[zaloguj się]
NACHUCHNIENIE  Cn s.v. napuchnienie; Linde XVII w. (z Cn) s.v. napuchać.

Cf NACHUCHNĄĆ