[zaloguj się]

NABOŻNY (394) ai

-żn- (369), -zn- (24), -źn- (1).

a pochylone, o jasne (w tym w a 10 r. błędne znakowanie).

comp nåbożni(e)jszy (9).

Fleksja
sg
mNnåbożny, nåbożni(e)jszy fNnåbożnå, nåbożni(e)jszå nNnåbożné, nåbożni(e)jszé
Gnåbożnégo, nåbożniejszégo Gnåbożn(e)j, nåbożné Gnåbożnégo, nåbożni(e)jszégo
Dnåbożn(e)mu Dnåbożn(e)j Dnåbożnemu
Anåbożnégo, nåbożny, nåbożni(e)jszy Anåbożną Anåbożné
Inåbożnym Inåbożną Inåbożnym
Lnåbożnym Lnåbożn(e)j Lnåbożnym
Vnåbożny Vnåbożnå Vnåbożn(e)
pl
N m pers nåbożni, nåbożni(e)jszy
subst nåbożné
G nåbożnych
D nåbożnym, nåbożn(e)m
A m pers nåbożné, nåbożnych
subst nåbożné
I m nåbożnémi, nåbożnymi
f nåbożnémi, nåbożnymi
n nåbożn(e)mi
L nåbożnych, nåbożni(e)jszych
V m pers nåbożni
inne formy
sg m A a. G - nåbożn(e)go

sg m N nåbożny, nåbożni(e)jszy (37).G nåbożnégo, nåbożniejszégo (8); -égo (1), -(e)go (7).D nåbożn(e)mu (4).A nåbożnégo (7), nåbożny, nåbożni(e)jszy (3); -égo (2), -(e)go (5).A a. G nåbożn(e)go (1).I nåbożnym (15), nåbożn(e)m (1) GliczKsiąż.L nåbożnym (1).V nåbożny (14).f N nåbożnå, nåbożni(e)jszå (27).G nåbożn(e)j (3) SkarŻyw (2), LatHar, nåbożné (1) OpecŻyw.D nåbożn(e)j (3).A nåbożną (11).I nåbożną (22).L nåbożn(e)j (1).V nåbożnå (19).n N nåbożné, nåbożni(e)jszé (18); -é (3), -(e) (15).G nåbożnégo, nåbożni(e)jszégo (17); -égo (2), -(e)go (15).D nåbożnemu (6).A nåbożné (8); -é (1), -(e) (7).I nåbożnym (15).L nåbożnym (6).V nåbożn(e) (1).pl N m pers nåbożni, nåbożni(e)jszy (31). subst nåbożné (10); -é (2), -(e) (8).G nåbożnych (19).D nåbożnym (6), nåbożn(e)m (1) TarDuch.A m pers nåbożné (9); nåbożnych (1) SkarŻyw; -é (1), -(e) (8). subst nåbożné (22); -é (2), -(e) (20).I m nåbożnémi (6), nåbożnymi (4); -émi Leop, RejFig, ZawJeft; -ymi HistRzym, SkarŻyw; -émi : -ymi RejPos (2:1), (1:1); ~ -émi (1), -(e)mi (5).f nåbożnémi (13) FalZioł, HistAl, LubPs, RejAp, RejPos (5), RejPosWstaw, PudłFr, LatHar, nåbożnymi (6) OpecŻyw (3), KuczbKat, SkarŻyw, ReszList; ~ -émi (1), -(e)mi (12). n nåbożn(e)mi (5) WyjJudConf, RejRozpr, ArtKanc (2), WujNT; nåbożnymi (4) KuczbKat, WujJud, StryjWjaz, GrabowSet.L nåbożnych, nåbożni(e)jszych (7).V m pers nåbożni (1).

stp, Cn notuje, Linde XVI w.

