił A ſkutkiem wſſego poprawił RejKup p5, ſ7v, y8v; LubPs H, Tv, Y6v, Zv; RejWiz 52v; Pirwſzą łáſkę racżył obiáwić Adámowi BielKron 4; GrzegRóżn O2; Pánie ty nas ſam rácż zbáwić/ łáſkę twą z námi obiáwić ArtKanc P19, P3.

»(o)czek(aw)ać łaski« [szyk zmienny] (7): [złościwi] będą wyniſſczeni/ á ći co oczekawáią łáſki páńſkiey iákoby práwem dziedzicznem opánuią ziemię. RejPs 55; HistRzym 106; RejPos 46v; RejZwierc [238]; KochPs 78; Iáko ſłużebnieá chęći pániey ſwoiey Cżeka: ták y náſze ocży/ łáſki twoiey GrabowSet S2; SkarKaz 514a.

»łaskę odjąć (a. odejmować)« [szyk zmienny] (7): MurzHist O4v; RejPos 49; Dał im Bog duchá zdrętwienia.) [...] nie wpuſzczáiąc złośći/ ále odeymuiąc łáſkę y pomoc ſwą. WujNT 563, 51, 526; WysKaz 15, 16.

»oddalać (a. oddalić) [od kogo] łaskę; oddalon (od) łaski; oddalenie łaski« [szyk zmienny] (3; 2; 2): RejPs 77, 207v; tákieſz ćiáło cżęſtokroć oddała łáſkę od cżłowieká przes śmiertelny grzech HistRzym 65v; prze złośći/ cżłowiek oddałony Od łáſki twoiey: w tym potępion bywa GrabowSet D; WujNT Dddddd; SkarKazSej 707a [2 r.].

»(od)da(wa)ć łaskę; łaska (jest) (na-, po-, przy)dana; dodanie, dawca łaski« = dare a. retribuere gratiam, data est gratia Vulg, PolAnt [szyk zmienny] (77; 44; 1 : 2): [o Maryi] pomágáſs wſſytkim/ bo iedno przez cię bog daie laſkę ij miloſierdzié wſſytkim. OpecŻyw 183v, 2, 141v; PatKaz I 6, 6v, 11, 18v; PatKaz II 49v, 73 [2 r.], 77; PatKaz III 107, 126, 132v, 151v, 152; HistJóz A3v; WróbŻołt nn6v, ſſ7v; RejPs 226; SeklWyzn d3v; SeklKat S4v; KromRozm II p2v; Boże pomnoż ye [dobrego ojca i matki dziecię] ná ſwyecye/ á day im łáſkę a fortunę we wſſytkich rzecżách. GliczKsiąż C, P4; LubPs Tv; SeklPieś 20; KrowObr A4v, 25, 43v, 46, 47 (9); Przetoż powiáda/ Bog ſie pyſznym przećiwi/ á pokornym łáſkę dawa [dat gratiam] Leop Iac 4/6, Eccli 35/4, Eph 3/8, Iac 4/6, 1.Petr 5/5, AAA4v; BibRadz Tob 10/14, Eph 4/7; OrzQuin G3v; SarnUzn 7v; A przeto vpominam wſzytkich w obec miłoſnie/ áby każdy ſobie od Páná BOgá dáną łáſkę wdźięcznie przyymuiąc/ ſwemu wezwániu cżynił doſyć LeovPrzep E4v; O namileyſzy ſynu/ Boże dáy tobie łáſkę ſwą/ ábyś mu był miły, HistRzym 82v, 54, 100v [2 r.]; RejPos 47v, 94, 114, 321; BiałKat 383v; Bierzmowánie iáko inſze Swiątośći nową łáſkę dawa. KuczbKat 155 marg, 155, 180 [2 r.]; WujJud 26, 94v, 160, 160v [2 r.], 219; BudBib Tob 10/14; BudNT 1.Cor 1/4, Eph 3/2; CzechRozm 19, 93v, 211v; ModrzBaz 144v; Dośić mię miła mátko/ bogáto zoſtáwiſz: gdy mi dziedzictwo cnot S. y łáſkę á opiekę Chryſtuſowę teſtámentem oddaſz. SkarŻyw 143, 3, 26, 227, 262, 263; KochJez A2v; ArtKanc A11, E9v, F10v, I4v [2 r.], N18, T11v; Day mi ſzcżodrobliwie Ducha twego/ y łáſkę zbáwieniu memu potrzebną. LatHar 44, +11, 201, 648; Lecz káżdemu z nas daná ieſt łáſká wedle miáry dáru Chriſtuſowego. WujNT Eph 4/7, s. 194, 309, 417, 441, Act 11/17 (27); SiebRozmyśl E4v, K3v; SkarKaz 310b, 312a, 348b; Przeto im wſzytko dawał z niebá Bog łáſkáwy/ Láſkę ſwoię y zdrowie/ ſzczęśćie/ dawcá práwy. ZbylPrzyg B4v.

»odpaść (a. odpadać) od łaski, wypaść z łaski« [szyk zmienny] (8 : 1): MurzHist F2v; RejAp 1; RejPos 146v; WujJudConf 72; CzechRozm 238v; bo kto niewierzy/ iſz ieſt toſz prawdziwe/ iáko on rzekł/ od łáſki odpada/ y od zbáwienia. SkarŻyw 456, 258; SkarKazSej 672a, 687b.

»łaskę ofiarować, łaska ofiarowana« = gratiam offerre Vulg (3; 2): CzechRozm 92; zbáwićielem moim będąc k temu/ Láſkę ſwą ofiáruieſz/ wyſtępkowi memu. GrabowSet Pv; WujNT s. 393 marg, 529, 1Petr 1/13.

»łaską opatrzyć, opatrzony« [szyk zmienny] (11 : 3): RejPos 184, 186; A to małżeńſtwo święte/ ſam Pan Bog ná pocżątku świátá w Ráiu [...] vſtáwił/ y ták ie opátrzył oſobliwą łáſką/ że áni go zepſował grzech pierworodny/ áni zgłádził potop KarnNap F2; KochPs 80; RAcż nas wyſłucháć Boże wybáwićielu náſz: ábychmy mocą tego Sákrámentu/ byli [...] ná tym ſwiećie łáſką/ á ná przyſzłym chwałą miłośćiwe opátrzeni. LatHar 93, 33 [2 r.], 179, 242, 366, 559 (10).

»oświecić (a. oświecać, a, objaśnić), oświecony łaską; oświecenie łaski« [szyk zmienny] (7 : 2; 2): RejWiz 165v; Oświéć łáſką ſwą wſzyſtko Króleſtwo náſze Polſkié/ ábyſmy téy ćiemnośći /[...] Kácerſtwá/ prózni w Polſzce rychło byli OrzQuin Y; RejPos 156; RejZwierc 237; RejPosWstaw [1432]v; KarnNap E4; SkarŻyw 234; ReszHoz 130; LatHar 566, 636; przeto ćię proſzę/ ábyś mię ty ſam rządźił/ vmocnił/ przez oświécénie łáſki twoiey/ żeby we mnie nic nie ználazł móy główny nieprzyiaćiel ſzátan/ czymby ſie miał vćieſzyć ze mnie. SiebRozmyśl E4.

»łaską (o)zdobić, okraszać, oślachcić; łaską ozdobiony« [szyk zmienny] (4 :1 : 1; 3): Acż tego [mocy niebieskich] potym Pan [...] ludziom vcżonym á łáſką iego ozdobionym dopuśćił był pothroſze rozumem doſiądz y wyrozumieć. RejZwierc 2v; SkarŻyw 527; GrabowSet Ev; Pánie Iezu/ [...] ſam ſobie vczyń/ iáko rozumieſz y raczyſz/ duchowny koráb/ y duchowny kośćioł z ſplugáwionego ſercá mego: ſam ie rácz ozdobić łáſką twą y poświęćić LatHar 216; modl ſię zá námi Pánno okazáłymi cnotámi/ y rozlicżną łáſką znácżnie ozdobiona/ modl. LatHar 500, 548, 672, 674, 676.

»(po-, u)cieszyć, uweselać [kogo a. co] łaską; łaską cieszyć się« [szyk zmienny] (6 : 1; 3): OpecŻyw 10; LubPs aa5; RejPos 184; NA mnie/ człowiecze cnotliwym/ nie day złym przewodźić/ Cieſz mię łáſką ſwą KochPs 184; NiemObr 113; ArtKanc A15v, K7; GrabowSet C3v, K3; Iedno nas Pánie Iezu nie opuſzczay/ á niewidomie łáſką twoią y náwiedzenim vweſelay SkarKaz 210b.

»podpomoc (a. wspomoc), wspomożony, zapomoc się łaską; łaska pomoże« [szyk zmienny] (3 : 3; 1; 3): A ni Czarth/ ani pokuſzy Nieprzekażą jego duſſy Ni żádney moczy miecż może Gdy mu má łáſka pomoże RejKup Pv; LubPs D; RejWiz 152, 179v; WujJud 98v; SkarŻyw 29, 441; GrabowSet C3, S2v; wſpomoż łáſką ſwoią/ poćieſz ſercá vtrapionych/ przez imię twoie naświętſzé SiebRozmyśl E3.

»na łasce, w łasce pokarać« [szyk zmienny] (1 : 1): SkarŻyw 493; Abyś ná ſwey łáſce mnie pokarał Pánie. GrabowSet C3v.

»(p)okaz(ow)ać (a. ukaz(ow)ać) łaskę; (p)okaz(ow)ała (a. ukazowała) się łaska; (p)okaz(ow)anie łaski; łaska okazana« [w tym: komu (41), nad kim (22), przeciw komu (6), ku komu (1)] [szyk zmienny] (82; 12; 6; 5): BierRaj 20v; panie Iezu kryſte nademną ſlugą thwogim. N. ramię twoię [!] y łaſkę twoię vkazać [racz] TarDuch D3v, D3v; KlerWes A2; A ſnadz iuż czás okázowáć tę łáſkę ſwiętą twoię/ ábowiem iuż co dáley to bliżey przybliża ſie ten vpádek moy RejPs 44, 135, 215v; SeklWyzn b4; RejJóz I6, Q3v; RejKup p4v, y3; HistAlHUng A3v; miary niemá wokazowaniu przeciwko człowiekowi łaſki bożyi MurzNT 103v; BielKom D; LubPs O6, T2v, T5, Y4v, ffv; KrowObr 65, 215v; RejWiz 127; BibRadz Gen 24/12, II 32a marg; BielKron 30v, 36, 460v; RejPos 10, 24, 42v, 49, 56 (11); RejPosWiecz3 99; BiałKat 21, 116; KuczbKat 155; RejZwierc 153; RejPosWstaw 21, 21v [4 r.], 22; okazał Bog láſkę y miłość świátu: dawſzy Iezuſá potomká Dawidowego zá ſyná ſwego miłego CzechRozm 94, 93v [2 r.], 111v, 208v, 209v, 215v, *v; KarnNap C2v; Pokarz iáwnie przewrotné złé ludźi/ żadnému Nie ćiérp/ áni okázuy łáſki niezbożnemu [non miserearis omnibus qui operantur iniquitatem Vulg Ps 58/6]. KochPs 85, 25, 37, 93, 97, 113 [2 r.] (9); SkarŻyw 120, 125, 270, 285, 482 (8); CzechEp 119, 368; ArtKanc C17v, D2v, D17v, I17, M, N13v, T8v; ZawJeft 6, 18; ActReg 116; GrabowSet K3; LatHar 29, 214, 241, 295, 562, 585, 676; Abowiem okazáłá ſię łáſká Bogá zbáwićielá náſzego (marg) Láská Boża zbáwienna. L.G.S. (‒) wſzytkim ludźiom [Apparuit enim gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus] WujNT Tit 2/11, s. 745; WysKaz 7; SiebRozmyśl E2v, F3; SkarKaz 387a, 488b.

bibl. »pomnażać się, brać pomnożenie w łasce u Bogu i u ludzi« [szyk zmienny] (5 : 1): Leop YY4v; dzyeći/ y v Bogá y v ludzi w łáſce pomnożenie biorą. RejPosWstaw [414]v; CzechEp 347; LatHar 532, 554; A Ieſus ſię pomnażał w mądrośći y we wzrośćie y w łáſce v BOgá y v ludźi [proficiebat ... gratia apud Deum et homines]. WujNT Luc 2/52.

»łaską (po-, u)twierdzić, utwierdzony (a. potwierdzony); w łasce utwierdzić, utwierdzony, utwierdzenie; łaska utwierdziła (a. potwierdzi); utwierdzenie łaski« = gratia stabilire Vulg, PolAnt (3 : 3; 1 : 1 : 1; 2; 1): BierRaj 23v; PatKaz III 95v; KromRozm III A8; KrowObr 151v; Náukam rozmáithym y cudzym nie dayćie ſię vnośić: ábowiem dobra rzecż ieſt/ áby ſerce było vtwierdzone łáſką/ nie pokármy/ kthore nie pomogły thym co ſię imi báwili. BibRadz Hebr 13/9; KochPs 41; Lecz y miłośierdźie ſwé chćiéy mieć ná baczeniu/ Láſką ſwoią mię twiérdząc w moim vtrapieniu. KochFrag 54; LatHar 71, 148, 226, 235; WujNT Hebr 13/9.

»łaskę (po-, u)znać; łaski doznać« = cognoscere a. invenire a. scire gratiam Vulg [szyk zmienny] (60 : 6): błogoſláwionemi ſie zwáć będą ktorzy doznáią łáſki iego y doſtoynoſći też iego wiecznie będą wyznáwáć. RejPs 105v, 130v, 149, 195v; RejJóz C3; RejKup b5, g7, Zv, aa4, bb8, ee2v, ee3; LubPs F, Iv, aa5, aa6; RejWiz 53v; [Mojżesz rzekł do Pana] Cżemużeś vdręcżył służebniká ſwego? przecż nieznam łáſki po tobie [quare non invenio gratiam coram te]? Leop Num 11/11; iż ſie on záwżdy pyſznym ſprzećiwiáć racży/ á pokornym dawa vznáć łáſkę á miłoſierdzye ſwoye. RejPos 202v, 196, 238v, 288, 306v; RejZwierc 26; Oczko 1v; KochPs 16, 39, 127, 195; SkarŻyw 164, 167; WerGośc 208; ArtKanc K2, M17v, N15v, N17v, P3, P3v, Sv; ZawJeft 5, 10 [2 r.]; wiec iako zna Krol Iego M y my wszyscy łaskę Bozą wtey sprawie, tak przykładem Bozym, tosz trzeba zludzmi czynic ActReg 116, 77; Policż mnie miedzy twoie/ á łáſkę po tobie Niech znam ia nędznik GrabowSet E4v, B3, C3 [2 r.], D, E3, E4 (13); WujNT 2.Cor 8/9, Gal 2/9, Col 1/6; SkarKaz 312b; CzahTr B2v, B3v, Fv; GosłCast 18; KarnNap G.

»łaskę (po)zyskać« (3): LudWieś A3v; bo ták łáſkę Páńſką ſnádnie pozyſzcżemy/ gdy przez obłudnośći/ służyć mu będźiemy ArtKanc K18v; GrabowSet V2v.

»łaski prosić, (po)żądać, żebrać; prosić o łaskę; łaskę uprosić (a. upraszać); żądza, żądanie łaski« [szyk zmienny] (9 : 8 :1; 9; 4; 1 : 1): OpecŻyw 46; PatKaz I 9v; PatKaz III 147v; gdyby ią [modlitwę św. Augustyna] kto mowił przez trzidzieſci j trzi dni z nabożeńſtwem, [...] ktoreykołwiek łaſki j daru ſluſznego od boga będzie proſił otrzyma. TarDuch D2v; SeklKat S2v; RejKup h2v; LubPs G3v; KrowObr 72v, 153; Leop 2.Reg 24 arg; Mącz 326d; BiałKat 383v; KochPs 188; SkarŻyw A2v, 172, 552; ArtKanc B14, L11v, M19, R16v; ReszList 187; Duſzy mey rádość/ á cżeść z chwałą tobie/ Vrośćie Pánie: tylko niechay ſobie/ Láſkę vproſzę GrabowSet E; Boſkiey łáſki żebrzę/ poki w grob nie wpádnę/ Lutośći tey proſzę/ co z wiekow ſłynęłá GrabowSet K3v, D, M3v, Nv, S4v, V; LatHar 139, 145, 256, 386, 522.

»łaski przyczyni(a)ć, przyczynienie (a. przyczynianie)« [szyk zmienny] (6 : 8): Leo S. [...] dobrymi y miłośiernymi vcżynkámi łáſki ſobie Boſkiey przycżyniał. SkarŻyw 319; Odpuść mi grzechy/ oddal pokuſy/ przycżyń łáſki/ doday przy śmierći pomocy LatHar 237; NIechay nam [...] Boże náſz/ błogoſłáwiony Biſkup y męcżennik Woyćiech/ ziedna grzechow odpuſzcżenie/ y łáſki przycżynienie. LatHar 416, 132, 406, 421, 426, 429 (13).

»w łaskę, do łaski, ku łasce przyjąć (a. przyjmować); w łaskę przyjęty (a. wzięt); przyjęcie do łaski« [szyk zmienny] (52 : 3 : 1; 8; 1): OpecŻyw 149v; WróbŻołt pp2; RejPs 63; SeklWyzn d3v, g2v; Trzecia rzeć ieſt wiara że mamy wierzić/ ze nas pan bog wlaſkę przigimuie/ gdi ſię chrcimy SeklKat V, Q4, T4v, V, V3v, V4, X2v; RejKup ee4; MurzHist I2v [2 r.]; Bóg niepoczytá grzéchów naſzych/ ale nás złé/ a nieſprawiedliwé dlá ſwoiego ſyna w którego wierzamy przyimuie właſkę i má zaſprawiedliwé przed ſobą MurzNT 3v, 11; KromRozm II c3, m2v; LubPs Y3v; RejAp 1; A on go przyiąwſzy w łáſkę ſwoię dopirko wſzytko chce wdzyęcżnie prziymowáć od niego/ cobykolwiek potym vcżynił ku cżći ſwiętey iego. RejPos 29v, 56, 74, 101v, 103, 106 (26); BiałKat 258v; ilekolwiek kroć złośćiwy náwroći ſie ku mnie/ á przeſtánie od pirwſzych złośći ſwoich/ tyle kroć go ia k sobie w łáſkę prziymę/ á będę mu Bogiem miłoſiernym RejZwierc 124, 241v; WujJudConf 93v, 113; KarnNap B2, C, Dv; ArtKanc D9; GrabowSet F3v, G2; LatHar 67, 155, 675; WysKaz 27; WujNT 440, 520 marg; SkarKaz 349a.

»przyść (a. przychodzić) ku łasce, w łaskę; przystęp ku łasce« = accessus in gratiam Vulg [szyk zmienny] (22 : 6; 5): RejKup a7v; MurzHist I3; KrowObr 133v, 185v; RejWiz 86; CYrus pirwſzy Monárchá Perſki/ ktory przyſzedł ku łáſce Bożey przez náukę Dánielá Proroká BielKron 112; iż mu trudno przyść ku łáſce Páná ſwoiego/ bez wſpomożenia iego. RejPos 49v, 12v, 49, 74, 75v, 78v (17); BiałKat 246; KuczbKat 195; RejZwierc 2; KarnNap C2v; NiemObr 69; ReszList 145; Bo to nie puł rzecży z Bogiem woynę wieść: y nie ládá ſzcżęśćie/ w iego łáſkę znowu przyść LatHar 158; WujNT Rom 5/2, s. 540; SkarKazSej 665b.

»łaskę przynieść (a, przynosić)« = dare gratiam Vulg (3): BibRadz Eph 4/29; WujJudConf 79; Zadna ſproſna mowá z vſt wáſzych niechay nie wychodzi/ ále ieſli która ieſt dobra ku potrzebnemu zbudowániu/ áby łáſkę przynioſłá tym ktorzy ſłucháią [Vulg Eph 4/29] RejPosWstaw [1103]v.

»k(u) łasce przypuszczać; na łaskę przypuszczenie; do łaski przypuszczony« [szyk zmienny] (2; 1; 1); Chce być Miłoſcziw każdemu A yuż mu wſſytko odpuſczą A kłaſcze go ſwey przipuſczą RejKup dd4, k7; LubPs B6 marg; ieſt wola wſzechmogącego Páná y Syná iego miłego Iezu Chriſtá/ áby máłe dziatecżki do łáſki iego przypuſzcżone były. KarnNap B4.

»do łaski, k(u) łasce, w łaskę przywieść; przywiedzion w łaskę« [szyk zmienny] (2 : 2 : 1; 1): á ſwym wiernym ktorzy będą żywi/ da [Bóg] w moc wſzytko pogańſtwo/ á vmárłe k ſwey łáſce przywiedzye BielKron 136v; RejPos 32v, 45, 141, 291; SkarŻyw 368.

»przywrocić ku łasce, w łaskę, do łaski, łaskę; do łaski, ku łasce przywrocon; przywrocenie łaski, ku łasce; łaska przywrocona« [szyk zmienny] (5 : 2 : 1 : 1; 2 : 1; l : 1; 1): MurzHist M; KromRozm II m2; RejPos 19v, 104 [2 r.]; Wiemy iáko Piotr Apoſtoł vpadł w záprzenie Páná ſwego/ á przedśię do łáſki Páńſkiey przywrocon. WujJudConf 138; KarnNap C3v; Przywróć nas ku łáſce ſwoiey/ niezwalczony pánie/ Okaż ſwą twarz/ á wſzytko ſye nam po myśli ſtánie. KochPs 121 [idem (2)] 121, 122; CzechEp 187; ArtKanc I18, M2; WysKaz 23, 29.

