[zaloguj się]

MAJESTATOWY (1) ai

Pierwsze a, e oraz o jasne, drugie a pochylone.

Fleksja
sg
mNmajeståtowy fN
G Gmajeståtowé

sg [m N majeståtowy.]f G majeståtowé.

stp notuje, Cn brak, Linde XVIXVII w.

Przymiotnik odmajestat:
1. [Od znacz. ‘ godność władcy: A iáko ſię krolowie gniewáią/ gdy im ich właſnego tytułu/ ktory ieſt máieſtatowy/ nie dáie: Ták P. Bog ſłuſznie ſię gniewa/ gdy ſwey właſney czći [= ofiary] od ludźi nie ma SkarKaz 58a (Linde).]
2. Od znacz. ‘zewnętrzna okazałość:
Wyrażenie: »majestatowa wielmożność«: widzieli dzieciątko w vbogich pieluſſkách ij matkę vbogą na mieſtzu zgardzonym bez cżeladdzy [...]/ ij maieſtátowé wielmożnoſcij OpecŻyw 24.

AL