1. Postępujący według nakazów prawa bożego; zgodny z zasadami wiary; miłujący Boga; religijny, bogobojny; pius, religiosus Mącz, Calag, Calep, Cn; colens Mącz; plenus pietatis Calag (373):
a. O ludziach (222): PowUrb +; BierEz P3; OpecŻyw 26, 28v, [79], 102, 160; PatKaz I 11; panna naſzwyątſza rzekla kn oney nabozney zakonnyczy PatKaz II 78; PatKaz III 140, 151v; Iezu ktorys zwolenniki w łodcze ſiedzącze y nabożne Thłuſzcże na brzegu ſtoiącze navcżał. ſmi. ſie nad nami. TarDuch B4; FalZioł V 52; Kupieċ zartuie Splebąna iż od bieſyad ſnim pocżął [...] Wey ze mego wielebnika Naboznego ſpowiednika. RejKup h4v, q8; Leop Act 17/4, 22; nigdy [...] nabożnieyſzego nád Nummę/ [...] krolá [Rzymianie] nie mieli. BielKron 104v, 346; Religionem inicere, Boyaźnią bożą komu zágroźyć álbo nábożnym uczinić. Mącz 162c, 59d, 109d, 351c; HistRzym 54; Nåbożnemu cżytelnikowi/ Symon Budny tych kśiąg tłumácż/ łáſki y pokoiu od Boga oyca naſzego/ y Pana Iezuſa Chriſta żąda. BudBib B; BudNT Act 17/4; PaprPan Bv; Calag 252a; SkarŻyw 15, 119, 242, 538; MWilkHist A4; StryjKron 300; CzechEp 136; ReszList 176; PudłFr 78; Calep 908b; PSálmy ſyłam/ gdźie kogo nabożnégo ſłyſzę: A fráſzki zás dla dobrych towárzyſzow piſzę. KochFrag 54; LatHar +7, +9v, 191, 513, 545; A gdy ſię rozeſzło zgromádzenie/ poſzło wiele z Zydow y z nåbożnych [multi ... colentium] nowonáwroconych zá Páwłem y Bárnábaſzem WujNT Act 13/43, s. 200, Act 17/4, s. 487, 555, 600 (8); SarnStat 1068; SkarKaz 578b; Páná w niebie z nåbożnym Dawidem zgodliwie/ Rytmem pięknym wyſłáwiaſz SapEpit A4; KlonWor 50.

nabożny w czym (2): nåbożnym chćiał być w oddawániu ofiar CzechRozm 238v. Cf »w modlitwie nabożny«.

W połączeniach szeregowych (17): PatKaz III I50v; FalZioł IV 57d, V 51; [papież Grzegorz] był cżłowiek vcżony/ nabożny/ miłośćiwy/ ták iż go ieſzcże zá żywotá ſwiętym zwáli. BielKron 164, 166v, 184v, 188; GórnDworz Gg4; RejPosWstaw [413]v; BudNT Tit 1/8, Hebr 7/14 [26]; posły ſwe zacne/ nabożne/ y vcżone z doſtátecżnym porucżenim/ [...] ná ten Synod S. [Ormianie] wypráwili. SkarJedn 314, 187; SkarŻyw 328; Zebráne ſą z tego kroleſtwá one ſłodkie iágody/ mężowie oni nabożni/ mądrzy/ mężni/ y potężni cnot y poczćiwośći y oyczyzny wielcy miłośnicy/ ktorzy y vpadku korony weſprzeć mogli. SkarKaz )( 3; SkarKazSej 699b; KlonWor 59.

W przeciwsiawieniu: »nabożny ... napodlejszy« (1): ábych ia/ nierzkąc zacne y nabożne/ ále też y napodleyſze 1udźie/ y z niewiádomośći (náwet) złości płodzące/ poki żywą/ ſądźić/ y ſzácowáć/ iáko nie przyſtoynie miał. CzechEp 325.

W charakterystycznych połączeniach: nabożny(-a, -e) arcyofiarnik, cesarz (3), czytelnik (2), doktor (5), kapłan, katolik, krol, ksiądz, książę, młodzieniec, ociec, pan (2), pani (3), persona (4), poganin (2), poseł, prałat, spowiednik, towarzysz, wyznawca, zakonnica, zakonnik (3), zwolennik; barzo nabożny (3), dziwnie, pospolicie, prawie, tak, zbytnie.

Zwrot: »by(wa)ć nabożny(m)« = religionem colere Mącz; religiosum esse Vulg [szyk zmienny] (16): RejPs 224; GliczKsiąż P6, P6v; A gdy tego zwonu vſlyſzą dzwięk Synowie krześćiáńſcy áby byli ſtąd nabożni. KrowObr 103; Ty Sem bądź nabożny iáko Kápłan. BielKron 6, 367v; Mącz 351b; GórnDworz Hh6v; HistRzym 101; BudNT Hebr 11/12 [7]; CzechRozm 238v; SkarŻyw 196, 589; Nie kiedy nam żáłoſné ſczęśćie wiátry ſwémi/ Portu nie da doſtępić/ bywać nabożnémi. ZawJeft 21; LatHar 665; WujNT Iac 1/26.
Wyrażenia: »nabożny chrześcijanin« [szyk 10:2] (12): BielKron 160; SkarŻyw 441; A ty nabożny Chrześćijáninie/ ná vgruntowánie tego S. nabożeńſtwá twego/ vważ kilká rzeczy v śiebie. LatHar 510, +3v, 131, 199, 260, 315 (10).