»rozpaczać w łasce, o łasce« [szyk zmienny] (3 : 2): KrowObr 47v; RejPos 7; KuczbKat 205; O złe á nie vkáiáne ſerce/ iſz ćię docżeśnie káráć chćiał P. Bog/ y przeto o łáſce iego roſpacżaſz? SkarŻyw 263; CzahTr B2.

»z łaski sprawić (a. sprawować), (u)czynić, działać, sprawion(y), uczyniony« [szyk zmienny] (15 : 12 : 1: 2 : 2): PatKaz III 88v; PAn bog [...] Vczynił to z łáſki ſwey że nas ſtworzyć raczył KlerWes A; RejPs 142v; Znáć to máyą/ iż pan Bog gdy karze/ cżyni tho wyęcey z miłośći á łáſki/ nye iżby zátráćił/ ále áby náwroćił GliczKsiąż G5; LubPs P5v, Q4v, bb, bb3v; GroicPorzRej C4; RejAp 188; RejPos 48, 234, 304v, 313 [2 r.], 315; RejPosWstaw 22v, 42v, 111; CzechRozm 4v, 209v; WerGośc 207; Srodze Grzech poráźił/ á moc iego ſkáźił/ żywot náſz nápráwił/ to z łáſki ſwey ſpráwił/ Alleluia ArtKanc F17v, L7v, R16v; Calep 464a; LatHar 213, 220, 506, 673; PaxLiz D3, E.

»przez łaskę sprawić (a. sprawować)« [szyk zmienny] (2): LatHar 485; Błogoſłáwiony ktory ſumnienia ſwego pokoy mieć może/ ktory ſam Pan Bog przez łáſkę ſwoię w nas ſpráwuie SkarKaz 209b.

»w łasce sprawować« (5): Iáko ocyec co ſyny w łáſce zwykł ſpráwować/ Ták tym co ſye go boyą Pan ſye chce záchowáć LubPs X4v, E3v; ArtKanc H14v, H18; LatHar 42.

»spuścić łaskę« (2): KrowObr 177; Przecż ſpuść ſwą łáſkę Pánie/ Niech záwżdy ćieſzy twych wiernych vfánie. GrabowSet H2.

»spuścić (a. spuszczać) się, (z)da(wa)ć się na łaskę; dać się w łaskę; dać, puścić [kogo, co] na łaskę« [szyk zmienny] (13 : 8; 1; 2 : 1): RejJóz N7; RejKup g4v, x4, z8, Ee; RejPos 4, 8, 147v [2 r.], 198v, 246, 351v; Przyſtoyniey mi iuż [...] Sądy Páńſkie á ſpráwy dziwne rozeznawáć/ A ſwe wſzytki poſtępki ná łáſkę mu dáwáć. RejZwierc [272]; Lecż záſię/ gdy ſie cále ná łáſkę y miłoſierdźie Boże ſpuśćiſz [...] ná tym ſie/ wierz mi nigdy nieoſzukaſz CzechRozm 211v, 172v, 208v [2 r.], 209v [2 r.], 212, 218, *4v; KarnNap D2v; PaprUp L2v; SkarKaz 351a.

»o łaskę stać« (1): ták ſię też Pan zlutował/ miłość ſwą okazał/ tym ktorzy ſię go boią/ y o łáſkę iego ſtoią. ArtKanc Q19v.

»w łasce stać« (2): KromRozm III Dv; Niech mu dufáią/ ktorzy ſye go boią/ Bo krom wątpienia włáſce iego ſtoią. KochPs 174.

»o łaskę starać się« [szyk zmienny] (3): KuczbKat 180; ſzcżodrą rękę Bożą/ [..,] ſami ſobie zámykamy/ gdy ſię o więtſzą łáſke [!] iego ku doſkonálſzemu żywotowi nie ſtaramy. SkarŻyw 32; LatHar 22.

»na łasce szkodzić« (1): Boże dobrotliwy/ [... ] day tego vchodźić/ Coby ná twey łáſce/ duſzy mogło ſzkodźić. GrabowSet Qv.

»łaski szukać« [szyk zmienny] (16): OpecŻyw [34]; Iuż tobie wſſytko odpuſſcża A k miłoſyęrdziu prżipuſſcża Ieſli że mu prawie duffaṡ Wiernym ſerczem łąſky ſſukaṡ RejKup p8, b2, d2v, d3v, h2, n2v, ee3v; BibRadz I 458d marg; KrowObr 153; BielKron 252; RejPos 106v; KarnNap F4v; ſzukay łáſki poki maſz cżás/ boć po śmierći nie będźie wcżás. ArtKanc M5v; GrabowSet Q2; SkarKaz 663b.

»ubezpieczać na łasce« (1): [o Duchu św.] śmierć Kryſtuſowę nam przywłaſzcżaſz/ ſercá náſze vbeſpiecżaſz/ na łáſce iego. ArtKanc H15v.

»ku łasce się uciekać; uciec się do łaski« (1; 1): MurzHist Fv; Dla tego máią śie pokornie ku pomocy y ku łáſce Bożey vćiekáć/ od ktorego cżego im potrzebá/ vprośić mogą. KuczbKat 335.

»(u)czynić, sprawić (a. sprawować) łaskę; łaska uczyniona« [w tym: z kim (8), komu (4), nad kim (4), na kim (1)] [szyk zmienny] (20 : 3; 1): PatKaz I 15v; RejPs 118; O moy Pánye vcżyń łáſkę dla imyenyá twego/ Nádemną gdyżeś yeſt Pan miłoſyerdzya wyelkyego LubPs Zv, N4v, Q, Y2; RejPos 118v, 276v; BiałKat 161; KuczbKat 155; BudNT 2.Cor 9/8; méy młodośći poſtępki wſzeteczné Wygładź z pámięći: vczyń łáſkę zemną Prze dobroć ſwoię KochPs 34; SkarŻyw 115, 338; ArtKanc N20v; GrabowSet B2v, B3, D, G3v, G4, O4v; SiebRozmyśl D4v, F; SkarKaz 316a.

»udzielać (a. udzielić), udzielenie (a. udzielanie) łaski« [szyk zmienny] (4 : 3): vdzyel ſwey laſky oplwytey wſſitkym wyernim duſſam ktore ti maſſ wtwoyey ſwyαtey woly BierRaj 20v; KromRozm III Hv, K3, K8v; LatHar 235, 394; SkarKaz 41b.

»uprzedzać (a. uprzedzić), uprzedzony (z) łaską;łaska uprzedzająca; uprzedza nas łaska« [szyk zmienny] (6 : 2; 3; 1): PatKaz I 17v; PatKaz II 66, 67; iż on ſtrzeże wiernych ſwoich/ y vprzedza ich z łáſką ſwoią/ áby ſie nápotym nie pogorſzyli iemu RejPos 355, 109; WujJud 94v, 95; KochPs 29; Láſká vprzedzáiąca/ y powołánie do wiáry wielki dar ieſt Boży. SkarŻyw 25 marg; LatHar 30; y pierwey ſercá łáſką ſwoią vprzedza/ áby ſię duſzá náſzá ożywiáłá/ á od grzechu podnośiłá. SkarKaz 347a; Vprzedza nas łáſká Boża/ mowi ś. Auguſtyn/ ábyſmy chćieli: á gdy chcemy/ idźie z námi żebyſmy nie prożno chćieli. SkarKaz 347b.

»usprawiedliwiać przez łaskę« (1): [Bog] cżłowieká złoſliwego vſpráwiedliwia przez łáſkę ſwoię WujJud 98v.

»łaskę (u-, s)tracić (a. utracać); utracona (a. stracona) łaska; utracenie łaski« [szyk zmienny] (24; 4; 2): OpecŻyw 184; PatKaz I 5v; RejJóz E8v; MurzHist M; MurzNT 76; KromRozm III A7v; Iż łákomcy tego ſwiáthá by nawięcey mieli przedſię nic nye máią/ gdy ſtráćili łáſkę Bożą LubPs R4v marg; SeklPieś 31; KrowObr C; ſtrácił niebożątko łáſkę Páná ſwego/ Kiedy w Ráiu przeſtąpił przykazánie iego. RejWiz 86, 126v; WujJud 48; CzechRozm 28v, 239; KarnNap C2v, C3, C3v; SkarŻyw 2, 134, 261 [2 r.], 262, 294; WerGośc 204, 236, 262; LatHar 47; Bo grzech powſzedni ieſt táki/ przez ktory cżłowiek nie tráći łáſki Bożey/ ále tylko oźiebłym go cżyni w miłośći Bożey WysKaz 15; SiebRozmyśl C4; SkarKaz 121a.

»łaski użyczyć (a. użyczać), nażyczyć, użyczenie« [szyk zmienny] (16 : 1 : 2): KromRozm I P3; SeklPieś 6v; BielKron 331v; WujJud 163; WujJudConf 3v; [Sakramenty] przez ktore Pan Bog wſzechmogący/ rozmáićie ludziom łáſki ſwey ku ich zbáwieniu vżycża. KarnNap F2, E, F4v; KochPs 67; SkarŻyw 31, 36; ReszPrz 57; ArtKanc E20, H14v, M19v; day nam grzechow odpuſzcżenie/ y łáſki twey obfite vżycżenie. LatHar 28, 14, 393; SkarKaz 41a.

»z łaski użyczyć (a. użyczać, a. dożyczyć), udzielić« [szyk zmienny] (15 : 2): RejPs 17v; Wyelkye to á ważne rzeczy/ á pánu ſámemu przywoite/ ktorych tu myędzy wſſyſtkimi ápoſtoły ſámemu Pyotrowi z oſobliwey łáſki ſwey vdźyelił. KromRozm III M3v; SarnUzn C5; A rácż nam vżycżyć z łáſki ſwey tego miłoſierdzia ſwego ſwiętego RejPos 182, 132v, 184, 207, 313v; RejZwierc [193]v, 266; MycPrz II D2; CzechRozm A2v; ArtKanc L12v, T12v; VotSzl A2v, D4, F.

»łaski użyć [nad kim (2)]« = obejść się z kim łaskawie [szyk zmienny] (3): Iákiey on łáſki vżył iákiey dobrotliwośći/ Nàd ludem Izráelſkim LubPs gg6v; GrabowSet D, T.

»łaski uży(wa)ć, używanie« = korzystać z łaski [szyk zmienny] (8 : 2): RejJóz Q2v; RejKup ee3v; KromRozm II m2v; KromRozm III A8v, Bv; Iákoż ia to mam Pánu záſłużyć/ Ze mi dał ſwey wiele łáſki vżyć/ Wywodząc mię z rozlicżnych trudnośći BielKom G6v; KrowObr 164; ArtKanc M11; Phil 64; LatHar 4.

»łaską [na kogo] wejrzeć; [co] przejrzeć łaską« (2; 1): Potym mu ią [Sarę Abraamowi] wzyęto gwałtem/ á przywiedziono przed Fáráoná krolá. Ale to Pan Bog przeyrzał łáſką ſwoią/ gdy Fáráoná ſkarał niemocą/ iż ſie iey nie dotykał. BielKron 11, 3; Ale Bog łáſką ſwoią nań weyrzał/ iſz k ſobie przyſzedł SkarŻyw 249.

»w(y)l(ew)ać łaskę; łaska (była) wl(ew)ána (a. wylana); wlanie łaski« [szyk zmienny] (6; 6; 3): PatKaz I 2v, 6v, l6v; PatKaz III 96v, 124v; koſćyoł krzeſćiyáńſki dźyerży/ iż bywa wlewaná od Bogá łáſká przez śwyątoſći. KromRozm I [H3]v, [H3]; KromRozm III L; KrowObr 89v; KarnNap E3v; SkarŻyw A5; tám PAn Bog łáſkę ſwoię/zá ſpráwą Kápłáńſką/ oſobliwie wlewa/ gdźie ſię [małżonkowie] poymuią z rozmyſłem dobrym WerKaz 304; LatHar 13, 26, 520.

»wypaść (a. wypadać) z łaski« = a gratia exeidere Vulg, PolAnt [szyk zmienny] (10): KrowObr 56v; BibRadz Gal 5/4; [grzeszny człowiek] leżąc w grzechu ſwoim/ iuż wypadł z łáſki á z miłoſierdzya Páná ſwoyego/ á iuż żadney ſtrażey áni błogoſłáwieńſtwá iego nie cżuie nád ſobą. RejPos 176, 222v; CzechRozm 238; CzechEp 34; Tu ná nieboraċżká przyſzłá wielką trwogá/ gdy widźiał iż wypadł z łáſki Páná Bogá ArtKanc B19v; LatHar 47; WujNT 180, Gal 5/4.

»łaskę wziąć, brać, przyjąć (a. przyjmować); przyjęcie łaski; wzięta łaska« = accipere a. recipere gratiam Vulg [szyk zmienny] (21 : 9 : 6; 3; 1): Dowod tego [jakiej mocy jest wiara] w dziátkach okrzcżonych ieſt/ ktoré niemaiątz rozumu/ bierą łáſkę bożą przez wiarę kmotrowſką oyttzow krzeſnych. OpecŻyw 43v, [170], 189v; PatKaz I 6v; yem kto yeſth blyſſy przeſz laſzką boga tym uyąthſze laſky byerze od boga PatKaz II 28v, 28, 28v, 67, 67v [2 r.]; PatKaz III 110v [2 r.], 136, 137v, 138, 140; Każdy iáko wźiął łáſkę/ ieden drugiemu niech iey vżycża Leop 1.Petr 4/10, 2.Cor 6/1; LeovPrzep E4v; RejPos 146v, 219, 275; Abowiem ná Bogá należy dáwáć łaſkę/ á ná cżłowieká przygotowáć ſerce ku przyięćiu łáſki. WujJud 94v, 66v, 258v; LatHar 244, 641; WujNT 85, 212, 349, Rom 1/5, s. 547 (9); SkarKaz 206b, 488b, 519a.

»w łasce (za)chow(yw)ać, zachowany; łaskę (za)- chować; zachowanie łaski« [szyk zmienny] (43 : 1; 3; 4): OpecŻyw 2; A tak obaczywſſy też to moy pánie iż ſie vpełnie wdawam wpoſluſſeńſtwo twoie rácz záchowáć w łáſce ſwey żywot moy áby niemiał zwierzchnoſći nádemną ſprzećiwnik moy RejPs 182v, 132v, 179, 200v; RejJóz P8v; Ia Bog Sabaot od wieka [...] dąłem [człowiekowi] rozum yakohy On ſię był miał wtem ſprawować Iako miał ma Laſke chować RejKup y8v, o6; A ták tu prośi/ áby wierni w łáſce záchowáni byli LubPs ee2, F2, G3, M4v, Q4, Tv marg (19); GroicPorz B; SeklPieś 6v; Leop Ps 131 arg; OrzQuin X4v; Prot D4; RejAp 38v, 128y; [Pan Bóg] záwżdy lud dobry á powolny/ w wielkiey łáſce á w miłoſierdziu ſwym chowáć racży. RejPos 56, 247v, 281v, 349v; RejZwierc 33, 271v; KochPs 104; SkarŻyw 321; CzechEp [416]; WerKaz 294; ArtKanc Q3v; GrabowSet A3, P3v; LatHar 232, 233, 394, 627.

»łasce zalecać się« (1): laſcze twey zaleczayącz ſyą Byorą ſlowka twe na począthku zalozone ktore mouyſch knam PatKaz II 20.

»zasłużyć (a. zasługować, a. wysługować) łaskę; wysługa łaski; łaska niezasłużona« = merere clementiam Vulg [szyk zmienny] (12; 1; 1): PatKaz II 35v; RejPs 76, 179v, 194v; RejJóz Q2v; RejKup ſ7; KrowObr 228v; Leop Ios 11/20; KarnNap Gv; ále zá on fráſunek o krzywdę Bożą/ wysługuie ſobie łáſkę/ á niewolą onę y przykrość zpożytkiem zbáwiennym zńośić może. SkarŻyw 294, 262; Nie ieſt thu żaden ani był/ ktoryby dobrze cżynił: A ſobie łáſką zásłużył ArtKanc Q5; LatHar 261; SkarKaz 347a.

»łaskę (z)jednać; zjednanie łaski; przejednana łaska« [szyk zmienny] = dare gratiam Vulg (30; 1; 1): LubPs X5; BibRadz *6v; iż nie tylko ſobie/ ále y dzyatkom ſwoim/ ábo powinowátym/ y wſzytkiemu domowi ſwemu/ możeſz wiele łáſki zyednáć/ z wiáry ſwoiey á z dobrych przykłádow ſwoich. RejPos 245v, 5, 29, 107, 272; KuczbKat 415; WujJud 57v; CzechRozm 239 [2 r.]; KarnNap D3; SkarŻyw 162, 235, 263, 279, 491; CzechEp 49, 148; NiemObr 113; ReszList 148, 156; Synu Boży namileyſzy/ nád Anioły doſtoynieyſzy/ miłośćięś vkazał/ będąc posłánym, łáſkęś ziednał. ArtKanc I3v, M18; GrabowSet X3; możeſz ſobie nie iednę łáſkę v Páná Bogá modlitwą ziednáć. LatHar +8v, 8, 48, 489; WujNT 237, Eph 4/29; SkarKaz 636a.

»(z)naleźć łaskę [w tym: u (Pana) Bogu (a. Pana) (27), przed Bogiem (7), przed oczyma Boga (9), w oczach Boga (5), przed oblicznością Boga (2)]; (z)nalezienie łaski; naleziona łaska« = invenire gratiam PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (78; 4; 1): OpecŻyw 1v, 8v; PatKaz II 69; [o Maryi pannie] napyſal Lucas wpyeruem capitulu Nalazlaſz laſką ktorą yeua ſtraczyla PatKaz III 90, 90, 97; RejPs 87, 147v; gdy nędzny Cżłowiek Nawroczy ſyę kiedy kolwiek A skłonj ſię wiernie kumnie Znaydzie zawżdy łaſkę vmnie. RejKup Dd, k2, ee3; BielKom B5v; KrowObr 44, 174v, 212, 217v; RejWiz 184v; [Dawid] náłazł [!] łáſkę przed Bogiem [invenit gratiam ante Deum] Leop Act 7/46, Num 11/15, 2.Reg 15/25, 4.Esdr 4/44, 12/7, BBB3; BibRadz Gen 6/8, 19/19, Num 11/11, 15, 1.Reg 1/18 (7); BielKron 4v, 35 [2 r.], 136; RejAp 125v; Pánie ieſliżem nálazł łáſkę przed oblicżym twoim [si inveni gratiam in oculis tuis Vulg Gen 18/3]/ odpocżyń máło w tym nędzym przybytku moim. RejPos 138, 22v, 34, 46, 49, 117 (22); RejZwierc 189v; Imeś ieſt więtſzy/ tym ſię ſkromniey záchoway/ y znaydzieſz łáſkę v Páná [et coram Domino invenies gratiam] BudBib Eccli 3/19[20], Gen 6/8, 18/3, 32/5, Ex 34/9, 4.Esdr 14/21 [22]; SkarŻyw 112, 185, 198, 262, 285 (7); CzechEp 192 [2 r.]; ArtKanc A5, A8; Niech twoiá miłośierna miłość/ tęż łáſkę świátu iáwną y świádomą cżyni/ ktorąś ty v Páná Bogá nálázłá LatHar 484, 485; ábyſmy otrzymáli miłośierdźie/ y łáſkę náleźli ku pomocy czáſu pogodnego WujNT Hebr 4/16, Luc 1/30, s. 242, 7/46; SiebRozmyśl G3v, M.

»(z)wątpić w łasce, o łasce; zwątpienie w łasce« (14 : 3; 1): ForCnR C; RejKup n8v, ſ8v; MurzHist G4v; [czart] ieſt powodem deſperácyey/ to ieſt/ zwątpienia w łáſce Bożey. LubPs ee4v, T3v marg; I coby tho byłá zá wiárá krześćiáńſka/ vſtáwitznie wętpić/ o łáſce Bożey KrowObr 54, 53 [2 r.]; BielKron 30v, 41; RejPos 325; Iaćiem iuż był bez máłá zwątpił w łáſce twoiéy/ Aleś ty nie przebaczył przedśię ſkárgi moiéy. KochPs 43; SkarŻyw 341; ArtKanc Mv; GrabowSet S3; SkarKaz 7b; CzahTr B3v.

»życzyć, żądać, winszować, winszowanie [komu] łaski (bożej (13), od Boga (5))« (23): Wielmożnemu panu/ panu Stanislawowy Kieżgałowy ſtolnikowy wielkiego Kxięſtwa Litewſkiego [...] Laſki bożey y wſzego dobrego ziczi IAN SECLVCIAN SeklKat A2; RejKup a2; MurzNTSekl A2; KrowObr A2; A zátimbych W.W. życżył náwſzem łáſki Páńſkiey/ áby ſie y kroleſtwo iego/ y wola iego náwſzem naſławniey w W.M. okázowáłá RejWiz A4; KwiatOpis A2; Cżytelnikowi łáskáwemu/ tłumácż tych Kśiąg łáski Bożey/ y zdrowia długiego życży. KuczbKat a2; BudBib B; BudNT przedm a2; CzechRozm A2 [2 r.], 46v, 202; KarnNap G2v; SkarJedn A2; CzechEp *2; CzechEpPOrz *2; WerKaz 275; LatHar +2; Winſzowánie pokoiu y łáſki LatHar 79; liſt kończy nápominánim y pozdrawiánim/ y łáſki Páná Chriſtuſowey winſzowánim. WujNT 2.Cor 13 arg, przedm 1, s. 841.

Wyrażenia: »Bog wszelakiej łaski« = Deus omnis gratiae Vulg (2): Leop 1.Petr 5/10; A Bog wſzelákiey łáſki/ [...] máluczko vtrapione on nápráwi/ vtwierdźi/ y vgruntuie. WujNT 1.Petr 5/10.

»łaska boża, boska, (od, u) (miłego) (Pana) Boga (Ojca)« = gratia Dei Vulg, PolAnt [szyk 1088 : 35] (955 : 58 : 110): OpecŻyw 2v, 32v, 43v, 45v, 48v, 160v, 189v; yſz laſka boza komu yą da myly bog rowna ſyą pyeruorodney ſprauyedlyuoſzczy PatKaz I 5v, 2v [2 r.], 5v, 15, 17v; PatKaz II 28, 28v [2 r.], 36, 49v, 62v (17); PatKaz III 95v, 96, 96v [2 r.], 109v [2 r.], 112v (16); gdi laſka boza bila, na ſtolczv oyczowſkym Czarzemeſmi ſoſtały LibLeg 10/95, 8/133v, 10/114, 11/44v, 142; WróbŻołt H4, T8v, V8v [2 r.], Xv, kk5, kk5v [2 r.]; RejPs 137v, 190 marg, 194v [2 r.], 218v; LudWieś A3, A3v; SeklWyzn b3v, b4 [2 r.], b4v, d3v [2 r.]; kto wydzi brata ſwego potrzebuiącego/ á zamknie miłoſierdzie ſwoie przeciw iemu łaſka boża nie może być ſnym. SeklKat L4, N3v, O2v, R, S2, S2v (14); Nie po pieniądzachcy droga. Donieba/ y ku Laſcze bozey Vbogy iey doidzie ſporzey. RejKup 18v, a7v, k2, Mv, m6, ſ7; KromRozm I Ev; MurzHist D3v, Fv, F2v, H3, H4v (9); MurzNT 76, 103v; KromRozm II ev, e3v, k3, m2v; KromRozm III A7v, A8 [2 r.], A8v, Bv, B3 (18); Diar 20; Skąd WKM łaskę bożą, miłość poddanych z chutliwym posłuszeństwem i wieczną sławę mieć będziesz raczył DiarDop 110; GliczKsiąż C7, D3v, Fv, H3; LubPs O2v marg, P2v marg, R4v marg, X4 marg, Z5v marg (10); KrowObr A4v, 44v [2 r.], 47v [2 r.], 53 [2 r.], 53v (29); RejWiz 3, 83, 132v, Cc4, Cc8; Leop A3v, Sap 4/15, Rom 3 arg, 1.Cor 15/10, 2.Cor 6/1 (10); RejZwierz 138v; Páweł záſię przyiąwſzy do ſiebie Sylę ſzedł precż/ będąc porucżon łáſce Bożey od bráćiey. BibRadz Act 15/40, I 3a marg, 478d marg, II 14d marg, 1.Cor 15/10, II 130c marg; BielKron 30v, 41, 112, 136v, 158 (8); [Zwinglijus nauczał] że Sákrámentá nie zámykáią w ſobie Kryſtuſá/ áni im łáſki Bożey przywięzował GrzegRóżn F4v, C3v; Mącz 205c, 333c; Puśćiłem Duchowné chleby/ nie mam Stolcá Káznodźieyſkiégo żadnego: álem téy łáſki BOżéy/ którą raz ieſtem nápiątnowány ná Vrząd Kápłáńſki/ nie puśćiłem OrzQuin G3v, F, F2v, M4, M4v [2 r.]; Prot B4; RejAp 92v; GórnDworz Bb7v; HistRzym 65, 69v, 106, 123; RejPos 3, 7, 28v, 32, 38v (16); BiałKat 226, 228v, 231, 253v, 256 [2 r.] (10); ieſt nieiáki ſpoſob grzechu/ ktory dla tego odpuſzcżon niebywa/ iż właſne y zdrowe lekárſtwo/ to ieſt łáſkę Bożą precż odrzuca. KuczbKat 200, 85, 140, 180, 195, 205 (16); RejZwierc A4v, 94, [238], 265v; A żywot wiecżny przeto łáſką Bożą ieſt názwány/ że gi tym zaſługam Pan Bog oddáie/ ktore z łáſki vroſły cżłowiekowi. WujJud 110; Teć to pozwierzne [!] znáki ſą Elementy álbo Máteryą Sákrámentu/ á ſłowo Boże ieſt Formą: á pożytek álbo ſkutek/ ktory w cżłowiecże godnie przyimuiącym niewidomie ſpráwuią/ łáſką Bożą z Doktory kośćielnymi zowiemy. WujJud 163, B, 26, 59, 66v, 67v (28); WujJudConf 68, 72, 79v, 81v, 100 (11); RejPosWstaw 21, 21v [3 r.], [212]v, [213], 22 (9); MycPrz II A4v; BudNT Act 15/40, Rom 4/5, 1.Cor 1/4, Eph 3/2, 1.Petr 4/10, Iudae 4; CzechRozm 28v, 59, 72v, 111v, 172v (36); PaprPan Ee3v; KarnNap A3, C2, C3v, D, D2v (9); ModrzBaz 23v, 109; SkarJedn 70, 274, 313, 362; Oczko 1v, 3; KochPs 193; Posłał do Papieżá oznaymuiąc mu łáſkę Bożą w náwroceniu Niemcow. SkarŻyw 517 marg, 1, 26, 29, 82 [2 r.], 92 (39); CzechEp 34, 178, 192, 208, 295, 347, 362; NiemObr 38, 114; ReszPrz 24, 35, 49; ReszList 148, 153, 158, 164, 190; WerGośc 262; BielSjem 41; ArtKanc A5, B19v, E3v, F9v, H15v (15); ActReg 77, 116; GostGospSieb +4v; BOſkiey łáſki Pánie/ Boſkiey łáſki prágnę/ Boſkiey łáſki żebrzę/ poki w grob nie wpádnę GrabowSet K3v, Q3; OrzJan 14 [2 r.], 67; ieden grzech śmiertelny z łáſki Bożey grzeſzniká obnáża LatHar 580, 39, 47, 48, 132, 244 [2 r.] (16); KołakSzczęśl A3v, C4; WysKaz 15 [3 r.], 16 [2 r.], 23, 29; A dźiećię roſło/ y vmacniáło ſię nápełnione mądrośći/ á łáſká Boża byłá w nim. WujNT Luc 2/40, s. 30, 84, 106, 108, 222 (73); zá pomocą łáſki Bożey Naiáſnieyſzé Kśiążę Páná Włádyſłáwá Krolá Polſkiégo /[...] zá Królá y páná ſobie wźięli. SarnStat 8, 306, 993; SiebRozmyśl A; PowodPr 62; O dźiwy/ [...] o łáſká Boża/ ten ktory z Oycem w zgorę śiedźi/ ná ten czás (przy ołtarzu) w ręku ieſt wſzytkich/ y ſam ſię dáie tym ktorzy go przyimowáć chcą. SkarKaz 243b, 7a, 41b, 121a [3 r.], 206a, 275a (36); VotSzl B3, B4v; CzahTr Fv; GosłCast 25; SkarKazSej 665b; SkorWinsz A3; ZbylPrzyg B2. Cf W pozdrowieniach, »łaski życzyć«, Wyrażenia przyimkowe.

»błogosławiona łaska« (1): Thu pátrz błogoſłáwioney łáſki Páná tego/ ná kogo on weźrzeć racży okiem miłoſierdzya ſwego RejPos 120v.

»bogactwo łaski« = divitiae gratiae Vulg (8): KrowObr 178; áby okazał w wiekach przyſſlych hoyność bogácthwá łáſki ſwoiey/ w dobroći nád námi w Chryſtuſie Iezuſie. Leop Eph 2/7; BibRadz *6v; GrzegŚm 59; CzechRozm 214v; SkarŻyw 82; WujNT Eph 2/7, Xxxxx3v.

»łaska (Pana) Chrystusa (Jezusa), (Pana) Chrystusowa« = gratia Christi Vulg [szyk 60 : 2] (32 : 30): RejKup a7; KromRozm II c2; Leop Gal 1/6; BibRadz II 128b marg; RejAp 196, 198; BiałKat 21, 243v; GrzegŚm 34; tedy też znáć muśićie/ że my tę zápłátę [w niebie] dobremi vcżynkámi záſługuiemy ſobie w łáſce Páná Chriſtuſowey. WujJud 112v; WujJudConf 261; KarnNap D3v, E3v; áby przyſzła ná nas łáſká Chryſtuſowá/ ktora by ſercá náſze/ promieniem miłośći oświećiłá SkarŻyw 120, A5v, 263; StryjKron 145; CzechEp 34; WujNT 429, 536, 541, 559, 647, Gal 1/6, Cccccc3v; SkarKaz 121a, 312a, 312b. Cf W pozdrowieniach, Wyrażenia przyimkowe.

»czas łaski« (5): WróbŻołt S7v, gg; [przez wiary nikt] áni przed zakonem/ áni pod zakonem/ áni tzáſu łaſki/ niemogł być/ áni może być nigdy zbáwion. KrowObr 51v; SkarŻyw 357, 358, 535; NiemObr 174; o czáśie łáſki: áby po ćięmnośći zakonu/ grzechy opuśćiwſzy/ ćwiczyli ſię w cnotách Chriſtuſowych. WujNT Rom 13 arg.

»dar łaski, darowana łaska« = donum gratiae Dei Vulg [szyk 17 : 2] (17 : 2): PatKaz III 96; WróbŻołt 117v; Leop Eph 3/7; HistRzym 128; Pomázał ćię Pan Bóg/ nie pomázałći go oleiem widómym/ ále dárém łáſki/ co ſye to w kośćiele widómym pomázánym znáczy: gdy ochrzczoné kośćiół pomázuie oleiem. BiałKat 243v; KuczbKat 20, 145; Dárowna byłá oná łaſká y ſynowſkie ſpoſobienie/ z ktorej byli iáko dzieći przed oycem vmiłowánemi y wdzięcżnjmi SkarŻyw 261, 356; CzechEp 295; ArtKanc M16; GrabowSet Tv; LatHar 483, 484 marg; WujNT Eph 3/7, s. Zzzzz4; SkarKaz 457b, 577a. Cf »z łaski darownej«.

»łaska daremna [= darmo otrzymana]« [szyk 5 : 1] (6): SeklKat V3v; A ták gánimy y odrzucamy wſzyſtki niezbożne y wſzetecżniki/ ktorzy opowiedánie łáſki Páńſkiey dáremney/ lekkomyślnie vważáiąc zwykli mowić: że ſnádny ieſt do Bogá przyſtęp WujJudConf 91, 114v. Cf »z łaski daremnej«.

»dobra łaska« [o Sakramencie Ciała i Krwi Chrystusa] (1): Miedzy Doktorámi też świętymi/ ten go zowie Eucháryſtyą po Grecku. to ieſt cżynieniem dźięk ábo dobrą łáſką [...] ow záſię Synáxim/ to ieſt ſpołecżnośćią LatHar 186.

»dobrotliwa łaska« [szyk 2 : 1] (3): Iż niech ſie nikt nie chłubi w ſpráwach áni w godnoſciach ſwoich/ tylko ſzcżyrą á dobrotliwą łáſką Páná ſwego bywamy zbáwieni. RejPos 210v; GrabowSet D3. Cf »z dobrotliwej łaski«.

»doskonała łaska« (1): A coż ieſt inſzego tá chwałá/ iedno nieiáka doſkonáła y zupełna łáſká? Bo dokąd ieſteſmy tym krewkim y śmiertelnym ćiáłem przykryći/ [...] dotąd cżęſto vpádáć muśimy/ vtráćiwſzy onę pomoc łáſki Bożey która nas wſpieráłá KuczbKat 390.

»łaska Ducha świętego« = Spiritus gratia JanStat [szyk 35 : 3] (38): BierRaj 19; OpecŻyw 181; PatKaz I 6v; ona począta wzaſczyczenyu y obronyenyu wzyuocze ſzwyątey anny od grzecha laſką y moczą ducha ſzwyętego PatKaz II 73v, 66; PatKaz III 145v [2 r.]; MurzHist L3; Acz/ gdy ták wyele dobrego vczyli y piſáli/ podobyeńſtwo iż nye bez łáſki ducha śwyętego to czynili/ ponyeważ od bogá ſámego mądroſć y wſſyſtko dobre KromRozm II ſ4; KromRozm III Bv, D3v; KrowObr 105v; RejAp 35; RejPos 130; BiałKat 216, 383v; KuczbKat 150; WujJud 160; WujJudConf 249, 250; RejPosRozpr c3; RejPosWstaw [1432]v; Máże też Kápłan dziećię ná plecách y ná pierśiách świętym oleiem/ ktory znácży łáſkę Duchá świętego. KarnNap B4v; ReszPrz 63; ReszList 181, 185; O Boże/ ktoryś dáry miłośći twoiey/ przez łáſkę Duchá ſwiętego wlał w ſercá wiernych twoich/ dayże ſługom y ſłużebnicom twoim N. y N. [...] zdrowie duſzne y ćieleſne LatHar 631, 211, 617, 677; WujNT 85, 315; SarnStat 993; SkarKazSej 657a. Cf »z łaski Ducha świętego«, »za łaską Ducha świętego«.

»łaska duchowna« (4): ten ktory łáſką duchowną odemnie nápoion będźie/ nigdy opuſzcżon nie będźie/ ani vprágnie, BibRadz II 52a marg, II 64c marg; WujNT 387, 789.

»dziwna, przedziwna łaska« [szyk 11 : 1] (9 : 3): RejPs 135v; RejWiz 53; RejPos 277, 296v, 325; SkarŻyw 178, 557; Dziwna łáſká Bogá wſzechmocnego/ dał vmęcżyć Syná iedynego/ dla náſzych złośći/ cżyniąc doſyć ſwey ſpráwiedliwośći. ArtKanc F9v, B6; Niegodźienem/ Pánie Iezu/ tey przedźiwney łáſki twoiey/ ktorą mi pokázuieſz z hoyney ſzczodrobliwośći ſwoiey. LatHar 214, 231; WujNT 212.

»łaska gorąca, w łasce gorący« [szyk 2 : 1] (2 : 1): [kościół] będzie gorączą łaſką napełnion WróbŻołt V8; Rátuy nędznego/ á iać wiecżne dźięki Oddam moy Pánie/ Boże wſzem władnący/ W łáſce gorący. GrabowSet M3, D2v.

»hojna łaska, hojność łaski« [szyk 16 : 2] (17 : 1): SeklKat V3v; Akogo tu ſnadz nawięczey na ſwiecie fraſuieſz Tym hoynieyſzą potym łaską tego nadſtawuieſz RejJóz N8; RejKup ee3; Z możnych rąk cudzych ſynow rácż mye ſam wybáwić A hoyność łáſki thwoyey rácż nádemną zyáwić. LubPs ee5v, P3 marg, Y4v, Y6v, ff, ffv; RejPos 49, 157, 158, 219, 220; WujJud 100; SkarŻyw [236]; CzechEp 208. Cf »z hojnej łaski«.

»łaska krztu świętego« [szyk 3 : 1] (4): Naprzod ono właſnie Bierzmowániu przynależy/ iż Krztu S. łáſkę ku doſkonáłośći przywodźi. KuczbKat 155, 135; KarnNap C2; NiemObr 146.

»lutościwa łaska« (2): Mnie/ co ćię ták gniewam: zwykle lutośćiwą Láſkę daſz znáć GrabowSet V2v. Cf »z litościwej łaski«.

»matka łaski« [o Matce Bożej] (10): Przetoż ty matko laſki/ s twym Iezuſem ſie weſel OpecŻyw 185, 183v; PatKaz I 14v; PatKaz III 91, 106v, 113v; Przydz mátko łáſki/ Zrzodło miłoſierdzia/ nędznych lekárſthwo. KrowObr 176v, 164v; LatHar 54, 70.

»miłosierna łaska« (1): miły pánie [...] niedaway ſie tem záwſtydáwáć ktorzy ćierpliwie oczekawáią rátunku twego á v przeymo [!] nábywáią miłoſierney łáſki twey RejPs 100v.

»miłościwa łaska« [szyk 4 : 2] (6): á ták ty miły pánie miey ná to pieczą á wſpomoż mie áby ſie iedno wedle ich [sprzeciwników] myſli nie ſtało. A wtem poznam przyczynę miłoſćiwey łáſki twoiey RejPs 62v; RejPos 3; RejZwierc 266; ZawJeft 6; GrabowSet A3. Cf »z łaski miłościwej«.

»moc łaski« (4): PatKaz III 113v; Bo ten Oley S. nic tu inſzego nieznácży/ iedno moc łáſki Bożey y ono miłośierdzie iego/ ktore duſze náſze we wnątrz pośila. KarnNap E4; WujNT 537, 541.

»naczynie łaski« [szyk 3 : 1] (4): RejPos 74; Sákrámentá wſzytkie nietylko ſą vpominkiem/ ále też nacżyniem y ſtátkámi łáſki Bożey WujJud 219; SkarJedn 157; SzarzRyt C2v.

»niebieska, z nieba łaska« [szyk 4 : 3] (5 : 2): KuczbKat 110; Rozumu więcey niżli mocy trzebá/ Z nieprzyiacielem/ przytym łáſki z niebá. RejZwierc 228v; GostGospSieb +3; GrabowSet P; Ozdobił duſzę twoię łáſką ſwą niebieſką/ vtwierdźił ſłábość twoię LatHar 676, 412, 447.

»łaski (nie)godny, (nie)dostojny« [szyk 15 : 14] (25 : 4): [Panna Maryja] ſie ſpowiedala/ ijż takowé laſki doſtoyna niebyla/ ktorą od boga wzięla OpecŻyw 178v, 2v; LubPs X5; KrowObr 53; RejWiz 117; HistRzym 54; iam nędzny á grzeſzny cżłowiek/ á nie godzien łáſki Páná moiego RejPos 147, 105v, 169, 256; RejZwierc 3 [2 r.], 265v [2 r.]; WujJud 68, 68v, 105; SkarŻyw 26; ArtKanc M2, Q5; Calep 532a; Nie ćierp/ áby moiá złość/ mnie potępić miáłá/ Gdyż twa lutość/ niebieſkiey łáſki godnym znáłá. GrabowSet P, Fv, G3; LatHar 209, 214; SkarKaz 161b, 352b; CzahTr H3v.

»nieprzebrana łaska« (4): oycze vwielbiony/ Spuſzczaſz ná niſką źiemię deſzcz nie przepłácony: A oná nieprzebránéy łáſki twoiey ſyta Wſzytkiégo wſzytkim ſtátczy KochPs 155, 199; SkarŻyw 82; SiebRozmyśl Dv.

»łaska nieskończona« [szyk 2 : 1] (3): Oycże dobroći/ łáſká nieſkońcżona Twa/ niech mię ſámá broni GrabowSet N2, O2v. Cf »z nieskończonej łaski«.

»niewidoma łaska« = invisibilis gratia Mącz [szyk 13 : 3] (16): SeklWyzn d3v; Znak wydomy wodę przydal pan Chriſtus ku ſlowu ſwemu [przy chrzcie św.]/ dla tego/ abyſmy wierzily ſlowu iego/ y niewydomey laſcze iego vktorą nas przigymuie. SeklKat T4v, T4, V3; KrowObr 46, 47, 47v; Mącz 363c; RejPos 88v, 90; RejPosWiecz2 95v; BiałKat 216, 263v; [włożenie rąk] to wſzyſtko ma co práwy Sákráment mieć ma/ to ieſt pozwirzchne známię włożenia rąk/ y we wnętrzną á niewidomą łáſkę/ ktora w tym Sákrámenćie Sługam Kośćielnym bywa daná WujJud 160v, 160. Cf »z łaski niewidomej«.

»niewymowna łaska« (6): SeklKat F4; wielce pożądáne ziednocżenie Ormian/ ſwoią niewymowną łaſką ſpráwił. Błogosłáwiony Bog SkarJedn 313; ArtKanc E9v; GrabowSet O3; VotSzl B3. Cf »z niewymownej łaski«.

»niezmierna, niezmierzona, nierozmierzona łaska« [szyk 10 : 4] (12 : 1 : 1): MurzNTSekl A2; RejWiz 122; [temu który uwierzył] ieſt otworzono do thego Boſtwá ſwiętego y do niezmierzoney łáſki iego. RejAp 77v; KarnNap C2v; NIezmierna łáská nikomu nie ſpowinowáconego Bogá/ świátu ſię niewdzięcżnemu ziáwiłá: Syn Boży/ [...] dla nas z wyſokośći zſtąpił SkarŻyw 1; ArtKanc D17v; LatHar 324; RybGęśli C. Cf »z łaski niezmiernej«, »przez niezmierną łaskę«.

»nowa łaska« = Nowy Testament (1): By/ w nowey łáſce/ nowy świát/ był vtwierdzony. GrabowSet P4v.

»łaską obdarzony, obdarzyć (a. obdarzać)« (5 : 3): KromRozm III A8; Mącz 145a; Stworzył Pan Bog Angioły z dobrą wolą/ [...] záraz y przyrodzenie ich tworząc/ y łáſką ie obdarzáiąc. KuczbKat 20, 20; ArtKanc E20; DVchu Swięty ſtworzyćielu/ Serc ludzkich náwiedźićielu: Rácż łáſką twoią obdárzyć/ Sercá ktoreś racżył ſpráwić. LatHar 36, 629; CzahTr B3v.