»dziewica nabożna« [o Matce Boskiej] (1): O dziewitzo nábożná/ o wierna oblubienitzo boża/ tzos to vdzialala OpecŻyw 3v.

»ludzie, człowiek, człek, lud nabożny (-e, -i)« = colens Vulg; plebs devotus JanStat [szyk 19:13] (20:7:3:2): Rozmyſl tu tobie nábożny cżlowiecże/ iako Iezus [...] ſſedl z ſromem do vbogich ſſpitála OpecŻyw 33v, 35v; WróbŻołt G3; BielKron 164, 166v, 184v; HistRzym 72v, 123; RejPosWstaw [413]v; SkarŻyw 102, 294, 324, 472, 488, 520, 580; MWilkHist A3v; StryjKron 787; CzechEp 325; Nie po Rzymie inſzego ná wſzyſtkie ſtrony nie widáć/ iedno proceſſye ludźi nabożnych ReszList 163, 173; LatHar 491, 510, 551; KołakSzczęśl kt, A2v; WujNT 180, Act 17/17; SarnStat 225; SkarKaz 453a, 609a; SkarKazSej 699b.

»mąż nabożny« = vir religiosus Vulg [szyk 4:1] (5): Bylij lepak w Ieruzalem przebywaiący żydowie/ mężowie náboznij [Vulg Act 2/5] OpecŻyw 175v, 4v; SkarŻyw 328; WujNT Act 215; SkarKaz )(3.

»w modlitwie nabożny« (1): Romulá [...] byłá pánná wielkiey ćierpliwośći/ wielkiego posłuſzeńſtwá/ wmowie oſtrożna/ w milcżeniu pilna/ á wuſtáwicżney modlitwie nabożna. SkarŻyw 589.

»nabożnà niewiasta, żona« = mulier religiosa Vulg [szyk 5:4] (6:3): TarDuch C7v; ty ſlowá Ducha Swiętego/ niemáią być rozumiáne/ o żonach Apoſtolſkich/ ále o niektorych niewiáſtach nabożnych/ ktore Apoſtołom poſlugowáły KrowObr 223v; nabożna żoná/ [...] chleb dáć [ubogiemu] roſkazáłá. SkarŻyw 459, [223], 458, 459; WujNT 179, 397, Act 13/50.

»nabożna płeć niewieścia (a. żeńska)« (4): BiałKat 228v; SWięta Márya/ [...] cżyń modlitwę zá nabożną płcią niewieśéią LatHar 408, +4, 487.

»nabożny(-a) sługa, służebniczka« [szyk 4:1] (4:1): Nábożná ſlużebnicżko bożá/ wzbierz ſie z matuchną bożą/ pornoży iey noſitz onego ſyna roſkoſſnégo. OpecŻyw 25v, 46, 154; PatKaz II 81v; PatKaz III 124v.

»wydwornie nabożny« (1): Páweł zowie Pogány/ zabobonnymi/ ábo wydwornie nabożnymi/ iż dla boiázni czártow/ ládá ſtworzenie zá Bogá chwalili/ kámienie/ drzewá beſtye y duchy. WujNT 470.

Zestawienie: »nabożny Achmet« (1): Oſmy był ſin iego Sziachmet co ſie wykłada nabożny Achmet [Sziachmet ſonat quasi religiosus achmet], wſzakoż go Thatarzy teraz zową Sach met MiechGlab 30.
Szeregi: »cnotliwy, nabożny« (1): wybran ieſt [...] drugi Krol Węgierſki/ młodzieniec cnotliwy/ nabożny/ ale niefortunny BielKron 326.

»cny i nabożny« (1): Czo dzialala ona tzná ij nábożná Magdaléna OpecŻyw 151.

»nabożny i łaski pełny« (1): on [Duch Święty] nam ſwą moc y łáſkę dawa przez ktorą bywamy nabożni y łáſki pełni HistRzym 101.

»nabożny i kościoła pilnujący« (1): [Antygonus] wziął był żonę ná imię Eufrázią [...] nabożną y záwżdy kośćiołá pilnuiącą/ y wiele iáłmużny vbogim y kośćiołom rozdáiąca. SkarŻyw [223].