»obietnica łaski, obiecana łaska« (5 : 2): maią nádzieię oczekawáiąc obiecaney łáſki twoiey. RejPs 197, 207v; MurzNT 58v; Abram wźiął od Boga obietnicę łáſki y potomſtwá. BibRadz 15 arg, I 33d marg; BiałKat 256 [2 r.].

»obfita (a. obfitująca) łaska, obfitość łaski« = gratia abundans, abundantia gratiae Vulg, PolAnt [szyk 16 : 10] (17 : 9): BierRaj 20v; PatKaz III 96 [2 r.], 109v; Gora to ieſt zbor krzeſciański, ieſt tłuſty, to ieſt żyzny w obfitoſci łaski bożey. WróbŻołt V8v, Xv; MurzHist Fv; KromRozm II m2v; LubPs ddv; BibRadz 2.Cor 4/15; Pátrzayże á pilnie pátrzay/ iáko ten ſwięty pokarm á tę hoyną á obfitą łáſkę ſwoię ieſzcże przodkom náſzym miłośćiwie záwżdy obiecowáć á záſlubowáć racżył RejPos 158; BiałKat 16, 226; KuczbKat 230; RejZwierc A4v; WujJud 100; BudNT 2.Cor 9/8; KarnNap A3v; CzechEp 245; LatHar 354, 476; WujNT Rom 5/17, 2.Cor 4/15. Cf »z łaski obfitej«.

»łaska o(b)żywiająca« [szyk 1 : 1] (2): moc poświącenia/ y łáſká ożywiáiąca záwſze trwa w Sákrámenćie. WujJud 224v, 241.

»łaska ojcowska« [szyk 4 : 2] (6): ábyś iuż potym żył iáko práwy Chrześćiánin/ iáko Syn Boży w Oycowſką łáſkę przyięty/ ſtáráiąc ſie pilno/ żebyś więcey Páná Bogá niegniewał KarnNap Dv; KochOdpr B3v; SkarŻyw 2; ArtKanc M17v. Cf »z łaski ojcowskiej«.

»Ojcze łaski« [apostrofa poetycka do Boga] (3): RAcż być miłośierny/ proſzę/ mnie grzeſznemu/ Oycże wſzelkiey łáſki: ty vtrapionemu Okaż ſię rátunkiem GrabowSet O4, N2v, O3.

»osobliwa, osobna łaska« [szyk 39 : 4] (22 : 21): OpecŻyw 8v, 10; PatKaz I 2v, 16, 17v; PatKaz II 20v; RejPs 138, 143v; GliczKsiąż C7; LubPs Hv; KrowObr 65; Leop Eph 3 arg; OrzRozm F2v; BielKron 359v; RejPos 54, 228v, 313v; RejPosRozpr c3; MycPrz II A4v; KarnNap F2; ModrzBaz 139; SkarŻyw 31, 262; CzechEp 341; ArtKanc P3; GostGospSieb +3; OrzJan 14; LatHar 644; WujNT 526; Proſzę ćię o prawdźiwy Boże/ ráczże zápalić ſerce moie ogniem miłośći twoiéy/ ku rozmnożeniu tych cnót/ któré z oſobliwéy łáſki y oświécenia twégo pochodzą SiebRozmyśl E3v. Cf »z osobliwej łaski«, »przez osobną łaskę«.

»łaska pańska, (od) Pana« = gratia Domini Vulg [szyk 274 : 24] (195 : 103): BierRaj 23v; więcei wazy łaska panska niſz wſſythki moznoſci ſwiata. RejPs 54, 33v, 55, 135v, 159, 182 (9); Tu na żiemi traći gardło ſławę dobre mienie Ana niebie pańską łaskę y wiecżne zbawienie RejJóz E8v, A6 marg, F5v, N7, Q4; RejKup B, h2, 14, m5, Nv (11); KromRozm I C2v; MurzHist D3, Fv, G3v, G4v; MurzNT 58v; KromRozm III N7; MrowPieś A3v; Iuż cie Bogu polecam towárzyſzu miły/ Aby ſie w Páńſkiey łáſce twe dzyatki mnożyły. BielKom C7, B5v; GliczKsiąż I4; Otuchá wyernego w łáſcze Páńſkiey. LubPs aa2 marg, Hv, H3 [2 r.], H4v, I3v marg, K2v marg (17); RejWiz A4, 3, 53 [2 r.], 53v, 80v (23); Leop 1.Tim 1/14; RejZwierz 132v; BibRadz II 32a marg; BielKron 3, 4v, 158, 467v [2 r.]; RejAp 1, 6v [2 r.], 198 [2 r.]; HistRzym 71 v; oto iuż będzieſz miał wielki cel á wielki ſthopień tey łáſki Páná ſwego RejPos 116v, 19v, 27v, 49v, 52v, 54 (60); BiałKat 231; KuczbKat 180 [2 r.], 390; RejZwierc 2 [2 r.], 3, 40v, 114, 132v, 167, 251v, Aaa2v; WujJud 100; WujJudConf 91, 138; duch zły á głowny ludzki nieprzyiaćiel/ będzie precż wyrzucon/ ktorego przy ſobie łáſká Páńſka ćierpieć niemoże. KarnNap B3v, A3v, Bv, E4, F4v, G, Gv; Odiął nas rękom ſrogim/ y mocy pogáńſkiéy/ Bo niemáſz miáry/ niemáſz końcá łáſce páńſkiéy [quoniam in aeternum misericordia Eius Vulg Ps 135/42]. KochPs 200, 101, 115, 147, 154, 173, 199; KochJez A2v; SkarŻyw 92; ArtKanc K18v, N11, P3, S17v; KochProp 15; ZawJeft 5, 25; Phil G4; KochFrag 51; KochFragJan 4; OrzJan 106; LatHar 199, 262, 555, 648; KołakSzczęśl C; WysKaz 7, 14; WujNT 521, 2.Cor 8/9, s. 649, 1.Tim 1/14; SiebRozmyśl A3, Bv, M2; KlonKr C; CzahTr B2; Láſká páńſka ieſt zemną GosłCast 19, 3, 18. Cf »z łaski Pańskiej«, przez łaskę Pana«, »z łaską pańską«, »za łaską pańską«, »w łasce Pana«.

»łaski pełna, napełniona; łaską napełniona« [o Matce Boskiej]; nawiązanie do modlitwyZdrowaś Maria” = gratia plena Vulg [szyk 61 : 10] (63 : 6 : 2): Chwálil tzij ią aniol ſtego ijż laſki pelná/ ijż buog s niją/ ijż pożegnana nad wſſytki panny ij panijé. OpecŻyw 8, 8, 8v, 181 [2 r.], 183v, 184, 188v; PatKaz I 1, 2v, 8 [3 r.], 10v; PatKaz II 28v, 70v, 80v; PatKaz III 89v, 92 [2 r.], 96v [2 r.], 112v, 115v (15); SeklKat Cv; KrowObr 152v; Wſzedſſy tedy Angioł do niey/ rzekł: Zdrowáś łáſki pełna/ Pan ſtobą blogoſláwionaś ty miedzy niewiáſthámi. Leop Luc 1/28; BielKron 136; RejPos 14, 269v, 271, 271v, 304; BiałKat 228 [3 r.], 231; Co iedno chwálebnego ieſt w innych białych głowách/ bez pochyby/ wſzytko ſię w tey łáſki pełney/ náydowáło. SkarŻyw 242, 393; KochFr 55; ArtKanc A3v, M10v; O IEzu źrzodło łáſki/ IEzu dobrotliwy/ O Synu/ łáſki pełney pánny/ świątobliwy GrabowSet P, V3v; LatHar 28, 404, 465, 476 [2 r.], 483; bo [Panna Maryja] ták łáſki pełná byłá/ że nigdy żadnym grzechem áni powſzednim/ przez wſzytek czás żywotá ſwego/ nie zgrzeſzyłá. WujNT 136, Luc 1/28, s. 194 [7 r.], 319, Zzzzz4v; SiebRozmyśl F2v; SkarKaz Oooo2a.

»pełny łaski (i prawdy)« [o Bogu i Chrystusie] = bardzo łaskawy i sprawiedliwy; plenus gratiae et veritatis Vulg (12): PatKaz III 100v; Naprzod tedy łáſką zowie Páná Kryſtuſá/ pełnego łáſki y prawdy/ ktory ieſt zadátkiem łáſki RejPosWstaw 21v; ReszPrz 81; TWego rátunku/ Boże Pełny łáſki/ lutośći/ Przećiw wężowey złośći Wzywam GrabowSet D3, S2v, T4; LatHar 106, 552, 688; A Słowo ono ćiáłem ſię sſtáło/ y mieſzkáło miedzy námi (y widźieliſmy chwałę iego/ chwałę iáko iednorodnego od Oycá) pełno łáſki y prawdy. WujNT Ioann 1/14, s. 201, Bbbbbb2.

»pełny łaski« [o człowieku i świecie] = obdarowany łaską; plenus gratia Vulg [szyk 4 : 2] (6): bo on [Duch św.] nam ſwą moc y łáſkę dawa przez ktorą bywamy nabożni y łáſki pełni HistRzym 101; Pełen świát twéy łáſki [Misericordia tua, Domine, plena est terra Vulg Ps 118/64]: życz mi prawdy twéy vznánia. KochPs 181; SkarŻyw 553, 595; LatHar 596; WujNT Act 6/8.

»pomoc, ratunek łaski« [w tym: za pomocą łaski (4)] [szyk 7 : 2] (7 : 2): KromRozm III N7; cżęſto vpádáć muśimy/ vtráćiwſzy onę pomoc łáſki Bożey ktora nas wſpieráłá KuczbKat 390; vcżynkow ktoreby śie Pánu Bogu podobáły zácżąć niemożemy bez łáſki Bożey rátunku KuczbKat 395, 395; SkarŻyw 3; LatHar 239, 457; WujNT 536; Iż tego czáſu/Prełaći/ Kśiążętá/ Pánowie/ y Szláchtá/ y wſzyſtko poſpólſtwo Króleſtwá Polſkiégo zá pomocą łáſki Bożéy [divina cooperante clementia] [pana naszego za króla sobie wzięli] SarnStat 993.

»powszechna łaska« (1): Ale tá twa powſzechna łáſká/ Pánie wiecżny/ (By ćień świátłá twoiego/ ten to bláſk ſłoneczny) Choćiay rzeczy oświeca iednáko poddáne/ Sáme promieni czyſte/ y polerowáne. SzarzRyt B3.

»prawdziwa łaska« = vera gratia Vulg (3): Przez Sylwaná brátá wam wiernego/ (mam zá to) krotkom piſał/ pilnie proſząc y o ſwiadcżáiąc/ żeć tá ieſt prawdziwá łáſká Boża/ w ktorey ſtoićie. Leop 1.Petr 5/12; RejPos [1433]; WujNT 1.Petr 5/12.

»rozmnożenie (a. pomnożenie) łaski; w łasce pomnożenie (a. pomnażanie), rozmnożyć (a. pomnażać), pomnażać się, rozmnożony; łaskę (roz)mnożyć (a. rozmnażać); łaska rozmnożyła się (a. umnożyć się może)« [szyk zmienny] (5; 3 : 2 : 1 : 1; 4; 2): ijżby [twa dusza] nikogo niężądala [!]/ iedno zranionégo Iezuſa/ ktory cie w laſce tu rozmnoży/ a potym żywocie chwály ſwé wiekuijſté domieſci OpecŻyw 160v; SeklKat S2; LubPs N4v; BibRadz II 108a marg; RejPos 62; Pan łáſkę ſwoię rozmnoży nád wámi/ Y nád wáſzémi tákże dźiateczkámi. KochPs 175; ArtKanc T5v, T11v; GrabowSet C2; LatHar 39, 235, 394, 417, 426 (8); Gdyż ſam tylko P. Bog łáſki y cnot pomnożenie dáie. WujNT 1.Cor 3 arg.

»łaska Sakramentu« (2): Chriſtusći ieſt vſtawcą y podawcą wewnętrznym wſzyſtkich świątośći: ktory (iákośćie dopiro powiedźieli) rzecz duchowną ſercu wiernemu podawa/ ktorą Doktorowie łáſką álbo ſkutkiem Sákrámentu zową. WujJud 162, 261.

»skarb(y) łaski« [szyk 5 : 1] (6): RejPos 130; RejZwierc 244v; Nád to Pan Bog wſzecbmogący przez ſłowo ſwoye podáie ſie nam/ ze wſzytkiemi ſkárby łáſki á dobroći ſwoiey. RejPosRozpr c4; [Barnabasz] przy vboſtwie Chryſtuſowym zoſtawáiąc: bogáty ſobie ſkarb łáſki Bożey y dárow wielkich duchownych zebrał. SkarŻyw 535, 82; ArtKanc L2v.

»łaski skarbnica« [szyk 1 : 1] (2): wſzákże iſz nie do końcá była zła wola iego [Pawła]/ [...] ruſzył Pan Bog hoynieyſzey ſkárbnice nań łáſki ſwoiey [...] dáiąc mu oſobliwſzy do vpámiętánia obycżay. SkarŻyw 80; GosłCast 6.

»słowo łaski« = Ewangelia; verbum gratim Vulg, PolAnt (3): BudNT Act 20/32; A teraz poruczam was Bogu y ſłowu łáſki iego/ ktory może przybudowáć/ y dáć dźiedźictwo miedzy wſzytkimi poświęconymi. WujNT Act 20/32, Act 14/3.

»stan łaski« (1): Vſpráwiedliwienie/ ieſt przenieśienie z onego ſtanu/ w ktorym ſie cżłowiek rodźi ſynem pirwſzego Adámá /ná ſtan łáſki y policżenia miedzy ſyny Boże/ przez wtorego Adámá Iezuſá Chriſtuſá zbáwićielá náſzego. WujJud 93v.

»szczodrobliwa łaska« (2): OSwiec miły panie nas oſwieceniem ſſczodrobliwey łaski twoiey RejPs 50v Cf »z szczodrobliwej łaski«.

»szczyra łaska« [szyk 24 : 3] (27): LubPs H3; RejPos 210v; wſzeláki cżłowiek vſpráwiedliwión ieſt od páná Bogá ſzczyrą łáſką iego/ á odkupieniém páná náſzego Iezuſá Chryſtuſá BiałKat 28v; Szcżera ieſt łáſká iego powołánie do wiary świętey/ ktorą nas Pán Bog vprzedza w miłośierdziu ſwym SkarŻyw 25; Ani miecz/ áni mię śiłá/ Złéy przygody obróniłá: Ieno ſczéra łáſká twoiá/ Co wyznawá [!] duſzá moiá KochFrag 19; WujNT 222, 536 marg, Cccccc3. Cf »z szczyrej łaski«.

»święta łaska« [szyk 87 : 50] (137): nieopuſſczay nas a niezakryway przed nami ſwietey łaski twoiey RejPs 58v; Day taką boiazń a taki wſtyd miły panie obłądliwem myſlam naſſem: [...] iakoby nic nie wykraczali przeciwko woley twoiey czym by mogła byc obrazona ſwięta łaska twoya. RejPs 196, 16v, 44, 47, 53, 67 (19); RejKup Ddv; LubPs G, H4, Iv, Kv, T3v marg (8); GroicPorz B; SeklPieś 6v; RejWiz 152; SarnUzn A3; RejAp 198; RejPos 3v, 30, 32, 75v [2 r.], 76 (32); WujJud 163; WujJudConf 3v; PaprPan M4; KarnNap E2v, F4v; KochPs 78; ReszList 156; ArtKanc E20, F10v, H14v, I4, M19, N18; ZawJeft 10; Láſká twa święta niechay będźie známi/ Bo nic dobrégo nie vczynim ſámi KochFrag 29; LatHar 48, 204, 627; SiebRozmyśl C4, E2v, L2; CzahTr B3v. Cf Wyrażenia przyimkowe,

»łaski uczestnik (a. uczestniczka), uczestnictwo« [szyk 3 : 3] (5 : 1): SkarŻyw 527; GrabowSet P3; RAcż Pánie/ prośimy ćię/ do niebieſkiey łáſki vcżeſtnictwá ſługitwe [!] miłośćiwie przypuśćić LatHar 412; wy wſzyścy vczeſtniki ieſteśćie weſela niego (marg) łáski moiey. G. (‒) [socios gaudii mei] WujNT Philipp 1/7; SiebRozmyśl E2, K2.

»łaska usprawiedliwienia, usprawiedliwiająca; usprawiedliwiony łaską« [szyk 5 : 4] (4 : 1; 4): SeklWyzn b4; KromRozm III E7v; KrowObr 46, 157v; WujJud 96v; WujJudConf 100; Iż żadna z tych rzeczy/ ktore vprzedzáią vſpráwiedliwienie/ áni wiárá/ áni vczynki nie záſługuią łáſki vſpráwiedliwienia. WujNT 533; ábyſmy będąc vſpráwiedliwieni łáſką iego [iustificati gratia Ipsius]/ sſtáli ſię dźiedźicámi według nádźieie żywotá wiecznego. WujNT Tit 3/7, s. 439.

»łaska wiary« (1): [pierwsza część listu] ma w ſobie dyſputácyą/ ábo náukę o łáſce wiáry Páná Chriſtuſowey. WujNT 520.

»wieczna łaska« [szyk 4 : 3] (7): pánu chwałę daymy/ Y iego łáſkę wieczną wyznawaymy KochPs 143, 96, 154, 199, 200; ArtKanc A18v. Cf »z wiecznej łaski«.

»wielka łaska, wielkość łaski« = gratia magna Vulg [szyk 97 : 9] (104 : 2): OpecŻyw 134v, 136v [2 r.], 138v, [170], 183v, 188v; PatKaz II 28, 28v [2 r.], 64v, 67v [2 r.]; PatKaz III 147v; znaiąć to iż on náwſſem dobrotliwy ieſt nieomieſzkawayćie wyſpiewawáć wielkiey łáſki iego. RejPs 201v; RejJóz B4, F5v, Q3v; RejKup bb8; KromRozm III I3v; GliczKsiąż C7; LubPs P6 marg, Y6; KrowObr 215v; RejWiz 80v, 172v, 181v; Leop Iac 4/6; BielKron 11v, 460v; Mącz 53; RejAp 1; RejPos 10, 22v, 43v, 45, 45v (17); RejPosWiecz3 99; KuczbKat 325, 380; RejZwierc 2, 57, 153, 173v; WujJud 133; BudNT Act 4/33; miey pewną nádzieię w Pánie Bodze y w iego niewymowney miłośći/ á ćieſz y pośilay ſam śiebie wielką łáſką iego. KarnNap E4v, C3, F3v, Gv; KochPs 129, 160, 173; SkarŻyw 31, 32, 82, 162, 167 (11); ArtKanc C17v; ActReg 77; WujNT 333, Act 4/33, s. 441, 520, Iac 4/6; Oto ia téż vpadam przed oblicżnośćią twégo świętégo oblicza/ dźiękuiąc ći zá ták wielką łáſkę/ y ták okrutną mękę którąś dla mnie ćierpiał. SiebRozmyśl B3v, B3, C, C3v, D3v, E2, E2v; SkarKaz 117a, 348b. Cf »według wiełkiej łaski«, »z wielkiej łaski«, »przez wielką łaskę«.

»łaska wnętrzna« [szyk 1 : 1] (2): WujJud 160v; [ludzie bez chrztu chrześcijańskiego] żadney łáſki Bożey wnętrzney/ ták iáko ten ś. Ian/ żadnego rozumienia/ áni wiáry y woley y władzey iey nie máią. SkarKaz 578a.

»wysoka łaska« [szyk 2 : 1] (3): KarnNap B2, C2; NIewycżerpáne miłośierdzie ſwoie okázuiąc nam Pan Bog nie tylko ſyná ſwego dla nas poſłał/ [...] ále teſz ná ták wyſoką łáſkę/ ábyſmy iey vżyć mogli/ ocży nam otworzył SkarŻyw 25.

»zakon łaski« [o religii chrześcijańskiej] (7): WróbŻołt tt3v; Z tądże też yeſt zakon łáſki/ iż przezeń odpuſſczoná nam yeſt od bogá myerźyączká KromRozm II m2, mv, m2 marg; Drugie drzewo żywotne ieſt Pan Kriſtus/ ktory nam przynioſł poſelſłwo [!] dobre zakon łaſki/ z duchá á z wody odnowiony krześćiánom wierzącym iemu. BielKron 2v; WysKaz 35; WujNT 543.

»łaska zbawienna« = gratia Dei Salvatoris [szyk 4 : 2] (6): RejPos 98v; że on [Pan Jezus Krystus] ieſt thá łáſká Boża zbáwienna/ kthora ſie nam thu okázałá/ przez kthorą sſtawamy ſię przyiemnemi Bogu RejPosWstaw 22, 21, 21v; LatHar 627; WujNT Tit 2/11.

»znaczna łaska« [szyk 6 : 1] (7): GórnDworz Gg4; CzechRozm 208v; KochPs 110, 118, 198; ActReg 116; znáć dawaſz/ że to co ſmućiło/ Do rozmnożenia znácżney łáſki twoiey było GrabowSet C2.

»znak, znamię łaski« [szyk 24 : 1] (24 : 1): niewcżaſnoſci/ ſmutki/ klopoty/ ſſkody/ omowy/ ij ijnſſé przeciwnóſci ij przeſladowanié/ ſą znamienité laſki bożé znamiona ij vpominki powſtaniá z grzechow OpecŻyw 32v; RejPs 128; Atak chrzeſt ſwięty/ ieſtci znak widomy/ niewidomei łaſki bożei SeklWyzn d3v; SeklKat T4, V3; MurzHist H3; LubPs bb4v marg; KrowObr 47v; RejZwierz 138v; RejAp Ff2; RejPos 32, 50v, 88v, 90, 153, 266v, 317v; Prośił Gedeon/ day mi znák iáki Pánie tey łáſki ſwoiey? RejZwierc 205v; WujJud 160; KarnNap A3; wiárá twoiá/ znákiem ieſt y posłem łáſki tey ktorąć Chryſtus vkaże SkarŻyw 593, 200; ReszPrz 63; CIerpliwie/ BOże wiecżny/ Twą przewłokem znośił/ Gdy ćię/ duch moy ſerdecżny/ O znák łáſki prośił GrabowSet V2v; WujNT Bbbbbb3v.

»(z)rządzenie, postanowienie łaski Bożej« = propositum gratiae Dei Vulg, PolAnt (4): KromRozm III N7, N8v; BudNT Rom 4/5; Nie robiącemu lepák/ ále wierzącemu w tego ktory vſpráwiedliwia niepobożnego/ poczytána bywa wiárá iego ku ſpráwiedliwośći wedle poſtánowienia łáſki Bożey. WujNT Rom 4/5.

»(zu)pełność łaski« (7): wſſytcy s pelnoſci iey [Maryi] laſki/ pocieſſenije bierzą OpecŻyw 189v; PatKaz I 1, 11; PatKaz III 97v, 110v, 125v; SkarŻyw 337.

»zupełna łaska« (1): KuczbKat 390 cf »doskonała łaska«.

Szeregi: »łaska, (i) błogosławieństwo« [szyk 9 : 4] (13): KrowObr 89v, 97v; BibRadz I 478d marg; RejAp BB7v; GórnDworz Mm6; Cżłowiek [... ] był ſtworzon w wielkiey łáſce á w wielkim błogoſłáwieńſtwie w niewinnośći ſwoiey RejPos 53, 24, 42v; WujJudConf 79; CzechEp 9; WujNT 196; GosłCast 6. [Ponadto w połączeniach szeregowych 6 r.]. Cf »w łasce i błogosławieństwie«.

»Bog i (a) łaska (jego)« (7): KrowObr 57v; Błogoſłáwiony czyſtego ſercá/ ábowiem ten Bogá y łáſkę iego ogląda. RejZwierc 190; zá trochę poćiechy świeckiey Pána Bogá y łáſki grzeſzący odſtępuie/ á do cżártá przyſtáie. SkarŻyw 173; CzechEp 31; WujNT 314; SkarKaz 387b. Cf »według Boga a łaski«.

»łaska i chęć« (2): Słuchay potomſtwo cnégo Izráhelá/ Któremu łáſká/ y moiá chęć z wielá Wieków nietáyna KochPs 74, 2. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»łaska, (i, a) dar(y) (a. upominki, a. darowanie)« = gratia et donum, gratia et donatio Vulg [szyk 28 : 8] (36): OpecŻyw 185v; PatKaz II 49v [2 r.]; TarDuch D2v; Niewymowna łaſkę/ y dary obieczuie pan Bog tim/ ktorzy wyznawaią ymie iego SeklKat F4; KromRozm III Hv; KuczbKat 155; BibRadz *7; RejZwierc 46v; RejPos 340v; CzechRozm 59; SkarŻyw 260, 535, 560; CzechEp 295; ArtKanc M2; O Namilſzy IEzu/ Boże moy/ dźiękuię tobie/ zá wſzelkié łáſki y dáry LatHar 42; WujNT 28 marg, 259, 349, 443, 519 (8); SkarKaz 351b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]. Cf »z łaski a daru«, »za darem a łaską«.

»łaska, (i) (wsze) dobro« [szyk 4 : 1] (5):Cryſtus pan od panny narodzony od uyekow mathcze ſwey przeſrzaney ządal kozdego dobrego wſzelkyey laſky PatKaz I 9v; SeklKat A2; RejKup Sekl a2; CzechEpPOrz *2; SkarKaz 636a. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.].

»(nie) łaska, (i, a, ani) dobroć (a. dobrota)« = nec benivolentia nec gratia HistAl [szyk 17 : 6] (23): HistAl E6v; KromRozm III A8v; RejWiz 122; KuczbKat 205, 225; WujJud B; RejPosRozpr c4; iuż nam nic nie ſchodźi ná łáſce y dobroći iego [Boga] przećiw nam CzechRozm 221; Aż potym ony ták ſproſne Báłwochwálſtwá y ſtráſzne ćiemnośći łáſká y dobroć Chriſtuſá Ieſuſá [...] rozegnáłá StryjKron 145; NiemObr 113; WerGośc 208; KochPieś 72; ArtKanc P14v; KochWr 23; Niech twa dobroć y łaſká/ wſzelkich wiekow ſłynie GrabowSet P3, O3. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]. Cf »z łaski i dobroci«.

»łaska a (i) dobrodziejstwo« [szyk 13 : 3] (16): RejPs 118, 124v; MurzNT 103v; KromRozm II n3v; KromRozm III K3; iż wzgárdził [czart] łáſką á dobrodzieyſtwem iego [Boga]/ iuż wiárá iego sſtháłá ſie prożna y nikcżemna. RejAp 29v; RejPos 56, 103, 215v, 321; SkarŻyw 208, 580; ArtKanc N7; Zli też Chrześćijánie [...] ſądzeni [...] o nie vżywánie łáſki y podeptánie dobrodźieyſtw Bozkich być máią. SkarKaz 6a. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]. Cf »z łaski a dobrodziejstwa«.

»łaska, (i, a) dobrotliwość« (7): KromRozm II e3v; żadną iną rzecżą vſpráwiedliwieni być nie możemy/ iedno ſámą ſzcżyrą łáſką á dobrotliwoſcią Páńſką. LubPs H3, V v, gg6v; BibRadz I 283d marg; KuczbKat 30. Cf »z łaski a dobrotliwości«.»

»łaska i hojność« (1): Bądź wdźięcznym łáſki/ y Boſkiéy hoynośći/ Pomniąc/ że to maſz z iego życzliwośći. ZawJeft 25.

»łaska, (i, a) litość« [szyk 4 : 2] (6): Leop Ios 11/20; KochPs 127; A co pocżął kiedy/ to/ ſpráwiedliwośći/ Y wiáry ieſt pełno/ łáſki á lutośći. GrabowSet T4v, D3, K3v, T. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»ludzkość i łaska« (1): A chcąc Pan więtſzą ludzkość y łáſkę pokázáć Piotrowi/ ſzedł w vbogi dom iego SkarŻyw 597. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»[nie] łaska, (a, i, ani) miłosierdzie« = gratia et misericorgia Vulg, PolAnt [szyk 192 : 14] (206): ij gdzié tedy ieſt ona laſka/ ktorąm nalazla? Gdzie twé miloſierdzié/ ktorés wyrzékl przez proroki tweé OpecŻyw 147, 183v [2 r.]; PatKaz I 14v; PatKaz III 91, 106v, 125v; a wola głęboſc nędze ku glęboſci wſſey łaski a miłoſierdzia a ty wyſlyſſawſſy łaskawie racz zetrzec znas zmazy wyſtępkow naſſych RejPs 64, 36, 67, 132; SeklWyzn b3 [2 r.], b3v, b4; HistAlHUng A3v; MurzHist I3v; MurzNT 58v; LubPs ee6; KrowObr 143, 164v, 168, 171v, 176v, 212; Leop Sap 4/15; BibRadz Sap 3/9, Zach 7/9; Mącz 326d; RejAp 38v, 41, 55, 68v; HistRzym 57; Bo chociaż wierni od Páná Bogá tu bywáią krzyżem vciążeni/ [...] wſzákoż oni iednák nic nie roſpacżáią w łáſce á w miłoſierdzyu Páná Bogá ſwego RejPos 7, 13, 54, 56, 68, 76 [2 r.] (56); BiałKat 383v; RejZwierc 255v; WujJud 112v, 113v; BudBib Sap 3/9; CzechRozm 88v, 94, 172v, 211v, 238v; KarnNap C3, C4v, D2v; ModrzBaz 144v; iednák ćię widzieć pragnę/ nieprzebrány wmiłośierdziu y łáſce nád grzeſznemi/ Miſtrzu y Boże moy. SkarŻyw 599, 139, 167, 172, 185; GrabowSet D2v, Lv; LatHar 4, 54, 70, 156, 560, 562, 644; WysKaz 14; Láſká y miłośierdzie iego ieſt/ iż dobrze czyniemy/ y záſługuiemy: á ſpráwiedliwość iego ieſt/ zá takie zaſługi dáć nam zapłátę záſłużoną w niebie. WujNT 742, 196 [2 r.], 529, 738, 742, Hebr 4/16; SiebRozmyśl E4v, I2 [2 r.]; SkarKaz 4a, 41b; VotSzl B3. [Ponadto w połączeniach szeregowych 26 r., w pozdrowieniaeh 6 r.]. Cf Wyrażenia przyimkowe.

»łaska, (a, i albo) miłość« [szyk 28 : 11] (39): OpecŻyw 19v, 46v [2 r.], 183v, 188v; MurzHist H4v; KromRozm III E7v; GliczKsiąż C7, D3v; RejWiz 53v; RejZwierz 132v; RejAp I; HistRzym 123; RejPos 127v [2 r.], 275, 288v; BiałKat 116; A tá miłość zawiſna ktorą Pánu Bogu przywłaſzcżamy/ nie znácży iákiego ſerdecżnego zruſzenia/ ále znácży onę miłość y łáſkę/ ktorą Pan Bog niedopuſzcża áby ktora duſzá bez pomſty ſwowoluie [!] żyć miáła KuczbKat 280; WujJud 100v; CzechRozm 94; KarnNap A3v; bo iáko ćiało bez duſze martwe/ ták duſzá bez Bogá y miłośći á łáſki iego/ vmárła ieſt SkarŻyw 261; CzechEp 187, 268; ArtKanc C7, K15v; LatHar 261; [grzech] powſzedni/ przy miłośći Bożey y łáſce zoſtáie/ choć oycowſkie karánie záſługuie. SkarKaz 313b, 487b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 15 r.]. Cf »z łaski a miłości«, »przez łaskę a miłość«, »w miłośći i w łasce«.

»obietnica i (a) łaska« [szyk 6 : 2] (8): BielKron 30v; RejPos 277; SkarŻyw 348; O Boże moy/ wleyże w nas ſerce tych oycow y Pátryárchow náſzych/ ábyſmy ſię ták tobie podobáli: będąc do znáiomośći y obietnic y łáſki twoiey powołáni y oświeceni SkarKaz 520b, 351a. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]. Cf »z łaski a miłości«.

»łaska i (a) obrona« (11): á ci co ſą zátrudnieni á vtrapieni/ iż bywáią pocieſzeni/ y w łáſce Páńſkiey á w obronie iego porządnie ſpráwowáni. LubPs ee6; RejAp 128v; RejPos 55, 132v; RejZwierc 132v; PaprPan Dd3, Ee3v; KarnNap C, E; KochPs 104. [Ponadto w połączeniach szeregowych 6 r.]. Cf »z łaski i obrony«.

»łaska i odpuszczenie grzechow (a. rozgrzeszenie)« [szyk 12 : 2] (14): TarDuch E4; KrowObr 63v, 86, 92, 229; Ceſárze/ Krolowye/ Kſiążętá [...] boſemi nogámi do Rzymá biegáli/ [...] vpadáiąc pod nogi tey beſtiey ktora nogámi głowy ich deptáłá/ yáko ſie Friderikowi Bárbároſie sſtáło/ á łáſki á rozgrzeſzenia ſzukáiąc. RejAp 114; WujJud 223; WujJudConf 81v; RejPosRozpr c; SkarŻyw 358; NiemObr 38; LatHar 48; SkarKaz 206b; Zadney ſię łáſki v mnie/ mowi Chryſtus/ nie ſpodźieway/ żadnego grzechu odpuſzczenia mieć nie będźieſz: [...] ieſli ſię z brátem nie zgodźiſz. SkarKazSej 672a. [Ponadto w połączeniach szeregowych 11 r.].

»łaska a (i) opatrzność« (5): LubPs ddv; O wſzechmogący náſz Pánie/ [...] nie rácż nas mijáć s tą łáſką á s tą miłośćiwą opátrznoſcią ſwoią. RejPos 211v, 219, 286, 331. [Ponadto w połączeniach szeregowych 9 r.].

»łaska a (i) opiek(a) (a. piecza)« [szyk 12 : 1] (13): RejPs 63; iż kto opuśći Páná zwirzchniego ſwego/ iſcie then nadolny Pan nie opuśći go z łáſki á z opyeki ſwoiey. RejPos 257v, 27, 67v, 82v, 103, 222v, 281v, 356; Ná oczu páńſkich wiecznie będźie ſiadał/ A ty go łáſką/ y ſwym ſzczyć opiekiem. KochPs 88; SkarŻyw 143, 283; GrabowSet A3. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»łaska i pociecha« (3): WróbŻołt Y4v; ſwiadcźy Mieſiąc/ gwiazdy/ y iáſność ſłonecżna/ Iáka ieſt twa dziwna moc á bez końcá wiecżna. [...] Oſwiecáiąc á przyſzły dzyeń wdzyęcżny ſpráwuiąc/ Láſkę twą y pociechę tu wſzytkim winſzuiąc. RejWiz 2v; WujNT 164. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.].

»łaska, (a, i) pokoj« [szyk 4 : 3] (7): LubPs Y; Iezus Kryſtus [...] przyſzedł ná świát gładząc grzechy ludzkie/ áby nam pokoy y łáſkę v Oycá ziednał BibRadz *6v; RejPos 114; BudBib B; LatHar 79; WujNT 841 [2 r.]. [Ponadto w połączeniach szeregowych 11 r., w pozdrowieniach 40 r.].

»łaska i politowanie« (1): A my y tego co nam zbywa żáłuiem. Iákoż ſię v P. Bogá łáſki y politowánia nád námi ſpodźiewáć mamy? SkarKaz 638b.

»łaska i (a) pomoc« [szyk 20 : 6] (26): KuczbKat 335; A iżby nam Pan náſz w tym vpáść nie dał/ obiecuie nas tu podpieráć łáſką á pomocą Duchá ſwiętego RejPos 130; SkarŻyw 31, 262, 263; LatHar 8, 76; Wolność ludzka ná dobre potrzebuie łáski y pomocy Bożey. WujNT 556 marg, 200, 536, 563, 656, Cccccc4; SkarKaz 41a, 310b, 311a, 316b, 352a; SkarKazSej 670a. [Ponadto w połączeniach szeregowych 6 r.]. Cf »z pomocy a łaski«, »z łaską i pomocą«, »za łaską i pomocą«.

»łaska i przychylność« (1): w tym ćię potwierdzáiąc y vpewniáiąc cżęſtymi ſwemi poćiechámi/ ktoremi łáſkę ſwą/ y przychylność oycowſką ku tobie pokázuie. LatHar 676.

»łaska i przyczynianie« (1): Ieſlimi łaſką i przyczynianiem Chriſtuſowęm alleguiecie? Iaciem śię Chriſtuſa zaprzáł MurzHist E4.

»łaska i (a) sprawiedliwość« = iustitia et clementia Vulg [szyk 4 : 2] (6): RejPs 179; Leop Iudic 5/11; áby [wszytek świat] vfał wſpráwiedliwośći y włáſce ſtworzyćielá ſwego. BudBib 4.Esdr 11/46; SkarŻyw 260; CzechEp 245; WujNT Bbbbbb3v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r., w przeciwstawieniach 5 r.].

»szczodrobliwość i łaska« (3): Z iedney ſtrony ieſt: Potrzebá naſzá. Z drugiey ſtrony: Szcżodrobliwość y łáſká Boża. RejPos 97v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.] Cf »z łaski i szczodrobliwości«.

»łaska i świątość« [szyk 1 : 1] (2): PatKaz I 10v; [Bóg chciał] aby ta lubyezna panna byla nam początkyem wſzytkyego dobrego y zbauyenya wktorey myeſzkacz myal bog y bycz pelną laſky y wſzytkyey ſzwyątoſzczy PatKaz III 92. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»łaska i (abo) usprawiedliwienie« (5): Z tądby chćieli dowieść odſzczepieńcy/ żeby Sákrámenty nie dawáły łáſki ábo vſpráwiedliwienia: ále żeby tylko były znáki y pieczęćiámi grzechow odpuſzczenia WujNT 537, 13, 536, 560; SkarKaz 347b. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»łaska a (i) wspomożenie« (7): TarDuch D7; LubPs Hv; HistRzym 65v; Ten [ziemski człowiek] nie tylko tobie/ ále áni ſam ſobie nic pomoc nie może/ bez łáſki á wſpomożenia Páná tego RejPos 138v; SiebRozmyśl E4. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]. Cf »za łaską a wspomożeniem«.

»(i) łaska, (i) zapłata (a. odpłata)« [szyk 2 : 2] (4): OrzQuin M4v; Przetoć Zywot wiecżny Piſmo y łáſką y zapłátą zowie: ále Wiáry y Vſpráwiedliwienia nigdźie zapłátą nie zowie. WujJud 111; LatHar 579; WujNT 544.

»łaska, (i) zbawienie (a. wybawienie)« [szyk 11 : 4] (15): PatKaz III 111; KromRozm III B5v; KrowObr 54; BiałKat 256 [2 r.]; SkarŻyw 198, 456; GrabowSet E2; Człowiek nie może być pewien łáſki y zbáwienia. WujNT 368 marg, 180, 600, 690, Aaaaaa4 [2 r.]; day nam niewinność/ [...] y to wſzyſtko co nam ieſt potrzebnégo do zbáwienia/ y do łáſki twoiéy świętéy SiebRozmyśl E2v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»łaska i (a) zmiłowanie« [szyk 3 : 1] (4): Tam Laſka y ſmilowanie Przewyſſą kazde mnimanie. RejKup k3v; WujJudConf 111v; KochPs 93; LatHar 139. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»łaska, (i) żywot (wieczny)« [szyk 4 : 1] (5): BielKom B5v; LubPs ii; CzechEp 148; Bo miedzy wſzytkim twym ſtworzeniem/ Sam iedno cżłowiek ieſt naprzednieyſzym: Bo ſtworzon k Obrázu twemu/ k łáſce żywotu wiecżnemu. ArtKanc I11; LatHar 189. [Ponadto w połączeniach szeregowych 9 r.].

Wyrażenia przyimkowe: »wedle (a. według, a. podle) łaski« = secundum gratiam Vulg (21): Leop YY4v; RejPos 133v; A przeto z wiáry/ (ieſt dziedzictwo), áby wedle łáſki byłá gruntowna obietnicá wſzytkiemu plemieniowi WujNT Rom 4/16, Rom 12/6; SkarKaz 117a.

~ W przeciwstawieniach: [Z rzeczownikiem oznaczającym sprawiedliwy osąd człowieka] »według sprawiedliwości ... według łaski« (1): A nieſſaczuj mojch złoſczy Według ſwey ſprawiedliwoſczy Alie według łąſky ſwoieij Wlży panie duſſy moieij RejKup S.

[Z rzeczownikiem oznaczającym przewinienie człowieka] »według złej sprawy ... według łaski« (1): A niecháy ſię zemną ſtunie [!]/ Niewedlug Złey ſprawy moyey Alie według Laſky twoyey RejKup p6.

[Z rzeczownikami oznaczającymi zabiegi człowieka] »według łaski ... według uczynkow, według zasługi« (2): KrowObr 56v; ktory nas zbáwił y wezwał wezwánim ſwym świętym/ nie według vczynkow náſzych/ ále według poſtánowienia ſwego y łáſki [non secundum opera nostra, sed secundum ... gratiam] WujNT 2.Tim 1/9.

[Z rzeczownikami oznaczającymi należenie się czego] »podług łaski ... podług długu, powinności« (2): BudNT Rom 4/4; Lecz robiącemu/ zapłátá nie bywa poczytána podług łáſki/ ále podług powinnośći [non imputatur secundum gratiam, sed secundum debitum]. WujNT Rom 4/4.

Wyrażenia: »wedle bogatej łaski« (2): NiemObr 70; W ktorym mamy odkupienie przez krew iego (odpuſzczenie grzechow) wedle bogátey łáſki [secundum divitias gratiae] iego. WujNT Eph 1/7.

»wedle łaski Bogu, bożej« = secundum gratiam Dei Vulg, Polant (2 : 1): Wedle łáſki Bożey ktora mi ieſt daná/ iáko mądry budowniczy záłożyłem grunt BibRadz 1.Cor 3/10; BudNT 2.Thess 1/12; WujNT 2.Thess 1/12.

»wedle łaski świętej« [szyk 1 : 1] (2): áłe [!] iż ieſt nieſkończone miłoſierdzie proſſę moy pánie áby żywot moy według łáſki ſwey ſwiętey raczył poſtánowić. RejPs 187; RejZwierc 240.

»wedle wielkiej łaski« (1): SMiłuy ſię nádemną Boże/ wedle wielkiey łáſki twoiey ArtKanc L20.

Szeregi: »według Boga a łaski jego« (1): według Bogá á łáſki iego/ narod z Izááká y Iákobá/ Bogu do chwały iego obrány/ w błogoſłáwieńſtwie duſznym przodkował PowodPr 13.