»nabożny i posłuszny Panu Bogu« (1): Przykłádem Moyzeſſá Aarona/ y Sámuelá mamy być nabożni y poſłuſſni pánu bogu. RejPs Ff5.

»nabożny i prawdziwy« (1): Tenże Zophronius [...] táką teſz Hiſtoryą nápiſał/ wziętą od Leoncyuſzá Apámeńſkiego cżłeká nabożnego y prawdziwego. SkarŻyw 102.

»prosty a nabożny« (1): tedy tu o tym poćieſzne á miłe náuki [...] dla proſtych á nabożnych ludźi na świát wydáne. KołakSzczęśl A2v.

»nabożny i przykładny« (1): WItellianus [...] był cżłowiekiem nabożnym y przykłádnym BielKron 166v.

»skromny a nabożny« (1): Pulcherya ſioſtrá Theodozyuſá wezwáłá go [Marcyjusza] k ſobie táiemnie/ wiedząc go być mężá ſkromnego á nabożnego Krześćiánińá BielKron 160.

»nabożny i spokojny« (1): człowiek nabożny y ſpokoyny StryjKron 787.

»sprawiedliwy i nabożny« (1): Ci záś ktorzy ſię prośbą y żebrániem báwią, Zá ſpráwiedliwe ſię y zá nabożne ſtáwią. KlonWor **v.

»święty i nabożny« (1): Oczcze ſzwyąthy. y naboſzny częmu chczeſch roſzpaczacz wmyloſzyerdzu bozym PowUrb +.

»uczciwy i nabożny« = honorabilis ac religiosus JanStat 849 [szyk 4:2] (6): Iednego vcżćiwego y nabożnego cżłeká cżęſto w táiemnicy słuchał ieden SkarŻyw 294, 459, 461; Zydowie poduſzczyli niewiáſty nabożne y vcżćiwe [religiosas et honestas]/ y przednieyſze mieſzczány: y wzbudźili prześládowánie na Páwłá y Bárnábaſzá WujNT Act 13/50; SarnStat 1072 [2 r.].

»zacny i nabożny« (2): zacni Rzymiánie y nabożni bieżeli do niego/ y ſynacżki mu ſwoie/ áby ie P. Bogu wychował/ dawáli. SkarŻyw 250; CzechEp 325.

»nabożny i zakonny« (1): [Św, Maryja z Egnijej] ludzie nabożne y zákonne ták ráda z młodu wydziáłá[!]/ iſz gdzie ſzli zákonnicy Ciſtercyeńſcy/ tám [...] śliád nog ich ieſzcże málucżką cáłowáłá. SkarŻyw 580.

Iron. (1): páná Chriſtuſá w cżłonkách iego prawdźiwych [papież] prześláduie/ [...] á na to mieyſce ſwoie nabożne pochlebce záleca/ vbogáca/ y forytuie. NiemObr 157.

W użyciach metonimicznych na oznaczenie człowieka albo ludzi (23):

Wyrażenia »dusza nabożna« [szyk 14:5] (19): Oglądáy tu duſſo nábozná zbawiciela twégo/ iakotz pokornie miedzy ſwymi apoſtoly ſiedzi OpecŻyw 90; O nábożná duſſo/ wezrzy tu na krolową niebieſką/ placżątzą nad ſynem ſwym OpecŻyw 137, 10v, 14v, 28, 37, 49 (18); PatKaz III 87v.

»nabożne serca« [szyk 2:1] (3): PatKaz III 107; SkarŻyw 527; Ták P. Bog y tych nabożnych ſerc pracey y Herodowego okrućieńſtwá vżył ná ſławę Syná ſwego/ y obwieſzczenie iego po wſzytkim świećie. SkarKaz 517b.

»nabożne sumnienie« (1): y wielom by ſię w Narodzie Ruſkim nabożne y Bogá ſzcżerze miłuiące ſumnienie vſpokoiło. SkarJedn A7.

Szereg: »nabożny i Boga miłujący« (1): SkarJedn A7 cf »nabożne sumnienie«.