»według łaski i miłosierdzia« (1): Ale ty Pánie Boże náſz według wſzey łáſki y wielkiego miłoſierdzia twego obchodziłeś ſię z námi. BudBib Bar 2/24[27]. ~

»z łaski« (950): a pán iezus z ſwé laſki nás oſwiéci/ ij na duſſy vzdrowi. OpecŻyw 62, 16, 38v, 40, 48; OpecŻywPrzedm C4; duch ſzwyąty [...] chczyal z laſky ſwey ukazacz myloſyerdzye ſwe nath czyerpyączem ſthworzenyem PatKaz II 54; MiechGlab 69; Rozmnożył go y wſláwie/ ná wſſelikie ſtrony Nábáwił go złáſki ſwey/ bárzo mądrey żony KlerWes Av; RejPs 60, 94, 96v, 113v, 126 (12); RejJóz A5v, I6; SeklKat A4, V3; By był pan Bog złaſky ſwoieij Nieobáċył myſli twoiéij RejKup q6, d2, e8, m8, O, p7 (10); MurzNT 78v; BielKom G5; LubPs A3v, D2v, F4. G, Nv (20); KrowObr 65; RejWiz A4, 2v, 49v, 152v [2 r.], 153, 155, 175v; Abowiem z łáſki ieſteśćie przywiedzieni ku zbáwieniu przez wiárę [Gratia enim estis salvati per fidem] Leop Eph 2/8, Gal 1/15; RejZwierz 108; BibRadz *7; BielKron 2, 343; OrzQuin G4v; Prot B2v; RejAp AA6v, [Ff5]; RejPos A3, 75, 104v, 137v, 141 (17); BiałKat 28v, 83v; KuczbKat 360; RejZwierc 35, 119, 128, 146, 188 (9); WujJud 110, 234v; WierKróc B3; BudNT Rom 11/5, Eph 5/1 [4/32]; BOg z łáſki ſwey grzechy odpuſzcża CzechRozm 213v, 1, 59, 86v, 90v, 115v (18); KarnNap E2v; Prowadź mię wedla ſzczyréy prawdy ſwoiéy/ Bo comkolwiek ieſt/ ieſtem z łáſki twoiéy. KochPs 34; Wróćiłeś mi powagę/ y mieyſce vczćiwé/ Poćieſzyłeś z łáſki ſwéy ſerce fráſowliwé. KochPs 104, 8, 28, 39, 47 [2 r.], 60 [2 r.] (13); SkarŻyw 261, 329, 484, 519; KochTr 19; CzechEp 34, 337, [414]; CzechEpPOrz *2v; NiemObr 5; Kogo z łáſki ſam Bóg rządźi Słowem ſwym ten nie zábłądźi KochMRot A2v; WisznTr 23; KochPieś 36, 72; Nie chcę ia śmierći grzeſznego/ owſzem z łáſki cżekam go/ by vznał Paná ſwego. ArtKanc N18, A15, B19v, C17v, E6v, G14 (15); Záthym ſie miey dobrze/ á Pan Bog z łáſki ſwey niech thobie y wſzytkim twym ſpráwom błogoſłáwi Phil S4v; GrabowSet V; KochFrag 14, 29; LatHar 69, 270, 387, 418, 428 (14); WujNT 536, Rom 5/15, s. 560, Gal 1/15, s. 696, 742; SiebRozmyśl A2v, B3; SkarKaz 353b, 458b; CzahTr B2, B2v, H3v; GosłCast 11, 19.

~ z łaski przeciwko komu (1): ten niebieſki dar [władza odpuszczania grzechów]/ [...] z oſobliwey przećiwko nam łáſki Bożey ieſt Kośćiołowi dárowány KuczbKat 85.

W połączeniach szeregowych (4): yſz czo mamy to wſzytko ſyey pomoczy a łaſky myloſyerdzya mamy PatKaz III 92; Oto go obiecuie ochłodzić wodą żywą dármo á z łáſki á z miłoſierdzia ſwego. RejAp 195; SkarKaz 311a, 312a.

W przeciwstawieniach: [Z rzeczownikami oznaczającymi karę] »z łaski... z gniewu (a. rozgniewania) (6), z niełaski« (7): RejPs 153v; RejKupSekl a4; OrzQuin Sv [2 r.]; iáko maſz vżywáć nádánego dobrá ſwego od Páná twoiego/ á iáko ie maſz rozeznáć/ ieſli ie maſz z łáſki á z niełáſki iego. RejPos 165; SkarŻyw 294; Z gniewu drugim nie z łáſki pan Bóg śiłá dáie/ Bo ćiężſza tá nędzá/ co po pánſtwie náſtáie. GórnTroas 23.

[Z rzeczownikami oznaczającymi zabiegi człowieka] »z łaski... z zasługi (i godności) (15), z uczynkow (dobrych) (13), bez pracej« (27): to wſzytko przed ſtworzenyem ſzwyata pan bog ſrządzyl s ſwey uyelkyey laſky a nyezmey zaſlugy PatKaz II 36v; á kto zanie [za grzechy] chce doſſić czinić ten niewierzy aby mu ie Bog odpuſczył doſtatecznie/ nierozdzielnie zlaſki ſwoiey/ nie znaſzey zaſlugy. SeklKat R, Y; MurzNT 96; Abowiem pámiętałeś ná tho/ iżeś nalaſl bes wſzelákiey godnośći/ pracey/ y zaſlug twoich/ s ſſtzerey łáſki Bożey/ on ſkarb ſkryty/ y koſſtowny/ ktory Pan Bog zákrył od mądrych KrowObr C, 61; BibRadz Rom 3 arg; BiałKat 28v; WujJud 111v, 112; WujJudConf 67v; RejPosWstaw 21v; maſz [...] Bogá iáko lekárzá mądrego/ dobrotliwego/ y z łáſki ſwey o ćię ſie procż twey godnośći y zaſługi ſtáráiącego vpátrowáć y poznáwáć. CzechRozm 206, 116v, 205, 207 [2 r.], 208, 208v (11); A ieſlić z łáſki [zostali zbawieni]: iużći nie z vczynkow [Si autem gratia, iam non ex operibus]: bo ináczey łáſká iużby nie byłá łáſká. WujNT Rom 11/6, s. 563 [2 r.], 671.

[Z rzeczownikiem oznaczającym nakaz] »z zakonu ... z łaski« (1): A tę ſpráwiedliwoſć y duchá tego nyemamy z zakonu/ ále z łáſki bożey przez wyárę w páná Kryſtuſá KromRozm II n2.

[Z rzeczownikami oznaczającymi przyrodzony sposób otrzymania czegoś] »z łaski ... z natury (2), z powinności (2), z przyrodzenia« (5): A [Jezus] z przyrodzenia ſwego zadnego grzechu nie miał, Matuchna iego tez grzechu nie miała ale nie z przirodzenia ſwego telko z łaski bozey. WróbŻołt Ev; My theż y ſpráwiedliwość/ y dobroć/ y nieśmiertelnść mamy/ przez Kryſthuſá z łáſki/ ále nie z nátury iáko Syn. GrzegRóżn D3v; CzechRozm 211v; LatHar 286; Bo táki człowiek przywłaſzcza ſobie vſpráwiedliwienie iákoby z powinnośći/ á nie iákoby z łáſki y ſzczodrobliwośći. WujNT 536.

W tytułowaniu osób posiadających wysokie godności [w tym: z łaski bożej krol (75), (arcy)biskup (18), książę (5), krolowa (4), c(es)arz (2), pan [czego] (2), kapłan, kardynał, krolewic, opiekun, sułtan] (112): Wedlye nayaſznyeszego xyaszaczya a pana pana Sigmuntha zlaſky Bozey krolya Polſkyego [odpowiadam] MetrKor 34/288, 61/222v; Iam pan Vyelky Svlthan Svleyman zbozey laſki pyſzymy panu Vyelkiemv myedzy chrzeſczyanſkyemy pany Wmyeſzyaſzowey vyerze LibLeg 7/67v, 6/77v [2 r.], 11/106v, 164v; ComCrac 11; Sigmvntowi Starſzemv y Zigmvntowi Aygvſtowi Zynowi/ Złaſki Bożei: Krolom Polſkim/ [...] Panom moim miłoſciwim ſzcżęſcia/ zdrowia y długego panowania W.K.M. życży. Ian Seklucian. SeklWyzn ktv; MurzNTSekl A2; GliczKsiąż A2; UstPraw Kv; BibRadz *2; Waſil Iwánowic z łáſki Bożey/ wielki Carz Moſkiewſki/ Wołodymirſki/ Nowogrocki/ [...] y wſzytkiey Ruśi Pan: Przywłaſzcżył ſobie Krolewski Tytuł álbo napis/ z łáſki Bożey/ ále mu ták nie piſze żadny iny Krol álbo Kſiążę/ tylko Miſtrz Liwláncki. BielKron 429v, 298, 370, 429v; KochSat ktv; SarnUzn A2; GórnDworz A2; KwiatOpis B2v, [C2]v, Dv; BiałKaz kt; StryjWjaz kt; SkarJedn A4, 289; KochPs 2; Ia Bonifacyuſz z łáſki Bożey Biſkup/ obiecuię tobie błogosłáwiony Pietrze/ iſz iá záchowáć mam wſzelką wierność y ſzcżerość wiáry świętey powſzechney SkarŻyw 520, A2; ZapKościer 1582/32v; StryjKron 747; KmitaPsal kt; naniektorych dobrach złaski Bozey Krolowa Anna Prawo dozywotne y summę wianną mieć raczy. ActReg 45, 143; WysKaz kt; WSzytkié práwá przerzeczoné/ My Alexánder z łáſki bożéy Król [Nos Alexander, Dei gratia Rex JanStat 139]/ z zwyczáiów ták Ziemſkich iáko Grodzkich ſądów źiemie Krákowſkiéy zebráliſmy SarnStat 59; Włádyſław z łáſki Bożéy Swiętégo Kośćiołá Gniéźnieńſkiégo Arcybiſkup y Primás/ Ian z téyże łáſki Bożéy Włocłáwſki/ Andrzéy tákże z łáſki Bożéy Poznáńſki/ Kośćiołów Biſkupi SarnStat 383, *3, 8, 11, 27, 179 (72); SiebRozmyśl A; KlonKr kt; SkarKaz )(2.

W charakterystycznych połączeniach: z łaski doczekać, dostać (otrzymać) (2), dostąpić [czego] (3), obdarzać (2), odpuścić ((odpuszczać) grzechy) (9), pocieszyć (3), (po)darować (4), uchować (zachować) (2), wysłuchać, zbawić (wybawić) (6), zbawiony (wybawiony) (4).

Wyrażenia: »z łaski bożej, boskiej, (miłego) (Pana) Boga (Ojca)« = gratia Dei Vulg, PolAnt; divinitus Mącz [szyk 348 : 16] (334 : 7 : 23): PatKaz II 35, 37v, 66; Dobrze ſię nám z łaſky bożé ſtało/ Ze ſię trudnoſcziam w cżas zabieżało KlerPow 10; WróbŻołt Ev; RejPs 62; SeklWyzn f4v; RejKup i5v; Diar 76 [2 r.]; GliczKsiąż M6 [2 r.]; Dokońcżenye z łáſki Bożey Pſáłterzá wſſytkyego, LubPs gg, Z5; KrowObr C, 59 [2 r.]; RejWiz A4v, 104, 194v; Leop Eccli 34/13; RejZwierz 47; Z ſámey łáſki Bożey człowiek bywa wybáwion od zdrády niewieśćiey. BibRadz Eccle 7 arg, *5, 1.Cor 15/10, Hebr 2/9; mieliſmy ſie dobrze ná zdrowiu/ y ná wſzytkich rzecżach w tey drodze/ z łáſki Bożey y Kniáżá wielkiego. BielKron 434v, 299v, 412v, 415, 421v, 422v; GrzegRóżn Iv; Mącz 91c [2 r.]; OrzQuin I2, Sv [3 r.], [Aa6]; Prot Av; SarnUzn Cv, F6v; RejPos 21, 147v; BiałKat 28v [2 r.], 223v, 386; GrzegŚm 51; KuczbKat 85, 405; RejZwierc 13v, 34v, 60v, 66, 184 (10); Tákże y my niechodźimy z łáſki Bożey drogámi Oycow náſzych/ ktorzy przed ſześćią ſet lat báłwány chwalili. WujJud 40, A7, A8v, 81, 109v, 110 [2 r.] (14); WujJudConf 98, 102, 110; RejPosWstaw 22, [413]; WierKróc Av; Tyle tedy ile z łáſki miłego Bogá moc będę/ zacność y cnoty/ Krolá Páná mego y waſzego zmárłego/ powiedáć y zálecáć będę. BiałKaz H2, F4, H3v, H4, L4; BudNT przedm a3, cv, k. Ff6; StryjWjaz C2v; CzechRozm av, 61, 68v, 89, 97 (25); KarnNap A2; ModrzBaz 70; SkarJedn 294; SkarŻyw 99, 142, 193, 292, 544; ZapKościer 1582/27v; StryjKron A3v; Bo o ty docżeśne świátá tego fráſzki/ nigdym ſię z łáſki Bożey z żadnym nie wádźił CzechEp 8; Myſmy z łáſki Bożey nikogo nie zábili/ áni maiętnośći iego wźięli CzechEp 165, 7, 11, 55, 66, 68 (29); CzechEpPOrz *7, *7v; NiemObr 4, 6, 12, 16, 19 (37); ReszPrz 24, 25, 67, 97; ReszList 173, 185; W polu téż bárzo dobrze z łáſki Bożéy weſzło PudłFr 8; ArtKanc L7v; GórnRozm C2v, D2, F4v; ActReg 133, 164; Nie zeydę z świátá: áż hoynie/ dobrego/ Záżywę/ z łáſki Bogá wſzechmocnego. GrabowSet D2v; OrzJan 65; Pewienem z łáſki Boſkiey twoiey/ grzeſzny cżłowiek/ wiekuiſtego zbáwienia LatHar 236, +7v, +11v, 35, 56, 320 (9); WysKaz X3; JanNKar D2v; Lecz to com ieſt/ z łáſkim Bożey ieſt WujNT 1.Cor 15/10, przedm 8, s. 314, 530, 544, 564 marg (12); SarnStat 85, 93, 882; PowodPr 60, 64, 76; SkarKaz )(3v, 353a, Oooo2d; VotSzl A2v, C4v; CiekPotr 24, 87, 90; PaxLiz B2v, Cv; SkarKazSej 692b, 693a, 694a; Iedź gdźieś vmyślił/ iedź w Bożą godźinę Cnotliwy źiemku/ á obcą rodźinę Karḿ chlebem ſwoim/ gdyż tám z łáſki bożey Przedaſz go drożey. KlonFlis D4v. Cf Formuły.

»z łaski (Pana) Chrystusowej, Jezusa (Chrystusa)« (3 : 2): OpecŻyw 56; WujJud 101v; LatHar 657; WujNT 564; Bo to co ieſt w zakonie y v Prorokow z ſtrony cnot y vczynkow dobrych piſano: z więtſzą to powinnośćią Chrześćijánie pełnić mamy/ máiąc łáſkę y pomoc z wiáry/ to ieſt z łáſki Chryſtuſowey y z pomocy iego/ ktorey oni nie mieli. SkarKaz 311a.

»z łaski daremnej« [szyk 2 : 1] (3): RejPosWstaw 22; CzechRozm 207; [Bóg] Zoſtáwiwſzy inne [z ludu żydowskiego] w ich ślepoćie [...] Wziąwſzy ná ich mieyſce Pogány/ z łáſki ſwey dáremney. WujNT Rom 11 arg.

»z łaski darownej« (1): ktorzyby ſie ználi być vſpráwiedliwionymy z łáſki darowney Bożey/ przez Iezuſá Chriſtufá ſpráwiedliwego CzechRozm 211.

»z łaski dobrotliwej« (1): ten Pan bez wołánia/ bez nárzekánia wielkiego/ ſam z dobrotliwey łáſki ſwoiey okázáć to racżył/ iż on záwżdy piecżą ma o nędznym cżłowieku RejPos 221v.

»z łaski Ducha świętego« (2): RejPos 140; cokolwiek máią/ tego z łáſki y z dáru Duchá S. doſtáli KuczbKat 65.

»z hojnej łaski« (1): Gdyż z iego hoyney łáſki wſzyſcy tu żywiemy. On pocżątku ni końcá nigdy mieć nie będzye RejWiz 52v.

»z litościwej łaski« (1): Z Litośćiwey łáſki twoiey/ Pánie Boże náſz/ rácż rodźice moie/ [...] od grzechow wſzelkich/ y bronić/ y ocżyśćić LatHar 629.

»z łaski miłościwej« (1): dźiedźictwa niebędą mieli/ poniewaſz zuczynkow zakonu chcą być zbawięni/ a niezobietnice a łaſki pańſkiéi miłościwyi MurzNT 96.

»z nieskończonej łaski« (1): Ti też moi pánie znieſkończonei łáſki twey nieomieſzkáway rátowáć mię RejPs 100v.

»z łaski niewidomej« (1): Czo nas pan gdy zakon dawal Syrokos wſytkiem zeznawal. Ze grzechy bywaią ſgladzony Ziego Laſki niewidomey. RejKup Nv.

»z niewymownej łaski« (4): Pod cżaſem dál mi bóg ocietz wſſechmogący z ſwé niewymowné laſki/ ſwégo iedynégo ij milégo ſyna OpecŻyw 89; MurzNTSekl A2; BiałKat 211; WujNT 520.

»z łaski niezmiernej« (3): Náwiedźiłeś grzeſzne tu w tym to więźieniu/ Z ſwey łáſki niezmierney wſzem ku wykupieniu ArtKanc A14v; LatHar 220; PaxLiz C3.

»z łaski obfitej« [szyk 2 : 1] (3): GroicPorzRej C4; RejPosWiecz2 92v; Z Wyſokośći nawyſzſzey Pan ſtworzyciel zyemie/ Z łáſki ſwoiey obfitey vżycżyłći wiele. RejZwierc 266.

»z łaski ojcowskiej« (2): mnie iednemu/ miedzy inſzymi mnogimi y zacnymi poſlednieyſzemu/ racżył Pan Bog moy z łáſki ſwey oycowſkiey błędy Autichriſtowe [!]/ pokázáć CzechRozm A4, 268v.

»z osobliwej, osobnej łaski« [szyk 11 : 1] (7 : 5): PatKaz II 37v, 66; ty ſam miły panie z oſobliwey łaski ſwey poſtanowiłes mię w takiey nadziei, ktora mie nigdi nie poſromoci WróbŻołt B7v; KromRozm III M3v; BielKron 299v; Mącz 91c; KuczbKat 85; SkarJedn A6; SkarŻyw 26; OrzJan 65; LatHar 500; WujNT 564.

»z łaski pańskiej, Pana« [szyk 56 : 3] (36 : 23): ForCnR C3v; RejPs 46, 168v; RejJóz L2v, P7; Iaczem mowił z Apoſtołem. [...] Ktory Złaſky Pana mego Domnie ſeſłan obłędnego RejKup x2v; MurzHist C2; MurzNT 96; LubPs Bv, K2, M3v, X4, Y5 marg, hh2; RejWiz A4, 100v marg, 151v, 157v marg, Cc4v, Cc5; ále iuż z łáſki Páńſkiey co dáley to więcey iáſność prawdy Páńſkiey zgania ty ciemnośći RejAp 136, AA3v, 3, 112v, 146; RejPos A3v, 39v, 40v, 72v, 74v (17); RejZwierc 3, 86v, 88v, 106v, 255; RejPosWstaw [212]v; Wróć ſye do wczáſu ſwégo/ duſzo vtrapiona/ Gdyś z łáſki páńſkiéy oſwobodzona. KochPs 176, 171; KochPieś 32; ArtKanc Lv; wy Pánowie Rycérſtwo: pokiſmy z łáſki páńſkiéy wſzyſcy wcále/ póki zupełną Rzeczpoſpolitą trzymamy: [myślmy] OrzJan 69, 67, 69, 92; LatHar +8v, 201; CiekPotr 90.

»z szczerej (a. szczyrej) łaski« [szyk 16 : 3] (19): MurzHist C2; KrowObr C, 59; RejAp 188; RejPos 310v; BiałKat 28v; WujJud 111v; WujJudConf 67v, 102, 110; RejPosWstaw 21v; CzechRozm 266; Ten [Bóg] nas z łáſki ſwéy ſzczyréy opátrowáć będźie/ Póki żywotá człowiekowi zbędźie. KochPs 72; LatHar 673; Chriſtus według obietnic oycom vczynionych przepowiedał Zydom. A Pogánom Apoſtołowie/ z ſzczerey łáſki bez obietnic żadnych. WujNT Rom 15 arg, s. 536, 564 marg, 671, Cccccc4v.

»z szczodrobliwej łaski« (1): á ón grzéſznym zwykł grzéchy odpuſzczáć z ſzczodrobliwéy y z niewymownéy łáſki ſwoiey BiałKat 211.

»z łaski świętej« [szyk 39 : 3] (42): FalZioł +2; RejPs 17v; RejKup n6; [usprawiedliwienie] nam Pan Chrystus śmiercią swą okrutną u Boga Ojca Swego zasłużył a nam z łaski swej świętej dobrewolnie darował. Diar 70; GliczKsiąż O; LubPs A3v, I3v; OrzQuin G4v; SarnUzn C5; RejPos A3v, 42v, 72v, 75, 83 (16); RejPosWstaw 22v; MycPrz II D2; CzechRozm A2v; WerGośc 207; ArtKanc A18, K8v, N4v; przedśię iednák z łáſki iego świętey wiele tákich ieſt/ ktorzy nád cżeść y miłość Páná ſwego/ nic milſzego áni drożſzego ná tym świećie ſobie nie poważáią. WysKaz X2v; SiebRozmyśl B2v, E4; VotSzl A2, A2v, D4, F; Zá cżym day Pánie Boże ábyś W.M. moy Mćiwi Pan z łáſki iego świętey ſzcżeśćia przećiwnego vznáć nie racżył CzahTr A4; PaxLiz D3, E2.

»z łaski umiłowany« (2): wielom inſzym ludziom/ z łáſki Bożey vmiłowánym należy/ áby po tym żywoćie/ po wzbudzeniu od vmárłych/ wiecżnie żywiąc ná niebie krolowáli CzechRozm 124v; WujNT 194.

»z wiecznej łaski« (1): Bo ty/ móy pánie/ z wiecznéy łáſki ſwoiéy/ Nieprzepámiętaſz w grobie duſze moiey KochPs 20.

»z wielkiej łaski« [szyk 9 : 2] (11): Tu rozmyſlay ono ſlodkie anieſkieé ſpiewanije/ ij ijch z bożégo narodzeniá weſolé radowanié/ ktoreż weſelé też nám pán boug da po tym żywocie z laſki ſweé wielkie. OpecŻyw 16v, 143v, [170vJ; PatKaz II 36, 36v; RejJóz P7; OrzRozm Q4v; RejZwierz 169; BudNT Ff6; CzechRozm 214v; SCżęść Pánie potomkowi Iágiełłá świętego/ Ktory ieſt obran z łáſki wielkiey Pánie twoiey KmitaPsal A3.

Szeregi: »z łaski, daremnie; daremny i z łaski« (2 : 1): żywot ſpráwiedliwy y pobożny/ [...] w miłoſci należy/ á zápłátá kthorą Bog oddáie ſwoim/ ieſthći dáremna y z łáſki BibRadz II 17b marg; Leop A3v; CzechRozm 119.

»darmo, (a) z łaski« = gratia per gratiam Vulg (10): Wſzyſcy zgrzeſzyli/ y złupieni ſą z chwały Bożey/ á bywáią vſpráwiedliwieni DARMO/ z łáſki iego KrowObr 56, 43, 44, 55v; RejAp 45v; BiałKat 28v; WujJud 112; CzechEp 188; Gratis ‒ Darmo, z łasky. Calep 463b; WujNT Rom 3/24.

»z łaski i (a) daru (a. darowania)« [szyk 7 : 2] (9): KrowObr 59; BiałKat 158v; KuczbKat 65; WujJud 108v; Przetoż cokolwiek w nas ieſt dobrey ſpráwy/ nie z nas ále z dáremney łáſki á dáru miłego Bogá. RejPosWstaw 22; CzechRozm 53; KarnNap A2; SkarKaz 349b; zaſługi/ ktorymi do żywotá przychodzimy/ ſą z łáſki y z dáru Bożego. WujNT 544.

»z łaski a (i) dobroci« [szyk 6 : 1] (7): RejPos 140, 147v; tu dla nas przyść racżył ná ſwiát/ y sſtáć ſie prawdziwym cżłowiekiem/ nie przymuſzony żadną zaſługą náſzą/ ále s ſzcżyrey łáſki á dobroći ſwoiey. RejPosWstaw 21v; CzechRozm 266; Day z łáſki á dobroći/ mnie też pożytecżne Było/ coś ludu ſwemu dał/ zá ſkárby wiecżne. GrabowSet Pv; WujNT 520; SarnStat 1002.

»z łaski a z dobrodziejstwa« (2): ták długo płákáłá [Magdalena] y nog Páná ſwego/ áż záſie znowu było zápalone á oświecone ſerce iey z łáſki á z dobrodzyeyſtwá Páná ſwego. RejPos 339, 40v.

»z łaski i dobrotliwości« (1): á ſtąd mu ſie tá miłość vmnożyć muśi/ gdy pirwey s ſzcżyrey łáſki á dobrotliwośći Páńſkiey pozna ono Boſkie miłoſierdzye iego nád ſobą RejPos 310v.

»dobrowolnie, (a) z łaski« [szyk 2 : 1] (3): Gdyż on ták dóbrowolnie á z łáſki ſwoiey vmiłował wierne ſwoie/ że im y Anyoły ſwoie przydáć racżył/ porucżáiąc im mocną ſtraż/ pilność/ á opiekę nád nimi. RejPos 304v, 248v marg, 310v.

»z łaski a (i) z miłosierdzia« [szyk 65 : 2] (67): SeklKat S4; I ptaſkyż był naprzikład dał Iż żadny nieżął ani Sjał A wzdy ty ziwiſs kazdego Złaſky/ z Miłoſierdza ſwego RejKup cc3v; RejKupSekl a4; GliczKsiąż C3; LubPs B, Y4; rácż ie [kacerstwo a bluźnirstwo] vſmierzyć z łáſki á z miłoſierdzia ſwego ſwiętego. RejAp 197, BB5v, 28v [2 r.], 138, 158, 161v, 174; RejPos A3v, A6v, 48, 51v, 69 (44); RejPosWiecz2 90v; BiałKat 41; RejZwierc 2v; RejRozpr c4v; RejPosWstaw 42v; CzechRozm 251; A wiernych Páńſkich duſze z łáſki y miłośierdźia iego/ niech odpocżywáią w pokoiu. LatHar 21, 625; WujNT 564.

»z łaski, (a, i) miłości« [szyk 4 : 1] (5): GliczKsiąż G5; Co on záś wſzyſtko cżyni z oney wielkiey łáſki y miłośći ſwey/ ktorą nas dárował przed cżáſy wiekuiſtymi CzechRozm 214v, 214v, 261; PaxLiz E2.

»z obietnice a (i) łaski« [szyk 2 : 1] (3): MurzNT 96; RejPos 132v; kiedy z dobrym ſumienim modlitwę czyniſz [...] pracą twoią/ z zaſługámi Syná Bożego złączoną/ niebieſką koronę/ z obietnice y łáſki Páná twego ſobie wyfługuieſz. LatHar +8v.

»z łaski i obrony« (1): Dla chwały twoiey/ ktora ieſt w tey źiemi twoiey ſzczepiona/ y ktora z łáſki y obrony twey od tyle ſet lat kwitnęłá/ áby nie vſtawáłá SkarKazSej 663b.

»z przyjaźni abo łaski« (1): z przyiáźni ábo łáſki przebywáiącego we krzu/ to błogoſłáwieńſtwo przyidźie ná głowę Iozefowę. CzechRozm 50v.

»z łaski i z ratunku« (1): á iżby mocnieyſzy byli przećiw pokuſam ducha złego/ y przećiw wſzytkim ſtráchom iego/ máiąc poćiechę z łáſki y z rátunku Bożego. KarnNap E3v.

»z łaski i szczodrobliwości« (2): dla ćiebie z ſzcżerey łáſki y ſzcżodrobliwośći ſwoiey/ wſzyſtkie rzecży/ niebieſkie y źiemſkie ſpráwił. LatHar 673; WujNT 536.

»z łaski a (i) wolej« [szyk 2 : 2] (4): IZ pan Bog z łáſki á woley ſwey ſwyętey chce tho myeć po nas káżdym cżłowyecże/ ábyſmy co cżynili wprace yákye/ vrzędy/ á ſpráwy ſie vdawáli GliczKsiąż O; WujJudConf 67v; CzechRozm 116v, 209v.

»z łaski a względu« (1): wyelki á známyęnity daá ſkarb rodzicy [...] poſiadáyą/ gdy ye pan Bog z łáſka względu ſwego płodem opátrzy GliczKsiąż Cv.

Cf »z łaski dawać«, »z łaski dopomoc«, »z łaski dor puścić«, »z łaski mieć«, »z łaski sprawić«, »z łaski użyi czyć«. ~

»przez łaskę« = in gratia Vulg; propter gratiam PolAnt (62): PAnie Iezu Kryſte/ ienżes na mękę przyſſedl dobrowolnie. Przydzi téż mnie mizernému przez laſkę w ſerce moie. OpecŻyw 72v, 90v; [o Maryi] yam byla (wboſthwye) a bog był uemnye przeſz laſką PatKaz II 67v, 28; PatKaz III 129; WróbŻołt oo6v, pp5; RejPs 99v; BibRadz I 8b marg, 2.Tim 2/1; HistRzym 40; BiałKat 58v; BudNT Rom 15/15; Proſiem ćię goſpodze/ przez tę łáſkę ktorą ćię dobry y wſzechmocny Bog wyniosł/ [...] ábyś nam v niego vprośiłá y ziednáłá/ [...] żebysmy kiedy vcżeśnicy wiecżney odpłáty zoſtáli. SkarŻyw 337, 456, [474]; CzechEp 195; GrabowSet T3v; LatHar 23, 231, 628; WujNT [405], 474 marg, 2.Thess 2/16 [15]; SiebRozmyśl E3v; SkarKaz 349a.

~ W przeciwstawieniach: »z natury, podług przyrodzenia ... przez łaskę« (2): Rzek by my tu yako to moglo bycz odpouyedam yſz nyepodluk przyrodzenya ale przeſz barzo oſobną laſkę bozą PatKaz III 112; KarnNap A4.

Wyrażenia: »przez łaskę bożą, Pana Boga« (6 : 1): PatKaz III 112; HistRzym 4, 47v, 99; gdy nie będą ocżyſcione ocży náſze przez łáſkę Páná Boga náſzego/ nic widzieć/ áni zrozumieć nie możemy. RejPos 129; [uczynki dobre] y z wiáry pochodzą/ y dzieią ſię w łáſce y przez łáſkę Bożą WujNT 563, 533.

»przez łaskę Chrystusową, Pana (Jezusa) Chrystusa« = per gratiam Domini Iesu Christi Vulg (2 : 6): WujJudConf 94v; KarnNap A4, A4v; SkarŻyw 136; záchowánie iego [przykazania] ieſt ſpráwiedliwość: á iż ſię to w człowiecze Chrześćijáńſkim pełni przez łáſkę Chriſtuſową WujNT 550, 411, Act 15/11, Rom 6 arg.

»przez łaskę Pana« (2): Gdyż przes twoyę prawę wiarę Ty mozes prycz wone miarę Is przes łaſką Pana ſwego Doydzies zbawienia wiecznego. RejKup m8; RejPos 112v.

»przez niezmierną łaskę« (3): BierRaj 17v, 21v; Przez niezmierną łáſkę/ y niewypowiedźiáną chwałę twoię/ Wybaẃ. LatHar 342.

»przez barzo osobną łaskę« (1): PatKaz III 112 cf W przeciwstawieniu.

»przez łaskę świętą« [szyk 1 : 1] (2): Mowiſz przez Proroki do nas/ iż przez ſwoię ſwiętą łáſkę ſam z námi mieſzkaſz ArtKanc H16; SiebRozmyśl E3v.

»przez uprzedzającą łaskę« (1): rácż dobre chęći/ y myśli náſze/ ktorymi nas przez vprzedzáiącą łáſkę obſyłaſz/ przez gotową pomoc do końcá ſzcżęśliwego prowádźić. LatHar 358.

»przez wielką łaskę« (2): PatKaz I 18v; A proſzę ćię/ przez ták wielką łáſkę/ która z boku twégo naświętſzégo wypłynęłá ku poćieſze y ozdobie kośćiołá twégo świętégo SiebRozmyśl Ev.

Szeregi: »darmo, przez łaskę« (2): Vſpráwiedliwieni dármo przez łáſkę iego [gratis per gratiam]/ przez odkupienie ktore ieſt w Chryſtuſie Iezuſie Leop Rom 3/24 [przekład tego samego tekstu] SkarKaz 349a.

»przez łaskę i dobroć« (1): O národzone dźiećię/ wygłádź z nas grzechy wſzyſtkie/ przez łáſkę y dobroć twą/ przyimi nas w chwałę wiecżną ArtKanc B4v.

»przez łaskę a miłosierdzie« (1): [ludzie] z nátury ſwey/ niemáią żadnego ku zbáwieniu przyſtępu/ ále go tylko przez łáſkę á miłośierdzie Páná Iezu Chriſtá Zbáwićielá náſzego ſzukáć y doſtawáć muſzą. KarnNap A4.

»przez łaskę a (i) miłość« [szyk 2 : 1] (3): OpecŻyw 183v; PatKaz II 44; iákoś powinien wdzięcżnie przyiąć ták zacnego goſciá [Krystusa]/ ktory duchownie przez łáſkę á przez miłość ſwą záwżdy ſie bierze do ciebie á do przybytku ſercá twoiego. RejPos 3v.

Cf »przez łaskę dać«, »przez łaskę mieć«, »przez łaskę sprawić«, »usprawiedliwiać przez łaskę«. ~

»z łaską« (12): RejJóz B6v; Ták żyẃ ſtale ná zyemi iáko cżłowiek cáły/ Chceſzli by cie niebioſa z łáſką pożądáły. BielKom C6; RejWiz 178v; A ia nędzny robak/ coć Pánie przynoſzę? Bol/ wzdychánie/ z łkániem/ przyimi z łáſką proſzę GrabowSet K2.

~ Wyrażenia: »z łaską bożą« (3): bo thi wſchitky Zyemye zlaſką Bozą przes mocz y przes schablię swoye wzyelyſmi LibLeg 11/88v; WujJud 80v; WysKaz 27.

»z łaską pańską« (2): Ale gdy ſie kto pięknie/ ſam rozmierzyć vmie/ [...] W boiáźni z łáſką Páńſką/ ták tego vżywa/ Ten roſkoſz nád wſzyſtkiemi/ roſkoſzámi miewa. RejZwierz 135, 135.

Szereg:»z łaską i mocą« (1):Lecż ápplikácyą tym ſpoſobem oddáiemy [...] vcżynkom náſzym/ z łáſką y pomocą Bożą vcżynionym vtrapienie iákiekolwiek nam przynoſzącym. WysKaz 27.
Cf »z łaską karać«. ~

»za łaską« (128): A zá łáſką twoią ieden krok moy nie vſtąpi zdrogi ſpráwiedliwoſći y będę miał przecz wyſláwiáć wielmożnoſć twoię RejPs 38, 26; Práwye mi zá łáſką yego me cyáło kwitnęło LubPs G3v, M3, O3, O4v, ee5; Zá co my wierni/ á zá łáſką iego/ oświéceni prawdą POLacy/ dźiękuymy Pánu Bogu/ iż nam dał vrzędnégo do Polſki Kápłaná OrzQuin X4v; GórnDworz Gg4; RejPos A3; ArtKanc M6v; WujNT 365, 398; SarnStat 986.

~ Wyrażenia: »za łaską bożą, boską, (miłego) (Pana) Boga (Ojca)« = Dei gratia Vulg, JanStat; Deo favente a. volente Miech [szyk 85 : 2] (61 : 9 : 17): FalZioł V 90v; [bywało wiele pań] kthore rozumem ſwym chwalebnie ſie ſprawowały ſnadz lepiey niż drudzi mężowie (o ktorychże w richle za łaſką Bożą xięgi polſkie będą wydane) GlabGad A2v, A3v; A Lech z Cżechem wrichle pothym wedle nich poſiedli ziemie puſte w ktorych mieſzkaią y będą wiecznie trwać za łaſką Bożą. MiechGlab 51, 43; WróbŻołt A3v; Iam roſkazal woyſkv ſwemv tich prziwiedzionich wyezniow ſczynacz a za laſką boſką wſzitke zyemie wegierſką wzyalem LibLeg 10/147v, 10/69, 95, 147, 148; MurzHist I3; Diar 67; GliczKsiąż I7; LubPs ktv; GroicPorz B4v; Leop 1.Cor 15/10; BibRadz *5, 2.Esdr 2/8, Iudith 13/22; BielKron 224, 407, 424v, 448v; Fac plane ut valeas nos ad summum, Miey ſie dobrze my zá łáską bożą mamy ſie bárzo dobrze. Mącz 432a; OrzQuin G3, I2v, I4, K2v, K3 (8); LeovPrzep D2; BielSat L3; KuczbKat 395; RejZwierc A3; BielSpr c2; WujJud 15v, 17v, 76v, 126v, 135; BudBib 2.Esdr 2/8, Iudith 13/22; BudBibKaw A3; wrzecżach woiennych gdźie śię kolwiek tráphiło cżynić znieprzyiaćielem záwzdy zá łáſką Bożą/ fortunnił nás Pan Bog. BiałKaz L4; CzechRozm A7v, 71v; KarnNap Bv, B4, Cv, D, D2; SkarJedn 399; SkarŻyw 102, 338; StryjKron 380, 752; Bowiem ſię iuż tych cżáſow zá łáſką Bożą/ kłątew Papieſkich/ nie tylko zacni ſtanowie/ ále y kráwcy y ſzewcy nie ſtrácháią. NiemObr 65, 20, 37, 92, 96, 161; WerKaz 301; BielSjem 25; łáſką Bożą/ á czułośćią Hetmáná dźielnego Koronnego/ IANA ZAMOYSKIEGO dawno iuſz v nas/ Tátárowie nie ſzkodźili GórnRozm D2; Około nas załaską Bozą pokoi. ActReg 69, 69; GostGosp 142; WujNT 278, Dddddd; SarnStat 10, 19, 1019 [2 r.], 1123; VotSzl A4v, B4v, C, C3, C3v, E4v; CiekPotr 25; gdźiem kolwiek cżáſy me áż dotąd tráwił/ tákżem zá łáſką Bogá mego niwcżym nie zelżył ſławy Narodu mego poććiwego Polſkiego wedle śiłek mych vbogich CzahTr A3, A3v.

»za łaską Pana Chrystusową, Pana Jezusa Chrystusa« (2): kiedy kto poznawſzy Bogá zá łáſką Páná Chriſtuſową/ burzy bráterſtwo Chrześcijáńſkie/ [...] iż też pokornie odpuſzcżenia ſwego grzechu żądác niemoże KuczbKat 200; WerGośc 270.

»za łaską Ducha świętego« (2): A ma to iśćie wiedzieć [dziecię ochrzczone] że śię iuż od tego cżáſu Páná Chriſtuſowym ſługą y rycerzem sſtawa/ á iż zá łáſką Duchá S. przez wiárę ſerdecżną/ y przez pracą ſwoich plecj/ to ieſt przez pracowity ſwoy żywot/ ma znieprzyiaćielem dzſznym mocnie wálcżyć KarnNap B4v; SkarJedn 270.

»za łaską pańską, Pana« (10 : 7): PRzedtem za łaſką pańſką/ wźiąłeś odemnie Mattheuſza świętego czytelniku miły MurzNT A4; O tem wſſythkyem my ile nas zá łáſką Páná á ſtworzycyelá doſtánye/ będzyem piſáć GliczKsiąż D2, A4v, B; LubPs Kv, K2v marg, L3, N5 marg, bb6 marg; Y poſzcżęśćiło mi ſię zá łáſką Páńſką [in benedictione Domini praeveni]/ żem nápełnił práſę iákoby z pierwſzego zbieránia. BibRadz Eccli 33/17, *4v; RejPos A6v; RejZwierc 129; KarnNap Cv, D2v, E4v; ArtKanc O15.

»za łaską świętą« [szyk 1 : 1] (2): Proſimy pokornie aby doczeſne ſprawy naſſe [...] były tak za twą ſwiętą łaską ſprawowany iako by won ſtraſliwy czas tobie przyiemne były RejPs 76; LubPs N4.

Szeregi: »za darem a łaską« (1): Ale to coby w onym opilſtwie miáło márnie zginąć/ áby ſię to ná odżywienie vbogich obroćiło/ zá dárem á łáſką Páná Iezuſá Chryſtuſá WerGośc 270.

»za łaską i (za) miłosierdziem« (3): FalZioł V 51; KuczbKat 45; A to wſzyſtko dzieie ſie mocą á ſpráwą Duchá Swiętego dzieie/ zá łáſką y miłoſierdzim Bożym/ przez Iezu Chriſtá Páná y Zbáwićielá náſzego. KarnNap Bv.

»za łaską i (a) (za) pomocą« [szyk 3 : 2] (5): KromRozm III A7; WujJudConf 14v; że Waſzá K:M: raz dobrze pocżąwſzy/ toż zá łaſką á pomocą Bożą ieſzcże lepiey końcżyć racżyſz BudBibKaw A3; KarnNap B4; SarnStat 19.

»za łaską a za wspomożeniem« (2): A zá łáſką á zá wſpomożeniem Páná thego/ przydzieſz pewnie á nieomylnie ktemu/ iż zoſtánieſz tym Ricerzem á tym wiernym boiownikiem Páná ſwego RejPos A6v; RejZwierc 129. ~

»o łasce« (1): Acżem niegodny/ zbaẃ proſzę z tey miáry/ Iákoś/ o łáſce ſwey/ vżycżył wiáry/ A iać nędzny dam dźięki GrabowSet T.

»po łasce« (2):

~ Wyrażenia: »po łasce bożej« (1): połasce bozey nietylkosię vspokoiło Krolestwo WKM. ale y początek panowania WKM. sczęsliwy osławił się wszytkiemu swiatu. ActReg 96.

»po łasce pańskiej« (1): To zá poćiechy wſzyſtkie ſobie licży/ Ze Zygmuntowi Bog korony życży. Tegoć po łáſce Páńſkiey trzebá było/ Zacna Krolowa GrochKal 21. ~

»w łasce« = in gratia Vulg (61): BierRaj 17v, 22; PatKaz I 18; PatKaz III 132v; RejPos 135v; SeklKat D2; MurzHist G4v; A ſtąd ſie rozráduyą y nyewyernikowye/ Kyedy ty ſwoye wyerne w łáſce będzyeſz ſądził/ Strzegąc áby ná ſtronę żaden nye zábłądził. LubPs P4; Proſſę rácżże mię w łáſce twej wieść ná drogę wiecżną LubPs ee2, B2v, F4v, G4, H2, P3 (9); RejAp AA6v; RejPos 318v, 328v; vcżynki/ gdy ie kto ku cżći á chwale Bożey w iego łáſce cżyni/ Pánu Bogu ſie podobáią. WujJud 212; Náwiédź mię w łáſce ſwoiéy: ábych miedzy twémi Cieſzył ſye/ rádował ſye ſpólnie wybránémi. KochPs 160; ArtKanc A11, M17v, P17, Q; Drogi me/ w łáſce ſwoiey/ wyproſtuie/ A ich beſpiecżność/ ſtrażą obwáruie. GrabowSet Q3, G2, L2v; LatHar 626; WujNT 563, 564, Col 3/16.