W przen (22):
Wyrażenie: »serce nabożne« [w tym: sercem (13), z serca (1), z sercem (1)] [szyk 13:9] (22): OpecŻyw 99, 1v; OpecŻywPrzedm 03, C3v; do boga patronow/ albo opiekvnow niepotrzeba/ iedno wiary zvpełnei/ á ſercza nabożnego. SeklWyzn e4; SeklKat E3; LubPs V2; RejPos 51v, 67v; WujJudConf 242v; rzecżmy wſzyſcy ſercy nabożnemi/ Amen. RejPosRozpr c4v; StryjWjaz Cv; SkarŻyw 15, 358; ArtKanc K19v, L19v, S16; GrabowSet Xv; modlitwy [...] z nabożnego ſercá wypuſzczone/ [...] wdzięczne ſą Pánu Chriſtuſowi. WujNT 89; SkarKaz 159a, 633a; SkarKazSej 671a.
Szeregi: »gorący i nabożny« (2): OpecŻyw 1v; ſercem gorącym ij nábożnym rozmyſlala OpecŻywPrzedm C3.

»nabożny a (i) prosty« (2): SkarŻyw 358; Proſzę obeyrzyćie ſię ná to/ nabożnym y ku P. Bogu proſtym ſercem/ co was ſłuſznie do zgody przywodźić ma. SkarKazSej 671a.

»skruszony i nabożny« (1): ktore łzy oćiec/ ſkruſzonemu y nabożnemu iey ſercu przycżytáiąc corki ſwey nie poznał SkarŻyw 15.

Przen: O koniu (1): Koniá/ [...] ſprobowáć ieſt rzecż potrzebna. [...] ieſli w nim [w wędzidle] łbem nie ſtrząſa/ álbo ieſli nie nabożny/ ieſli w niebo nie pátrzy łeb wzgorę podnioſzſzy. RejZwierc 113.
α. W funkcji rzeczownika (15): OpecŻyw 115v, 131v, 150v [2 r.], [192]; bo to przeſz yednego nabożnego ſlyſſano yſz wczyſczu ſalue regina ſzpyeuano PatKaz III 124; O głupi ſtárcże nieboże Tobie ſkruchá nie pomoże/ Zaſz nie wieſz ſrogośći Bożey/ Nabożnemu záwżdy gorzey BielKom D; O Krzyżu [...] przymnoſz nabożnym ſprawiedliwośći/ y grzeſznym dáruy grzechow odpuſztzenie. KrowObr 162, 163; SkarJedn 354; SkarŻyw 582; nabozną. IEſli niegrzéſzyſz/ iáko mi powiádaſz/ Czego ſię/ miła/ ták częſto ſpowiádaſz? KochFr 11; LatHar +12.
Szeregi: »wierny i nabożny« (1): Wierny y nabożny dźiwnie ſię vćieſzonym vczuł/ iż był przed oblicznośćią bozką SkarKaz 40b.

»zacny i nabożny« (1): Toc ia ták/ nie zacne tylko y nabożne/ ále y inſze wſzytki ſądzę: á nie inácżey. CzechEp 325.

b. O sprawach i uczynkach (151): Nábożné ij roſkoſſné tolenijé s prziwitanijm ij s pozdrowienijm nowo narodzonego pana Iezuſa. OpecŻyw 19v; OpecŻywSandR nlb 2; PatKaz II 58; LubPs ee2v; KrowObr 169; RejFig Dd6v; mieſzcżánie Krákowſcy v pánny Máryey w rynku [...] obchody cżynili doſyć żáłobliwe y nabożne przy inſzy BielKron 425v; RejPos 4, 7v, 17, 188, 227; KuczbKat 155; SkarŻyw 243, 312, 371, 403; StryjKron 135, 787; CzechEp 132; ReszList 152; O Pánie IEzu Chryſte/ [...] oddáiemyć dźięki/ ácżkolwiek niegodne/ ále day to Pánie/ żeby nabożne y tobie przyięmne LatHar 272, 122, 190, 196 [2 r.], 252, 256 (12); WujNT 39, 155 marg, Yyyyy2, Bbbbbb3v; PowodPr 21; SkarKaz 157b [2 r.].

W połączenia szeregowym (1): cżyniąc piękną/ ćichą/ y nabożną/ proceſſyą z kápłany [...] obchodząc ony mury przez ſześć dni: śiodmego dniá oznaymił Iozue/ iſz wziąć miáſto mieli. SkarŻyw 502.

W tytule (3): Pozdrowienie nabożne Pánny Maryey. LatHar 38; Pozdrawiánia nabożne Páná IEzuſá. LatHar 221, 740.