~ Wyrażenia: »w łasce bożej, miłego Boga, u Boga« [w tym: w formule życzeniowej (4)] (6 : 1 : 9):A w imię Páńſkié czynić/ nic inégo nie ieſt/ iedno od Krzyżá świętégo poczynáć to/ co chcemy dobrze w łáſce Bożéy dokónáć OrzQuin M3; WujJud A2; SkarŻyw 164; StryjKron A; ArtKanc N13v; Miey ſię zá tym dobrze/ Cżytelniku miły/ w łáſce Bożey LatHar +11, 649; WujNT 742; Zyiąc ſpokoynie ſkończył ſwoie látá, W łáſce v Bogá, á z chwałą v świátá. KlonKr Fv, F4. Cf »pomnażać się w łasce u Boga«.

»w łasce Pana, pańskiej« [w tym: w formule życzeniowej] (4)] = in gratia Domini Vulg, PolAnt (4; 1): LubPs H4; Ale Ray ieſt káżdego/ kto tu s ſwiátá tego/ Zeydzye w wierney nádzyei/ w łáſce Páná ſwego. RejWiz 194; Lecż rośććie właſce y (w) vznániu Páná náſzego y zbáwićielá Ieſuſa Chriſtuſa BudNT 2.Petr 3/18; KochFragJan 4; WujNT 2.Petr 3/18.

»w łasce świętej« (2): LubPs E3v; CZAſuá ty mnie moy Pánie nie zámierzył/ W twey łáſce świętey y ktoby w ćię wierzył. Kożdy ćię naydźie z vchem miłośiemym CzahTr B2.

Szeregi: »w łasce i błogosławieństwie« (1): Rácż drogi/ poſtępki y myśli náſze/ y wſzytkich ſług twoich w łáſce y błogoſłáwieńſtwie twoim ſpráwowáć LatHar 42.

»w łasce a w miłosierdziu« (2): day nam to panie zaſluzyc aby nas raczył ſędzic właſce a wmiłoſierdziu ſwoiem. RejPs 123v, 189v.

»w miłości i w łasce« (1): W káżdym vćiſku ich miał vćiſk/ lecż ánioł oblicża iego zbawiał ie/ w miłośći ſwey y w łáſce ſwey ten ie okupił [propter dilectionem suam, et propter indulgentiam suam ipse redemit eos] BudBib Is 63/9. Cf »w łasce sprawować«. ~

W przen (83): tys ſmacżnoſtz wſſelkié laſki ku mnie ſie racż ſklonitz OpecŻyw 18v; Sprawił ſlodkoſc ſlowa ſwego, ciała ſwego, łaski ſwoiey cżłowieku grzeſznemu. WróbŻołt V7v, a4; A vráduy też nas kiedy weſelim łáſki twoiey po tákich vciſkoch náſſych RejPs 135, 212v; SeklWyzn d3; doſyć ci mám i nazbyt/ ku tego ciała pożywięniu/ ale cię proſzę o chléb łaſki twoiéi MurzHist 14v; W opuſſcyáłey ſtárośći moyá nędzna głowá/ Oleyem łáſki twoyey będzye pomázaná LubPs V2; Iam rośćiągnęłá gáłęzi moie iáko Terebint/ á gáłązki moie ſą gáłązki chwały i łáſki [et rami mei gloriae et gratiae]. BudBib Eccli 24/18 [22]; pan lud ſwóy miły Wáłem ſwéy łáſki zewſząd oſypuie KochPs 190, 51; wśiáday ná rącżego konia łáſki iego ktorać wtym imieniu IEZVS przez krew báránká niewinnego/ ziednáłá. SkarŻyw 4; [Chryzostom] pokoiu onego/ do ktorego bárzo teſknił/ vżył/ [...] ná cżytániu piſmá S. do ktorego mu Pan Bog głęboki rozum/ klucżem łáſki ſwey otwarzał. SkarŻyw 86; Bo/ gdyby powśćiągniony Był/ twey łáſki ſkok; łácnoby gáłązká Vſchłá GrabowSet I3; Rozetni węzeł/ ſzpadą roſpaloną Twey łáſki nieſkońcżony GrabowSet L; Iákoć chwały nie dáwáć/ gdyś mego/ przewłoki/ Náwrocenia/ pod łáſki ſwey płaſzcż krył ſzeroki. GrabowSet S4, S4, S4v; on máieſtat Sálomonow ſłoniowy/ złotem przeiáſnym łáſki Bożey ozdobiony. LatHar 477; dał y pierśćień zadátku żywotá wiekuiſtego: á nákoniec ćielcem vtucżonym łáſki ſwey/ y roſkoſznych świątośći ſwych z weſelem ćię vcżęſtował. LatHar 675; wiárá ieſt iáko fundáment ná ktorym buduią/ y iáko drzwi przez ktore do łáſki wcbodzą. WujNT 540, 519; przyidźi Pánie/ á do końcá hoyną ręką łáſki twoiey przyochędoż mieſzkánie ſwoie SkarKaz 458b, 552b.

W połączeniu szeregowym (1): pośli ſzáty łáſki y niewinnośći y ſpráwiedliwośći twoiey/ ktoreby nas zágrzały y tobie wdźięcznemi vczyniły. SkarKaz 245b.

W charakterystycznych połączeniach: błyskawica, cielec utuczony, chleb, ewangelija, fortka, gałązki, grom, grunt, klucz, rączy koń, oczy, ogień, olej(ek) (2), płaszcz (2), pokarm, hojna ręka, skok, słodkość, smaczność, szczep, szaty, szpada, tarcza, wał, wełna, wesele, węzeł, zasłona, złoto łaski.

Zwrot: »okryć (a. nakryć), odziewać [kogo] łaską« (3 : 1): Okrijeſz go łáſką ſwoią/ Iáko napewnieyſzą zbroią KochPs 8, 51; W prześćierádłoś obwinion/ ábyś nas odźiewał/ Láſką y pobożnośćią: á ſtąd rádość miewał. GrabowSet P4v, N3v.
Wyrażenia: »łaska Boża« (5): PatKaz I 15; SkarŻyw 31; LatHar +9, 320; Ten ieſt báranek/ ktory was wełną łáſki Bożey odźieie y zágrzeie SkarKaz 515b.

»duch łaski« = spiritus gratiae Vulg (12): KromRozm II m2v; Leop Hebr 10/29; A iuż w nas mieſzka ták przez wiárę iáko y przez miłość/ á ktemu y przez duchá mocy y łáſki ſwoiey. RejPos Wiecz2 94v, 92v; GrzegŚm 66; ModrzBaz 23v; CzechEp 116; GrabowSet T3v; LatHar 256, 627; ſrożſze záſłuży karánia/ ktoryby Syná Bożego podeptał/ y krew teſtámentu/ przez ktorą był poświęcony/ pokaláną być rozumiał/ y Ducha łáſki zelżył? WujNT Hebr 10/29; SiebRozmyśl K2v.

»krolestwo łaski« (3): KuczbKat 390 [2 r.]; Rozmnoż z miłośći ſwoiey/ w Ludźiach kroleſtwo łáſki twoiey ArtKanc E6v.

»majestat łaski« (1): Nie wątpmy tedy ieſliże kiedy zgrzeſzymy/ z pokutą [...] a z vfnośćią przyſtąpić do Máieſtatu tey łáſki iego/ zupełnie temu wierząc iże miłoſierdźie otrzymamy BibRadz *7.

»obrona łaski« (2): RejPs 53; Pánie/ ſłábiſmy ná táką drogę [o Życiu] wielkiey nam pomocy potrzebá/ pośli nam wſzelákie doſtátki/ wozy/ konie/ ſzáty/ obroki/ pieniądze/ obrony łáſki twoiey. SkarKaz 245b.

»owoc łaski« (2): Dał pan Ieſus owocz odkupienia ludskiego y łaski ſwey, a tho gdy pirwſzim razem na ſwiath przyſzedł WróbŻołt Bv; SkarŻyw 31.

»łaski promień« [szyk 3 : 1] (4): [Duch św. okrasił Maryją wszechmocnością swą] promyenmy ſwey laſky ſzczyczącz yą (popr) ot grzechv (‒) PatKaz II 66; TWey łáſki promień Pánie wyſokośći/ Iák kágániec przenika GrabowSet F4, Ov, Q.

»światłość, jasność łaski« (2 : 2): WróbŻołt Sv; KrowObr 89; SWięty Duchu [...] Tyś ieſt Cieſzyćielem wiernych názwan/ y Boſkimeś dárem miánowan/ ſtudnicá práwa, wodá żywa/ ogniem y wnętrznym pomazániem/ światłośćią łáſki pewną. ArtKanc H7; rácż oświećić/ prośimy ćię/ ſercá náſze iáſnośćią łáſki twoiey/ ábyſmy mogli godnie w ſłużbie máieſtatu twego ſię obieráć LatHar 616.

»święta łaska« [szyk 3 : 2] (5): OpecŻyw 20; PRoſimy pokornie naſz mily panie: aby [...] naſyciwſſy nas pokarmem zywota wiecznego łaski twoiey ſwiętey aby raczył nas przywieſc przez drogę daleką a trudną RejPs 34, 23; Iż nas nędzne á niegodne przyymowáć racży/ á ocżymá ſwięthey łáſki ſwey nas nie przepátruie LubPs Z5v; RejPos 284.

»trybunał łaski« (1): Apoſtoł [...] każe nam z vfániem przyſtępowáć do ſtolice y trybunału łáſki iego/ ábyſmy doſtáli miłośierdźia y łáſki y pomocy SkarKaz 3a.

»woda łaski« (2): Wyſtępki moię/ iákiekolwiek były/ Niechby ſię/ wodą łáſki twey/ omyły. GrabowSet I3v, O2v.

»źrzodło, zdroje, potok, studni(c)a łaski« (6 : 2 : 2 : 2): KrowObr 153; SkarŻyw 117; Tyś ſtudnicá łáſki nieprzebrána wſzędźie GrabowSet Dv; Vgáś/ wnętrzne prágnienie Onym żywym potokiem/ Láſki twey: co ſumnienie W nas vweſela: nie źiemſkich wod ſtokiem GrabowSet H4v; O IEzu źrzodło łáſki/ IEzu dobrotliwy GrabowSet P, I2v, N4v, T2v; przez nię [modlitwę] iáko przez rurę duchowną z niebieſkich páłacow zdroie łáſki Bożey rozmáitey/ do ſerc náſzych płyną LatHar +9, 222, 320, 487.

Szeregi: »wsze dobre i łaska« (1): Iż ią [Pannę Maryję] ſtudnicą y zrzodłem wſzego dobrá y łaſki názywaſz? KrowObr 153.

»łaska i miłosierdzie« (2): ſrogość y gorzkość Grzechu Smierći y Piekłá iuż ieſt odięthá/ á słodkość łáſki y miłoſierdźia/ nam ieſt zgotowána ábychmy iey vżywáli ná wieki. BibRadz I 143c marg; SkarJedn 293.

»łaska a sprawiedliwość« (1): otworz nam miloſciwie fortkę wſſey łaski a ſprawiedliwoſci ktorąbychmy mogli bezpiecznie wchodzic po drogach oczekawaiącego zbawienia naſſego RejPs 174v.

3. Miłość; względy; gratia Vulg, Modrz; caritas Vulg (61): bacż ijż ſamą laſka pokoy cżynij miedzy bogiem ij cżlowiekiem OpecŻyw 46v, 10v, 184; PatKaz III 113; Panny lepak bez poſagu wydáwać kazał, aby ſie nie dla pieniedzi, ale z łaſk á dla płodu poymowali. BielŻyw 27; WróbŻołt V8; Widziſz iż y źwirzątko iteż [!] ptaſzek káżdy/ [...] Kiedy ſobie parámi w dziwney łáſce chodzą/ A ony wdzyęcżne dzyatki też zá ſobą wodzą. RejWiz 58; KrowObr 152; IEpſſe imię dobre/ niżli bogáctwá hoyne: nád złotho y srebro łáſká dobra [super argentum et aurum gratia bona]. Leop Prov 22/1; GórnDworz Cc2; A s. Ian mowi/ bog łáſká ieſt [Deus caritas est Vulg 1.Ioann 4/8]. HistRzym 65, 65; KuczbKat 390; RejZwierc 127v [2 r.], 128; BudNT przedm b5; Niech ſię przeto káżdy dobrze zásługuie narodowi ludzkiemu/ [...] waśni ludzkie niech wyniſzcża/ w łáſkę ie przywodźi [odia hominum tollat, in gratiam eos reducat] ModrzBaz 66v; NiemObr 88; BArtoſzu łyſy/ á z Hiſzpáńſką brodą/ Godźien by łáſki zá ſwoią vrodą. Ale pánienki ná ćię niełáſkáwy KochFr 60, 99; vczynki z łáſki pochodzące záſługuią niebo WujNT 584; KlonWor 58.

łaska dla kogo (1): [daje nam Pan Jezus naukę, abyśmy nie służyli komu dla dworności jego] Też nie dlá kogo albo cżego ijnego/ iedno z laſki prawé dlá boga milego zbawiciela naſſégo. OpecŻyw 43.

łaska przeciw komu (2): BibRadz Esth 5/2; Iż bychmy mieli táką wiárę żebychmy goram kazáli wſtáwáć [...] á łáſki nie będziemy mieć przećiwko Pánu y bliźnim ſwoim [caritatem autem non habuero Vulg 1.Cor 13/2]/ thoby tho nam máło ábo nic pomoc mogło. RejZwierc 128v.

W porównaniu (1): Bo pátrzay iż wiárá ieſt iáko ſzczep pięknie vſzcżepion. Láſká ieſt iáko kwiatki ná onym nadobnym ſzcżepie roſkwitnęłe RejZwierc 129.

Zwroty: »być z sobą (a. z każdym) w łasce« = esse cum omnibus in gratia Modrz [szyk zmienny] (3): [król] wnetki vcżynił gody Apollonowi á Lucinie corce ſwey z wielką pocżeſnośćią. A gdyſz Apollon z krolewną ſwą bliſko iuż roku byli będąc z ſobą w wielkiey łáſce. HistRzym 14v, 35v; ModrzBaz 66.

»dokupić się łaski« (1): [Achiza mówi do Zefiry] Bo nie wiem by tak żaczny był Kto by ſie prze cię nie zbłaznił A dokupił by ſie drogo Kazdy twey łaski niebogo RejJóz D3.

bibl. »łaski nie mieć« = nie kochać (2): bych yązyky ludzkymy mouyl y anyelſkymy a laſky bych nyemyal [caritatem autem non habeam Vulg 1.Cor 13/1] ſtalem ſyą yako myecz brznyącza PatKaz III 147v; RejZwierc 128v.

»[czyją] łaskę miewać« = być kochanym (1): Hánno/ tobie kwóli ſpiéwam/ Zkąd ieſli twą łáſkę miéwam/ Przeſzedłem iuż Amphioná KochPieś 33.

»[komu] łaskę pokazować« (1): Są ieſzcże drugie białegłowy potwornieyſze/ ktore dowiodſzy tego chytroſcią ſwoią/ iż káżdi z ich ſług/ ma zá to/ że on ſam w miłośći płuży: ſieią dopiero miedzy nimi zazdrość/ iednemu przy drugim więtſzą łáſkę pokázuiąc GórnDworz Dd3v.

»pozyskać łaskę« [szyk zmienny] (5): męſzcżyzná vbogi/ miłoſcią niepomierną ſtrapiony/ wſzytko to vcżyni/ cżym rozumiał że miał pozyſkáć łáſkę/ á zwyciężyć ſercze ſwey miłey GórnDworz Dd3v, Ccv, Ddv [2 r.], L13.

Wyrażenia: »łaska doskonała« (1): A będźiemli to troie [trzy korony chwały, mądrości i miłości Trójcy św.] cżyſtym ſercem á łáſką doſkonáłą záwżdy offiárowáć/ tedy to otrzymamy od oycá ſyná y duchá ſwiętego. HistRzym 100v.

»w łasce gorący« (1): [Maryja było] w pokorze glębſſá/ w ſpiewaniu pieſni Dáwidowych wybornieyſſá/ w laſce bożé a blizniego gorętſſá OpecŻyw 2v.

»łaską rozpalony« (1): A [Maryja] tak wielką laſką roſpálona/ z wielkim placżem rzekla/ ono tzo piſáno w ſſoſté kapitule v Malachiáſſa proroka. OpecŻyw 104.

»ruszony łaską« (1): Gdy tedy Krol vyzrał Eſter krolową ſthoiącą w ſieni/ ruſzony łáſką przećiwko niey/ śćiągnął ſceptrum złote ku niey BibRadz Esth 5/2.

»wielka łaska« (6): OpecŻyw 104, 138v; GórnDworz Dd3v; HistRzym 14v, 35v; Kálliſthenes záśię więtſzą łáſkę znał/ y pánnie był nieiáko powinowáty. KochWz 137.

Szeregi: »wiara, nadzieja i łaska« [szyk zmienny] (4): Vcżyń panie pierſi moie palátz albo wiecżernik koſſtownie a znamienicie vſlany tobie/ a racż rozſſyrzytz wiarę/ nadzieię/ ij laſkę w ſertzu moijm. OpecŻyw 90v, 186v, 187; WróbŻołt kk5.

»łaska a zgoda« (1): W łáſcze á w zgodzie máłe vraſtáły/ Páńſtwá/ w niezgodzye wielkie vpadáły. RejZwierc 226.

Personifikacja (9):

Szeregi:»wiara, nadzieja, (i, a) łaska« (6): A Gdy iuż ty trzy pánienki ták iáko ſłyſziſz Wiárę Nádzieię á Láſkę poſtánowiſz á położyſz ie około tey wdzięcżney duſzyce twoiey/ to iuż pewnie wiedz iż iuż będzie co dáley tho więcey przybywáło tych dźiewecżek ná poſługę iey. RejZwierc 127v, B2, 127v [3 r.], Bbb3.

»łaska a nadzieja« (1): Spráwá łáſki á nádzieie RejZwierc Bbb2.

»wiara z łaską« (2): coćkolwiek Wiárá z Láſką ziednáłá/ toć tá [nadzieja] iáko mocnym przywileiem wſzytko zápiecżęthuie/ gdy będzieſz miał vpełną nádzieię o Pánu ſwoim RejZwierc 128, 128v.

W przen (2): Przes trzećiego ſyná mamy rozumieć dobrego Krześćiániná od Bogá wyzwolonego/ ktoremu dał trzy dáry drogie/ pierśćień wiáry/ ſponki nádzieie á ſukno łáſki. HistRzym 65, 65.
4. Darowanie winy, przebaczenie; ignoscentia, propitiatio Mącz (6): Ignoscentia, Przepuſzczenie/ Láská Mącz 251b; Propitiatio, Ziednánie/ Przepráwienie gniewu/ Láská/ Miłośćiwość. Mącz 326d; Przeto MM Panie et propter clementiam Principis, [...] y dla prawa ktore niebroni łaski vpokorzaiącym się, [...] proszę niech ten Pan Gniezninski depressus nie będzie ActReg 118.
Wyrażenie: »rok łaski« = miłościwe lato, jubileusz (3): Práwá Duchownego Kśięgi wtore o Roku łáſki. SarnStat 191 żp, 191 [2 r.].
5. Wdzięk, uroda (3): Glos yey mylutky gloſzny ſlodky uyeſyoly tak yſz roſzlala ſyą byla laſka wuſzczyech yey [diffusa est gratia in labiis tuis Vulg Ps 44/3] yako napyſano wpſalmyech PatKaz III 122 [przekład tego samego tekstu] LubPs M2v; Decorum. Co komu prziſtoyi w ſwey ſpráwie/ Wdzieczność/ Láská/ myárá/ Obyczáyność/ vczćywość ták w mowie yáko y w vczinkách. Mącz 79c.
6. Rzecz miła komu (3): Bo toć łáſká (marg) rzecz Bogu miła. (–) [haec est enim gratia], Ieſli kto dla ſumnienia Bożego odnośi fráſunki/ ćierpiąc bezwinnie. WujNT 1.Petr 2/19; Bo co zá chwałá (marg) łáská. N.L. (–) [Quae enim est gloria] ieſli grzeſząc/ á policzkowáni będąc ćierpićie? Ale ieſli dobrze czyniąc/ ćierpliwie znośićie: toć ieſt łáſká v Bogá [haec est gratia apud Deum] WujNT 1.Petr 2/20.
7. n-pers (3):
a. pl Łaski, boginie wdzięku, Gracje (2): Do Laſk. WAm ſwe nieſczęſné rymy/ wam ſwe ſmutné ſtrony/ Zgodné Láſki/ oddawam KochFr 111.
b. Według legendy chrześcijańskiej jedna z córek św. Zofii (1): Tego theż cżáſu Zophia ze trzemi corámi/ Wiárą/ Nádzyeią/ y Láſką/ byłá vmęcżoná BielKron 149v.
*** Bez wystarczającego kontekstu (wyraz cytowany) (2): ł łaſka/ ława/ łyſzka MurzOrt B2v; JanNKar F.

Cf NIEŁASKA

LW