W charakterystycznych połączeniach: nabożne(-a, -y) ceremonije, dotykanie (4), głos (6), list, obchod (2), obieranie, ochota, odpowiedź, pisanie, podziękowanie, postawa (2), pożywanie (2), processyja (2), przyjmowanie Ciała i Krwie (Sakramentów) (2), rozczytanie, sakramentow sprawowanie, tolenie (2), uczciwość, uczynek, uważanie (2), używanie (3), witanie, wysłuchanie, wznowienie, złączenie; barzo nabożny (4), kęs, mało, prawie, tak (3), wielce.

Zwroty: »w nabożnej uczciwości mieć« (1): rácż nam to dáć z łáſki twey/ áby wſzyścy/ ktorzy to święte imię IESVS w nabożney vcżćiwości máią/ y tu ná tym świećie wdźięcżney pociech twych ſłodkości byli nápełnieni LatHar 343.

»twarz nabożną sformować« = udać nabożnego (1): Więc ſobie twarz nabożną [mnich] zformował y mowkę: I ná onę odpowiedź vprządł ſámołowkę. KlonWor 70.

Wyrażenia: »co(ś) nabożnego« (2): SkarŻyw 292; wżdyć rzecz ſámá [figura baranka] miáłá mieć coś więtſzego y nabożnieyſzego/ niżli tylo figurę. SkarKaz 157b.

»czas nabożny« (2): KrowObr 115v; y w tym tu mieście/ w poſty y cżáſy nabożne/ głoſy rozmáitych muzyk świeckich/ y ſáme kośćioły nápełniáią PowodPr 74.

»cześć nabożna« (1): Przetoż ie miłuiemy iáko bráćią/ y w vcżćiwości przyſtoyney mamy/ ále nie modłą áni cżćią nabożną (co ſámemu Bogu nałeży [!].) WujJudConf 59v.

»łzy, płacz nabożny(-e)« (3:2): Onij iako ſie rychlo zgotowali/ s proceſyią poſſli/ s placżem nábożnym ku onéy gorze OpecŻyw 173v; Miał od P. Bogá wielki dar zmiękcżenia ſercá y łez nabożnych SkarŻyw 291, 509, 574; SkarKaz 159a.

»modlitwa, modła, modlenie, pacierze nabożne(-a)« = magnus honor HistAl [szyk 28:9] (33:2:1:1): PowUrb +; OpecŻyw 4v, 5, 169, [192]; TarDuch D5v; W tym pieniu prorok pobudza y prziwodzi lud ku chwaleniu boga y ku nabożnemu iemu modleniu. WróbŻołt ff8v, dd3v; HistAl Cv; LubPs C2 marg, E marg, K3, L2 marg [2 r.], N3v, Y4; KrowObr 176; RejAp 54v, 73; HistRzym 91v; RejPos 185, 216; KuczbKat 145, 230; WujJudConf 59v; KarnNap Cv; PudłFr 53; LatHar +5v, 2, 148, 284, 287 (8); SkarKaz 456a; VotSzl B2.

»nabożna(-e) myśl, myślenie« [w tym: (z) myślą (5)] [szyk 5:2] (6:1): Wſſyſtcy mężowie y niewiáſty/ z nabożną myſlą [mente devota] offiárowáły podárza/ áby ſie to ſpráwiło/ co był przykazał Pan/ przez ręce Moizeſſowe. Leop Ex 35/29; RejPos 87v, 194v, [203]; niewypowiedziáne miał w ſercu rádośći niebieſkie/ y podnieśienie myśli nabożney/ ku oney Muzyce ktorą ſłyſzał y ktorey cżekał. SkarŻyw 510; ArtKanc Tllv; LatHar 603.

»pielgrzymstwo nabożne« (1): wroćił ſię do Angliey y prośił ſię ná pielgrzymſtwo nabożne do Rzymu. SkarŻyw 517.

»pieśni (a. pienie, a. piosneczki), śpiewanie nabożne« [szyk 4:3] (4:3): SeklKat G2; niektorzy nabożnym pieniem ſwoim/ drudzy też modlitwámi ſwemi/ [... ] okazał káżdy powinność ſwoię Pánu Bogu ſwemu. RejPos 349; RejZwierc 265, Aaav; BielSpr 16v; Do Stá. orgániſty. SMieſzné to twoie ſtróny/ wſzytko coś o niebie Chcą nam ſpiéwáć: do tego wiodąc też y ćiebie/ Abyś ſye nabożnémi pioſneczkámi báwił PudłFr 38; SkarKaz 456a.

»nabożna prośba« [szyk 8:2] (10): Proźbá nabożna o vlżenie freſunkow LubPs I4v marg, 12, L2 marg, L3 marg, O3 marg; RejPos 37v; SkarŻyw 403; ſwe miłośierne nákłoń ku nam vſzy/ á niechay ćię nabożna prośbá náſzá ruſzy. ArtKanc Nv; LatHar +6v, 182.

»za nabożną przyczyną« (1): O Boże [...] rácż [...] dáć odpuſzcżenie wſzyſtkich grzechow ich: áby zá nabożną przycżyną y prośbą/ onego pofolgowánia doſtąpili LatHar 182.

»nabożna rozmowa, mowa, rzecz« [szyk 5:3] (5:1:2): OpecŻyw 17v, 62v; OpecŻywSandR nlb 2; o to ſię ſtáráć máią rodzicy/ áby powinność pobożnośći ſwoiey przećiwko Pánu Bogu záchowywáli/ a tę [...] rozmowámi nabożnémi o Pánie Bodze y cżęſtemi modlitwámi oſwiadſzáli á pokázowáli. RejPosWstaw [412]; KochPs 116; ReszHoz 116; ReszList 176; A kto do rozmyślánia ſnádnym nie ieſt/ niech ſię cżytániem rzecży nabożnych z przewłoką zábáwi LatHar 666.

»nabożne rozmyślanie« [szyk 13:4] (17): Vżytki z nábożnégo rozmyſlaniá męki bożé/ ty ſą/ iako nábożni doktorowie mowią OpecŻyw 160, kt, 1, 103, 160; OpecŻywSandR nlb 5v; RejPos 267v; KuczbKat 15; RejZwierc 68v; SkarŻyw 332, 353; LatHar 3, 190, 212, 742; SkarKaz 38a; Niech w tym kośćiele gore vſtáwiczny ogień żądz niebieſkich: do ktorego drew ſłowá Bożego y rozmyślánia nabożnego/ [;..] przykłádaymy. SkarKaz 457a.

»nabożne słowa« (2): KuczbKat 145; O iáko dziwne á nabożne ſą ſłowa ſześćiſet y trzydzieśći oycow zboru cżwartego do Leoná Papieżá SkarJedn 147.

»nabożne święcenie« (1): Lud/ [...] Chrześćiáńſki/ pámiątkę Męcżennikow nabożnym święceniem obchodźi WujJud 60.

»nabożny żywot« (1): Tá vcżćiwy y wielce nabożny/ cnotámi wſzytkimi/ [...] ozdobiony żywot wiodłá. SkarŻyw 443.

Szeregi: »nabożny i czci godny« (1): Ephrem obroćiwſzy ſię do niey/ z oną nabożną y cżći godną poſtawą y oſobą/ rzecże: Błogoſławći Pan Bog SkarŻyw 118.

»nabożny i gorący« (1): ſtáray ſię o to záwżdy/ ábyć żaden dźień nie vpłynął/ bez [...] modlitwy/ ieſliż nie długiey/ przynamniey nabożney y gorącey. LatHar 2.

»mądry i nabożny« (1): Mądra y nabożna odpowiedz Męcżennikow. SkarŻyw 207 marg.

»Boga miłujący i nabożny« (1): Bernárdyn/ wychowanie miał v ćiotki ſwey Dyany/ żony Bogá miłuiącey y nabożney SkarŻyw 458.

»pilny i nabożny« (1): A k temu iż rzeczy ſą wyżſze/ niżli rozum poiąć y ięzyk wymowić może: muśi wielkość ich w ſkąpych ſłowách pogrzebáć/ á więcey dźiwowániu y vwáżaniu pilnemu y nabożnemu polecać. SkarKaz 122b.

»nabożny a pokorny« (1): potrzebá nam [...] onego zá niezliczone grzechy/ niezmierne zbytki y ſwowoleńſtwá náſze vbłagáć: przez nabożne á pokorne modlitwy VotSzl B2.

»i nabożny i świecki« (1): A co tych pieśni y nabożnych ſwieckich wirſzow rozlicżnych/ Epitháphia ludziom poććiwym/ [...] to temu y licżby nie było RejZwierc Aaav.

»święty i nabożny« [szyk 1:1] (2): ktore [zaklinanie] ku wygnániu Szátáná y ku mocy iego zwątleniu y złamániu/ świętymi y nabożnymi ſłowy y modlitwámi ſpráwowáne bywa. KuczbKat 145; CzechRozm 210.

»uczciwy a (i) nabożny« (2): Iákoby Ceremonie przyſtoyńe co wádźiły/ á nie więcey pomagáły ku wyrozumieniu/ y vcżćiwemu á nabożnemu ſpráwowániu y przyimowániu Sákrámentow. WujJud 162v; Tá vcżćiwy y wielce nabożny/ cnotámi wſzytkimi/ á zwłaſzcżá vmartwienim ciáłá y chęći świeckich/ ozdobiony żywot wiodłá. SkarŻyw 443.

»nabożny a uniżony« [szyk 1:1] (2): w nas rácż ſpráwić [...] táką wiárę/ [...] ábychmy z nabożnemi á vniżonymi myſlámi weźrzawſzy w niebo do ciebie Bogá á Oycá ſwego záwołáli RejPos [203], 37v.

Iron. (1):

Wyrażenie: »nabożne sprawy« (1): Bo co vmie Lákomſtwo/ rozeznáć to ſnádnie. Nuż Pychá z Niecżyſtotą wſzák ie dobrze znamy/ A ich nabożne ſpráwy też cżęſto widamy. RejWiz 31v.

W przen (1):
Zwrot: »słać nabożne myśli« (1): A miáſto látorośli/ śćielemyć ſwe nabożne myśli ArtKanc E6v.
2. Mający szczególną cześć dla obranej osoby (4):

nabożny komu (2): BierEz A3v; Ia brát Bernárdynus/ byłem záwżdy nabożny błogoſłáwioney Dziewicy SkarŻyw 460.

nabożny ku komu (2): PatKaz I 8; oną zakonnycza byla nabożna ku pannye maryey a oſobne nabozenſtwo myala ku począczyu panny maryey PatKaz II 78.

3. Będący przedmiotem czci religijnej, należący do obrzędów związanych z kultem; devotus Cn (17):
Przysłowia: káżdy by Anyoł z nabożną figurą/ Vmizga ſie/ á dyabeł thám záwżdy pod ſkorą. RejWiz 59v.

pod nabożna ffigura Chodza wſſyſczy ſwilċza ſkora RejKup y3; RejZwierz 118v.

Wyrażenia: »droga nabożna« = pielgrzymka [szyk 3:2] (5): Y [Jakób] przypráwował wſzyćiek dom ſwoy ná onę nabożną drogę SkarŻyw 348; SkarKaz 39a, 40b, 41a, Oooob.

»dzień nabożny« (1): trafiłem na dni nabożne zaczym zKrolem IM nie mogłem mieć rozmowy ActReg 169.

»nabożna figura« (4): Co z nabożną figurą ták poſtánowili/ Aby oblokſzy kukłę iáko błaźni żyli. RejWiz 38. Cf Przysłowiα.

»nabożne [= poświęcane] miejsce« [szyk 1:1] (2): miłość vmárłemú pokázuiemy/ gdy ie ná poczeſnym y nabożnym mieyſcu chowamy SkarKaz 386a; WujNT 430.

»nabożne święto« (2): Lud/ powieda/ [św. Augustyn] chrześćiáńſki pámiątkę Swiętych Męcżennikow nabożnymi Swięty obchodźi WujJud 188v [przekład tego samego tekstu] WujNT 456.

Szeregi: »poczesny i nabożny« (1): SkarKaz 386a cf »nabożne miejsce«.

»święty i nabożny« (1): rzecz ieſt dobra y Bogu przyięmna/ z domow ſwych ná mieyſcá święte y nabożne chodzić. WujNT 430.

a. Służący do sprawowania praktyk religijnych (3): nabożné kádźidłá/ niechay zápałáią/ Wonné źiołá/ co łąki Arábſkié nam dáią. PudłFr 71.
Wyrażenia: »książeczki nabożne« (1): kſiążecżki nabożne/ modlitwy/ páćiorki/ obrazki odchodzącym [pielgrzymom] dawáią ReszHoz 120.

»nabożny ubior« (1): mátká/ wielką poćiechę miáłá/ pomniąc iſz gdy ſię vrodził/ iákoby go wnabożnym y zakonnym vbierze widziáłá. SkarŻyw 470.

[»służba nabożna«: Kthoremu [kapłanowi] polecił vrząd nád ſłużbą nabożną/ áby iey był pilen/ á wieſzcży też przyglądał. HistTroj D7].

Szereg: »nabożny i zakonny« (1): SkarŻyw 470 cf »nabożny ubior«.

Synonimy: 1.a. bogobojny; α. wierny: 3. święty.

Cf NIENABOŻNY

KCh